Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Скачати 98.33 Kb.
НазваМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України
Дата22.06.2012
Розмір98.33 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР

_____________ В. В. Грабко

“ ____ ” __________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування та співбесіди

з української мови та літератури

ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ до Вінницького національного технічного університету


Вінниця – 2012

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1. Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія

Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

Букви й інші графічні засоби. Український алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж.

Склад. Наголос.

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі.

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних.

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків.

Орфограма. Орфографічна помилка. Принципи української орфографії.

Правила вживання апострофа, м'якого знака. Позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. Написання слів іншомовного походження.

2. Будова слова, словотвір і орфографія

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-.

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення в українській мові. Зміни приголосних при творенні слів.

Правопис складних і складноскорочених слів.

3. Лексикологія і фразеологія

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів.

Синоніми, антоніми, омоніми.

Загальновживані слова. Діалектні та професійні слова. Стилістична диференціація української лексики. Запозичені слова.

Терміни. Застарілі слова. Неологізми.

Поняття про фразеологізми. Типи фразеологізмів. Джерела української фразеології. Фразеологізми в ролі членів речення.

4. Морфологія і орфографія

Поняття про самостійні та службові частини мови.

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Назви істот і неістот, загальні і власні назви.

Рід, число, відмінок іменників. Відміни іменників. Невідмінювані іменники. Способи творення іменників.

Правопис відмінкових закінчень іменників.

Правопис найуживаніших суфіксів. Велика буква у власних назвах.

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення. Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників.

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. Написання складних прикметників.

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (власне кількісні, неозначено-кількісні, дробові, збірні) і порядкові. Числівники прості, складні і складені.

Відмінювання кількісних і порядкових числівників.

Правопис числівників.

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників.

Правопис займенників.

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Способи дієслова (дійсний, умовний, наказовий). Види дієслів (доконаний і недоконаний). Часи дієслів. Дієслова І і II дієвідмін. Особа і число. Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів.

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.

Безособові дієслівні форми на -но, -то.

Правопис дієприкметників.

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення. Дієприслівниковий зворот.

Правопис дієприслівників.

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди

прислівників. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення.

Правопис прислівників.

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники.

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс.

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності. Групи сполучників за будовою.

Правопис сполучників разом і окремо.

Частка як службова частина мови. Формотворчі, словотворчі та модальні частки.

Написання часток.

Не і ні з різними частинами мови.

Вигук як частина мови.

Правопис вигуків.

5. Синтаксис і пунктуація

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження головного слова.

Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні

речення. Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставини), способи їх вираження та різновиди. Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот.

Розділові знаки в кінці речення. Тире між підметом і присудком. Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах.

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і неповні речення.

Тире в неповних реченнях.

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Однорідні й неоднорідні означення.

Розділові знаки при однорідних членах речення.

Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них.

Відокремлені другорядні члени речення (в тому числі уточнюючі).

Розділові знаки при відокремлених членах.

Складне речення, його типи. Складносурядне речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях.

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому реченні.

Складне речення з різними видами зв'язку, розділові знаки в ньому.

Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог.

Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

6. Відомості про мовлення

Поняття про спілкування і мовлення. Ситуація спілкування: адресат (той, до кого звернене усне або писемне мовлення) і адресант (той, хто говорить або пише), мета й умови спілкування, повідомлення (висловлювання), його зміст і форма. Тема і основна думка висловлювання. Різновиди мовленнєвої діяльності: говоріння, писання, читання, слухання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки.

Етика й етикет спілкування.

Поняття про текст. Поділ тексту на абзаци. Мовні засоби зв'язку речень у тексті.

Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний.

Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум.

Абітурієнт повинен знати: мовні норми сучасної української літературної мови ( орфографічні, орфоепічні, лексичні, граматичні, стилістичні, пунктуаційні); мовленнєві норми (етику й етикет спілкування); найвизначніші твори української літератури різних історично-культурних періодів та основні поняття з теорії літератури.

Абітурієнт повинен вміти: вільно володіти усною та писемною формами української літературної мови, правильно і грамотно писати й говорити, формулювати й виголошувати свої думки, підтримувати діалог.

ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На іспиті з української літератури вступник до вищого навчального закладу повинен виявити:

  • знання вказаних нижче творів української літератури, розуміння їхнього ідейно-тематичного спрямування, а також особливостей жанрової специфіки, композиційно-сюжетної структури, образної системи, мови й стилю;

  • розуміння суспільного історичного й естетичного значення літературного твору у зв'язку з історичними й історико-літературними умовами епохи;

  • в) розуміння ідейного багатства й високих художніх якостей української літератури;

  • знання основних положень теорії літератури.

З теорії літератури абітурієнт повинен знати:

  • родові, видові та жанрові особливості художньої літератури;

  • тему, ідею, конфлікт, композицію, сюжет твору;

  • літературний образ, портрет;

  • засоби творення комічного, гумор, іронію, сарказм, сатиру, гротеск, бурлеск;

  • епітет, метафору, порівняння, гіперболу, метонімію, антитезу, рефрен, алегорію;

  • системи віршування, віршові розміри, рими, їхні особливості.

Усна народна творчість

Народна лірика: "Віє вітер на долину", "Розлилися круті бережечки", "Із-за гори вітер віє" та інші (на вибір абітурієнта).

Соціально-побутові та історичні пісні: "Зажурилась Україна, бо нічим прожити", "Ой, з-за гори, з-за крутої...", "Максим - козак Залізняк", "Пісня про Кармелюка", "Вилітали орли з-за крутої гори", "Ой, матінко-зірко...", "Ой, та зажурились стрільці січові" та ін.

Балади: "Козака несуть", "Бондарівна" та ін.

Народні думи: "Хмельницький та Барабаш", "Дума про Марусю Богуславку" та інші (на вибір абітурієнта).

Література Київської Русі

"Повість минулих літ", "Слово о полку Ігоревім".

Давня література

Іван Вишенський: "Послання до єпископів"; "Літопис Самовидця".

Г. Сковорода: "Алфавит, или Букварь мира", "Всякому городу нрав и права", "Пчела и Шершень", "De Libertate".

Література кінця XVIII - початку XX ст.

І.П. Котляревський: "Енеїда", "Наталка Полтавка".

Г.Ф. Квітка-Основ'яненко: "Маруся", "Конотопська відьма" (на вибір абітурієнта).

М. Шашкевич: твори на вибір абітурієнта.

Т.Г. Шевченко: "Причинна", "Катерина", "Гайдамаки", "Сон (у всякого своя доля)", "Заповіт", "Кавказ", "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...", "Наймичка", "Я не нездужаю", "Мені однаково", "Ісаія. Глава 35", "Садок вишневий коло хати".

Марко Вовчок: "Інститутка".

П.О. Куліш: "Чорна Рада".

І.С. Нечуй-Левицький: "Кайдашева сім'я".

Панас Мирний: "Хіба ревуть воли, як ясла повні?".

І.К. Карпенко-Карий: "Хазяїн".

І. Франко: "Червона калино, чого в лузі гнешся?", "Чого являєшся мені у сні?", "Декадент", "Ой ти, дівчино, з горіха зерня", "Перехресні стежки", "Мойсей".

П.А. Грабовський: "До Русі-України", "До українців".

М. Коцюбинський: "Тіні забутих предків", "Іntermezzo".

Леся Українка: "Соntra spem spero", "Стояла я і слухала весну", "І все-таки до тебе думка лине", "Лісова пісня", "Бояриня".

В. Стефаник: "Камінний хрест", "Новина".

О.Ю. Кобилянська: "Людина".

В.К. Винниченко: "Солдатики!", "Суд".

Література XX ст.

Олександр Олесь: "О слово рідне, орле скутий...", "З журбою радість обнялась", "Айстри" та інші поезії (на вибір абітурієнта).

П.Г. Тичина: "Ви знаєте, як липа шелестить", "Коли в твої очі дивлюся", "Арфами, арфами", "Скорбна мати", "Похорон друга".

М.Т. Рильський: "Яблука доспіли", "Слово про рідну матір", "Рідна мова".

В.М. Сосюра: "Мазепа", "Любіть Україну", "Білі акації будуть цвісти".

М.Г. Хвильовий: "Я (Романтика)".

Ю.І. Яновський: "Вершники".

У. Самчук: "Марія".

І. Багряний: "Тигролови" або інший твір (на вибір абітурієнта).

В. Барка: "Жовтий князь".

Остап Вишня: "Моя автобіографія", "Мисливські усмішки" та інші твори (на вибір абітурієнта).

І.А. Кочерга: "Ярослав Мудрий".

М.Г. Куліш: "Мина Мазайло".

А.С. Малишко: "Важкі вітри не випили роси", "Пісня про рушник".

О.П. Довженко: "Зачарована Десна", "Україна в огні", "Щоденник".

О. Гончар: "Собор".

М.П. Стельмах: "Правда і кривда", "Щедрий вечір".

В. Симоненко: "Лебеді материнства", "Є в коханні і будні і свята" та інші (на вибір абітурієнта).

Григір Тютюнник: "Три зозулі з поклоном".

Д.В. Павличко: "О рідне слово, хто без тебе я", "Два кольори", "Я стужився, мила, за тобою" та інші поезії (на вибір абітурієнта).

Л.В. Костенко: "Маруся Чурай", вірші (на вибір абітурієнта).

В.С. Стус: "Як добре те, що смерті не боюсь я...", "На колимськім морозі калина", "У порожній кімнаті" та інші (на вибір абітурієнта).

І.Ф. Драч: "Балада про соняшник", "Чорнобильська мадонна" та ін.

Ю.М. Мушкетик: "Суд".

Б.І. Олійник: "Пісня про матір", "В оборону хліба".

2-3 твори письменників української діаспори (на вибір). 2-3 твори сучасної української літератури (на вибір).

Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2012 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2012 р.)


Перший проректор О. Н. Романюк

Заступник голови

приймальної комісії


Відповідальний секретар С. М. Захарченко

приймальної комісії,

Схожі:

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи