Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка6/6
Дата07.06.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
1-й етап. Вибір вхідних і вихідних змінних.

У даній роботі як вихідну змінну (функцію відгуку) приймають прибуток логістичної системи (). Як вхідні змінні (фактори, що впливають) приймають параметри моделі логістичної системи – обирають по табл. 15, 16. У табл. 15 параметр обирають за останньою цифрою студентського квитку. У табл. 16 параметр обирають за значенням, яке визначається як ціле число, отримане від ділення двох останніх цифр студентського квитка на два (округлюють в більший бік).


Таблиця 15- Вибір першого параметру логістичної системи

Варіант

Назва параметру

Діапазон варіювання

1

Тривалість робочої зміни водія

7 - 9

2

Коефіцієнт використання автомобілів у часі

0,4 - 0,9

3

Тривалість навантаження вантажів у автомо­біль на розподільчому центрі

0,1 - 1,0

4

Середня ціна однієї тонни вантажу

200 - 20000

5

Вантажопідйомність вантажного автомобіля, що використовується для перевезення товарів від розподільчого до торгового центру

2 - 8

6

Коефі­цієнт використання вантажопідйомності автомобіля

0,6 - 1,0

7

Середня заробіт­на плата водія за місяць

500 - 1500

8

Число днів роботи за рік

250 - 320

9

Вартість вантажного автомобіля, яким перевозять това­ри від розподільчого до торгового центру

40000 – 100000

0

Потужність двигуна вантажного автомобіля

150 - 400


Таблиця 16- Вибір другого параметру логістичної системи

Варіант

Назва параметру

Діапазон варіювання

1

2

3

1

Коефіцієнт, що враховує загальноскладські й адміністративні витрати

0,2 – 0,5

2

Строк зберігання вантажів на розподільчому центрі

5 – 30

3

Середня маса транспортного пакету вантажів на піддоні

0,3 – 1,2

4

Вартість однієї штабельної машини

30000 - 100000

5

Середня кількість робітників центру в розрахунку на одну штабельну машину

0,2 – 1,5

6

Питома місткість центру, кількість пакетів з вантажами в розрахунку на 1 м2 складу

0,3 - 2

7

Коефіцієнт нерівномірності добового вантажопотоку

1,1 – 1,5


Продовження табл. 16

8

Вартість 1 м3 корисного об’єму склад­ської будівлі

60 - 150

9

Середня кількість робітників центру в розрахунку на одну навантажувально-розвантажувальну машину, включаючи управлінський персонал

1,5 – 7

0

Середній час циклу підйомно-транспортних машин, що використовуються при навантаженні-розвантаженні транспортних засобів і внутріскладських переміщеннях вантажів

1 – 3


2-й етап. Вибір області експериментування.

На цьому етапі визначають мінімальні й максимальні значення вхідних змінних. Ці значення наведені в табл. 15, 16 (діапазон варіювання).

3-й етап. Вибір математичної моделі об’єкта.

При виборі математичної моделі керуються даними, отриманими в ході дослідження об’єкта (визначають лінійну або нелінійну залежність вхідних і вихідних змінних). У випадку припущення нелінійної залежності обирають можливі варіанти опису цієї нелінійності (парабола, гіпербола та ін.).

Якщо аналітичну залежність, що зв’язує функцію відгуку () з факторами, які впливають (), знайти неможливо, то доцільно використовувати ступеневий ряд [6]:


, (20)


де - кількість факторів, що впливають.


У межах даної роботи слід прийняти як базові наступні аналітичні залежності:


; (21)

, (22)


де - відповідно перша (з табл.15) і друга (з табл.16) вхідні змінні.

Окрім залежностей (21), (22), магістрант розробляє свою залежність (припустимо використовувати математичні функції і ін.).


4-й етап. Складання плану експерименту.

Необхідно визначити яке значення повинен приймати кожний фактор математичної моделі в кожному з дослідів. З цією метою користуються таблицею, яка складається із значень факторів для кожного досліду (матриця планування).

У межах даної роботи передбачається проведення повного факторного експерименту (ПФЕ) (реалізуються всі можливі поєднання рівнів факторів). Діапазони варіювання факторів розбивають на десять значень. Результати розбиття подають в табл. 17. Приклад матриці планування наведено в табл. 18 (матрицю планування при оформленні курсової роботи наводять в додатку).

Розрахунок значень функцій відгуку треба проводити з використанням програми розрахунку критерію ефективності, що була створена (див.розділ 3).


Таблиця 17- Значення факторів

Назва фактора

Значення фактора

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.2.
Таблиця 18- Матриця планування

Номер досліду

Значення першого фактора

Значення другого фактора

Значення функції відгуку (прибуток)

1


2

1005-й етап. Обробка результатів експерименту.

Проводити в наступній послідовності:

1. Встановити значущості коефіцієнтів у математичних моделях, які були визначені на третьому етапі.

2. Визначити рівень значущості, тісноту зв’язку між вхідними і вихідним змінними (по коефіцієнтах кореляції), провести перевірку адекватності моделі (за критерієм Фішера), перевірити значущість коефіцієнтів моделі (за критерієм Стьюдента).

3. За результатами розрахунків обрати математичну модель, яка має найкращі значення показників (рівень значущості, коефіцієнти кореляції, критерій Фішера, критерій Стьюдента).


Виконання 5-го етапу доцільно проводити з використанням стандартного статистичного пакету STATISTICA [7]. Інструкція роботи з програмою наведена в додатку Б.

Результати обробки даних в статистичному пакеті STATISTICA подати у вигляді табл.19. Замість позначень X1, X2 проставляють позначення факторів, що розглядаються. Наприклад, якщо розглядаються фактори – тривалість робочої зміни водія () і середня маса транспортного пакету вантажів на піддоні (), то вигляд першої моделі буде наступний:


. (23)


Таблиця 19- Результати аналізу моделей

Назва показнику аналізу

Значення показників аналізу моделей

Свій варіант моделі

КоефіцієнтиРівень значущості ()


- моделі


- першого фактора


- другого фактора


Коефіцієнт кореляції ()


Критерій Фішера ()


Критерій Стьюдента ()При аналізі математичних моделей слід враховувати, що для заданих умов проведення експерименту рівень значущості повинен бути , коефіцієнт кореляції , критерій Фішера , критерій Стьюдента . Необхідно також перевіряти знаки, що стоять при факторах. Наприклад, якщо знак від’ємний, то це означає, що при збільшенні значення фактора буде зменшуватися значення функції відгуку. Правильність такого впливу перевіряється за тими математичними залежностями, що були описані в попередніх розділах роботи.

Для кожної моделі необхідно навести результати розрахунків програми STATISTICA в додатку (приклад поданий в додатку В).


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Николайчук В. Е. Логистика. — СПб: Питер, 2001. — 160с.

2. Системы и моделирование. Д.Н.Хорафас / Под ред. И.Н.Коваленко. -М.: Мир, 1967. – 420с.

3. Эффективность логистического управления: Учебник для вузов / Под общ.ред. Л.Б.Миротина. – М.: Екзамен, 2004. – 448с.

4. Маликов О.Б. Деловая логистика. – СПб.: Политехника, 2003. – 223с.

5. Практикум по экономике организации (предприятия): Уч.пособие / Под ред.проф.П.В.Тальминой и проф.Е.В.Чернецовой. – М.:Финансы и статистика, 2003. – 464с.

6. Методы исследований и организация экспериментов / Под ред.проф. К.П.Власова. – Харьков.:Издательство Гуманитарный центр, 2002. – 256с.

7. Боровиков В. STATISTICA: Искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.:Питер, 2001. – 656с.


Додаток А


Харківська національна академія міського господарства

Кафедра транспортних систем і логістики


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу на тему „Вибір схеми функціонування логістичної системи”

з дисципліни: „Логістичне управління”студенту
групи

Зміст:

Назва розділу

Термін виконання

Відсоток виконання

Вступ

14.09

3

1. Визначення характеристик районів реалізації товарів

28.09

5

2. Вибір критерію ефективності

19.10

27

3. Розрахунок обсягу продаж і доходів від реалізації товарів

26.10

5

4. Розрахунок транспортних витрат

02.11

11

5. Розрахунок витрат по зберіганню, переробці вантажів і реалізації товарів

09.11

11

6. Вибір схеми функціонування логістичної системи

23.11

22

Висновки

30.11

3

Список літератури

07.12

3

Додатки

14.12

5

Презентація

21.12

5


Вихідні дані:

1 Результати обробки статистичних даних, отримані в результаті перепису, для кожного району:

1.1 Дані про центри тяжіння житлових районів (табл.1).

1.2 Дані про кількість родин (що належать до груп з різним річним доходом) (табл.1).

1.3 Грошові суми, що витрачаються щорічно на предмети широкого споживання, одяг і харчування (по окремих групах з різними річними доходами) (табл.1).

2 Результати обробки експертної інформації:

2.1 Варіанти місць розташування торгового центру (табл. 2).

3 Дані, що характеризуються умовами функціонування на ринку:

3.1 Дані про місця розташування існуючих торгових центрів (табл.2).

3.2 Дані про місця розташування розподільчих центрів (табл. 2).

3.3 Карта території реалізації товарів (рисунок)

3.4 Дані про транспортування товарів (табл. 3).

3.5 Дані по зберіганню і переробці вантажів (табл. 4).


Таблиця А.1 – Характеристика попиту на товари

Позначення центру тяжіння

Координати центру тяжіння

Кількість родин

Обсяг покупок родин, грн.

1-ї групи

2-ї групи

3-ї групи

1-ї групи

2-ї групи

3-ї групи

Р1


Р2


Р3


Р4


Р5


Р6
Таблиця А.2 – Дані про місця розташування торгових і розподільчих центрів

Торгові центри

Розподільчі центри

існуючі

варіанти нового центру

ТЦ1

ТЦ2

ТЦ3

ТЦ4

ТЦ5

РЦ

АР

АТ


0123456789

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Карта території реалізації товарів


Завдання видав _________________________ (_____________________)

(дата, підпис) П.І.Б.


Завдання отримав _______________________ (_____________________)

(дата, підпис) П.І.Б.


Таблиця А.3 - Дані про транспортування товарів

Назва показника

Розмірність

Значення

Тривалість робочої зміни водія

год
Коефіцієнт використання автомобілів у часі

-
Середня експлуатаційна швидкість руху вантажного автомобіля

км/год
Тривалість навантаження вантажів в автомо­біль на розподільчому центрі

год
Тривалість розвантаження вантажів з автомобіля в торговому центрі

год
Середня ціна однієї тонни вантажу

грн/т
Вантажопідйомність вантажного автомобіля, що використовується для перевезення товарів від розподільчого до торгового центру

т
Коефі­цієнт використання вантажопідйомності автомобіля

-
Середня кількість кілометрів, яку може пройти вантажний автомобіль на 1 л палива

км/л
Вартість 1 л палива

грн
Коефіці­єнт рентабельності, що враховує прибуток, який отримує автотран­спортне підприємство

-
Показник, що враховує витрати на ремонт авто­мобіля

%
Показник, що враховує адміністративні й загальнозаводські витрати

%
Кількість днів роботи в році

дн.
Середня заробіт­на плата водія за місяць

грн
Ставка відрахувань в позабюджетні фонди від фонду оплати праці (в пенсійний, зай­нятості та ін.)

%
Ставка збору в Дорожній фонд

%
Вартість вантажного автомобіля, яким перевозять това­ри від розподільчого до торгового центру

грн
Ставка податку на майно

%
Норма амортизаційних відрахувань від вартості автомобіля на 1000 км пробігу

%
Потужність двигуна вантажного автомобіля

л. с.
Ставка податку на володарів транспортних засобів

%

Таблиця А.4 - Дані по зберіганню і переробці вантажів

Назва показника

Розмірність

Значення

Коефіцієнт, що враховує загальноскладські і адміністративні витрати

-
Строк зберігання вантажів на розподільчому центрі

діб
Середня маса транспортного пакету вантажів на піддоні

т
Середня кількість чарунок у складі, яку може об­слуговувати одна штабельна машина

од
Вартість однієї штабельної машини

грн
Норма річних амортизаційних відрахувань від вартості штабельної машини

%
Середня встановлена потужність механізмів на одній штабельній машині

кВт
Кое­фіцієнт використання потужності

-
Кількість змін роботи центру за добу

од
Тривалість робочої зміни працівників складу

год
Кое­фіцієнт використання обладнання в часі

-
Вартість 1 кВт-год силової електроенергії

грн
Середня кількість робітників центру в розрахунку на одну штабельну машину

од
Середня місячна заробітна плата одного робітника центру

грн./чол.-місяц
Металоємкість стелажів у розрахунку на один пакет вантажу на піддоні, що зберігається

кг
Вартість 1 т металоконструкцій стела­жів

грн./т
Норма річних амортизаційних відрахувань на металоконструкцію стелажів

%
Питома місткість центру, кількість пакетів з вантажами в розрахунку на 1 м2 складу

пакет/м2
Корисна висота складської будівлі в зоні зберігання вантажів від рівня чистого полу складу до низу балок або ферм покриття

м
Вартість 1 м3 корисного об’єму склад­ської будівлі

грн
Норма річних амортизаційних відрахувань від вартості складської будівлі

%
Питома освітленість складських приміщень

Вт/м2
Показник тривалості освітлення складських приміщень протягом робочого дня

год/день
Вартість 1 кВт-год світильної електроенергії

грн
Ставка податку на зем­лю

грн./м2-год
Коефіцієнт забудови території складського комплексу

-
Коефіцієнт нерівномірності добового вантажопотоку

-
Коефіцієнт переробки вантажів у центрі

-
Середній час циклу підйомно-транспортних машин, що використовуються при навантаженні-розвантаженні транспортних засобів і внутріскладських переміщеннях вантажів

хв
Вартість однієї підйомно-транспортної машини, що використовується при навантаженні, розвантаженні й переміщеннях вантажів у центрі

грн
Норма річних відрахувань на амортизацію машин, що використовується при навантаженні, розвантаженні й внутріскладських переміщеннях вантажів

%
Середня кількість робітників центру в розрахунку на одну навантажувально-розвантажувальну машину, включаючи управлінський персонал

од
Коефіцієнт рентабельності, що враховує прибуток, який повинен отримувати розподільчий центр

-
Коефіцієнт, що враховує професіоналізм сторонньої організації

-
Коефіцієнт, що враховує частку витрат торгового центру

-

Завдання видав _________________________ (_____________________)

(дата, підпис) П.І.Б.


Завдання отримав _______________________ (_____________________)

(дата, підпис) П.І.Б.

Додаток Б


Інструкція по роботі із статистичним пакетом STATISTICA


Для запуску програми використовують файл STA_WIN.EXE. Після виконання цього файлу з’являється вікно програми ( рис.Б.1.) Необхідно вибрати параметр Multiple Regression і натиснути кнопку Switch To. Після цього з’явиться вікно програми ( рис.Б.2.)
Рис.Б.1 – Первинне вікно програми (вибір модуля для роботи)
Рис.Б.2 – Запрошення програми на проведення регресивного аналізу


При першому вході до програми вибрати відміну - натиснути кнопку Cancel (можливий вигляд програми наведений на рис.Б.3). Далі вибрати в меню програми (верхня панель) File (рис.Б.4.) і, вибравши у списку, що з’явиться, New Data (рис.Б.5), створити файл, задавши ім’я файлу.

Після створення файлу вводять значення змінних (наприклад, рис.Б.6). Введення значень здійснюється за аналогією з програмами Microsoft Excel.Рис.Б.3 – Вигляд програми перед початком роботи
Рис.Б.4 – Вигляд програми при роботі з меню File
Рис.Б.5 – Вікно створення файлу даних
Рис.Б.6 – Вікно програми із значеннями змінних


Для проведення аналізу введених значень запускається команда Startup Panel з меню Analysis (рис.Б.7). Результатом виконання цієї команди буде поява вікна, яке наведене на рис.Б.2.
Рис.Б.7 – Вікно програми із значеннями змінних


Далі натиснути кнопку Variables – з’явиться вікно вибору залежних і незалежних змінних (рис.Б.8). Необхідно провести вибір вказаних змінних і натиснути ОК.
Рис.Б.8 – Вікно програми для вибору залежних (ліва частина вікна) і незалежних (права частина вікна) змінних


Після цього відображається вікно програми, що схоже з рис.Б.2. Тут необхідно натиснути кнопку ОК. Після цього відобразиться інформація з показниками оцінки обраної залежності (рис.Б.9). Далі натиснути ОК і в вікні, що з’явиться, вибрати Regression summary, після чого з’явиться вікно програми з результатами аналізу окремих складових моделі (рис.Б.10).
Рис.Б.9 – Вікно програми з результатами оцінки моделі
Рис.Б.10 – Вікно програми з результатами оцінки окремих складових моделі


При закритті наведених вікон програми відбувається повернення до первинного стану – редагування або введення даних для аналізу. При необхідності процедури повторюють за описаною вище послідовністю.


Додаток В


Результати обробки даних у статистичному пакеті STATISTICA


STAT. Regression Summary for Dependent Variable: VAR3 (olga.sta)

MULTIPLE R= ,93341139 R2= ,87125683 Adjusted R2= ,86860233

REGRESS. F(2,97)=328,22 p<,00000 Std.Error of estimate: 1644E2

St. Err. St. Err.

N=100 BETA of BETA B of B t(97)

Intercpt 149494E2 231139,2 64,67720

VAR1 -,058740 ,036431 -46156, 28626,5 -1,61235

VAR2 ,931561 ,036431 1626638, 63614,5 25,57026


STAT. Regression Summary for Dependent Variable: VAR3 (olga.sta)

MULTIPLE R= ,93341139 R2= ,87125683 Adjusted R2= ,86860233

REGRESS. F(2,97)=328,22 p<,00000 Std.Error of estimate: 1644E2


N=100 p-level

Intercpt 0,000000

VAR1 ,110135

VAR2 ,000000


^

Навчальне видання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Логістичне управління» (для студентів 5 курсу спец. 8.100402 «Транспортні системи»)Укладач: Олексій Миколайович Горяїнов


Редактор: М.З.Аляб’єв

Коректор: З.І.Зайцева


План 2005, поз ___131_______

_________________________________________________________________

Підп. до друку _____ Формат 60х84 1 /16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.1,3. Обл.-вид. арк.1,8

Замовл №______ Тираж ____ прим. Ціна договірна


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи