Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 icon

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Скачати 498.73 Kb.
НазваЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Сторінка2/3
Дата22.06.2012
Розмір498.73 Kb.
ТипДокументи
1   2   3
^

Теми, зміст лекцій та питання для самоконтролю

    1. . ЛЕКЦІЇ (12 годин)Тема 1. Неметалеві матеріали. Вступ. Полімери (2 години)


Задачі і основи дисципліни. Загальні відомості про неметалеві матеріали природні та штучні, які використовують в народному господарстві. Полімери, їх класифікація. Особливості будови та властивостей полімерних матеріалів.

^ Література [1, С. 434 – 474], [2, С. 330 – 357], [3, С. 300 – 313], [4 – 9], [10, С. 6 – 200], [11, С. 87 – 115; 123 – 145; 198 – 239].


Питання для самоконтролю


1. Які матеріали належать до неметалевих?

2. Які переваги мають неметалеві матеріали у порівнянні з металами та сплавами?

3. В чому полягає відзнака трьох головних видів синтезу полімерів, що застосовують у виробництві пластмас?

4. Які чинники впливають на фізико-механічні та хімічні властивості полімерів?

5. Опишіть сутність процесу релаксації полімерів.

6. Що таке термомеханічна крива і який вона має вигляд для полімерів з різною структурою?

7. У чому полягає сутність процесів деструкції та структурування полімерних матеріалів за умов їх старіння?

8. Поясніть, що таке адгезія та абляція полімерів.


Тема 2. Пластмаси (2 години)

Пластмаси. Склад і їх класифікація. Неполярні термопластичні пластмаси: поліетилен, поліпропилен, полістирол, фторопласт-4. Полярні термопластичні пластмаси: фторопласт-3, оргскло, полівінілхлориди, поліаміди, полікарбонати. Термостійкі пластики. Термопласти з наповнювачами. Термореактивні пластмаси, їх класифікація та загальна характеристика. Газонаповнені пластмаси (піно –, сото – і поропласти), особливості їх структури, властивостей та використання.

^ Література [1, С. 434 – 474], [2, С. 330 – 357], [3, С. 300 – 313],[4 – 9], [10, С. 6 – 200], [11, С. 87 – 115; 123 – 145; 198 – 239].


Питання для самоконтролю


1. Назвіть термореактивні пластмаси з органічними наповнювачами. Які їх властивості?

2. Назвіть головні термопластичні пластмаси, їх склад та застосування.

3. Наведіть приклади ефективності застосування пластмас.

4. Чим відрізняються структури піно –, поро – та сотопластів?

5. Де застосовують піно –, поро – та сотопласти?


Тема 3. Гумові матеріали (2 години)

Загальні відомості про гуми, склад та їх класифікація. Гуми загального та спеціального призначення. Їх склад, властивості, види та призначення. Види гумованих покриттів, які застосовують для захисту хімічного обладнання від корозії. Ебоніт, склад, властивості та його застосування. Вулканізація та її вплив на властивості каучуків. Основні види вулканізатів. Будова й властивості натурального каучуку.

^ Література [1, С. 482 – 494, С. 475 – 481], [2, С. 368], [3, С. 313 – 316], [11, С. 100 – 109; 198 – 224].

Питання для самоконтролю


1. Назвіть головні властивості гуми як технічного матеріалу.

2. Чим відрізняються між собою гумові матеріали з різним вмістом сірки, що отримані шляхом вулканізації?

3. Вкажіть види добавок та наповнювачів гуми.

4. Порівняйте властивості гум загального та спеціального призначення.

5. Дайте характеристику електротехнічних гум.

6. Які Ви знаєте групи гумових виробів, що застосовують в машинобудуванні?

7. У чому полягає вплив чинників експлуатації на властивості гум?

8. Наведіть приклади гум, що мають стійкість проти впливу гідравлічної рідини.

9. Наведіть приклади застосування гумованих покриттів для захисту металургійного обладнання від корозії.

10. Які види гумованих покриттів застосовують на виробництві?


Тема 4. Клеї та герметики (2 години)

Загальні відомості, класифікація, склад та властивості клеїв. Основні види конструкційних, смоляних, гумових, високотемпературних клеїв, їх властивості та застосування. Вплив молекулярної маси та структури полімерів на клейові здібності. Неорганічні клеї.

Герметики, їх характеристика та призначення. Фізико-механічні властивості основних видів герметиків.

Література [1, С. 482 – 494, С. 475 – 481], [2, С. 368], [3, С. 313 – 316], [11, С. 100 – 109; 198 – 224].


Питання для самоконтролю


1. Вкажіть переваги та недоліки клейових з’єднань.

2. Що таке адгезія?

3. Наведіть головні вимоги до герметиків.

4. Наведіть види класифікації клеїв.

5. Які Ви знаєте теплостійкі клеї?

6. Що таке тіоколові герметики?

7. Які клеї відносять до високотемпературних?

8. Які герметики виготовляють на основі поліакрилатів?

9. З якою метою використовують елатосіл?


Тема 5. Композиційні матеріали на неметалевих матрицях (2 години)

Загальні відомості, класифікація, склад та властивості композиційних матеріалів. Головні чинники, які впливають на властивості композиційних матеріалів. Фізико-хімічні властивості одномірних композиційних матеріалів з полімерною матрицею. Волокнисті композиційні матеріали. Різноманітні типи неметалевих волокон: борні, вуглецеві, карбідні. Неорієнтовані та орієнтовані композиційні скломатеріали. Використання волокнистих композитів (карбо –, боро –, скло – та органоволокнітів).

^ Література [1, С. 482 – 494, С. 475 – 481], [2, С. 368], [3, С. 313 – 316], [11, С. 100 – 109; 198 – 224].


Питання для самоконтролю


1. За якими ознаками класифікують композиційні матеріали з немета-левою матрицею?

2. Наведіть способи укладки наповнювачів в композиційних матеріалах і яким чином вони впливають на їх властивості.

3. Що таке карбоволокніти, їх склад, види, властивості, умови застосу-вання?

4. Дайте характеристику бороволокнітів.

5. Дайте характеристику органоволокнітів.

6. Що таке скловолокніти?

7. Наведіть приклади застосування скловолкнітів.


Тема 6. Неорганічні матеріали. Скло. Ситали (2 години)

Загальні відомості, класифікація, способи отримання, склад, структура, властивості та галузі застосування скла та ситалів.

Література [1, С. 504 – 520], [2, С. 361 – 366], [3, С. 321 – 324].


Питання для самоконтролю


1. Назвіть види скла. Опишіть склад та структуру неорганічного скла різ-них видів.

2. Наведіть конкретні приклади використання технічного скла.

3. У чому подібність й відмінність ситалів й неорганічного скла за хіміч-ним складом, структурою тощо?

4. Як впливає хімічний склад неорганічного скла на його властивості?

5. Наведіть способи підвищення якості неорганічного скла різних видів.

6. Що є основою неорганічних матеріалів? Назвіть їх різновиди.

7. Дайте визначення склокристалічним матеріалам, вкажіть способи їх отримання.

8. Опишіть різновиди ситалів, наведіть приклади їх застосування.


2.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ (4години)


Властивості неорганічного скла та їх визначення розрахунковим методом.


  1. ^ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
    1. . Зміст і структура завдання. Критерії оцінки


Дисципліна «Неметалеві матеріали» включає теми, що містять відомості про полімери, пластмаси, гуми, клеї, герметики, композиційні матеріали, неорганічне скло та ситали.

Індивідуальні завдання за змістом охоплюють всі розділи теоретичного курсу дисципліни і відповідають робочій програмі. Варіанти індивідуальних завдань містять питання, що згруповані за темами:

1 – полімери;

2 – пластмаси;

3 – гума;

4 – клеї та герметики;

5 – композиційні матеріали;

6 – неорганічне скло і ситали.


Кожна тема містить питання різного рівня складності та виду: тестові різної форми та описового характеру. Питання кожної теми нумеруються самостійно і послідовно, починаючи з першого, у залежності від їх кількості.

До складу кожного варіанта індивідуального завдання входить 28 питань, які наведені в розділі 3.2 (Тематична частина), і відповідають трьом рівням складності. Перший рівень складності включає 9 тестових питань. Сума балів за виконаний перший рівень дорівнює 3,5 бала. Другий рівень складності включає 11 питань у вигляді відкритих тестів, які потребують від студента знання основного програмного матеріалу. Загальна оцінка виконаного рівня дорівнює 4,5 бала. Третій рівень складності включає 8 теоретичних питань, які потребують від студента розширеного знання основного програмного матеріалу, здатності його творчого осмислення. Загальна оцінка виконаного третього рівня дорівнює 4 балам. Оцінка варіанта індивідуального завдання визначається як середнє арифметичне загальних оцінок усіх трьох рівнів з округленням до найближчого цілого числа.

Кожен студент при виконанні контрольної роботи отримує індивідуальне завдання, варіант якого визначається останніми цифрами шифру студента (№ залікової книжки або студентського квитка). Наприклад, студент, шифр якого закінчується на 01, виконує варіант1, на 21 – варіант 21. Для тих студентів, у яких останні дві цифри більше 21 (22, 23 і т.д.) при визначенні варіанта береться сума двох останніх цифр. Наприклад, якщо дві останні цифри 22, то виконується варіант 4, а якщо 23, то варіант – 5.


^ 3.2. Рекомендації до вибору варіантів та виконання індивідуального завдання


Для вибору варіанта та номерів тематичних питань користуйтеся таблицею 3.1, що наведена нижче. Перші верхні номери відповідають тестовим питанням. Описові питання по темі розташовані під номерами тестових питань та написані курсивом. За цими номерами знайдіть питання у відповідній темі і дайте відповідь. При цьому зверніть увагу на наступне уточнення. При оформленні роботи над індивідуальним завданням складіть таблицю (аналогічну таблиці 3.1 методичних вказівок), в яку занесіть номери тематичних питань вашого варіанта. Окремо дайте на нього відповідь, вказавши назву, номер теми та питання. У відповідях на тестові питання (1 рівень) можна обмежитися буквою, під якою в тестах, на вашу думку, записана правильна відповідь, але краще вказати словами. Відповіді на всі описові питання (3 рівень) повинні бути достатньо повними, супроводжуватися поясненнями і з зазначенням переліку використаної літератури або сайтів мережі Інтернет. Список зазначеної літератури та сайтів мережі Інтернет повинні бути наведені в кінці роботи. Для питань другого рівня, які представлені у вигляді відкритих тестів, достатньо, у залежності від характеру питання, короткої відповіді одним або кількома словами, або реченням. Наприклад, питання: «Проста пластмаса – це ...? Відповідь: полімерний термопластичний або термореактивний матеріал».

Робота над індивідуальним завданням виконується письмово. При оформленні можна використовувати: а) окремий зошит (рукописний варіант), б) аркуші паперу формату А4 (при використанні комп'ютера: шрифт Times New Roman, кегль 12-14, інтервал 1,5). При цьому на кожній сторінці роботи повинні бути поля для зауважень викладача, внесення виправлень (якщо вони знадобляться) і місце для повторного рішення неправильно виконаних завдань.

У разі повернення роботи студент зобов'язаний розібрати і виправити зауваження викладача в цьому ж зошиті та зберігати при цьому всі раніше зроблені помилкові записи.


Таблиця 3.1

Варіанти індивідуальних завдань
Назва та номери тем

Полімери


тема 1

Пластмаси


тема 2

Гума


тема 3

Клеї та

герметики

тема 4

Композити


тема 5

Скло й ситали

тема 6

номер варіантів

номери питань

1

1, 21, 41, 61, 64, 73

1, 21, 26, 44, 65, 78

1, 21, 29, 49, 60

1, 12, 32

1, 15, 35, 44

1, 15, 35, 55

2

2, 22, 42, 62, 65, 72

2, 22, 27, 45, 66, 77

2, 23, 30, 50, 61

2, 13, 33

2, 16, 36, 45

2, 16, 36, 56

3

3, 23, 43, 44, 66, 71

3, 23, 28, 46, 67, 76

3, 22, 31, 52, 62

3, 14, 34

3, 17, 37,46

3, 17, 37, 57

4

4, 24, 47, 63, 67, 70

4, 25, 29, 47, 68, 75

4, 25, 32, 53, 63

4, 15 , 35

4, 18, 38, 47

4, 18, 38, 58

5

5, 25, 45, 48, 68, 69

5, 24, 30, 49, 69, 74

5, 24, 33, 51, 64

5, 16, 36

5, 19, 39, 48

5, 19, 39, 59

6

6, 26, 46, 50, 64, 66

6, 20, 31, 51, 70, 82

6, 26, 34, 54, 65

6, 17, 37

6, 20, 40, 49

6, 20, 40, 60

7

7, 27, 49, 51, 65, 70

7, 15, 32, 48, 71, 81

7, 27, 35, 55, 66

7, 18, 38

7, 21, 41, 50

7, 21, 41, 61

8

8, 28, 52, 53, 67, 71

8, 16, 33, 50, 72, 80

8, 28, 36, 56, 67

8, 19, 39

8, 22, 42, 51

8, 22, 42, 62

9

9, 29, 54, 56, 68, 72

9, 17, 34, 52, 73, 79

9, 1, 37, 57, 68

9, 20, 40

9, 23, 43, 52

9, 23, 43, 63

10

10, 32, 55, 57, 69, 73

10, 18, 35, 53, 74, 65

10, 4, 38, 58, 69

10, 21, 41

10, 24, 15, 53

10, 24, 44, 64

11

11, 33, 58, 60, 66, 65

11, 19, 36, 54, 75, 66

11, 5, 39, 59, 70

11, 22, 42

11, 25, 16, 44

11, 25, 45, 65

12

12, 31, 59, 47, 64, 72

12, 13, 37, 55, 76, 68

12, 6, 40, 29, 71

1, 23, 43

12, 26, 20, 48

12, 26, 46, 66

13

13, 30, 60, 47, 65, 73

13, 1, 38, 64, 77, 68

13, 7,41, 33, 72

2, 24, 44

13, 27, 17, 40

13, 27, 47, 67

14

14, 34, 61, 57, 67, 69

14, 2, 39, 56, 78, 70

14, 2, 42, 32, 66

3, 25, 45

14, 28, 19, 45

14, 28, 48, 68

15

15, 35, 41, 44, 65, 68

15, 23, 40, 57, 79, 71

15, 8, 43, 34, 62

4, 26, 46

1, 29, 20, 49

13, 29, 49, 69

16

16, 36, 45, 62, 66, 72

16, 25, 41, 59, 80, 69

16, 3, 44, 37, 67

5, 27, 47

5, 30, 18, 46

5, 30, 50, 70

17

17, 37, 42, 53, 69, 64

17, 3, 42, 60, 81, 72

17, 22, 45, 35, 71

6, 28, 48

7, 31, 21, 44

1, 31, 51, 71

18

18, 38, 43, 50, 68, 70

18, 4, 43, 58, 82, 74

18, 24, 46, 31, 70

7, 29, 49

9, 32, 24, 53

7, 32, 52, 72

19

19, 39, 46, 56, 71, 72

19, 5, 61, 62, 65, 81

19, 25, 47, 38, 72

8, 30, 50

12, 33, 22, 47

9, 33, 53, 73

20

20, 40, 52, 51, 73, 66

20, 14, 45, 63, 66, 72

20, 26, 48, 30, 63

9, 31, 51

13, 34, 26, 51

4, 34, 54, 74

^ 3.3. Тематична частина (питання)


ТЕМА 1. Полімери


Перший рівень


1. Полімерами називають речовини, які мають:

а) елементарну кристалічну структуру;

б) макромолекули, що складаються з численних елементарних кілець однакової структури;

в) макромолекули, що складаються з численних елементарних кілець різної структури;

г) складну аморфну структуру.

2. Молекулярна маса полімерів становить:

а) 10 г/моль – 500 г/моль;

б) 500 г/моль – 1000 г/моль;

в) 1000 г/моль – 5000 г/моль;

г) 5000 – 1000000 г/моль.

3. Відмінною особливістю макромолекули полімеру є:

а) гнучкість;

б) крихкість;

в) в'язкість;

г) міцність.

4. Енергія хімічного зв'язку основного ланцюга макромолекули полімерів дорів-нює:

а) 3– 5 кДж/моль;

б) 40–400 кДж/моль;

в) 330 – 360 кДж/моль;

г) 5 – 40 кДж/моль.

5. Зчеплення молекул матеріалів, що приведені в контакт за рахунок сил тяжіння, називається:

а) абляцією;

б) адгезією;

в) когезією;

г) змочуванням.

6. Який з наведених нижче матеріалів є природним полімером?

а) азбест;

б) пластмаса;

в) гума;

г) поліетилен.

7. За складом полімери поділяють на:

а) прості, складні, елементарні;

б) фізичні, хімічні, органічні;

в) молекулярні, низькомолекулярні, високомолекулярні;

г) органічні, елементоорганічні і неорганічні.

8. Як називають вид органічних полімерів, основний молекулярний ланцюг яких утворено тільки вуглецевими атомами:

а) карболанцюговими;

б) гетероланцюговими;

в) ланцюговими;

г) вуглецевими.

9. До неорганічних полімерів відносять:

а) силікатне скло;

б) герметики;

в) пластмаси;

г) гуму.

10. За формою макромолекули полімери не бувають:

а) круглі;

б) квадратні;

в) розгалужені;

г) пірамідальні.

11. Структури полімеру, що виникають в результаті різного укладання молекул, називають:

а) надмолекулярними;

б) молекулярними;

в) полімолекулярними;

г) псевдомолекулярними.

12. За полярністю полімери поділяють на:

а) атомні й молекулярні;

б) полярні й неполярні;

в) позитивні й негативні;

г) органічні й неорганічні.

13. Яку властивість полімеру забезпечує полярність зв'язків у його молекулі:

а) крихкість;

б) в'язкість;

г) теплостійкість;

д) електропровідність.

14. До неметалевих матеріалів не відносять:

а) латунь;

б) органічне скло;

в) термоситали;

г) целюлозу.

15. Поєднання яких властивостей відповідає визначенню «неметалеві матері-али»:

а) значна жорсткість та пластичність при малій щільності;

б) велика щільність й питома міцність;

в) висока хімічна стійкість й теплопровідність;

г) значні зносостійкість й електропровідність.

16. Основою неметалевих матеріалів є:

а) низькомолекулярні хімічні сполуки;

б) лакофарбові матеріали;

в) аморфні сплави;

г) синтетичні полімери.

17. У якому фізичному стані можуть перебувати полімери:

а) рідкому;

б) твердому;

в) склоподібному;

г) газоподібному.

18. Полімер у склоподібному стані – це тіло:

а) тверде;

б) рідке;

в) газоподібне;

г) аморфне.

19. Полімер у в'язкоплинному стані – це:

а) рідина;

б) газ;

в) в'язке тіло;

г) тверде тіло.

20. Графічна залежність деформації полімеру, що розвивається за певний час при заданій напрузі від температури, називається:

а) механотермічна крива;

б) термодинамічна крива;

в) термомеханічна крива;

г) термохімічна крива.

21. Деформація, що виникає при дії великих навантажень в склоподібних полімерах, називається:

а) пружною;

б) вимушеною;

в) вимушено-еластичною;

г) пружньо-еластичною.

22. Механічні властивості полімерів залежать від:

а) часу дії і швидкості прикладання навантажень;

б) температури;

в) способу отримання;

г) структури макромолекули.

23. Старіння полімерів відбувається за наявністю:

а) кисню;

б) повітря;

в) вологості;

г) навантажень.

24. Старіння полімерів спричиняє:

а) тривале використання;

б) багаторазову деформацію;

в) зміну умов;

г) вологість повітря.

25. Які дії проводять задля уповільнення процесів старіння полімерів:

а) додають стабілізатори;

б) покращують умови зберігання або використання;

в) обробляють спеціальними розчинами;

г) усувають чинники старіння.

26. Радіаційна стійкість полімерів виражається:

а) дозою випромінювання, що поглинається;

б) дозою радіації;

в) дозою руйнування;

г) кількістю доданого стабілізатора.

27. Абляція полімерних матеріалів – це:

а) відновлення;

б) зміцнення;

в) руйнування;

г) покращення.

28. Адгезія – це здатність полімерів до:

а) змішування,

б) руйнування;

в) злипання;

г) змочування.

29. Міцність хімічних зв'язків в макромолекулах і структура полімерів визначають їх:

а) теплостійкість,

б) холодостійкість;

в) міцність;

г) пружність.

30. За формою макромолекул полімери бувають:

а) аморфні, кристалічні, стрічкові;

б) лінійні, плоскі, стрічкові;

в) аморфні, плоскі, лінійні;

г) кристалічні, стрічкові, лінійні.

31. За фізичним станом полімери бувають:

а) склотвірні, кристалічні,

б) склотвірні, тверді;

в) аморфні, тверді;

г) аморфні, кристалічні.

32. Вакуумстійкість полімерів оцінюється:

а) газопроникністю;

б) кількістю добавок, що виділяються;

в) газопоглинанням;

г) газовиділенням.

33. Полімери класифікують за:

а) складом;

б) видом наповнювача;

в) плівкотвірною речовиною;

г) умовами твердіння.

34. Основний ланцюг органічних гетероланцюгових полімерів складається з:

а) атомів тільки вуглецю;

б) атомів інших елементів;

в) атомів вуглецю і неорганічних елементів;

г) радикалів і неорганічних елементів.

35. Виберіть чинники, що впливають на вакуумстійкість полімерів:

а) міцність;

б) склад;

в) природа газу;

г) температура газу.

36. Виберіть опис процесів, що відображають сутність деструкції, яка протікає в полімері при його старінні:

а) розм'якшення, видалення летких речовин;

б) підвищення твердості, крихкості, втрата еластичності;

в) деполімеризація полімеру;

г)накопичення залишкової деформації та релаксаційних напруг, зменшення працездатності.

37. Які процеси відбуваються при структуруванні полімерів:

а) підвищуються твердість, крихкість, спостерігається втрата еластичності;

б) збільшується молекулярна маса, підвищується теплостійкість і механічні властивості;

в) відбувається розм'якшення матеріалу і виділення летких речовин;

г) утворюються радикали, руйнуються хімічні зв'язки.

38. Використання полімерів, як плівкотвірних матеріалів засновано на їх здат-ності до:

а) абляції;

б) адгезії;

в) деструкції;

г) структурування.

39. За складом полімери бувають:

а) органічні карболанцюгові;

б) органічні гетероланцюгові;

в) елементоорганічні;

г) неорганічні.

40. Старіння полімерів це:

а) необоротна зміна найважливіших технічних характеристик в ході експлуатації та зберігання матеріалів;

б) необоротна зміна найважливіших технічних характеристик в результаті фізико-хімічної взаємодії з навколишнім середовищем;

в) руйнування матеріалу, що супроводжується винесенням його маси при дії гарячого газового потоку;

г) оборотна зміна найважливіших технічних характеристик, як результат складних хімічних і фізичних процесів.


Другий рівень


41. Орієнтація полімерів – це …

42. Процеси деструкції і структурування полімерного матеріалу супроводжу-ються ...

43. Старіння полімерів – це…

44. За фазовим станом полімери бувають …

45. Абляція – це …

46. Стійкість полімерів до абляції залежить від ...

47. Всі полімери за складом класифікують …

48. Релаксаційні властивості полімерів – це ...

49. Полярність полімерів – це …

50. За формою макромолекули полімери ділять на ...

51. Аморфні полімери – це ...

52. Полярність полімерів – це …

53. Природними полімерами є ...

54. Підвищена стійкість полістиролу до радіації пояснюється ...

55. Принциповою відмінністю в процесах кристалізації полімерів і металів є…

56. Фізичними станами полімерного матеріалу є …

57. Орієнтація полімерів і орієнтаційне зміцнення – це ...

58. Термомеханічна крива і температури переходів – це ...

59. Використання полімерів як плівкотвірних матеріалів пояснюється здатністю до ...

60. Сутність процесу старіння полімерних матеріалів полягає у ...

61. Характер зв'язків між частинками в полімерному тілі наступний ...

62. Полярність зв'язків у молекулі полімеру визначається наявністю ...

63. Умовами полярності полімеру є ...


Третій рівень


64. Які матеріали відносять до неметалевих. Які їх переваги у порівнянні із металами і сплавами?

65. Яким чином впливає форма макромолекул полімерів на їх фізико-меха-нічні властивості?

66. За якими ознаками класифікують полімерні матеріали за походженням, по відношенню до нагрівання, полярності?

67. Які полімери називаються термопластичними, а які термореактивними? Наведіть приклади.

68. Які температурні залежності характеристик міцності термопластичних і термореактивних полімерів?

69. Що називається термомеханічною кривою і яка вона для полімерів із різною структурою?

70. У чому полягає сутність старіння полімерних матеріалів?

71. Поясніть процес деструкції при старінні полімерів, у чому полягає сут-ність цього явища, його особливості. Ставлення до термодеструкції полімерів з високою теплотою полімеризації?

72. Дайте характеристику процесів, що протікають в полімерах під дією іоні-зуючих випромінювань.

73. Який вплив має структура полімерів на їх стійкість до абляції?

74. Наведіть та опишіть теорії, що пояснюють фізико-хімічну сутність адге-зійних явищ полімерних матеріалів.

Тема 2. Пластмаси


Перший рівень


1. Пластмасами називають:

а) штучні матеріали, отримані на основі органічних полімерних зв'язуючих речовин;

б) натуральні матеріали, отримані на основі органічних полімерних зв'язуючих речовин;

в) штучні матеріали, отримані на основі неорганічних полімерних зв'язуючих речовин;

г) матеріали, отримані без зв'язуючих речовин.

2. Під дією іонізуючого випромінювання поліетилен стає:

а) твердим;

б) рідким;

в) пластичним;

г) розсипчастим.

3. Поліпропілен – це:

а) аморфно-кристалічний полімер;

б) аморфний полімер;

в) аморфний термопласт;

г) полімер трифторетілену.

4. Прозорий аморфний термопласт на основі складних ефірів акрилової та мета-крилової кислот – це:

а) фторопласт–3;

б) органічне скло;

в) поліетилен;

г) фторопласт–4.

5. Недоліки полістиролу:

а) невисока теплостійкість, схильність до старіння, утворення тріщин;

б) холодоплинність, виділення токсичного фтору при високій темпера-турі;

в) труднощі переробки;

г) розм'якшення при нагріванні.

6. Зв'язуючими речовинами в термореактивних пластмасах є:

а) смоли;

б) поліаміди;

в) поліфториди;

г) поропласти.

7. Яке полімерне зв’язуюче в залежності від структури може бути термопласти-ним або термореактивним:

а) поліаміди;

б) полістирол;

в) поліуретан;

г) пентапласт.

8. До групи пластмас з назвами: капрон, нейлон відносяться:

а) поліаміди;

б) полівінілхлориди;

в) поліетилени;

г) фторопласт-4.

9. Складним поліефіром вугільної кислоти під назвою діфлон є:

а) полікарбонат;

б) поліамід;

в) поліфторид;

г) поліпропілен.

10. Пластмаси із комірчастою структурою і газоподібними наповнювачами називають:

а) поропласти;

б) сотопласти;

в) пінопласти;

г) поліпропілен.

11. Водопоглинання поропласту ТПВФ за 2 години становить:

а) 400 – 700%;

б) 100 – 200% ;

в) 250 – 500 %;

г) більше 1000 % .

12. Поліетилен, поліпропілен, полістирол, фторопласт - 4 – це пластмаси:

а) неполярні термореактивні;

б) неполярні термопластичні;

в) полярні термопластичні;

г) полярні термореактивні.

13. Для теплоізоляції кабін, контейнерів і т.д. застосовують пластмаси:

а) газонаповнені;

б) термореактивні;

в) термостійкі;

г) термопластичні.

14. Назвіть ознаки, за якими не класифікують пластмаси:

а) за умовами твердіння;

б) за типом наповнювача;

в) за плівкотвірною речовиною;

г) по відношенню до нагрівання.

15.Текстоліт – це термореактивна пластмаса з наповнювачем:

а) волокнистим;

б) порошковим;

в) листовим;

г) газовим.

16. Фторопласт-3, органічне скло, поліаміди, полівінілхлорид – це пластмаси:

а) термореактивні;

б) термопластичні;

в) полярні термопластичні;

г) неполярні термопластичні.

17. Проста пластмаса складається з:

а) зв’язуючого матеріалу на основі термопластичних або термореактив-них полімерів;

б) зв’язуючого матеріалу і наповнювача;

в) зв’язуючого матеріалу і затверджувача;

г) пластифікатора і наповнювача.

18. Найбільш стійкою пластмасою до радіації є:

а) поліетилен;

б) поліефір;

в) полістирол;

г) формальдегід.

19. Для підвищення еластичності і полегшення обробки до пластмас додають:

а) олеїнову кислоту, стеарин;

б) перекисні сполуки;

в) аміни, феноли;

г) реагент, білу сажу.

20. Гетинакс – це термореактивна пластмаса з наповнювачем:

а) порошковим;

б) волокнистим;

в) листовим;

г) газовим.

21. Недоліком поліпропілену є низька:

а) термостійкість;

б) морозостійкість;

в) міцність;

г) еластичність.

22. Гетинакс і текстоліт – це:

а) прості пластмаси;

б) шаруваті пластики;

в) гумові матеріали;

г) газонаповнені пластмаси.

23. Перехід відформованої маси в твердий стан відбувається при подальшому її нагріванні для пластмас на основі:

а) термореактивних полімерів;

б) термопластичних полімерів;

в) феноло-формальдегідних зв’язуючих матеріалів;

г) кремнійорганічних композицій.

24. Неполярний термопласт з високими антифрикційними властивостями – це:

а) полівінілхлорид;

б) поліетилен;

в) фторопласт-4;

г) фторопласт-3.

25. Чим вище щільність та кристалічність поліетилену, тим вище його:

а) міцність;

б) теплостійкість;

в) морозостійкість;

г) хімічна стійкість.

Другий рівень


26. Пластмаси з волокнистими наповнювачами – це…

27. Поропласти – це …, їх застосовують …

28. Полісульфон та гетероциклічні полімери – це …

29. Термостійкі пластики – це …

30. Термопласти з армуючими наповнювачами – це ...

31. Гетинакс – це ...

32. Особливостями і недоліками пластмас є ...

33. Полікарбонат – це ...

34. Пластмаси класифікують за ...

35. Зв’язуючими матеріалами та наповнювачами термореактивних пластмас є ...

36. Газонаповнені пластмаси складаються із ...

37.Термореактивні пластмаси мають такі властивості: ...

38. Поліетилени бувають...

39. Пластмаси, що виготовлені на основі ароматичних гетероланцюгових полі-мерів – це ...

40. Підвищена стійкість до радіації полістиролу пояснюється ...

41. Пластмаси мають такі властивості...

42. Мінеральні наповнювачі надають пластмасам ...

43. Залежно від виду наповнювача термореактивні пластмаси бувають ...

44. Шаруваті пластики – це ...

45. До складу пластмас входять ...

46. Термопласти з наповнювачами – це ...

47. Поліетилен – це ...

48. Пластмаси з порошковими наповнювачами – це ...

49. Полярність впливає на ряд властивостей термопластичних пластмас наступ-ним чином ...

50. Газонаповнені пластмаси – це … Їх застосовують у …

51. Склопластики складаються з ...

52. Скломатеріали – це ...

53. Водопоглинання поропластів становить ...

54. Поліаміди – це ...

55. Полівінілхлорид – це ...

56. Органічне скло має такі властивості ...

57. Орієнтовані скловолокніти характеризуються ...

58. Неорієнтовані скловолокніти складаються з ...

59. Теплостійкість склопластиків на основі різних зв’язуючих матеріалів стано-вить ...

60. Текстоліт – це ...

61. Проста пластмаса – це ...

62. Найбільш розповсюдженими термопластичними пенопластами є …

63. Водопоглинення поліамідів залежить від…

64. Пластифікований полівінілхлорид використовують…


Третій рівень


65. Дайте визначення пластмасам. Назвіть їх склад і загальні властивості.

66. Наведіть класифікацію пластмас за зв’язуючою речовиною та наповню-вачем.

67. Дайте порівняльну характеристику властивостям пластмас у залежності від виду зв’язуючої речовини.

68. Дайте визначення термореактивним пластмасам з органічними наповню-вачами. Які їх властивості.

69. Дайте визначення склопластикам. Назвіть їх склад, властивості та засто-сування.

70. Опишіть, як впливає вид наповнювача та зв’язуючої речовини на фізико-механічні властивості склопластиків.

71. Дайте визначення термостійким пластикам. Назвіть їх різновиди та власти-вості.

72. Опишіть види і властивості шаруватих пластиків.

73. Дайте порівняльну характеристику фізичної структури піно –, поро – та сотопластів.

74. Опишіть властивості і застосування різних видів пінопластів.

75. Дайте визначення поропластам. Опишіть їх структури та властивості.

76. Наведіть особливості будови, властивості та застосування сотопластів.

77. Назвіть властивості органічного скла та способи підвищення його якості.

78. Опишіть властивості і галузі застосування групи пластмас з відомими наз-вами: капрон, нейлон.

79. Опишіть властивості і застосування полівінілхлориду різного виду.

80. Дайте визначення діфлону. Визначте в чому полягає своєрідність власти-востей діфлону. Наведіть, які види виробів виготовляють із діфлону і області їх застосування.

81. Назвіть вид зв’язуючої речовини, властивості і застосування лавсану.

82. Назвіть види і призначення простих пластмас на основі поліефірів.


1   2   3

Схожі:

Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Техніка та технологія галузі» для студентів...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та програмне забезпечення...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Теорія І практика управління соціально-економічними...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
«Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 051002 метрологія
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Маркетинг інформаційних продуктів та послуг для студентів напряму 020105 – документознавство та інформаційна діяльність
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Органічна хімія” для студентів напряму 051301...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні системи І технології в обліку»...
Затверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від 30. 01. 2012 Дніпропетровськ нметау 2012 iconЗатверджено на засіданні Вченої ради академії Протокол №1 від Дніпропетровськ нметау 2009
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи