Контрольні завдання за модулями курсу icon

Контрольні завдання за модулями курсу
Скачати 178.66 Kb.
НазваКонтрольні завдання за модулями курсу
Дата22.06.2012
Розмір178.66 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Контрольні завдання

за модулями курсу"ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ"

(для студентів заочної форми навчання
за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво")
Харків – ХНАМГ – 2005


Контрольні завдання за модулями курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво"). Харків, – 2005. – 15 с.


Укладачі: Соловйов О.В.

Торкатюк В.І.

Соловйова О.Є.

Пан М.П.


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, д-р екон. наук Ачкасов Анатолій Єгорович


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол №^ 1 від 30 серпн 2005 р.


Зміст


Мета завдання ………………………………………………………….

4

Додаток А ……………………………………………………………....

5

Додаток Б ……………………………………………………………….

6

Додаток В ……………………………………………………………….

11

Додаток Д …………………………………………………………...….

12

Список літератури …………………………………………………......

13


^ Мета завдання – закріплення теоретичних положень курсу „Економіка праці та соціально-трудові відносини"; придбання практичних навичок проведення економічних розрахунків використання людських ресурсів, визначення економічної ефективності заходів організації, нормування і оплати праці робітників підприємства, формування системи соціально-трудових відносин на підприємстві.

Для досягнення поставленої мети завданням передбачено виконання теоретичної і практичної частин різного рівня складності.

^ 1. Теоретична частина (відповідні модулі курсу)

Аналітичний огляд законодавчої, нормативної, інструктивної, наукової і навчальної літератури з питань економіки праці (одне комплексне питання) та соціально-трудових відносин (одне комплексне питання);

^ 2. Практична частина

Складено практичне завдання за трьома рівнями пізнавального процесу: стереотипний, діагностичний і евристичний (відповідно задача кожного рівня).

^ Варіантність завдання на виконання індивідуальної роботи забезпечується відповідними модулями до курсу (12 питань. Додаток А) і практичними завданнями (18 задач різного рівня складності. Додаток Б ).

Студент виконує той варіант завдання, номер якого відповідає номеру студента за списком групи в екзаменаційно-заліковій відомості (Додаток В).

Оформлення пояснювальної записки завдання (формат А4):

 • титульний лист;

 • вступ за теоретичною частиною завдання;

 • теоретичне комплексне питання (економіка праці);

 • теоретичне комплексне питання (соціально-трудові відносини);

 • практична частина:

 • задача стереотипна;

 • задача діагностична;

 • задача евристична;

 • висновки;

 • список використаної літератури (обов'язково законодавчі акти України з питань праці, наукові роботи вітчизняних вчених і вчених ХНЕУ).

Виконане завдання в установлений графіком строк (Додаток Д) подати на кафедру для перевірки викладачем курсу з наступним його захистом перед комісією кафедри.

Додаток А

Теоретичні модулі до курсу

Економіка праці та соціально-трудові відносини"


1. Економіка праці (відповідні модулі)

1.1. Нормування праці: поняття, види норм та їх взаємозв'язок, методи, склад елементів виробничої норми праці, способи вимірювання рівня виконання норм праці на робочому місці.

1.2. Робочий час: поняття, класифікація витрат робочого часу виконавця трудового процесу, способи нормативних досліджень (технічний облік, фотооблік, хронометраж, моментні спостереження).

1.3. Заробітна плата: поняття, функції та структура, форми і системи, види доплат та надбавок.

1.4. Тарифна система як основа організації оплати праці на підприємстві: призначення, елементи, побудова тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робочих, тарифні сітки.

1.5. Виробнича бригада: поняття, форми організації, визначення чисельного складу, калькуляція витрат праці і заробітної плати, способи розподілу загальнобригадної заробітної плати.

1.6. Системи оплати праці: поняття, види, сфери використання. Напрямки преміювання робітників.


2. Соціально-трудові відносини (відповідні модулі)

2.1. Ринок праці: поняття, елементи ринку, типи кон'юнктури, попит та пропозиція, особливості функціонування, сегментація.

2.2. Соціальне партнерство: поняття, система трипартизму, принципи міжнародної організації праці (МОП), колективні угоди, причини соціально-трудових конфліктів. Система тарифних домовленостей (договірне регулювання оплати праці).

2.3. Зайнятість населення: поняття, склад зайнятого населення України, види зайнятості, форми зайнятості.

2.4. Безробіття: поняття, склад безробітного населення України, види безробіття за чинниками виникнення, класифікація за тривалістю.

2.5. Соціально-трудові відносини: поняття, елементи, базові принципи, формування типів, конфлікти та їх чинники, види дискримінації, соціальна політика.

2.6. Дисципліна "Економіка праці та соціально-трудові відносини": предмет, метод, задачі, структура, зв'язок з іншими науками.

Додаток Б

Практичні модулі


1. Стереотипні

1.1. На підприємстві є 50 агрегатів безупинної дії. Кожний агрегат обслуговується бригадою робочих із 6 чоловік, в т. ч. один чоловік 6 розряду, три – 5 розряду, два - 4 розряду. Режим роботи агрегатів тризмінний. Виробництво функціонує безупинно, без зупинок у вихідні і святкові дні. Використовується чотирибригадний графік змінності при роботі з 8-годинними змінами. Календарний фонд часу дорівнює 365 днів, ефективний - 227 днів.

^ Необхідно визначити явочне змінне, явочне добове, облікове число робочих, середній розряд робочих, обслуговуючих агрегати.


1.2. На підприємстві виготовлено 150 тис.т сірчаної кислоти і 200 тис.т фосфорної кислоти. Загальна чисельність основних робочих 115 чол., з них виробництвом сірчаної кислоти займаються 55 чол., фосфорної - 60 чол. Ефективний фонд робочого часу одного робочого складає 1980 годин.

^ Необхідно визначити трудомісткість виробництва по окремих видах продукції та в цілому. Зробіть висновки.


1.3. Робочий 4 розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дня при тривалості робочої зміни 8 годин. Заплановане виробниче завдання виконане на 103%. Погодинна тарифна ставка робочого 4 розряду дорівнює 1,35 грн. Установлений розмір премії складає: за виконання плану - 10%, за кожен відсоток перевиконання плану - 2,5% тарифного заробітку.

^ Необхідно визначити загальний розмір заробітної плати за місяць робочого 4 розряду.


1.4. На операцію штампування деталі була встановлена норма часу 12 хвилин. З часом було переглянуто технологічний процес і була знижена норма часу на 10%. За місяць (176 годин) робітник відштампував 1200 деталей.

Необхідно визначити показник виконання у відсотках робітником нової місячної норми виробітки.


1.5. ^ Необхідно визначити чисельний штат бригади робочих, якщо існують наступні вихідні дані: календарний строк виконання робіт - 21 день, нормативні витрати праці з калькуляції - 4521 чол.-год., тривалість робочого дня - 8 годин, плановий рівень виконання норм праці - 109%.


1.6. На операції гарячого штампування робітник за зміну (8 годин) обробляв 40 заготівель по 4-му розряду робіт, перевиконуючи змінну норму виробітку на 25%. Механізація допоміжних елементів операції дозволила знизити необхідний розряд роботи до 3-го, а норму часу зменшити на 20%.

^ Необхідно визначити колишню і нову відрядну розцінку на заготівлю. Годинна тарифна ставка 4-го розряду робіт становить 1,35 грн., 3-го розряду - 1,23 грн.


2. Діагностичні

2.1 Виконати порівняльний аналіз тарифної сітки. У таблиці наведені годинні тарифні ставки для робочих, грн.

Вихідні дані

Система оплати

Тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

Відрядна

0,96

1,05

1,17

1,34

1,56

1,72

Погодинна

0,74

0,82

0,91

1,04

1,21

1,35


^ Необхідно визначити тарифні коефіцієнти, діапазон тарифних коефіцієнтів, рівень абсолютного та відносного росту тарифних коефіцієнтів.

Зробіть висновки.

2.2. Проаналізуйте зміну фондовіддачі за рахунок зміни продуктивності праці та фондоозброєності, якщо відомо, що випуск продукції складає: по плану - 3500 грн., фактично - збільшився на 1,5%, фактична чисельність працюючих збільшилась в зрівнянні з планом (420 чол.) на 5 чоловік, середньорічна вартість основних виробничих фондів за планом дорівнює 800 тис.грн., фактично - 815тис.грн.

^ Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.


2.3. Проаналізуйте вплив зміни чисельності робітників, кількості відпрацьованих днів одним робітником у середньому за рік і середньої тривалості робочого дня на зміну фонду робочого часу за наступними даними: середньорічна чисельність робітників по плану складає 1600 чол., фактично - 1650, відпрацьовано за рік одним робітником по плану - 240 днів, фактично - 230, середня тривалість робочого дня по плану - 7,95 год., фактично - 7,8 год.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.


2.4. У нижчеподаній таблиці представлені заплановані та звітні показники роботи підприємства.

Показники

Звітний період

план

звіт

Випуск продукції, тис.грн.

55568

56120

Середньообліковий склад працюючих, чол.

4025

4080

у т.ч. робочих, чол.

3140

3174

Відпрацьовано усіма робочими:

тис. чол.-днів

тис. чол.-годин


690

6578


765

6900


^ Необхідно визначити всі показники у плановому і звітному періоді, що характеризують продуктивність праці: середньорічну продуктивність праці одного робітника, середньорічну продуктивність праці одного робочого, середньоденну продуктивність одного робочого, середньогодинну продуктивність одного робочого. За всіма показниками вихідної таблиці і по розрахункових показниках продуктивності праці необхідно визначити динаміку їхньої зміни в абсолютних і відносних величинах. Зробіть висновки.

2.5. На підприємстві планують підвищення річного випуску продукції з 50 млн.грн. до 55,2 млн.грн., а виробітку продукції на одного працюючого - з 13,0 тис.грн. до 15,2 тис.грн.

^ Необхідно визначити вплив продуктивності праці та чисельності персоналу на обсяг виробництва продукції. Розрахунки по всіх показниках виконати в абсолютних та відносних величинах.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.


2.6. Проаналізуйте вплив чисельності робітників та середньої заробітної плати на фонд оплати праці за наступними даними: середньорічна чисельність робітників за планом складає 800 чол., фактично - відбулося зростання робітників на 2%; планова середня заробітна плата встановлює 450 грн., фактична - збільшилась на 3%.

Зробіть висновки та перевірку в абсолютних і відносних величинах.


3. Евристичні

3.1. Робочий 4-го розряду протягом розрахункового місяця виготував 200 шт. виробів при нормі часу на один вироб 0,4 нормо-год. Відпрацьований час становить 176 годин, годинна тарифна ставка - 1,35 грн.

Необхідно визначити відрядну розцінку виробу, відрядний заробіток, коефіцієнт та суму приробітку. Розрахунки здійснити 2 варіантами, застосовуючи:

 1. норму часу;

 2. норму виробітку.

Зробіть висновки.

3.2. Необхідно визначити доцільність переведення робітників з відрядної роботи на відрядно прогресивну при таких вихідних умовах.

Плановий обсяг виробництва продукції на місяць складає 1500 одиниць виробів, нормативна трудомісткість одиниці - 4 чол-год. Фактична середня заробітна плата складає 420 грн. Ефективний фонд часу на 1-го робітника складає 178 годин. У зв'язку з переходом на відрядно-прогресивну оплату праці середня зарплата зростає на 7%, трудомісткість одиниці виробу зменшується на 15%. Критеріями для визначення доцільності цього заходу прийняти чисельність робітників і потрібний фонд оплати праці.

^ Необхідно розрахувати економію цих показників. Зробіть висновки.


3.3. У механічному цеху річна виробнича програма обсягом 4520 машин при нормативній трудомісткості виготовлення однієї машини складає 820 нормо-годин. За планом організаційно-технічних заходів намічено здійснити наступні заходи щодо зниження трудомісткості виготовлення машин:

1. За деталлю №10, потреба в якій складає на виробничу програму 75 тис.шт., трудомісткість виготовлення однієї деталі з 1 травня знижується з 2 до 0,5 годин;


3.4. Необхідно побудувати чотирибригадний графік змінності для обслуговування безперервного виробництва, враховуючі наступні дані: тривалість зміни - 8 годин, нормативна тривалість робочого тижня 40 годин, число змінних бригад - 4. Через кожні 4 доби роботи бригаді надається вихідний день, після якого вона виходить на роботу в наступну зміну. Графік змін 1 - 2 - 3. Початок перший зміни у 6 год. 00 хв.

Графік змінообороту розробіть на один змінооборот і розрахувати всі його параметри: тривалість змінообороту, тривалість відпочинку та порівняйте час роботи бригади у першому кварталі з нормативними показниками, які складають: січень - 180 год., лютий - 175 год., березень - 190 год.

Проаналізуйте графік змінності та зробіть висновки щодо його переваг та недоліків.

Додаток В

^ Варіантність завдання

Варіант

Теоретична частина (номер модуля за додатком А)

Практична частина (номер модуля за додатком Б)

1

1.6; 2.2;

1.1; 2.1; 3.1;

2

1.1; 2.1;

1.2; 2.2; 3.2;

3

1.2; 2.3;

1.3; 2.3; 3.3;

4

1.3; 2.4;

1.4; 2.4; 3.4;

5

1.4; 2.5;

1.5; 2.5; 3.5;

6

1.5; 2.6;

1.6; 2.6; 3.6;

7

1.1; 2.2;

1.1; 2.2; 3.2;

8

1.2; 2.1;

1.2; 2.3; 3.3;

9

1.3; 2.3;

1.3; 2.4; 3.4;

10

1.4; 2.4;

1.4; 2.5; 3.5;

11

1.5; 2.5;

1.5; 2.6; 3.6;

12

1.6; 2.6;

1.6; 2.1; 3.1;

13

1.1; 2.3;

1.1; 2.3; 3.3;

14

1.2; 2.4;

1.2; 2.4; 3.4;

15

1.3; 2.5;

1.3; 2.5; 3.5;

16

1.4; 2.6;

1.4; 2.6; 3.6;

17

1.5; 2.1;

1.5; 2.1; 3.1;

18

1.6; 2.2;

1.6; 2.2; 3.2;

19

1.1; 2.4;

1.1; 2.4; 3.4;

20

1.2; 2.5;

1.2; 2.5; 3.5;

21

1.3; 2.6;

1.3; 2.6; 3.6;

22

1.4; 2.1;

1.4; 2.1; 3.1;

23

1.5; 2.2;

1.5; 2.2; 3.2;

24

1.6; 2.3;

1.6; 2.3; 3.3;

25

1.1; 2.5;

1.1; 2.5; 3.5;

26

1.2; 2.6;

1.2; 2.6; 3.6;

27

1.3; 2.1;

1.3; 2.1; 3.1;

28

1.4; 2.2;

1.4; 2.2; 3.2;

29

1.5; 2.3;

1.5; 2.3; 3.3;

30

1.6; 2.4;

1.6; 2.4; 3.4;

31

1.1; 2.6;

1.1; 2.6; 3.6;

32

1.2; 2.1;

1.2; 2.1; 3.1;

33

1.3; 2.2;

1.3; 2.2; 3.2;

34

1.4; 2.3;

1.4; 2.3; 3.3;

35

1.5; 2.4;

1.5; 2.4; 3.4;

Додаток Д

Графік

виконання індивідуальної роботи з курсу

Економіка праці та соціально-трудові відносини"


^ Найменування етапу роботи

Дата виконання

1. Формулювання актуальності, цілі і задачі дослідження (за теоретичними питаннями)
2. Теоретичне питання з економіки праці
3. Теоретичне питання з соціально-трудових відносин
4. Практичний модуль (завдання)

- стереотипне;

- діагностичне;

- евристичне;
5. Оформлення пояснювальної записки
6. Захист завдання на кафедрі


Затверджений на засіданні кафедри економіки будівництва

від “___” ____________ 2005р., протокол №___


Список літератури

 1. Кодекс Законов о труде в Украине, 2002.

 2. Дитяшева А.П. Коллективные договора и соглашения. Коллективные трудовые споры. - М., 1998.

 3. Заробітна плата. Збірник нормативних документів. - Xарків: ТОВ Конус, 2000.

 4. Киселев И.Я. Трудовой договор: вопросы регулирования найма и увольнения. - М, 1997.

 5. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов.М.: ЮНИТИ, 1999. - 407с.

 6. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник - К.: КНЕУ ,2000.

 7. Эмерсон Г. Двенадцать принципов продуктивности. - М.: Инфра-М, 1997.

 8. Економіка будівництва: Навчальний посібник /За ред. О.С.Іванілова. - Xарків: Вища школа, 2001.

 9. Экономика труда: Учебник/ В.В. Адамчук, Ю.П. Кокин, Р.А. Яковлев. - М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.

 10. Завіновська Г.Т. Економіка праці. -К. : КНЕУ , 2003.- 300с.

 11. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. -метод посібник для самостійного вивчання дисципліни К. ; КНЕУ , 2001.- 158с.

 12. Яковлев Р.А. Анализ затрат работодателя на оплату труда и выплаты социального характера. - М.: НИИ труда, 1997.

 13. Колот А.М. Оплата праці на підприємстві: Організація та удосконалення. - К.: фірма "Праця", 1997р.

 14. Абрамов В.М.. Данюк В.М. та ін. Нормування праці. - К.: фірма "Праця", 1995р.

 15. Класифікатор професій в Україні, 1995р.

 16. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. 2-е вид., стер.- К.: Знання - Прес, 2001. - 313с. // Вища освіта XXI століття.

 17. Буряк П.Ю, Григор'єва М.І., Карпінський В.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440с.

 18. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. пос.- К.: Кондор, 2004.- 432с.

 19. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов.- 3-е изд., доп.- М: Изд-во Норма (Издательская группа Норма-инфа М), 2001.-448с.

 20. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учебное пособие М.: Инфра-М, 2003. - 268с. (Высшее образование).

 21. Рофе А.И., Стрейко В.Т., Збышко Г.Г. Экономика труда: Учебник для вузов М,: Изд-во «МНК», 2000. - 248с.

 22. Рощин С.Ю., Розумова Т.О. Экономика труда: Экономическая теория труда: Учеб.пособие М.:Инфра-М, 2000. - 400с. - (Серия «Высшее образование»).

 23. Волгина Н.А. Экономика труда: Социально-трудовые отношения: Учебник. М.: «Экзамен», 2003. - 736с.

 24. Шлендер П., Кокин Ю. Экономика труда: Учебник. М.: Юрист, 2003. -592с.

 25. Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Р.1 2-е изд., перераб. и доп.- Xарьков: Фактор, 2002, - 364с.

Навчальне видання


Контрольні завдання за модулями курсу "Економіка праці та соціально-трудові відносини" (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 "Економіка і підприємництво").
Укладачі: Соловйов Олександр Васильович,

Торкатюк Володимир Іванович,

Соловйова Ольга Євгеніївна,

Пан Микола Павлович.


Відповідальний за випуск: Г.Ф. Скала


Коректор: З.І.Зайцева


План 2005, поз. 420

_________________________________________________________________

Підп. до друку 07.09.2005 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.0,8. Обл.-вид. арк.0,9

Замовл №______ Тираж 200 прим. Ціна договірна


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Контрольні завдання за модулями курсу iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання за модулями курсу iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання за модулями курсу iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Контрольні завдання за модулями курсу iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «електропостачання» для студентiв спецiальності
Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Електропостачання» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков, М. В. Петровський....
Контрольні завдання за модулями курсу iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «основи електропривода» для студентів спеціальності
Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Основи електропривода» / укладачі: П. О. Василега, Д. В. Муріков,...
Контрольні завдання за модулями курсу iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу «безпека життєдіяльності»
...
Контрольні завдання за модулями курсу iconМетодичні вказівки І контрольні завдання з курсу “основи охорони праці”
Методичні вказівки І контрольні завдання з курсу “Основи охорони праці” для студентів-заочників 5 6 курсів спеціальності 0922. 02...
Контрольні завдання за модулями курсу iconМіністерство освіти І науки України
Тестовий контроль знань, умінь І навичок студентів з модуля „Мікроекономіка” (тестові завдання за змістовими модулями, підсумковий...
Контрольні завдання за модулями курсу iconМетодичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Опір матеріалів» для студентів машинобудівного коледжу
Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Опір матеріалів» для студентів машинобудівного коледжу /укладач с І. Катаржнов....
Контрольні завдання за модулями курсу iconМіського господарства контрольні завдання з дисципліни «іноземна мова професійного спрямування»
Контрольні завдання з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи