Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» icon

Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа»
Скачати 162.66 Kb.
НазваМатеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа»
Дата07.06.2012
Розмір162.66 Kb.
ТипДокументи


Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями

(спеціальність «Лікувальна справа», спеціальність «Сестринська справа»)


Інформація про кадрове забезпечення


Інформація про якісний склад науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які забезпечуватимуть навчальний процес згідно навчального плану, подається у формі таблиці 2 – для підготовки за ІІ-ІV освітньо-кваліфікаційними рівнями. Якісний склад випускової кафедри (циклової комісії) зі спеціальності, що ліцензується, подається у формі таблиці 3 .

Інформація, подана у цьому розділі, повинна обґрунтовувати спроможність навчального закладу забезпечити реалізацію програми підготовки фахівців на рівні вимог Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти працюючими у навчальному закладі науково-педагогічними (педагогічними) працівниками або залученими викладачами в майбутньому. Необхідно зазначити конкретні кандидатури і підтвердити їх згоду на таку діяльність.


Таблиця 2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності____________________________________________
п/п

Назва дисципліни (кількість лекційних годин)

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра дата, вид, тема, документ)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.


2.


1.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.


2.


^ 2. Цикл природничо-наукової підготовки

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.


2.


2.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.


2.


^ 3. Цикл професійної та практичної підготовки

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.


2.


3.2. Особи, які працюють за сумісництвом

1.


2.


Примітка: додатково зазначається наявність у науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які викладають українську мову, документів про право викладання української мови як іноземної.

Таблиця 3. Якісний склад випускової (их) кафедри (кафедр) зі спеціальності_____________________________________п/п

Прізвище, ім’я та по батькові викладача

Посада;

для сумісників місце основної роботи, посада

Назва закладу,

який закінчив,

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Назви всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

Наукова діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою, їх рівень та ефективність)

Підвищення кваліфікації (назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, документ)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи

1.


2. Особи, які працюють за сумісництвом

Примітка. Якщо кафедра є випусковою з кількох спеціальностей – необхідно вказати назви цих спеціальностей, освітньо-кваліфікаційні рівні та ліцензовані обсяги з кожної спеціальності.


Інформація про матеріально-технічне забезпечення

Подається загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності за формою (таблиця 4.).

Навчальний заклад подає документ, який засвідчує право володіння (користування) матеріально-технічною базою (приміщеннями, обладнанням тощо). Додаються копії документів, що засвідчують право власності (свідоцтво про право власності) або право оперативного управління (рішення чи повідомлення власника майна (наприклад, міської, селищної, сільської ради) про перебування майна в оперативному управлінні), чи право користування (договір оренди тощо) на термін, необхідний для завершення циклу навчання.


Таблиця 4. Інформація про приміщення (навчальні площі), що використовуються у навчальному процесі
п/п

Адреса приміщення

Власник майна

Площа

(кв.м)

Документ на право власності

Договір оренди

Документ про від-повідність санітарним нормам

Документ про від-повідність вимогам правил пожежної безпеки

Документ про від-повідність нормам з охорони праці

Термін дії договору оренди (з__по__)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотарі-

ального посвід-

чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Примітки.

Графи 5-11 заповнюються позначкою “+” чи “-“ та додаються ксерокопії документів, що підтверджують позначку “+”.

Якщо у навчальному процесі використовуються приміщення, розміщені за різними адресами, інформація подається для кожного приміщення.

Графа 11 заповнюється для навчання за напрямами (спеціальностями) з підвищеною небезпекою.


3.4.1. Приміщення для занять студентів (курсантів, слухачів тощо) та науково-педагогічного (педагогічного) персоналу.

Подається інформація про наявність (кількість) та площі потокових аудиторій, приміщень для проведення семінарських, практичних, лабораторних занять, комп’ютерних класів, кабінетів для дипломного проектування, спортивних споруд тощо та кількість посадкових (робочих) місць у них, про адміністративно-службові приміщення відповідно до ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”, що затверджені наказом Деркоммістобудування України від 27.06 1996 № 117.

Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчального плану, та їх обладнання подається у таблиці 6.


Таблиця 6. Перелік лабораторій та спеціалізованих кабінетів


№ п/п

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

1

2

3

43.4.2. Інформація про комп'ютерне забезпечення.

Подається інформація про кількість та якісні характеристики комп’ютерного забезпечення вищого навчального закладу, які використовуються в навчальному процесі, та окремо зі спеціальності, що ліцензується, у формі таблиць 7, 8.


Таблиця 7. Перелік та устаткування спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ у вищому навчальному закладі


№ п/п

Назва комп’ютерної лабораторії (аудиторії), її площа

Кількість та марка ПЕОМ

Кількість пакетів прикладних програм (в тому числі ліцензованих)

Примітка

1

2

3

4

5

Таблиця 8. Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання начального плану зі спеціальності, та їх обладнання


№ п/п

Назва комп’ютерної лабораторії (аудиторії), її площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Кількість та марка ПЕОМ

Пакети прикладних програм (в тому числі ліцензовані)

Примітка

1

2

3

4

5

6

3.5.2.Інформація про навчальні і робочі програми дисциплін.

У навчальному закладі мають бути розроблені робочі програми для всіх дисциплін навчального плану. Загальна інформація про наявність робочих програм подається за формою таблиці 10.


Таблиця 10. Наявність робочих програм
п/п

Назва дисципліни

за навчальним планом

Відмітка про наявність програми

Походження програми

1

2

3

4


3.5.3. Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій) подається у формі таблиці 11.

3.5.4. Інформація про наявність методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт (проектів), методичне забезпечення державної атестації.

У цьому розділі у формі таблиці 12 вказується інформація про дисципліни, для яких навчальним планом передбачено виконання курсових робіт (проектів), зазначається семестр, наявність або відсутність методичних розробок і тематики курсових робіт (проектів). Повідомляється також про наявність тематики і методичних рекомендацій з підготовки дипломних робіт (проектів). Методичне забезпечення державної атестації подається у таблиці 13.

Таблиця 11. Наявність і повнота робочих програмп/п

Назва

дисципліни за навчальним планом

Інформація про

потребу

наявність

Плани семінар.

занять

Плани практичних занять

Плани (завд.) для лаб.

робіт

Завдання для самост. підгот.

Метод. розр. з вик. к.р. для ст-заоч.

Плани семі-нар.

занять

Плани прак-тичних занять

Плани (завд.) для лаб.

робіт

Завдан. для самост. підгот.

Метод. розр. з вик. к.р. для ст-заоч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Завдання для самостійної підготовки студентів розробляються для кожної дисципліни навчального плану.

Якщо той чи інший розділ робочої програми для конкретної навчальної дисципліни не потрібний, то у відповідній графі робиться запис: «немає потреби».


Таблиця 12. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт (проектів)


№ п/п

Назва

навчальної дисципліни

Семестр, в якому передбачена

курсова робота (проект)

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

1

2

3

4

5

Таблиця 13. Методичне забезпечення державної атестації


№ п/п

Назва виду державної атестації

(державні екзамени, дипломна робота (проект))

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики дипломних робіт (проектів)

програм державних екзаменів

1

2

3

4

5

^ 3.6. Інформаційне забезпечення


Список наявних підручників та навчальних посібників подається у формі таблиці 15.


Таблиця 15. Список наявної навчальної літератури
п/п

Назва дисципліни за навчальним планом

Автор

Назва підручника (навчального посібника)

Видавництво, рік видання

Кількість примірників

1

2

3

4

5

6
Список фахових періодичних видань з відповідної галузі знань, які є в бібліотеці навчального закладу та читальних залах, і відповідають потребам спеціальності, яка ліцензується, наводиться у таблиці 16.


Таблиця 16. Список фахових періодичних видань з___________________

(вказується галузь знань)


№ п/п

Назва періодичного видання

Роки надходження

1

2

3
Прохання інформацію надати до 05.11.2010 року в електронному та паперовому варіантах за підписом зав. кафедри в деканат медичного факультету №2 окремо за спеціальністю «Лікувальна справа» та спеціальністю «Сестринська справа».


Схожі:

Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconМатеріали для відділу практики щодо ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа»
Матеріали для відділу практики щодо ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconСпеціальності «Лікувальна справа», «Сестринська справа» Інформаційне забезпечення
Матеріали для бібліотеки університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconСпеціальності «Лікувальна справа», «Сестринська справа» Інформаційне забезпечення
Матеріали для бібліотеки університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconІнформація про кадрове забезпечення
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconМатеріали для заступника ректора з агр п. К. Скринчука та помічника ректора з соціальних питань В. Е. Кардаша щодо ліцензування університету з підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями

Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconІнформація про наявність програм І баз практик
Матеріали для відділу практики щодо ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconІнформація про структуру наявної матеріально-технічної бази подається за формою (таблиця 5). Таблиця Загальна площа приміщень та її розподіл Назви приміщень за функціональним призначенням
Матеріали для заступника ректора з агр п. К. Скринчука та помічника ректора з соціальних питань В. Е. Кардаша щодо ліцензування університету...
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу факультету підготовки іноземних громадян зі спеціальності «Лікувальна справа»
«Лікувальна справа» з дисциплін, які входять в перелік державного ліцензійного іспиту «Крок Загальна лікарська підготовка» (російська...
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconНаказ №406-д м. Івано-Франківськ Про організацію навчального процесу на кафедрах медичного університету в 2011-2012 навчальному році
«сестринська справа», «лікувальна справа» на базі базової загальної середньої освіти (2001р., 2011р.), «стоматологія ортопедична»...
Матеріали для кафедр університету з ліцензування підготовки іноземних громадян за акредитованим напрямами, спеціальностями спеціальність «Лікувальна справа» iconДодаток №2 до Наказу №25-с від 18. 01. 2013р. Графік проведення консультативних занять для англомовних та російськомовних студентів III курсів факультету підготовки іноземних громадян
«Лікувальна справа» та «Стоматологія» з дисциплін, які входять в перелік державних ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи