Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях icon

Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях
НазваХарківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях
Сторінка1/6
Дата07.06.2012
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Визначення місць пошкодження

в силових кабелях


ХАРКІВ –ХНАМГ-2006


Визначення місць пошкодження в силових кабелях: Конспект лекцій для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 /Авт. Дьяков Є.Д., ХітровА.В. - Харків: ХНАМГ, 2006. – с. 94


Автори: доц., к.т.н. Є.Д.Дьяков,

доц., к.т.н. А.В.Хітров


Рецензент: доц., к.т.н. Г.А. Сендерович


Рекомендовано кафедрою ”Електропостачання міст”, протокол № 9

від 24 березня 2006р.


ПЕРЕДМОВА

Складовою частиною систем електропостачання споживачів (СЕС) є повітряні (ПЛ) і кабельні (КЛ) лінії електропередачі (ЛЕП). Досвід експлуатації систем електропостачання показує, що значна кількість перерв в електропостачанні споживачів відбувається при аварійному відключенні ЛЕП у результаті їхнього пошкодження. Для проведення ремонтних робіт спочатку треба визначити характер і місце пошкодження на трасі лінії. Від якості виконання цих операцій залежать строк введення лінії в експлуатацію і вартість виконуваних робіт. У цей час для визначення місця пошкодження (ВМП) у ЛЕП використовують різні методи, в яких застосовують спеціальну вимірювальну апаратуру. Спроби систематизувати відомості про ВМП робили різні автори. Однак приладовий парк, рекомендований для використання в тому чи іншому методі постійно розширюється. Крім того, інформація, наведена в літературі, часто має рекламний характер. Все це утруднює можливість визначення доцільної області використання конкретного методу ВМП.

Рекомендації із застосування методів ВМП повинні базуватися на результатах даних аналізу переваг і недоліків конкретних методів, їхньої фізичної сутності, а також досвіду експлуатації ЛЕП. Розгляду цих питань і присвячена дана робота.


^ 1. Основні поняття та характеристики надійності

Для забезпечення безперебійного електропостачання споживачів необхідна надійна робота кожного елемента ліній електропередачі. До них зокрема належать такі елементи кабельних ліній, як сполучні муфти, кінцеві оброблення і т.д. У зв'язку з тим, що вплив дефектів на надійність роботи виробів, особливо ізоляції кабельних ліній досить істотний, далі дефектні місця будемо розглядати як самостійні елементи, до яких застосовуються основні показники й поняття надійності.

Основні поняття й терміни надійності виробів наведені в [1]. Надійність - це властивість виробів виконувати задані функції, зберігаючи свої експлуатаційні показники (економічність, продуктивність) у заданих межах протягом необхідного проміжку часу або наробітку.

Під виробом розуміють деталі, вузли, частини й агрегати машин, апаратів, а також складені з них системи, що розглядаються як самостійні елементи розрахунку й аналізу надійності.

Стан виробу, при якому він здатний виконувати задані функції з параметрами, установленими вимогами технічної документації, називається праце-

здатністю.

Слід зазначити, що ці параметри належать до функцій, що виконує виріб, а не до самих виробів.

Кожний виріб може перебувати у двох станах - справному або несправнму.

Несправність – це стан виробу, при якому він не відповідає хоча б одному з вимог технічної документації відносно параметрів як виконуваних функцій, так і самого виробу.

Якщо виріб не відповідає хоч би одному з вимог технічної документації до параметрів самого виробу, але виконує задані йому функції, то такий виріб називається дефектним.

Подія, що полягає в порушенні працездатності, коли для її відновлення потрібен ремонт або заміна виробу, називається відмовою.

Для електроізоляційних конструкцій ознакою відмови є руйнування, перекриття або пробій, які не дозволяють виробу виконувати задані йому функції.

У [1] визначені три основних властивості, що характеризують надійність: безвідмовність, довговічність і ремонтопридатність.

Безвідмовність – це властивість виробу зберігати працездатність без змушених перерв. Для неремонтованих виробів основними показниками безвід-мовності є «імовірність безвідмовної роботи» й «інтенсивність відмов». Для ремонтованих виробів - «імовірність безвідмовної роботи» й «параметр потоку відмов».

Довговічність – це властивість виробу зберігати працездатність до граничного стану з необхідними перервами для технічного обслуговування та ремонту. Кількісними показниками довговічності є «термін служби» й «ресурс».

Термін служби – це календарна тривалість експлуатації до моменту виникнення граничного стану, обумовленого в технічній документації, або до списання виробу (з будь-яких причин).

Ресурс – це наробіток (тривалість експлуатації, обсяг роботи) виробу до граничного стану, обумовленого в технічній документації. Ресурс може вимі-рюватися часом або циклами. Для виробів, які працюють безперервно з рівномірним зношуванням, поняття «термін служби» й «ресурс» збігаються, якщо виріб виводиться з експлуатації не раніше, ніж наступить граничний стан.

Ремонтопридатність – це властивість виробу, що полягає в його присто-сованості до попередження, виявлення та усунення відмов і несправностей шляхом проведення технічного обслуговування й ремонтів. Основними показниками ремонтопридатності можуть бути «середній час відновлення», «середня вартість технічного обслуговування» або «імовірність виконання ремонту в заданий час».

У процесі експлуатації ЛЕП важливо знати параметри, що кількісно характеризують надійність. Загальна надійність ЛЕП H(t) згідно з [2] може бути подана як добуток імовірності безвідмовної роботи лінії P(t) на її коефіцієнт готовності: H(t) = P(t) Кг.

Коефіцієнт готовності за своєю фізичною сутністю є ймовірність того, що ЛЕП у будь-який довільно обраний момент часу перебуватиме в справному стані. Кількісно він визначається як відношення сумарного часу безвідмовної роботи ЛЕП tp до загального часу безвідмовної роботи й відновлення лінії tв , узятих за той самий календарний строк експлуатації:

. (1.1)

У загальному випадку час відновлення лінії дорівнює сумі часу, що витра-чається на вирішення організаційних питань tор (оповіщення, збір, пересування, допуск і т.д.), на визначення місця пошкодження tоп , ремонт лінії tрл , випробування лінії після ремонту tил:

tp = tор + tоп + tрл + tил . (1.2)

Коефіцієнт готовності, віднесений до одного року експлуатації ЛЕП, можна визначити як

, (1.3)

де 8760 - кількість годин у році;

- середній час відновлення лінії за рік експлуатації,

m - щільність пошкоджень (відмов) лінії або кількість пошкоджень

на 100 км лінії в рік. Величина m визначається відношенням

, (1.4)

де n - число пошкоджень лінії за 1 рік;

l - довжина лінії, км.

З коефіцієнтом готовності зв'язані й інші коефіцієнти, що характеризують надійність лінії: коефіцієнт простою Кп , коефіцієнт профілактики Кпр і коефі-цієнт частоти профілактики Кчп, які дорівнюють відповідно

Кп = 1 - Кг ,

Кпр = Кп / Кг , (1.5)

,

де nр, nос – відповідно число ремонтів лінії й число профілактичних оглядів лінії, узятих за той же календарний строк, що й час tр й tв;

tср – середній час між сусідніми відмовами в лінії.

Таким чином, з величини коефіцієнта готовності можна визначити експлуатаційні якості лінії з погляду трудомісткості пошуку пошкодження і його усунення. Збільшити значення коефіцієнта готовності, а, отже, і ефективність використання ЛЕП можна за рахунок зменшення кількості відмов у лінії, а також скорочення часу на відновлення лінії.

Досвід експлуатації повітряних і кабельних ЛЕП систем електропостачання показує, що найбільші витрати часу й праці припадають на ВМП у кабельних лініях. Від досконалості застосовуваних методів і приладів для ВМП, від точності вимірів ними залежатиме час, необхідний на пошук місця пошкодження й усунення несправності, а значить і коефіцієнт її готовності та системи електропостачання в цілому.


^ 2. Походження дефектів у кабельних лініях

Виникнення дефектів у КЛ можливе на різних стадіях, основними з яких є: стадія виготовлення, стадія монтажу й стадія експлуатації. Прогнозувати зазда-легідь кількість дефектів, які можуть виникнути в кабельній лінії, важко, тому що їхня кількість залежить від довжини КЛ, якості кабеля, виконання вимог, поставлених до прокладки й монтажу лінії.

Вчасно виявити ослаблення ізоляції в період поступового розвитку дефекту й тим самим запобігти виходу кабеля з ладу дозволяють профілактичні високовольтні випробування. Поява дефектів супроводжується зміною електричної міцності ізоляції. У процесі експлуатації в результаті зміни фізико-хімічних характеристик електрична міцність таких місць в ізоляції, як правило, зменшується. Швидкість зменшення електричної міцності залежить від механічних, електричних і теплових навантажень, що діють на кабель.

Розглянемо основні причини виникнення дефектів у КЛ на різних стадіях.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства о. О. Воронков, Т. Б. Воронкова
Харківська національна академія міського господарства, вул. Революції, 12, Харків, 61002 Електронна адреса: rectorat@ksame kharkov...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства писаревський Ілля Матвійович
...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для бакалаврів 4-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Пожежна профілактика в будівництві” (для магістрів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Пожежна профілактика в будівництві” (для спеціалістів 5-го курсів денної форми навчання напряму підготовки 0921 060101) – «Будівництво»...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки
Охорона праці ” (для бакалаврів 4-го курсів заочної форми навчання напряму підготовки 060101 – «Будівництво» спеціалізації “Охорона...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв методичні вказівки до проведення практичних занять
Безпека на транспорті” (для студентів 2 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 “Цивільна безпека” напряму...
Харківська національна академія міського господарства визначення місць пошкодження в силових кабелях iconХарківська національна академія міського господарства с. Л. Дмитрієв конспект лекцій
Конспект лекцій з дисципліни “Пожежна безпека” (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 050702 – «Електромехінка»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи