В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» icon

В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Скачати 140.92 Kb.
НазваВ. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
Дата22.06.2012
Розмір140.92 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ”

РЕКТОР

_____________ В. В. Грабко

“ ____ ” __________ 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного іспиту до магістратури

з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

для всіх напрямів підготовки


Вінниця 2012


Інтеграція України у Європейський простір вищої освіти висуває необхідність встановлення національних параметрів викладання/вивчення іноземної мови, зазначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти щодо практичних потреб майбутніх фахівців. Вступний іспит передбачає засвоєння навчальних програм “Іноземна мова професійного спрямування” для різних технічних напрямів та ряду гуманітарних спеціальностей, розроблених згідно національних стандартів викладання/вивчення іноземних мов у вищій школі, що узгоджені з міжнародними стандартами у світлі рекомендацій Болонського процесу.

Національна реформа викладання іноземної мови та міжнародна практика мовної освіти у вищих навчальних закладах встановлюють, що мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для вступу на навчання за ОКР «Магістр» є рівень В2 (Незалежний користувач). Критерії для цього рівня базуються на:

- дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2001 р.);

- вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України.

МЕТА ІСПИТУ

Вимоги вступного іспиту з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ОКР «бакалавр» і загальним для студентів різних напрямів підготовки.

Вступний іспит до магістратури з іноземної мови професійного спрямування визначає рівень знань з іноземної мови та перевіряє комунікативну компетенцію, володіння словниковим запасом та граматичними структурами.

Мета вступного іспиту – комплексна перевірка знань та навичок випускників - бакалаврів технічного університету з іноземної мови: читання, аудіювання, мовлення і письма. Особлива увага приділяється оцінці розвинутості навичок письмового перекладу технічної літератури відповідного профілю та умінню вести бесіду іноземною мовою.

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ

Для успішного складання вступного випробування з іноземної мови абітурієнти повинні володіти наступними мовленнєвими та мовними вміннями.

Мовленнєві вміння:

 • розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю;

 • розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру;

 • розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному середовищі;

- визначити позицію і точку зору мовця.

Діалогічне мовлення:

- реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією;

- поводитись адекватно у типових академічних і в професійних ситуаціях;

 • виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.

Монологічне мовлення:

- продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, пов'язаних з навчанням та спеціальністю;

- користуватися базовими засобами зв'язку для поєднання висловлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.

Список розмовних тем:

 1. Загальні відомості про країни, мови яких вивчаються.

 2. Історія, культура, традиції країн, мови яких вивчаються.

 3. Видатні діячі культури та науки країн, мови яких вивчаються.

 4. Україна: політичний устрій, географічне положення, найбільші міста.

 5. Київ – столиця України.

 6. Історія, культура, традиції України.

 7. Видатні діячі культури та науки України.

 8. Моя майбутня спеціальність. Плани на майбутнє.

 9. ВНТУ (Мій ВНЗ).

 10. Розвиток галузі промисловості та науки, в яких я спеціалізуюся.

 11. Найвидатніші діячі науки, у яких я спеціалізуюся.

 12. Моє рідне місто (село).

 13. Чому важливо вивчати іноземні мови.


Читання:


 • розуміти автентичні тексти, пов'язані з навчанням та спеціальністю, з підручників, популярних та спеціалізованих журналів та Інтернет-ресурсів;

 • визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, пов'язаних з навчанням за спеціальністю;

 • розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

- розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, інструкціях, специфікаціях.

Письмо:

 • писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з особистою та професійною сферами.СТРУКТУРА ІСПИТУ

Форма проведення вступного іспиту – письмово-усна.

Структура екзаменаційного білета:

1 Читання та письмовий переклад із словником оригінального науково-технічного тексту відповідної спеціальності.

Обсяг – 1200 друкованих знаків. Час на підготовку – 45 хвилин.


2 Усний реферативний переклад науково-популярного чи загальнонаукового тексту без словника.

Обсяг – 1500 знаків. Час на підготовку – 10 хвилин.

3 Розмовна тема та співбесіда:


- Відповіді на питання з фаху

 • Розмовна тема (Загальні відомості про країни, мови яких вивчаються. Історія, культура, традиції країн, мови яких вивчаються. Видатні діячі культури та науки країн, мови яких вивчаються. Україна: політичний устрій, географічне положення, найбільші міста. Київ – столиця України. Історія, культура, традиції України. Моя майбутня спеціальність. Плани на майбутнє. ВНТУ. Розвиток галузі промисловості та науки, в яких я спеціалізуюся. Найвидатніші діячі науки, у яких я спеціалізуюся. Моє рідне місто (село). Чому важливо вивчати іноземні мови.)

 • співбесіда.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

В основу критеріїв оцінювання знань студентів покладено принцип дискретної інформативності, за яким нижчим рівнем задовільного мінімуму є 65% розпізнання інформативно важливих компонентів, тому інтегральна оцінка, що виводиться зі знань фонетики, лексики, граматики відповідає 65%.


Оцінка «5+» (відмінно) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання не допускає жодної помилки і виконує при цьому 100% завдання. При виконанні ІІ завдання студент розуміє 100% тексту і детально передає зміст тексту рідною мовою, демонструючи при цьому вміння читати та реферувати загальнотехнічні тексти. Під час співбесіди студент демонструє вільне володіння іноземною мовою. Темп висловлювання – природний (250 слів/хв). Обсяг висловлювання – 20-25 речень. Умовою для отримання оцінки «5+» є успішна участь студента в олімпіаді з іноземної мови або виступ іноземною мовою на наукових та практичних конференціях.

Оцінка «5» (відмінно) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання не допускає жодної помилки і виконує при цьому 100% завдання. При виконанні ІІ завдання студент розуміє 100% тексту і детально передає зміст тексту рідною мовою, демонструючи при цьому вміння читати та реферувати загальнотехнічні тексти. Під час співбесіди студент демонструє вільне володіння іноземною мовою. Темп висловлювання – природний (225 слів/хв). Обсяг висловлювання – 18-20 речень.

Оцінка «5-» (відмінно) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 1-2 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 97-100% завдання. При виконанні ІІ завдання студент розуміє 100% тексту і вірно передає зміст тексту рідною мовою, демонструючи при цьому вміння читати та реферувати загальнотехнічні тексти. Під час співбесіди студент демонструє вільне володіння іноземною мовою. Темп висловлювання – природний (200 слів/хв). Обсяг висловлювання – 15-20 речень.

Оцінка «4+» (добре) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 1-2 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 85-100% завдання. При виконанні ІІ завдання студент розуміє 100% тексту і переказує його рідною мовою близько до змісту, демонструючи при цьому навички читання та реферування загальнотехнічних текстів. Під час співбесіди студент демонструє зрілі комунікативні навички володіння іноземною мовою, адекватно реагує на запитання та відповідає на них, допускаючи незначні граматичні помилки. Темп висловлювання – уповільнений (175 слів/хв). Обсяг висловлювання – 12-15 речень.

Оцінка «4» (добре) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 2-3 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 80-100% завдання. При виконанні ІІ завдання студент розуміє 90-100% тексту і переказує його рідною мовою близько до змісту, демонструючи при цьому навички читання та реферування загальнотехнічних текстів. Під час співбесіди студент демонструє зрілі комунікативні навички володіння іноземною мовою, адекватно реагує на запитання та відповідає на них, допускаючи деякі граматичні помилки. Темп висловлювання – уповільнений (150 слів/хв). Обсяг висловлювання – 10-13 речень.

Оцінка «4-» (добре) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 4 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 75-100% завдання. При виконанні ІІ завдання студент орієнтується в тексті і може передати його основну ідею рідною мовою. Під час співбесіди студент демонструє комунікативні навички володіння іноземною мовою, адекватно реагує на запитання та відповідає на них, допускаючи помилки, які не перекручують змісту. Темп висловлювання – уповільнений (125 слів/хв). Обсяг висловлювання – 10-12 речень.

Оцінка «3+» (задовільно) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 2-3 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 71-90% завдання. При виконанні ІІ завдання студент орієнтується в тексті і може адекватно передати його основну ідею рідною мовою, залишаючи поза увагою деталі і допускаючи, однак, при цьому незначні помилки, які не перекручують змісту. Під час співбесіди студент демонструє незрілі комунікативні навички володіння іноземною мовою, адекватно реагує на запитання та відповідає на них, допускаючи граматичні помилки. Темп висловлювання – повільний (100 слів/хв). Обсяг висловлювання – 8-10 речень.

Оцінка «3» (задовільно) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 3-4 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 68-85% завдання. При виконанні ІІ завдання студент орієнтується в тексті і може сформулювати основну ідею тексту рідною мовою, залишаючи поза увагою деталі і допускаючи, однак, при цьому деякі помилки, які не перекручують змісту. Під час співбесіди студент демонструє незрілі комунікативні навички володіння іноземною мовою, адекватно реагує на запитання та відповідає на них за змістом, допускаючи при цьому помилки, які перекручують зміст. Темп висловлювання – повільний (75 слів/хв). Обсяг висловлювання – 7-10 речень.

Оцінка «3-» (задовільно) виставляється, якщо студент у письмовому перекладі тексту І завдання допускає не більше 4-5 помилок (граматичних або лексичних) і виконує при цьому 65-70% завдання. При виконанні ІІ завдання студент орієнтується в тексті і може сформулювати основну ідею тексту рідною мовою, залишаючи поза увагою деталі і допускаючи при цьому серйозні помилки, які перекручують зміст. Під час співбесіди студент демонструє незрілі комунікативні навички володіння іноземною мовою, адекватно реагує на запитання та відповідає на них, допускаючи при цьому помилки, які перекручують зміст. Темп висловлювання – повільний (50 слів/хв). Обсяг висловлювання – 5-10 речень.


ЛІТЕРАТУРА

(Англійська мова)

 1. English for Computer Science Students=Английский язык для студентов, изучающих компьютер: [Учеб.пособие: На анг.яз./Сост. Т.В.Смирнова, М.Ю.Юдельсон; Науч.ред. Н.А.Дударева].-3-е изд.-М.:Флинта: Наука,2003.-128с.:ил.

 2. Англо-російсько-український словник/ Укладачі: С.М.Андрєєв, К.К.Васицький, Б.Ф.Уліщенко - Харків: Факт, 1999.

 3. Англо-русский словарь по автомобильной технике и автосервису. Минск: Новая звезда LTD, 1997.

 4. Англо-русский словарь по вычислительной технике/Под ред. Е.К.Масловского.- М.: Русский язык, 1990.

 5. Англо-русский словарь по вычислительной технике/Под ред. Е.К.Масловского.- М.: Русский язык, 1990.

 6. Англо-русский словарь по машиностроению и металлообработке. – М.: Советская энциклопедия, 1968.

 7. Англо-русский словарь по технологии машиностроения и металлообработке. - М.; Русский язык, 1990.

 8. Англо-український бізнес-словник: економіка, фінанси, банки, інвестиції, кредити/Укл. Ярмоленко С.Я. – К.: Школа, 2002. – 720 с.

 9. Выгодская К.С., Долгополова О.Л. Краткий французско-русский и русско-французский словарь: 23 000 слов.-13-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз., 1983. - 688с.

 10. Истомина, Е.А. Английская грамматика. Теория и практика для начинающих:учеб. пособие для вузов по спец. 033200 "Иностранный язык"/Е.А. Истомина, А.С. Саакян.-М.:ВЛАДОС,2004.-320с.-(Учебное пособие для вузов)

 11. Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки - Львів: СП “Бак”, 1995.

 12. Краткий англо-русский технический словарь/ Под ред. Денисова А.Е. –М.: Советская энциклопедия, 1969.

 13. Немецко-русский (основной) словарь – 5-е изд., стереотип. – М.: Рус.яз., 1998. - 1040с.

 14. Новий російсько-українсько-англійсько тлумачний словник з інформатики. Основні терміни: близько 3300 термінів/ Уклад.: М.Д.Гінзбург та ін. - Харків: Корвін, 2002.-256с.

 15. Новый англо-русский словарь / Мюллер В.К., Дашевская В.Л. и др. – М.: Русский язык, 1997.

 16. Полякова Т.Ю. Английский язык для диалога с компьютером: Учеб. для студ. техн. вузов/Т.Ю. Полякова.- 3-е изд., стер.-М.:Высш. шк.,2003.-190с.

 17. Современный англо-русский политехнический словарь /Составитель В.В.Бутник – М., - 512с.

 18. Термінологічні, тлумачні словники. Словники слів-інтернаціоналізмів. Фразеологічні словники.

 19. Традиции, обычаи и привычки=Traditions, Customs and Habits:Учеб.пособие/Сост. Балк Е.А, Леменев М.М.-М.:ИНФРА-М,2001. - 127с.-(The Word of English)

 20. Французско-русский технический словарь./ А.А.Болотин и др. ок.80000 терминов. – Стереотип.-М.:РУССО, 2004. - 592с.

 21. Учебник английского языка [Комплект]=English Gold 2000:мультимедийный учеб.-М.:Copyright, 2003. - 272с.:ил. + компакт диск.-(Gold 2000 на CD-ROM)


(Німецька мова)

 1. Sprachkurs Deutch 1:Учеб. нем. языка.-М.: Март.-Ч. 1.-2000.-304с.

 2. Алиева С.К. Грамматика немецкого языка в таблицах, схемах, рисунках. – М.: «Лист», 1997. 96с.

 3. Бахарева Л. С. Ubungen aur deutschen grammatik (в 2-х частях). - СПб., 1997 Бибин О.A. Delaufiges Deutsch (Беглый немецкий) - М., 1998

 4. Буган Ю.В. та ін. Розмовляй німецькою мовою (Збірник текстів). – Тернопіль, 1997.

 5. Горбанев К. Немецкий язык для технических вузов. - Самара, 2004.

 6. Завьялова В.М., Извольская И.В. Грамматика немецкого языка. Краткий справочник. - М.: ЧеРО, 2004.

 7. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка (для начинающих). - М.: ЧеРО, 2000.

 8. Камянова Т. DEUTSCH. Практический курс немецкого языка 4-е изд.,стереотип. - М., 2005, 384с.

 9. Коляда Н.А., Петросян К.А. Грамматика немецкого языка: [Для студентов вузов] - Ростов н\Д:Феникс,2001.-318с.

 10. Константинова С.И. Немецкий язык. Тексты для чтения и понимания./ Для средней школы. М.: Аквариум. 1997. - 128 с.

 11. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие.-СПб.:Союз, 2000.-368с.

 12. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие - СПб.:Союз, 2001.-368с.

 13. Нарустранг Е.В. Практикум по немецкому языку=Sprachpraktikum Deutsch: Сборник упражнений по грамматике.- СПб. :Союз,2001.- 96с.- (Изучаем иностранные языки)

 14. Немецкий язык=Deutsch: Учеб. пособие/[В.А.Погадаев].-М.:АСТ: Слово,2001. - 383с.

 15. Немецко-русский (основной) словарь: - 5-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1998. - 1040 с.

 16. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови: Навч. посібник для випускників серед. шк.. та абітурієнтів. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

 17. Пассов Е.И., Артемьева С.С. Искусство общения=Meiner Meinung nach ...:Учебное пособие.-М. : Иностранный язык: ОНИКС,2001.-246с.:ил.-(Ein anderer Weg zu Deutsch)

 18. Пассов Е.И., Двуреченская Т.А. Грамматика? Нет проблем=Deutshe grammatik - leicht gemacht: Учебное пособие. - М.:Иностранный язык: ОНИКС, 2001.-359с. - (Ein anderer Weg zu Deutsch)

 19. Русско-немецкий словарь (основной): Ок.53000 слов./ 10-е изд., испр. и доп., под ред. К. Лейна. – М.: Рус. Яз. 1989. – 736 с.

 20. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. СПб.: КАРО, 2003. 240 с.

 21. Татаринов В.А. Учебник немецкого языка: С основами научного перевода.- М.:Моск. лицей, 2000.-399с.

 22. Термінологічні, тлумачні словники. Словники слів-інтернаціоналізмів. Фразеологічні словники.

 23. Учебный русско-немецкий словарь: темат. словарь с примерами словоупотребления / сост. Л. Хайнце. - М.: АСТ: Астрель, 2006. - 312с.

 24. Шелингер Н.А Учебник немецкого языка для технических вузов. 2003.

 25. Ярцев В.В. Немецкий язык для вас и ...:Учеб. пособие для широкого круга лиц, начинающих или продолжающих изучать нем.яз.-3-е изд., испр. и доп.-М.:Моск.лицей,2000.-508с.:ил.

 26. Шакирова Р.Д. Учитесь читать по-немецки: Учеб. пособие для вузов/Р.Д.Шакирова. - М.:Высш. шк.,2003.-77с.

 27. Германия: История. Культура. Контакты:учеб. пособие для вузов/В.В. Варин, Е.Г. Даванкова, Г.Л. Карпович, Л.В. Сеничева.- М.:Экзамен,2004.-254с.

 28. Бориско, Н.Ф. Самоучитель немецкого языка=Deutch ohne probleme!:в 2-х т./Н.Ф. Бориско.-Изд. испр.-М.: Айрис пресс [и др.]; Киев:Логос.-2005.-512с.

(Французька мова)

 1. Арутюнова Ж.М. Французско-русский учебный словарь=Dictionnaire pratique francais-russe: Около 7000 слов и 50 000словосочетаний французского языка/Ж.М.Арутюнова, И.М.Полякова, А.Ю.Шашурина.-М.:АСТ: Астрель,2001.-825с.

 2. Большой русско-французский словарь:200 000 слов и словосочетаний.- 2- е изд., стер.-М.:Русский язык,2001.-561с.

 3. Большой русско-французский словарь:200 000 слов и словосочетаний/[Л.В. Желба, М.И. Матусевич, С.А. Никитина и др.].4-е изд., испр. - М.:Русский язык,2004.-562с.

 4. Буханова Л. И. Пособие по чтению технической литературы на французском языке для оптических специальностей - ИТМО, 1992

 5. Буханова Л.И., Зимакова Т.А. Сборник текстов на французском языке для студентов технических факультетов (II семестр), 1998

 6. Буханова Л.И., Маркушевская Л.П., Пронина Л.А. Учебное пособие по французскому языку. - СПб, 2004.

 7. Гак В. Г. , Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь=Nouveau dictionnaire francais-russe:70 000 слов, 200 000 единиц перевода.-5-е изд., испр.-М.:Русский язык,2000.-1195с.

 8. Гак, В.Г. Новый французско-русский словарь=Nouveau dictionnaire francais- russe:70 000 слов, 200 000 единиц перевода/В.Г. Гак, К.А. Ганшина.- 9- е изд., испр. - М.:Рус. яз. Медиа, 2004.-1194с.

 9. Иванченко А.И. Практика французского языка: Сборник упражнений по грамматике. - СПб.:Союз, 2000.-318с.

 10. Китайгородская Г.А. Французский язык:Интенсивный курс:[Для вузов: В 2 кн.].-4-е изд., перераб. и доп.-М.:Высшая школа.-Кн.1: Учебник.- 2000. - 287с.:ил.

 11. Коржавин А. В. Практический курс французского языка (для технических вузов): учебник/А. В. Коржавин. - М.: Высшая школа, 2000. - 247 с.

 12. Коржавин А.В. Практический курс французского языка: Для технических вузов: Учеб.для студентов вузов/А.В.Коржавин.-М.:Высшая школа, 2000.-247с.

 13. Коржавин Аркадий Васильевич. Французский язык: граммат. справ. - М.: Университет, 2006. – 192с.

 14. Костецкая Е.О. Практическая грамматика французского языка для неязыковых вузов. 11-е изд. - М.: Высш. шк., 1997.

 15. Костецкая Е.О. Французский язык:Практ.грамматика для неяз.вузов/Е.О.Костецкая,В.И.Кардашевский.-12-е изд.,стер.-М.:Высш.школа, 2002.-255с.

 16. Молотков А. И. Учебный русско-французский фразеологический словарь=DICTIONNAIRE RUSSE - FRANCAIS DES LOCUTIONS/А.И.Молотков, М.-Л.Жост. - М.:Астрель: АСТ,2001.-330с.

 17. Назарян А.Г. Устойчивые сравнения французского языка:С примерами, переводом и эквивалентами в русском языке: Справочное пособие.-М.:Изд-во Рос. ун-та дружбы народов,1998.-334с.

 18. Пассов Е.И., Шацких В.Н. Французская грамматика? Нет проблем=Grammaire francaise? Pas de problemes:Учебное пособие.-М.:Иностранный язык: ОНИКС 21 век, 2001.-261с.:ил.-(Un autre chemin vers le francais)

 19. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. М., 1997.

 20. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка:Практический курс/И.Н.Попова, Ж. А.Казакова.11-е изд., стер.-М.:Nestor academic publishers, 2002.-475с.

 21. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук. Учебник французского языка. М., 1997.

 22. Раевская О.В. Новый французско-русский и русско- французский словарь=Nowoeau dictionnaire francais-russe et russe-francais:100 000 слов и словосочетаний/О.В. Раевская.-5-е изд., стер.-М.:Русский язык,2001.-598с.

 23. Рощупкина Е.А. Краткий справочник по грамматике французского языка. М.: Выс. шк., 1990.

 24. Теория и практика перевода. Французский язык. Изд.7. / Гак В.Г., Григорьев Б.Б., 2007. 464 с

 25. Термінологічні, тлумачні словники. Словники слів-інтернаціоналізмів. Фразеологічні словники.

 26. Учебный французско-русский словарь: темат. слов. с примерами словоупотребления / сост.: Ж.-Н. Шассар, Б. Полоноль. - М.: АСТ : Астрель, 2006. - 384с.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:

Вченої Ради Університету

(Протокол № 7 від « 23»лютого 2012 р.);

Приймальної комісії Університету

(Протокол № 6 від « 20 » лютого 2012 р.)


Перший проректор О. Н. Романюк

Схожі:

В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconВ. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
move to 0-3614191
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconС. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» icon«іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова)
Ик текстів І завдань з дисципліни «іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для практичної роботи студентів...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconДля організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванняМ)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconН. І. Видашенко програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconВидашенко Н. І. програма та робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 – 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» icon«іноземна мова (за професійним спрямуванням» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки...
В. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи