Перелік документів щодо отримання вчених звань icon

Перелік документів щодо отримання вчених звань
Скачати 168.14 Kb.
НазваПерелік документів щодо отримання вчених звань
Дата22.06.2012
Розмір168.14 Kb.
ТипДокументи

Додаток А


Перелік документів

щодо отримання вчених звань

професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та „доцент Кременчуцького національного

університету імені Михайла Остроградського” 1. Заява на ім’я ректора щодо присвоєння вченого звання з візою завідувача кафедри та декана факультету, директора ІЕЕСУ.

 2. Ксерокопія першої сторінки паспорту – один примірник.

 3. Довідка здобувача вченого звання – один примірник.

 4. Протокол засідання лічильної комісії – три примірники.

 5. Список наукових і навчально-методичних праць – один примірник.

 6. Витяг із трудової книжки про педагогічну роботу здобувача у даному вищому навчальному закладі – один примірник.

 7. Витяг із протоколу засідання кафедри – один примірник.

 8. Витяг із протоколу засідання вченої ради факультету – один примірник.

 9. Висновок експертної комісії – один примірник.

 10. Копія диплома кандидата наук – один примірник.

 11. Копія диплома старшого наукового співробітника – один примірник.

 12. Копія диплома доктора наук – один примірник.

 13. Копія атестата доцента – один примірник.Додаток Б


Зразки ОСНОВНИХ документів

щодо отримання вчених звань

професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та „доцент Кременчуцького національного

університету імені Михайла Остроградського”

Зразок

(пишеться власноруч)


Ректору Кременчуцького

національного університету

імені Михайла Остроградського

професору Загірняку М. В.

доцента кафедри ...........................

Іванова Івана Івановича


Заява
Прошу розглянути мою справу щодо присвоєння вченого звання „професор (доцент) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” на засіданні Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.


Дата


______________________/І. І. Іванов/

(особистий підпис)


(візи зав. кафедри, декана)


ЗРАЗОК

(Не більше чотирьох сторінок)


Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського


^ ДОВІДКА

про присвоєння Іванову Іванові Івановичу

вченого звання „професор (доцент) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”

^

І. ПОДАННЯПризначений (на) на посаду доцента (професора) кафедри ........................ з „___” ______ 20__ р. Наказ № _____ від «___» ________ 20_____ р.

При розгляді подання „_____” ________ 20___ р. Вчена рада Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського у складі ___ осіб із _____ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання „доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” („професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”): “за” – ____, “проти” – _____, “недійсних бюлетенів” – ____. (Протокол засідання № ___ від „____” _____ 20___ року).

^

ІІ. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА

 1. Іванов Іван Іванович, _______ року народження.

 2. Закінчив 1999 року Харківський державний університет імені В.Н. Каразіна за спеціальністю „Історія”.

 3. Кандидат (доктор) ................. наук із 20___ року.

Дисертацію захистив _______ 20___ р. у спеціалізованій вченій раді К 64.051.22 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, диплом ДК № 046331. Тема дисертації: «___________________ ».

 1. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації 7 років 9 місяців, у тому числі в даному навчальному закладі – 7 років 9 місяців.

 2. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації:

– з 01.09.2002 р. по 01.09.2008 р. – асистент кафедри соціально-політичних наук;

– з 01.09.2008 р. і по теперішній час – доцент кафедри соціально-політичних наук.


6. Основні навчальні курси:

– „________” – ____ лекційних годин;

 • „________” – ____ лекційних годин;

 • „________” – ____ лекційних годин.

Із вищезазначених дисциплін склав (ла) конспект лекцій, навчальні та робочі навчальні програми; розробив(ла) завдання для поточного, модульного, підсумкового контролів; проводить практичні, семінарські та лекційні заняття; підготував(ла) та видав(ла) методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт і підготовки до семінарських занять, вказати інші види друкованих навчально-методичних праць.

З метою методичного забезпечення підготував(ла) та видав(ла) указати навчальні посібники, підручники внутрішньовузівського видання та з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (навести номери листів щодо присвоєння грифа) – якщо такі наявні.

Організовує та планує самостійну роботу студентів із даних дисциплін. Бере участь у підготовці студентів до олімпіад і наукових конкурсів, де студенти у другому турі Всеукраїнських олімпіад з «політології» не одноразово посідали призові місця. За необхідності навести дані про підготовку аспірантів, спонукачів, повні дані про захищених кандидатів або докторів наук (ПіБ, номери дипломів, рік захисту та теми дисертацій).

Виконує обов’язки заступника завідувача кафедри соціально-політичних наук із науково-дослідної роботи. Співпрацює з науковцями Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), Національного університету «Львівська політехніка», Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ) за науковим напрямом «політичні інститути та процеси».

7. З 2008 року щороку бере участь у виконанні госпдоговірних робіт у межах науково дослідної роботи університету: «___________» (соціологічне дослідження) на замовлення виконавчого комітету міської ради.

Загальний обсяг навчального навантаження здобувача на 2010–2011 навчальний рік складає 867 годин, у тому числі 238 лекційних годин.

^

ІІІ. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇМає ______ публікацій, з них _____ наукових і _____ навчально-методичного характеру, підготував(ла) і видав(ла) _____ статей у фахових виданнях.

Після захисту кандидатської (докторської) дисертації опубліковано _____ праць, з них _____ наукових і ______ навчального-методичного характеру, у тому числі 5 (для докторів наук – 10) статей у фахових виданнях, зокрема такі:

1. Іванов І.І. Інформатизаційні зміни політичного простору пострадянської України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – Харків, 2008. – № 810. – С. 110–116 (фахова стаття).

2. Іванов І.І., Ткаченко К.А. Правовий нігілізм як ознака політичної свідомості українців // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – Харків, 2009. – № 839. – С. 142–148 (фахова стаття).

3. Іванов І.І., Ткаченко К.А. Місцеве самоврядування як функціональна складова діалогу влади та громадянського суспільства // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Питання політології». – Харків, 2009. – № 861. – С. 133-140 (фахова стаття).

4. Лебединська Г.О., Іванов І.І. Психологічні аспекти політичної поведінки в умовах розбудови демократичної держави // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. – К.: «ІНТАС», 2010. - Вип. 49. – С. 233–241 (фахова стаття).

5. Поліщук І.О., Іванов І.І. Політична культура в Україні: авторитарний рефлекс чи демократичний транзит // Вісник Національної юридичної академії. Філософія. Філософія права. Політологія. Соціологія. – 2010. – Вип. 5. – С. 123–129 (фахова стаття).

Під час роботи на посаді доцента опубліковано _____ друкованих праць.


^ ІV. ДАНІ АПРОБАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Відкрита лекція на тему «______» була проведена „____” _____ 20__ р. із дисципліни «_____» для студентів ____-го курсу ______ факультету, груп ______.

Лекція була обговорена на засіданні кафедри ___________. Дана позитивна оцінка. (Протокол № ___ від ___________20____ р.).

Брав участь у 17 міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, у тому числі (навести три найбільш вагомих або три останніх):

- Посткомуністичні трансформації: зміст, тенденції, перспективи, 23 квітня 2007 р., м. Харків;

- Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку, 23 жовтня 2009 р., м. Луганськ;

- Біосферно-ноосферні ідеї В.І. Вернадського й еколого-економічні та гуманітарні проблеми регіонів, 6-8 травня 2009 р., м. Кременчук;

За результатами конференцій опубліковано ______ тез і ______ статей.

Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри ________. Дана позитивна оцінка. Кафедра рекомендує до присвоєння вченого звання „професор (доцент) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”. Протокол № ____ від ___________20______ р.


Здобувач ____________________________ /І.Б. Прізвище/


ЗРАЗОК


Список наукових і навчально-методичних праць

(у хронологічному порядку)


_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

пп

Назва

Характер

роб.

Вихідні дані

Обсяг (в стор.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

^ 1. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту кандидатської

(докторської) дисертації

^ 2. Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської

(докторської) дисертації

^ 3. Авторські свідоцтва, патенти, описи, наукові твори^ 4. Основні навчально-методичні праці (посібники, підручники, монографії)

Здобувач ___________________________/І. Б. Прізвище/

Завідувач кафедри______________ ___________/І. Б. Прізвище/


Список ЗАВІРЯЮ:


Вчений секретар _________________________/Т. Ф. Козловська/


ЗРАЗОК

^ ВИТЯГ ІЗ ТРУДОВОЇ КНИЖКИ

про педагогічну роботу

у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації

Іванова Івана Івановича


№ запису

Дата

Відомості про прийом на роботу, про переведення на іншу роботу та про звільнення (із зазначенням причин та з посиланням на статтю, пункт закону)

На підставі чого внесений запис (документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

^ Кременчуцький державний політехнічний університет

1

01

09

2002

Прийнятий на посаду _____ кафедри _________________

Наказ № 420-2 від 03.09.2002 р.


2


31


10


2004

Звільнений за власним бажанням ст. 38 КЗпП України в зв’язку зі вступом до аспірантури (денна форма навчання)

Наказ № 721-2 від 02.11.2004 р.

3

01

11

2004

Прийнятий на посаду ____ кафедри ____ за сумісництвом на 0,5 ставки

Наказ № 733-2 від 10.11.2004 р.


4


04


07


2005

Звільнений за п.2 ст.36 КЗпП України в зв’язку із закінченням строку трудового договору

Наказ № 342-2 від 21.06.2005 р.

5

01

09

2005

Прийнятий на посаду ____ кафедри ____ за сумісництвом на 0,5 ставки

Наказ № 523-2 від 20.09.2005 р.


6


04


07


2006

Звільнений за п.2 ст.36 КЗпП України в зв’язку із закінченням строку трудового договору

Наказ № 374-2 від 20.06.2006 р.

7

01

09

2006

Прийнятий на посаду ...... кафедри ........ за сумісництвом на 0,5 ставки

Наказ № 594-2 від 25.09.2006 р.


830062007


Звільнений за п.2 ст.36 КЗпП України в зв’язку із закінченням строку трудового договору

Наказ № 306-2 від 12.06.2007 р.

9

01

09

2007

Прийнятий на посаду _____ кафедри _________ за сумісництвом на 0,5 ставки

Наказ № 504-2 від 11.09.2007 р.

^ Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла

Остроградського

10

01

11

2007

Прийнятий за контрактом на посаду ______ кафедри _____________

Наказ № 709-2 від 09.11.2007 р.11

01

09

2008

Переведений за контрактом на посаду доцента (професора) кафедри _____________

Наказ № 554-2 від 25.09.2008 р.

і по теперішній час
12
На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 817 від 03 вересня 2009 р. Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського реорганізовано у Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

Наказ № 126-1 від 07.09.2009 р.

13


Кременчуцькому державному університету імені Михайла Остроградського надано статус національного (Наказ Міністерства освіти і науки України № 900 від 28 вересня 2010 р.)

Наказ № 164-1 від 24.09.2010 р.


Педагогічний стаж на 01_________20___ р.: _____ років ______ місяців.


^ Витяг ЗАВІРЯЮ:


Начальник відділу кадрів І. В. Маслова


Додаток В

УХВАЛЕНО

Вченою радою Кременчуцького

національного

університету імені Михайла

Остроградського

протокол № _____

від _____ 2011 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

Кременчуцького національного

університету імені Михайла

Остроградського

_______________ М. В. Загірняк

„____”___________ 2011 року


^ ПОЛОЖЕННЯ ПРО експертну комісію

Вченої ради
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського


1. Загальні положення
^

Експертна комісія – дорадчий орган Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, який створений для:


– атестації науково-педагогічних працівників у частині присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника відповідно до вимог Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та Закону України «Про вищу освіту»;

– атестації науково-педагогічних працівників у частині присвоєння вчених звань „професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”, „доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” відповідно до Положення про Вчену раду КНУ імені Михайла Остроградського та „Положення про присвоєння вчених звань „професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” і „доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”.

2. Обов’язки експертної комісії

2.1 Експертиза:

– особових справ здобувачів учених звань доцента і професора.

– відповідності справ вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 1149 від 27 грудня 2008 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року) “Про затвердження порядку присвоєння вченого звання професора і доцента”.

– відповідності публікацій здобувачів вимогам Вищої атестаційної комісії України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.2. Рекомендація Вченій раді кандидатур здобувачів учених звань доцента та професора відповідно до вимог Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та кандидатур здобувачів учених звань „професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” і „доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського”.


3. Права експертної комісії:

3.1. Відхилення особових справ здобувачів у зв’язку із невідповідністю публікацій вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 1149 від 27 грудня 2008 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року) “Про затвердження порядку присвоєння вченого звання професора і доцента”:

3.2. Відхилення особових справ здобувачів на доопрацювання.


4. Порядок розгляду документів експертною комісією:

4.1. Документи до розгляду приймаються відповідно до затверджених форм Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та університету (додаток А).

4.2. Документи розглядаються у двомісячний термін із дня їх подання секретареві експертної комісії.

4.3. Розгляд документів здійснюється шляхом їх вивчення і наступного обговорення на засіданні експертної комісії.

4.4. Експертна комісія після обговорення приймає рішення шляхом відритого голосування.

4.5. За підсумками обговорення і відповідно до прийнятого рішення оформлюється експертний висновок за підписами голови (заступника) та секретаря експертної комісії.

4.6. Експертний висновок доводиться до членів Вченої ради університету при розгляді питань стосовно присвоєння названих вище вчених звань.

5. Рішення експертної комісії оскаржується здобувачем не пізніше трьох днів після його доведення до відома у формі заяви на ім’я ректора.


Вчений секретар Т. Ф. Козловська


Додаток Д


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


Н А К А З


«___» __________________ 2011 рік № ______________

м. Кременчук


^ Про внесення змін до складу експертної комісії

Вченої ради Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


З метою оцінювання відповідності матеріалів і документів на здобуття вчених звань відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і „Положення про присвоєння вчених звань „професор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” і „доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” та у зв’язку з необхідністю оновлення складу експертної комісії Вченої ради


НАКАЗУЮ:


1. Внести зміни до наказу № 38-1 від 04.03.2003 та затвердити наступний склад експертної комісії Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського:


Загірняк М. В. – голова комісії, д-р техн. наук, професор;

Костін В. В. – заступник голови комісії, канд. техн. наук, доцент;

КОЗЛОВСЬКА Т. Ф. – секретар комісії, канд. хім. наук, вчений секретар;

Воробйов В. В. – д-р техн. наук, професор кафедри технічної механіки;

ПОЯСОК Т. Б. – д-р пед. наук, професор кафедри соціально-політичних

наук;

Родькін Д. Й. – д-р техн. наук, професор кафедри систем автоматичного

управління і електропривода;

ХОМЕНКО М. М. – д-р екон. наук, професор кафедри менеджменту;

Касич А. О. – д-р екон. наук, професор кафедри обліку і аудиту.

Ректор М. В. Загірняк


Схожі:

Перелік документів щодо отримання вчених звань iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання
Сторін з очною формою навчання, доку­ментів про присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань, виданих Вищою атестаційною...
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconРішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, профессора
Відповідно до Статуту Херсонського державного університету та Закону України «Про вищу освіту»
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconФонд Гумбольдта пропонує гранти українським науковцям Програми для молодих, досвідчених та визнаних у світі вчених Фонд Олександра фон Гумбольдта
Он Гумбольдта, що здійснює керівництво програмами фінансової підтримки досліджень у Німеччині, приймає заяви від вчених на отримання...
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconДокументи
1. /Порядок присвохння вчених звань професора ч доцента.doc
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconДокументи
1. /Порядок присудження наукових ступен_в _ присвоєння вчених звань.doc
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconДокументи
1. /Порядок присвоєння Вчених звань професора, доцента.doc
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconНаказ №29 Про розгляд атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1791 від 31. 12. 04 p
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 p. №1149 "Про затвердження Порядку присвоєння вченого...
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconДокументи
1. /Порядок присвоєння Вчених звань професора, доцента МОН УКрахни.doc
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconПерелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів
Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...
Перелік документів щодо отримання вчених звань iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи