Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 icon

Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005
Скачати 312.01 Kb.
НазваЕтика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005
Дата07.06.2012
Розмір312.01 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Програма і плани семінарських занять з курсу

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

(для студентів 3 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємства”)


Харків – ХНАМГ – 2005


Програма і плани семінарських занять курсу “Етика та естетика” (для студентів3 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємництва”) / Укл.: Фесенко Г. Г., Лисенко М. С., Бєліков Ю.А. – ХДАМГ, 2005. – 18 с.


Рецензент:


Рекомендовано кафедрою історії та культурології,

протокол № 7 від 17 травня 2004 р.


ПЕРЕДМОВА


Упровадження курсу “Етика та естетика” пов’язане з необхідністю гуманізації освіти у вищих навчальних закладах, поєднання глибоких професійних знань з опануванням великої спадщини світової етичної та естетичної думки.


Мета: формування системи знань з історії та сучасних концепцій етики і естетики як важливого показника освіченості фахівця.

Завдання: вивчення теорій етичної та естетичної форм суспільної свідомості. Набуття навичок етичного, естетичного, загальнокультурного аналізу суспільного і культурного життя.

Предмет: основні етичні й естетичні концепції в їх історичному розвитку.


Основними формами вивчення даного курсу є лекції, самостійна робота студентів, семінарські заняття. Останні є завершальним етапом освоєння програми курсу, вони допомагають поглибити, закріпити і творчо осмислити одержані знання.

У процесі вивчення предмета передбачається цілеспрямоване самостійне формування культурних орієнтирів і установок особистості; здібностей та потреб у художньо-естетичних переживаннях та морально-естетичних рефлексіях, тобто духовного потенціалу особистості.

^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”


Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі


Етимологія термінів „етика” і „мораль”, еволюція їх значення. Загальна структура моралі та її основні елементи. Види основних етичних норм. Співвідношення матеріальних та духовних цінностей. Перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві.

Мораль у житті людини. Система моральної регуляції. Мораль та інституційна регуляція. Особливості функціонування моралі.

Мораль і проблема її соціальної детермінації. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів.


Тема 2. Основні етичні вчення

Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду. Середньовічна християнська етика. Етика Відродження . Протестантська етика.

Етика Б. Спінози, П. Гольбаха, К. Гельвеція: пошуки натурфілософського підґрунтя. Французьке просвітництво і проблема моральної свідомості. Моральна філософія І. Канта і Г. Гегеля. Етика XIX ст.: марксизм, „філософія життя”.

Етичні теорії ХХ ст. Етичні пошуки в українській філософії.


Тема 3. Категорії етики

Добро - провідна ідея моральної свідомості. Моральне зло, його походження і сутність.

„Об’єктивні” і суб’єктивні” категорії моральної свідомості (обов’язок, відповідальність, справедливість, любов, щастя).

Цінності та ціннісні орієнтації у системі людської діяльності. Моральна самосвідомість (честь і гідність людини;совість, розкаяння, почуття сорому). Проблема морального вибору та свободи особистості. Моральна відповідальність: сутність та специфіка.

Сенс життя і ставлення до смерті.


^ Тема 4. Основні етичні проблеми сучасності

Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації. Етика спілкування в сучасній культурі. Норми комунікативної етики – основа взаємодії культур.

Етичні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації. Проблеми війни та миру крізь призму моралі. Ситуація екологічної кризи як виклик етиці загалом. Колективна відповідальність людства. Турбота про здоров`я й виживання – моральний імператив сучасності.

Особистість у ХХI ст. та нові проблеми. Криза індивідуальної та колективної ідентичності.


Тема 5. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика

Етноетика та універсалістська макроетика. Моральні цінності національного буття. Нація і особистість: проблеми самовизначення в просторі національної культури. Етика міжнаціональних стосунків. Національна відповідальність, національна провина.

Сім`я як особлива форма організації життя людей. Моральні засади міжособистісних стосунків у сім`ї (повага, співчуття, милосердя, любов).

Мораль і релігія. Вчителі людства – Конфуцій („жень”: людяність, ”лі”: ритуал, „вень”: вихованість, „цзюнь-цзи”: благородна людина); Будда („серединний шлях” самоудосконалення, чотири благородні істини); Мойсей (десять заповідей, особливості Декалогу як нормативної програми), Ісус Христос (від справедливості до милосердя), Магомет (особливості етики Корану).

Біоетика. Соматичні права людини та шляхи їх регулювання в інформаційному суспільстві.


Тема 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії

Естетика як самостійна наука. Естетика в структурі міжпредметних зв’язків.

Структура естетичного знання. Естетичне та його основні форми. Естетична свідомість та її основні форми. Специфіка та види естетичної діяльності. Людина і суспільні відносини як об’єкти естетичної діяльності.

Естетика як метатеорія мистецтва. Предмет і естетичні перетворення в мистецтві. Методологічні основи аналізу мистецтва. Зміст і форма в мистецтві: діалектика зв’язку.

Категорії естетики. Гармонія і міра. Прекрасне і потворне. Піднесене, героїчне, низьке. Трагічне і комічне. Естетичне. Художність як естетична категорія.


Тема 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ-ХХ ст.

Виникнення та становлення естетичної думки в античну добу. Антропологічний вимір прекрасного у Сократа. Місце мистецтва в філософії Платона. Специфіка прекрасного в Арістотеля. Псевдо-Лонгін про піднесене.

Естетика західноєвропейського середньовіччя (А. Августин, Боецій, Ф.Аквінський) і схоластика.

Естетика гуманізму епохи Відродження ( Л.Альберті, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело).

Система естетичних категорій І.Канта. Концептуальне обґрунтування художніх систем: бароко (Е.Тезуаро, Д. Маріно), класицизму (Р.Декарт, Н.Буало, І. Кант, Г.Гегель), романтизму (І.В.Гете, А. Шлегель, Ф. Шлегель, Новаліс, Ф.Шеллінг, Ф.Шлейермахер).

Теорії систематизації естетичних категорій ХХ ст.: аксіологічний підхід Е. Суріо; Ш. Лало.


Тема 8. Мистецтво як соціальний феномен

Мистецтво як специфічний вид духовного відображення і освоєння дійсності. Сутність та соціальні функції мистецтва.

Мистецтво в структурі людської життєдіяльності. Художнє життя суспільства. Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. Вплив мистецтва на метахудожні сфери людської діяльності (політику, релігію, інформатику).

Історичні закономірності художнього розвитку. Мистецтво доісторичної людини. Мистецтво Стародавнього світу та Нового часу. Мистецька практика ХХ ст.


Тема 9. Основні положення постмодерністської естетики

Постмодерністська критика – розрив з історією та традицією. Художньо-філософська рефлексія фундаментального протиріччя західної культури (Ш.Бодлер, Е. По, С. Кьєркегор, Ф.Ніцше, М.Хайдеггер). Стильовий плюралізм. Іронія щодо художніх традицій минулих культур. Використання гри у творчості.

Постмодерністське мистецтво як джерело саморефлексії: „смерть Автора” і „народження Читача” (Р.Барт). Постмодернізм у літературі (С. Бекет, Х. Л. Борхес. Т.Пінчон). Поструктуралізм (Ж. Дерида, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар)

Постмодернізм як засвоєння досвіду художнього авангарду. Мінімалізм постмодерністських художніх засобів вираження. Естетична активність: від „творчості” до компіляції і цитування, від створення „оригінальних творів” на колаж. Текстуалізм. Конструктивізм. ”Гіперреалізм”. Стильовий синкретизм як метод художньої творчості.

„Екологічна естетика”: моделювання мистецтва через ставлення до навколишнього середовища.


^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Заняття 1. Етика – філософська наука про мораль


 1. Етимологія термінів „етика” і „мораль”, еволюція їх значення.

 2. Структура моралі та її основні елементи.

 3. Функції моралі.

 4. Система моральної регуляції.Запитання для самоконтролю

1.Що таке етoс? Про що ми можемо довідатися з назви науки етики?

2.Чим викликана потреба в розрізненні моралі і моральностi?

3. Що є предметoм етики? Чому етика є філософською наукою?

4.Які сфери людського життя становлять особливий інтерес з погляду моралі? Обґрунтуйте Вашу точку зору.

5.Які основні компоненти моралі Ви могли б виділити?

6.Які специфічні риси характеризують моральну норму?

7.Чим відрізняються принципи від норм моралі?

8.Що таке моральна цінність? Які потреби людського суб’єкта вона задовольняє?


Список рекомендованої літератури

Апель К.О. Ситуація людини як eтичнa проблема // Єрмоленко А. М. Комунікативна практична філософія. – К., 1999. – С. 231-254.

Бердяев Н. А. 0 назначении человека. – М., 1993.

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемax) // Этическая мысль: Науч. - публицист. чтения. – М., 1990. – С. 16 – 57.

Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.,2000.

Етика: Навч. посібник / Аболіна Т.Г., Єфименко В.В., Лінчук О.М. та ін. – К., 1992.

Етика: Навч. посіб./ Лозовий В.О., Панов М.І. та ін. – К.,2002.

Зеленкова И.Л., Беляева Е.В. Этика: Учеб. пособ. – Мн., 2001.

Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика. – Ростов н/Д.,2000.

Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К.,2001.

Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. – М., 1996.

Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч. – М.,1990. –Т.2. – С.407 – 555.

Рікер П. Етика і мораль // Рікер П. Навколо політики. – К., 1995 – С. 269 – 283.

Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. посіб – К.,1998.

Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.

Шрейдер Ю. А. Этика: Введение в предмет. – М., 1998.

Этика: Словарь афоризмов и изречений / Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. – М., 1995.


Заняття 2. Етичні вчення


1.Антична етика: становлення філософсько-етичного світогляду.

2.Середньовічна християнська етика.

3.Етика Відродження . Протестантська етика.

4. Етика Нового часу.

5.Етичні теорії ХХ ст.

6. Етичні пошуки в українській філософії.


Запитання для самоконтролю

 1. Якими шляхами йшла Стародавня Греція до досконалості людини?

 2. Розкрийте письмово суть вислову грецького філософа Протагора „Людина – міра усіх речей”.

 3. Хто першим з античних філософів стверджував, що благо є задоволення, зло – страждання?

 4. Поясніть причину історичних змін уявлень еллінів про ідеальні людські якості.

 5. Поясніть, якими потребами духовного розвитку була зумовлена поява основних шкіл у римській філософії.

 6. Поясніть причини кризи ренесансних ідеалів.

 7. Розкрийте гуманістичну суть ідеї природних прав людини та теорії суспільного договору.

 8. Роз’ясніть феномен „розумного егоїзму”, знайдіть в історії культури приклади протилежної суспільної позиції людини.

 9. Назвіть категоричні імперативи за І.Кантом.

 10. Чому Г. Гегель розмежував поняття «мораль» і «моральність» ?

 11. Хто з філософів є автором вислову «Людина людині Бог»?

 12. Чому, за А. Шопенгауером, самогубство не є виходом з життєвого страждання?

 13. Охарактеризуйте надлюдину Ф. Ніцше.

 14. Хто з мислителів є автором ідеї про класову солідарність?

 15. Яка філософська школа стверджує, що людина „укинута” у дуже незатишний світ. Вона перебуває на самоті, у постійній турботі про шматок хліба й в інших невідкладних справах, відчуває тривогу, а часом і страх?

 16. Чому З.Фройд вважав, що природа людини є агресивною ?


Список рекомендованої літератури

Аболuна Т. Г. Истoрические судьбы нравственности (Философский анaлиз нравственной культуры). – К.,1992.

Аристотель. Большая этика // Apистотель. Соч.: В 4т. – М., 1983. Т. 4. – С. 324–332.

Бердяєв Н.А. Дух и реальность: Основы богочеловеческой духовности // Бердяєв Н.А. Философия свободного Духа. – М.,1994. – С.444–460.

Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.,1993.

Гельвеций К.А. Соч. в 2 т. – М.,1976–1977.

Лосев А.Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Соч. –Т.1. – М.,1968. – С.5-73.

Купец. Гуманист. Придворный: Нравственные идеалы эпохи Возрождения. Антология // Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха Возрождения: Быт, нравы, идеалы. – М.,1996. – С.353–574.

Сенека. О счастливой жизни // Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. – М.,1995.

Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. –М.,1997.

Чаттопадхья Д. История индийской философии. – М.,1966.

Эпикур. Письмо к Манекен // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.,1979. – С.432-436.

Кант Н. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч. в 6 т. М., 1965. Т. 4, ч. 1. С. 228-289;// И.Кант Соч. – М.,1997. – Т.III. – С.39–275.

Милль Дж. О свободе // Антология классической либеральной мысли. – М.,1995. – С.228 – 393.

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Избр. произв. в 2 кн. – СПб.,1990.

Проблема человека в западной философии. – М.,1988. –С. 443-482.

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М.,1989.

Сковорода Г. Вибрані твори в українських перекладах / Упоряд. Ушкалов Л. – Харків, 2003.

Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. – Соч. в 2 т. – М.,1990. – Т.1.

Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.,1989.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.,1994.

Фромм Э. Бегство от свободы. – М.,1990.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997. – С. 267-301.

Юнг К.Г. Проблемы души нашего времени. – М.,1994.

Юркевич П.Д. Мир с ближними как условие христианского общежития // Юркевич П.Д. Философ. произв. – М.,1990.

Ясперс К. Ницше и христианство. – М.,1995


Заняття 3. Категорії етики


 1. Добро и зло.

 2. Дія і свобода людини

 3. Об’єктивні і суб’єктивні категорії моральної свідомості (обов’язок, відповідальність, справедливість, щастя).

 4. Моральна самосвідомість (честь і гідність людини;совість, розкаяння, почуття сорому).

 5. Сенс життя і ставлення до смерті.Запитання для самоконтролю

 1. Які різновиди морального зла Ви можете виділити?

 2. Які загальні cyтнiснi риси морального зла?

 3. Чи є тоталітаризм проявом морального зла? Обґрунтуйте Вашу позицію. Чи можна розглядати зло як просте заперечення добра? Обґрунтуйте Вашу думку.

 4. Чи можна бажати зла заради самого зла? Ваша думка.

 5. Чи потрібен людині власний «досвід зла»? Навіщо?

 6. Чим відрізнятиметься наша моральна повага до негідної і до шанованої людини?

 7. Яка форма співчуття - співстраждання чи співрадість – уявляється Вам життєво змістовнішою? Чи вони рівнозначнi?

 8. Чи можливе співстраждання (жалість) без милосердя? Милосердя без співстраждання?

 9. В якому розумінні любов можна вважати моральною передумовою людського спілкування загалом?

 10. У чому, на Вашу думку, полягає головна відмінність між еротичною й агапічною любов'ю? Чи мають вони при цьому якусь спільну основу? Яку саме?

 11. Що, на Вашу думку, означає бути людиною ввічливою? Чи можна вважати ввічливість сyтo зовнішньою характеристикою моральної вдачі людини?

 12. Яке відношення має пізнання необхідності до людської свободи?

 13. Чим визначається власне моральний аспект свободи?

 14. Чи може свобода дії служити достатньою підставою для обґрунтування відповідальності людини за вчинене? Аргументуйте Вашу точку зору.

Чи є синонімічними терміни «свобода. і «воля»? Якщо ні - в чому Ви вбачаєте відмінність між ними?

 1. У чому, на Вашу думку, полягає основна складність пояснення свободи волі людини?

 2. Що дає ідея міжсуб'єктного спілкування для пояснення свободи волі людини?

 3. Що значить поважати моральну гідність людини? Яким є співвідношення морального обов'язку і совісті?

 4. Як пов'язані совість і свобода людини?

 5. Як співвідносяться совість і сором? Може чи не може особа, на Вашу думку, відчувати сором перед самою собою? Чому?Список рекомендованої літератури

Бердяев Н. А. Эрос и личность (Философия пола и любви). – М., 1989.

Берлін І. Дві концепції свободи // Сучасна політична філософія. – К., 1998. –С. 56–113.

Бубер М. Образы добра и зла // Бубер М. Два образа веры. – М., 1995. – С. 125–156.

Ильин И. А. 0 сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Путь к очевидности. – М., 1993. – С. 5-132.

Коган Л. Н. Зло. – Екатеринбург, 1992.

Льюис К. С. Любовь. Страдание. Надежда: Притчи. Трактаты. – М., 1992. Мир и Эрос: Антология философских текстов о любви. – М., 1991.

Мэй Р. Любовь и воля. – М.; К., 1997.

Рікер П. Толерантність, нетолерантність, неприйнятне // Рікер П. Навколо політики. – К., 1995. – С. 313-332

Фромм Э. Искусство любить // Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. – С. 109–178.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.


Заняття 4. Основні етичні проблеми сучасності


 1. Основні тенденції розвитку моралі у сучасній цивілізації.

 2. Етика спілкування в сучасній культурі.

 3. Проблеми війни та миру крізь призму моралі.

 4. Турбота про здоров`я й виживання – моральний імператив сучасності.

 5. Особистість у ХХI ст. та нові проблеми. Криза індивідуальної та колективної ідентичності.


Запитання для самоконтролю


 1. Як Ви розцінюєте перспективи моральних цінностей у сучасному українському суспільстві? Обґрунтуйте свою позицію.

 2. Чи існує прогрес у розвитку моралі?

 3. Чи існує прогрес у галузі моральної культури людства? Обґрунтуйте свою позицію.

 4. Назвіть сучасні етичні проблеми, що пов’язані з принципом індивідуалізму.

 5. Які моральні труднощі породжує науково-технічний прогрес?

 6. Як співвідносяться честь і гідність людини?

 7. Чи важливо для людини піклуватися про власну репутацію? Обгрунтуйте свою думку.

 8. Що таке професійна етика? Наведіть приклади конкретної професійної етики.

 9. Яку роль відіграє етика бізнесу в країнах із перехідною економікою? Визначіть специфіку цього процесу в Україні.

 10. Які етичні цінності Ви вважаєте особливо важливими для сфери бізнесу?


Список рекомендованої літератури

Библер В. С. Нравственность. Культура. Современность (Философские раздумья о жизненных проблемax) // Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения. – М., 1990. – С. 16–57.

Генон Р. Кризис современного мира. – М., 1991.

Мадьяр Д. Планетаризация сознания. – М., 1995.

Назаретян А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. – М., 1996.

Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философии. - № 10. – С.112–123.


Заняття 5. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика


 1. Етноетика та універсалістська макроетика.

 2. Моральні цінності національного буття.

 3. Сім`я як особлива форма організації життя людей.

 4. Мораль і релігія. Вчителі людства (Конфуцій, Будда, Мойсей, Ісус Христос, Магомет).

 5. Біоетика. Соматичні права людини.


Запитання для самоконтролю


  1. Які фактори впливають на формування світогляду людини? Чи відіграє, на Вашу думку, віра у Бога важливу роль у формуванні системи цінностей?

  2. Як Ви розумієте слова Євангелія „важко багатому увійти в Царство Боже”?

  3. Чому в конфуціанському моральному ідеалі „благородний муж” стає чиновником?

  4. Яка з чотирьох буддійських істин вимагає моральних зусиль людини?

  5. Як інтерпретується мораль в контексті вчення Будди?

  6. Яке моральне значення має образ Мойсея як політичного вождя та релігійного наставника народу?

  7. Як співвідносяться між собою релігійні і моральні заборони Декалогу?

  8. У чому виражається етико-культурний смисл ідей божественного походження моральних принципів?

  9. У чому полягає особливість етико-нормативної програми Мухамеда на відміну від етико-нормативної програми Ісуса Христа?

  10. Чому моральна сила християнської любові особливо виявляється у вимозі любити ворогів, «проклинаючих», «ненавидячих» і «ображаючих»?

  11. В якому релігійному вченні чесна завзята праця знаходить характер релігійного подвигу, стає своєрідною «мирською аскезою»?

  12. Як, виходячи із засад загальнолюдської моральності Ви могли б обґрунтувати свій обов'язок перед власною локальною спільнотою?

  13. Як впливає на мораль соціальна диференціація суспільства?

  14. Чи має особистість право вибору в установленні своєї національної ідентичності? Ваші аргументи за чи пpoти.

  15. Чи має, на Вашу думку, сенс поняття національної відповідальності?

  16. Які основні моральні риси властиві українській національній культурі?

  17. Які основні елементи загальнолюдського змісту моральності?

  18. Які проблеми Ви можете віднести до „біоетики”?Список рекомендованої літератури

Альбицкий В.Ю. Аборт: этико-правовые проблемы // Медицина, этика, религия и право. – М.,2000. – С.45-56.

Біоетика в Україні: стан і перспективи розвитку (круглий стіл) // Філос. думка. – 1999. №3. – С.117155.

Бичко А.К. Риси характерології української нації // Етнонаціональний розвиток України. – К.:Либідь,1993.

Лосский Н. О. Бог и мировое зло. - М., 1994.

Сирис А.З. Философия противодействия исследованиям клонирования человека // Философские исследования. – 2002. № 2. – С.186196.

Фіхте Й.-Г. Що таке народ у вищому розумінні цього слова і що таке любов до Батьківщини // Націоналізм: Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – С.46-55.

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма //Избр. произв. - М.,1990.

Грюнебаум Г.Э. Классический ислам. – М.,1988.

Древнекитайская философия // Собр. текстов в 2 т. – М.,1972.

Aпель К. О. Етноетика та універсалістська макроeтикa: nротиріччя чи доповняльність // Єрмоленко А. М. Комунікативна nрактична філософія. – К., 1999. – С. 355-371.

Василенко Л.И. Экологическая этика: от натурализма к философскому персонализму // Вопросы философии. – 1995. – №3. – С.37 2.

Забужко О. С. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К., 1993.

Макінтайр Е. Чи є патріотизм чеснотою? // Сучасна політична філософія. – К., 1998. - С. 524-543.

Огурцов А.П. Этика жизни или биоэтика: аксиологические альтернативы // Вопросы философии. – 1994. – №3.


Заняття 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії


 1. Естетичне та його основні форми.

 2. Структура естетичної свідомості (естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал)

 3. Основні естетичні категорії (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне).

 4. Естетичні категорії, що відображають світ суб’єкта соціально-духовного життя (мистецтво, художній образ, творчість).


Запитання для самоконтролю

 1. Дайте визначення основних естетичних категорій (прекрасне, піднесене, трагічне, комічне, драматичне).

 2. Що вважається традиційним предметом естетики?

 3. Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?

 4. Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”.

 5. Як би Ви визначили, що таке прекрасне у природі?

 6. Назвіть Ваші улюблені твори і спробуйте пояснити, чому Ви вважаєте їх прекрасними.

 7. Що таке піднесене і який його зв’язок з прекрасним?

 8. У чому сутність трагічного? Які типи трагічних конфліктів Вам відомі? В яких творах мистецтва вони відображені?

 9. В чому сутність комічного? Які твори мистецтва є, на Вашу думку, зразками гумору? Які сатиричні твори Ви вважаєте найбільш яскравими і чому?

 10. Спробуйте проаналізувати з точки зору естетичних категорій будь-який роман, повість, поему, театральний спектакль, кіно- або телефільм, на який звернули увагу. Чи існує прогрес у розвитку мистецтва?

 11. Що таке художній стиль? Як співвідносяться метод і стиль у мистецтві?

 12. Дайте визначення художнього методу? Поясніть, чому з розвитком суспільства відбувається зміна художніх методів. Від яких чинників залежать їх особливості?


Список рекомендованої літератури

Бергсон А. Сміх: Нарис про значення комічного. – К., 1994.

ЛюбимоваТ.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М.: Наука, 1985.

Малахов В. А. Искусство и мироотношение. – К., 1988.

Столович Л.Н. Красота. Добро. Истина. Очерк истории эстетической аксиологии.- М.,1994.

Естетика: Підручник / Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю, Панченко В.І. – К.: Вища шк., 2000.

Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как эстетическая категория эстетики. – М., 1986.

Раппопорт С.Х. От художника к зрителю: как построено и как функционирует произведение искусства. – М., 1978.

Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Твори: В 20т. – К.,1955. – Т. 16. – С. 251- 297.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С.47–132.

Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество.- М., 1991.

Ястребова Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство.– М.:Наука,1976.


Заняття 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ – ХХ ст.


 1. Виникнення та становлення естетичної думки в античну добу.

 2. Естетика західноєвропейського Середньовіччя.

 3. Естетика гуманізму епохи Відродження.

 4. Естетика Нового часу.

 5. Теорії систематизації естетичних категорій ХХ ст.


Запитання для самоконтролю


 1. Чим позначені перші кроки естетичного освоєння греками світу?

 2. Чому саме в таких видах мистецтва, як скульптура і театр, найбільш яскраво втілилось уявлення еллінів про призначення мистецтва як про катарсис? Який зміст ідеї катарсису, автором якої був Арістотель?

 3. Визначте характерні риси естетики пізнього західноєвропейського Середньовіччя.

 4. Які тенденції визначали розвиток мистецтва Високого Відродження?

 5. Які художні стилі та напрями існували за просвітницької доби?

 6. Розкрийте стильові та жанрові особливості мистецтва XVIII ст.

 7. Дайте розгорнуту характеристику філософській естетиці XVIII-XIX століть (І.Кант, Ф Шеллінг, Г.Гегель та ін.).

 8. Розкрийте основні напрямки естетики доби модерну

 9. Які течії в мистецтві ХХ ст. належать до крайніх виявів модернізму? Ваше ставлення до абстракціонізму та концептуального мистецтва.


Список рекомендованої літератури

Аристотель. Поэтика / Соч. в 4-х т. – М., 1983. – С.645–680.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – M.,1989.

Иваньо И.В. Очерк развития эстетической мысли Украины. – М.,1981.

Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. – М.: Искусство, 1983. – Т.1-2.

Історія філософії України: Хрестоматія / Упорядники Тарасенко М.Ф., Русин М.Ю., Бичко А.К. та ін. – К.,1993.

История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. – М., 1962.

История эстетической мысли: В 6 т. – М.,1982.

Лосев А.Ф. История античной эстетики (ранняя классика). – М., 1963.

Лосев A.Ф. Эстетика Возрождения. – М.: Мысль, 1978.

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. – Л.,1973. – С. 17–166.

Гегель Г.В.Ф. Эстетика. – М.: Искусство,1968.

Кант И. Критика способности суждения. – М.,1994.

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М.,1991.

Шеллинг Ф.В. Философия искусства. – М.: Мысль,1966.

Шиллер Ф. Естетика. – К., 1974.


Заняття 8. Мистецтво як соціальний феномен


 1. Мистецтво як специфічний вид духовного відображення і освоєння дійсності.

 2. Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві.

 3. Історичні закономірності художнього розвитку.


Запитання для самоконтролю

 1. Опишіть процес відображення як прояв таких феноменів, як зображення, мімезис, відображення.

 2. Як співвідносяться між собою етнічне, національне і загальнолюдське у мистецтві?

 3. Обґрунтуйте тезу про національні традиції як живий імпульс мистецтва?

 4. Покажіть людську діяльність як джерело естетичного.

 5. Як співвідносяться мистецтво і екзистенційна структура особистості?

 6. Яку роль відіграє мистецтво у формуванні людської чуттєвості?

 7. Розкрийте сутність поняття „естетичний досвід”.

 8. Покажіть, як змінювався естетичний ідеал протягом історії людства.

 9. Як народжувалися і змінювалися протягом тисячоліть художня творчість і естетична діяльність людини?

 10. Чи можна говорити про висхідний характер розвитку мистецтва, чи кожний його історичний етап є самоцінним і самодостатнім?

 11. Що мається на увазі, коли йдеться про історичність змін мистецтва?


Список рекомендованої літератури

Бергсон А. Сміх: Нарис про значения комічного. – К., 1994.

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М., 1988.

Іванов В.П. Практика й естетична свідомість. – К., 1971. – С.9-41.

Кучерюк Д.Ю. Екологічна естетика як система // Етика, естетика і теорія культури. – К.,1991. – Вип.34. – С.3 – 13.

Личковах В.А. Национальный стиль искусства // Философские науки. – 1992. - № 1. – С.14 – 25.

ЛюбимоваТ.Б. Трагическое как эстетическая категория. – М.: Наука, 1985.

Малахов В. А. Искусство и мироотношение. – К., 1988. – С. 35 – 49.

Українська художня культура:Навч.посіб. / Грицай С.Й., Корнієнко Н.М. – К.,1996.

Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Твори: В 20т. – К.,1955. – Т. 16. – С. 251– 297.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М., 1993. – С.47-132.

Эстетика: Учеб. пособ. / Левчук Л.Т., Кучерюк Д.Ю, Панченко В.И., Русин М.Ю. – К.,1991.

Яковлев Е.Г. Художник: личность и творчество. – М., 1991.

Яковлев Е.Г. Эстетический вкус как эстетическая категория эстетики. – М., 1986.

Ястребова Н.А. Формирование эстетического идеала и искусство.– М.:Наука,1976.


Заняття 9. Основні положення постмодерністської естетики


 1. Стильовий плюралізм постмодернізму.

 2. Постмодерністське мистецтво як джерело саморефлексії.

 3. Теоретико-методологічне обґрунтування естетичних концепцій ХХ ст.

 4. Постмодернізм – поглиблення естетичних експериментів ХХ ст.


Запитання для самоконтролю

  1. Покажіть вплив позитивізму, інтуїтивізму, психоаналізу на формування посткласичної естетики.

  2. Охарактеризуйте основні напрями сучасної естетичної думки.

  3. Визначіть головну відмінність між модерністським та постмодерністським музикознавством.

  4. Як розглядають питання метамови постструктуралісти?

  5. Який термін запровадив Ж.Ф.Ліотар для опису типу можливостей або стратегій, які доступні в постмодерності?

  6. Яку роль відіграло зміщення об’єкта інтерпретації у появі постмодерністських літературних студій?

  7. Визначіть кінозасоби, які, утворюючи новий простір оповідної логіки, породжують парадоксальну естетику постмодернізму?

  8. Доведіть, що притаманна постструктуралізмові критика суб’єкта була продовженням тієї лінії думки, яка починається від Г.Ф.Гегеля і через К.Маркса та Ф.Ніцше тягнеться до таких модерних мислителів, як М.Гайдеґґер.


Список рекомендованої літератури

Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Изборанные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, Универс.,1994. – С.384-391.

Батай Ж. Литература и Зло. М., 1994.

Горичева Т. Православие и постмодернизм. – Ленинград,1991.

Грабовський С. Постмодерний дискурс і кризове буття людини // Незалежний культурологічний журнал „Ї”. – 2002. – № 26. – С.43 – 49.

Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. – М.,1998.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Вінквіста Ч. та Тейлора В. – К.:Основи,2003.

Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Ростов н/Д., 1998.

Козловски П. Культура постмодерна. – М.,1997.

Кормич Л.І., Багацький В.В.Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ століття). – Х.,2004.

Левінас Е. Між нами. Дослідження думки про іншого. – К., 1999.

Ліотар Ж.Ф. Ситуація постмодерну // Філософ. і соціол. думка. – 1995. – № 5 – 6. – С. 15 – 38.

Опыт ненасилия в ХХ столетии: Социально-этические очерки. – М.,1996.

Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Республика, 1993.

Халипов В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностр. литература. – 1994. – №1. – С.235 – 240.


Оцінювання роботи студентів з курсу „ Етика та естетика” за модульно-рейтинговою системою


Курс поділено на три модулі. З перших двох необхідно виконати тестові завдання (оцінюються в балах), з третього – творче завдання. Завершується вивчення курсу виконанням підсумкового тесту (50% від загальних балів). Рейтинговий контроль вимагає ритмічної праці в аудиторії і самостійно протягом усього семестру.

^ Оцінка роботи на семінарахп/п

Вид участі

Кількість балів

1

Розгорнута доповідь з одного питання (за планом семінарського заняття)

5-10

2

Доповнення:

- знання основного матеріалу


3-5

3

- залучення додаткового матеріалу

5-7

4

Робота з першоджерелами

7-12

5

Участь в обговоренні проблемних питань:
6

- аргументоване висловлювання своєї думки

6-8

7

- логічне оперування основним матеріалом

4-6

8

- доповнення

1-3

9

- формування прийнятого групою рішення (ігрова форма семінару)

3-5
^

Оцінка роботи над творчим завданням „Етичне та естетичне в професійній діяльності економіста”п/п

Вид роботи

%

Кількість балів

1

Своєчасна подача роботи до захисту

5

1-5

2

^ Якість оформлення:

35

5-30
- наявність всіх пунктів плану (вступ, логічно пов’язані розділи, висновок, список використаної літератури)
5
- матеріал викладається в логічній послідовності
1-10
- аргументованість висновків
1-10
- обсяг джерельної бази (кількість використаних першоджерел)
1-5
- правильне використання науково-довідкового апарату
1-5

3

Самостійність виконання

25

5-25

4

Публічний захист

35

10-40
- чітка, логічна доповідь (7-15 хв.)
20
- розгорнуті відповіді на запитання
20
Разом

100

21-100^ Показники заохочувальних балівп/п

Види роботи

Кількість балів

1

Дострокове виконання реферату

5-10

2

Глибинні знання додаткової літератури

10-30

3

Участь у студентських наукових конференціях, круглих столах, олімпіадах, конкурсах

30-100

4

Участь у роботі щодо розширення дидактичного матеріалу

10-40

5

Регулярна активність на семінарах

10-15

6

Інше^

Показники штрафних балів
п/п

Характеристика роботи

Кіл-ть балів

1

Відсутність на лекції чи семінарському занятті

5-40

2

Запізнення на заняття

7-10

3

Пасивність на семінарах

3-7

4

Порушення термінів написання та захисту творчої роботи

5-10

5

Порушення дисципліни на заняттях

10-30

6

Інше

Сумарний рейтинг з дисципліни виглядає так:


Р = Рпк 1 модуль (См+Тп) + Рпк 2 модуль (см+Тп)+ Рпід (Рт + Тпід + Рз - Ршт),

де Р – рейтинг з дисципліни;

Рпк – рейтинг поточного контролю;

См – бали за семінари модулю;

Тп – поточний тест;

Рпід – рейтинг підсумкового контролю;

Рт – рейтинг з творчої роботи;

Тпід – тест підсумковий;

Рз – рейтинг заохочувальний;

Ршт – штрафний рейтинг.


Щоб перевести результати рейтингу в існуючу 5-бальну систему оцінок, використовується така шкала


Відсотки рейтингу

0-50 %

51-70 %

71-85 %

86-100 %

Оцінки 5-бальної системи

2

3

4

5


ЗМІСТ


Передмова


Програма дисципліни


Тема 1. Предмет етики. Особливості функціонування моралі

Тема 2. Основні етичні вчення

Тема 3. Категорії етики

Тема 4. Основні етичні проблеми сучасності

Тема 5. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Білетика

Тема 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії

Тема 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ-ХХ ст.

Тема 8. Мистецтво як соціальний феномен

Тема 9. Основні положення постмодерністської естетики


Плани семінарських занять

Заняття 1. Етика – філософська наука про мораль

Заняття 2. Етичні вчення

Заняття 3. Категорії етики

Заняття 4. Основні етичні проблеми сучасності

Заняття 5. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика

Заняття 6. Сутність поняття „естетика”. Основні естетичні категорії

Заняття 7. Історія естетичної думки. Основні естетичні концепції ХIХ – ХХ ст.

Заняття 8. Мистецтво як соціальний феномен

Заняття 9. Основні положення постмодерністської естетики


Оцінювання роботи студентів з курсу „ Етика та естетика”

за модульно-рейтинговою системою


Навчальне видання


^ Програма і плани семінарських занять з курсу

ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА”

(для студентів 3 курсу спец. 6.050100 „Економіка підприємства”)


Укладачі: Фесенко Галина Григорівна
^

Лисенко Майя Станіславівна

Бєліков Юрій Анатолійович
Відповідальний за випуск: Рябченко О. Л.


Комп’ютерна верстка


Редактор: С. Д. Сусло


План 2005 р. поз. 208

________________________________________________________________

Підп. до друку

Формат 60*84 1/16. Папір офісний. Друк на ризографі.

Обсяг арк. Тираж прим.

Зам. №

________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

ХНАМГ. 610002. Харків. вул. Революції, 12


Схожі:

Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика зошит контрольних завдань
Етика та естетика: Зошит контрольних завдань (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємництва”) / Укл.: Фесенко Г. Г....
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconЕтика та естетика” (для студентів 2 курсу спец. 050201 „Менеджмент організацій”) Харків – хнамг – 2005
Програма І методичні вказівки до вивчення курсу „Етика та естетика” (для студентів 2 курсу спец. 050201 „Менеджмент організацій”)...
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства етика та естетика тест-зошит контрольних завдань
Етика та естетика: Тест-зошит контрольних завдань (для студентів 2 курсу спец. 050201 „Менеджмент організацій”) / Укл. Фесенко Г....
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconДля студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит” харків – хнамг – 2007
Менеджмент: Конспект лекцій для студентів 3 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconДля студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит” харків – хнамг – 2007
Маркетинг: Конспект лекцій для студентів 4 курсу заочної форми навчання спец. 050100 „Економіка підприємства” й „Облік І аудит”
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства «культурологія, етика, естетика»
«Культурологія, етика, естетика» методичні вказівки до практичної та самостійної роботи для студентів денної І заочної форми навчання...
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconЗавдання
Економіка праці та соціально-трудові відносини” на тему: “Як я бачу своє працевлаштування” (для студентів 3 курсу спеціальності 050100...
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни
Науково-дослідницька робота студентів” (для студентів 4 курсу денної форми навчання спец 050100 – "Економіка підприємства"). Укл.:...
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconІ. М. Рассоха програма І робоча програма
«Культурологія (етика, естетика)» для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр...
Етика та естетика” (для студентів 3 курсу спец. 050100 „Економіка підприємства”) Харків – хнамг – 2005 iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства» ( для студентів 4-го...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи