Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Скачати 121.61 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Дата07.06.2012
Розмір121.61 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Напрям 6.010105

„Корекційна освіта”


Методичні рекомендації

до проведення переддипломної

педагогічної практики


Укладачі: Я. Гарасимів,

заступник директора

з навчально-виробничої роботи,

викладачі: З. Ленів, А. Заплатинська


Схвалено на засіданні

циклової комісії викладачів

напряму «Корекційна освіта»

протокол № ____ від ______20___р.

Голова комісії _______ Т.Королюк


Львів – 2012


^ ПЕРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

є завершальним етапом практичної підготовки студентів.

.

Завдання переддипломної педагогічної практики:


- поглиблення і закріплення теоретичних знань одержаних при вивченні курсів педагогіки, психології, спецдисциплін, спеціальних методик, логопедії;

- створення у студентів чіткого уявлення про організацію логопедичної, психологічної та інших видів корекційної роботи в ДНЗ та школі (наповнення кабінетів логопеда та психолога, формування груп для занять, документація спеціалістів та її види);

- вправляння студентів у проведенні комплексного обстеження дітей з певними порушеннями та визначення диференційованого діагнозу;

- озброєння студентів основними прийомами корекції мовленнєвих розладів в процесі проведення групових та індивідуальних логопедичних та психологічних занять з дітьми-логопатами;

- вироблення навичок проведення фронтальних та індивідуальних занять в спеціальних ДНЗ та групах компенсуючого типу, початкових класах спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з ТПМ;

- вміння планувати навчальний процес, логопедичну та психокорекційну роботу, перспективні та тематичні плани, ведення різних видів документації;

- виховання критичного ставлення до своєї роботи і вміння аналізувати власні заняття та заняття своїх товаришів;

- вчитися координувати роботу логопеда, психолога, вчителя, вихователя та батьків при вихованні і навчанні дітей з мовленнєвими порушеннями.


^ Бази практики: школа-інтернат № 102, ЗОШІ для дітей з ТПМ, НРЦ „Мрія”, ДНЗ № 38, ДНЗ № 29, ДНЗ № 167, ДНЗ№ 88, ДНЗ № 67.


Підготовка випускників до переддипломної практики

- ознайомлення студентів з програмою практики та постановка завдань;

- визначення можливого місця працевлаштування, отримання відношення для скерування на цю базу педагогічної практики;
- консультація викладачів фахових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки щодо проведення експериментальної частини випускних курсових робіт, психолого-педагогічних досліджень та діагностики;

- формування індивідуальних завдань творчого пошуку, постановки педагогічного експерименту;

- проходження медогляду та оновлення особових медичних книжок;

- участь у настановчо-методичній конференції студентів, керівників підгруп практикантів, представників баз практики;

- інструктаж з техніки безпеки і охорони праці;

- складання індивідуальних планів і графіків проходження практики;

- отримання допуску і скерування на педпрактику за умови відсутності академзаборгованості, обов’язкового виконання всіх видів попередньої педпрактики, інших видів навчальної діяльності, передбаченої навчальним планом;

- ознайомлення з наявними в навчальних кабінетах взірцями щоденника, іншої документації та схеми звіту про наслідки проходження педпрактики.


^ Організація та зміст практики


Головною вимогою при доборі баз практики необхідно вважати високий професійний рівень її спеціалістів, творчу атмосферу в педагогічному колективі, високу трудову дисципліну та уважне і доброзичливе ставлення до дітей.

Групи студентів-практикантів комплектуються у кількості, що не перевищує п’яти осіб на одного спеціаліста навчального закладу. При цьому доцільно враховувати психологічну сумісність членів однієї студентської групи.

Робочий день студента-практиканта протягом усього періоду практики, триває не менше шести годин на день.


Тривалість педагогічної практики – 5 тижнів, з них:

2 тижні – у дошкільних навчальних закладах.

3 тижні – у спеціальних школах–інтернатах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.


^ Зміст практики студентів у дошкільному закладі:


 1. Узгодити перспективне планування навчально-виховної роботи на заняттях та поза заняттями.

 2. Календарне планування навчально-виховної роботи та її проведення (з розгорнутими конспектами занять).

 3. На основі перспективного індивідуального плану корекційної роботи логопеда та психолога провести групові та індивідуальні логопедичні та психологічні заняття згідно графіку.

 4. Складання психолого-педагогічної характеристики на дитину та групу / клас.

 5. Застосовувати різні форми роботи з батьками вихованців закладу.

 6. Виготовлення наочності та посібників для занять, ігор, інших видів діяльності дітей.


Звітна документація:

 1. Щоденник.

 2. План навчально-виховної роботи.

 3. Розгорнуті зразкові конспекти (4 логопедичні заняття (2 індивідуальні та 2 підгрупові) та 4 психологічні заняття (2 індивідуальні та 2 підгрупові)).

 4. Витяг з індивідуального перспективного плану роботи з дитиною (на період практики).

 5. 10 конспектів різноманітних занять (групових та індивідуальних).

 6. Психолого-педагогічна характеристика на дитину.

 7. Картка мовленнєвого розвитку дитини.

 8. Матеріали роботи з батьками.

 9. Звіт.

 10. Характеристика студента з оцінкою, печаткою, підписами завідуючої, логопеда, психолога.


Зміст практики студентів у школах-інтернатах для дітей з порушеннями психофізичного розвитку.


 1. Корекційно-виховна та психологічна робота на заняттях з дітьми початкової школи.

 2. Підготовка, планування та проведення протягом трьох тижнів занять згідно з графіком роботи логопеда (9 занять).

 3. Підготовка, планування та проведення протягом трьох тижнів занять згідно з графіком роботи психолога (9 занять).

 4. Підготовка, планування та проведення протягом трьох тижнів занять із логоритміки, ритміки, музикотерапії, хореографії (3-4 заняття).

 5. Методична робота та співпраця з батьками.

 6. Ведення щоденника практики.За підсумками педагогічної практики студентам виставляється диференційований залік.


Обов’язки студента-практиканта


 1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу, в якому проводиться практика, вказівки керівництва закладу, методиста, фахівців.

 2. Чітко виконувати роботу на кожному етапі проходження практики і своєчасно відображати її в щоденнику педагогічної практики.

 3. Своєчасно вести документацію і здавати її в зазначений термін методисту.

 4. Брати участь у пропаганді логопедичних та психокорекційних знань серед батьків, вчителів, вихователів.


Обов’язки логопеда, психолога


 1. Надавати необхідну методичну допомогу студентам в складанні конспектів підгрупових та індивідуальних занять.

 2. Надавати допомогу в доборі матеріалу до занять.

 3. Бути присутнім на всіх заняттях студентів, аналізувати та оцінювати їх.

 4. Здійснювати контроль за веденням документації.

 5. Контролювати відвідування студентами практики.

 6. Знайомитися з текстами бесід або лекцій, підготовлених студентами.

 7. Надавати допомогу студентам в проведенні виховної роботи з дітьми.


Обов’язки керівника практики від навчального закладу.


 1. Вирішувати основні організаційні питання практики.

 2. Готувати і проводити вступну і заключну конференцію.

 3. Періодично відвідувати бази практики.

 4. Підводити підсумки проходження практики.

 5. Забезпечувати вчасну і правильну оплату працівникам школи, яка здійснюється відповідно до інструкції про проведення педагогічної практики у ВНЗ.


Обов’язки керівника підгрупи практикантів


 1. Загальне керівництво практикою і роботою студентів в процесі проходження практики.

 2. Надавати допомогу в складанні індивідуальних корекційних планів. Здійснювати контроль за виконанням студентами програми практики.

 3. Періодично відвідувати групові та індивідуальні заняття, аналізувати та оцінюванням їх.

 4. Складати письмовий звіт про підсумки педагогічної практики керованої підгрупи студентів.

 5. Допомагати студентам в підготовці матеріалів до заключної конференції за підсумками практики.Щоденник

проходження педагогічної практики

в ДНЗ № ____________________

з ___________ по ________ 20___ року

студентки групи _____________


Педагогічного коледжу

Львівського національного університету імені Івана Франка

__________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Перша сторінка – відомості про навчальний заклад (№, адреса, телефон, завідувач, психолог, логопед)

Друга стор. – режим дня групи

Третя стор. – розклад занять логопеда, психолога

Четверта стор. – список дітей з діагнозами


Наступні сторінки:


Дата

Зміст роботи

Аналіз роботи

ПідписЩоденник

проходження педагогічної практики

в школі-інтернаті ____________________

________________________________________________

з ___________ по ________ 20___ року

студентки групи _____________


Педагогічного коледжу

Львівського національного університету імені Івана Франка

__________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Перша сторінка – відомості про навчальний заклад (№, адреса, телефон, завідувач, психолог, логопед)

Друга стор. – режим дня групи

Третя стор. – розклад занять логопеда, психолога

Четверта стор. – список дітей з діагнозами


Наступні сторінки:


Дата

Зміст роботи

Аналіз роботи

ПідписДОКУМЕНТАЦІЯ

^ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

в ДНЗ № ____________________

з ________ по ______ 20___ року

школі-інтернаті ______

__________________________________________

з ________ по ______ 20___ року

студентки(та) групи ___________

Педагогічного коледжу

Львівського національного університету

імені Івана Франка

__________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


^ ЗМІСТ ДОКУМЕНТАЦІЇ:


1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


^ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДОПУСТИЛИ:

Керівник підгрупи практикантів_______________________


Заступник директора з

навчально-виробничої роботи __________ Я. Ю. Гарасимів

Схема характеристики на практиканта


ХАРАКТЕРИСТИКА

На студентку-практикантку ______________________________________________

групи - __________, Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка __________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Студентка ____________________________________ проходила переддипломну практику в _____________________________________________ м. Львова.

(база практики)

з ____________ по _____________________20 року


 1. Які теоретичні знання і вміння виявила з педагогіки, спецметодик , вміння застосувати набуті знання на практиці.

 2. Вміння методично правильно проводити заняття, уроки з урахуванням вікових особливостей дітей, володіти групою дітей, їх увагою, активізувати їх розумову діяльність, викликати інтерес, використовувати різноманітні методи і прийоми для проведення навчально-виховної роботи протягом дня.

 3. Вміння самостійно, методично-правильно планувати роботу – своєчасно і творчо писати конспекти, плани занять, уроків, облік роботи, виготовляти наочність.

 4. Вміння самостійно, методично-правильно організувати батьківські збори, консультації, бесіди, оформляти куточок для батьків, тощо.

 5. Відношення практиканта до роботи, своїх обов’язків, його дисциплінованість, ввічливість по відношенні до товаришів, працівників дошкільного закладу, школи-інтернату, правдивість, чесність.

 6. Позитивне і недоліки в підготовці практиканта до проведення роботи з дітьми.Оцінка: «______________»

Печатка:

Директор (завідувач) __________

Логопед __________

Психолог _________


КОНСПЕКТ

Логопедичного; психологічного заняття

(підгрупове; індивідуальне)


Тема: ___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

студента – практиканта

Педагогічного колледжу

Львівського національного університету

імені Івана Франка

__________________________________


База практики: _________________________________________________________

Клас (вікдитини)_______________________________________________________

Заключення: __________________________________________________________

_____________________________________________________________________Посада

Дата

Прізвище

Підпис

Логопед


Психолог


Керівник підгрупи практикантів
ОЦІНКА: __________________

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка основи профорієнтаційної роботи
Тема Професійна орієнтація дітей І молоді як одна з складових діяльності соціального педагога
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка
Теорія І методика соціально – педагогічної роботи як науки та практичної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка методичні вказівки та матеріали до самостійної роботи з курсу «Сучасна українська літературна мова»
Ознайомтесь із текстом статей 10, 11, 12 Конституції України. Поділіться своїми спостереженнями щодо втілення в життя положень цього...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconПереклад з польської мови на українську мову
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Розроблено та внесено: Юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни педагогічний коледж львівського національного університету імені івана франка методичні вказівки до виконання самостійної роботи з історії педагогіки для студентів напряму підготовки
Розвиток суспільства І зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання І виховання підростаючих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи