Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
Скачати 148.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
Дата22.06.2012
Розмір148.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор ВНТУ В.В. Грабко


«___»__________2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»


Галузь 0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно

вимірювальні технології

Спеціальність – 7.05100402 – Лазерна та оптоелектронна техніка


Вінниця 2012

Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії Н.І.Заболотна


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:

Вченої Ради Університету

(Протокол № ______ від «_____________ 2012р.);

Приймальної комісії Університету

(Протокол № ______ від «_____________» 2012р.)


1. ВСТУП


Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» зі спеціальності 7.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка” та учбовим планом і на основі загальних вимог до «Спеціалістів», як ІІІ-го рівня трьохступеневої підготовки фахівців.

В програму фахового вступного випробування увійшли теоретичні та практичні питання з фундаментальних дисциплін, дисциплін професійної та практичної підготовки, які є базовими для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст» зі спеціальності 7.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Кожний з екзаменаційних білетів включає теоретичні питання та практичні завдання, які охоплюють весь комплекс напрямків фундаментальної та загальноінженерної підготовки. При відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати наступні рівні кваліфікації.

2. МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Метою фахового вступного випробування є визначення рівня залишкових знань претендента з базових фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-професійної програми підготовки за осітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом 6.051004 - «Оптотехніка» для оцінювання можливості засвоєння матеріалу дисциплін освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю 7.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка”.

3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВИПРОБУВАННЯ

Іспит приймається державною екзаменаційною комісією (ДЕК), що складається з провідних викладачів кафедри "Лазерної та оптоелектронної техніки".

Екзаменаційні білети містять три теоретичних питання та два практичних завдання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, перелік яких наведений у розділі 4. При підготовці до відповіді забороняється використовувати конспекти та чорнові записи.

4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В БІЛЕТАХ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРБУВАННЯ

 1. Вища математика.

 2. Фізика.

 3. Основи квантової електроніки і лазерної техніки.

 1. Електродинаміка і розповсюдження електромагнітних хвиль оптичного діапазону.

 2. Основи прикладної оптики.

 3. Оптоелектронні прилади.

 4. Оптоелектронна схемотехніка.

 5. Комп'ютерні технології в оптоелектроніці та лазерній техніці

5. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПО КОЖНІЙ З ДИСЦИПЛІНІ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ В БІЛЕТИ

5.1 Вища математика

 1. Алгебра матриць.

 2. Границі.

 3. Диференціал функції.

 4. Диференціальні рівняння першого та другого порядку.

 5. Інтеграл.5.2 Фізика

 1. Робота і потужність.

 2. Закони Ньютона.

 3. Закон Кулона.

 4. Робота і потужність струму.

 5. Магнітне поле.

 6. Магнітний потік.

 7. Рівняння Максвелла.

 8. Хвилі.

 9. Когерентність.

 10. Інтерференція хвиль.

 11. Дифракція хвиль.

 12. Радіоактивність.

 13. Перше і друге начала термодинаміки.

 14. Енергія зв'язку.

 15. Формули де Бройля.

 16. Основні поняття кінематики

5.3 Основи квантової електроніки та лазерної техніки

 1. Квантові числа.

 2. Електронні стани атомів, енергетичні стани молекул і кристалів.

 3. Елементи опису квантових систем - матричний елемент збурення, матричний елемент переходу, віртуальний стан.

 4. Спонтанне випромінювання. Коефіцієнти Ейнштейна для спонтанного випромінювання.

 5. Вимушені квантові переходи. Коефіцієнти Ейнштейна для вимушеного випромінювання.

 6. Співвідношення між ймовірностями вимушеного і спонтанного випромінювання.

 7. Балансні кінетичні рівняння.

 8. Уширення спектральних ліній та їх різновиди.

 9. Принцип роботи квантових підсилювачів.

 10. Посилення оптичного випромінювання.

 11. Генерація оптичного випромінювання.

 12. Методи накачування активного тіла.

 13. Дворівнева схема генерації стимульованого випромінювання.

 14. Трирівнева схема генерації стимульованого випромінювання.

 15. Чотирирівневі схеми генерації стимульованого випромінювання.

 16. Резонатори квантових генераторів.

 17. Типи резонаторів лазерів.

 18. Порогова енергія накачування для генерації.

 19. Ненасичений показник підсилення.

 20. Режим роботи квантових генераторів.

 21. Фізичні основи роботи твердотілих лазерів (на прикладі рубінового, неодимового, скляного та Nd-ІАГ-лазерів).

 22. Фізичні основи роботи газових лазерів.

 23. Фізичні основи люмінесценції.

 24. Фізичні основи роботи напівпровідникових лазерів.

 25. Фізичні основи роботи рідинних лазерів на розчинах барвників.

 26. Нелінійні оптичні явища.

5.4 Електродинаміка і розповсюдження електромагнітних хвиль оптичного діапазону

 1. Вектори поляризованості Р, електричного зміщення (електричної індукції) D і напруженості електричного поля Е.

 2. Перше і друге матеріальні рівняння середовища.

 3. Вектори магнітної індукції В, намагнічуваності ? і напруженості магнітного поля Н.

 4. Електропровідність середовища. Третє матеріальне рівняння середовища.

 5. Потенційні та вихрові поля - їх властивості.

 6. Закон Ампера. Перше рівняння Максвелла. Повний електричний струм.

 7. Закон індукції Фарадея. Друге рівняння Максвелла.

 8. Закон Гаусса. Третє рівняння Максвелла.

 9. Четверте рівняння Максвелла для монохроматичного поля.

 10. Граничні умови - для нормальних і тангенційних складових векторів електричного та магнітного полів.

 11. Теорема Пойтінга для миттєвих значень векторів поля у комплексному виді.

 12. Теорема про єдине рішення рівнянь Максвелла - внутрішня і зовнішня задача електродинаміки.

 13. Електродинамічні потенціали.

 14. Утворення електромагнітних полів ? та ? типу при відбитті плоскої хвилі від ідеально провідної поверхні.

 15. Спрямовані електромагнітні хвилі та хвилеводи для їх розповсюдження.

 16. Елементарний електричний випромінювач та його поле.

 17. Елементарний магнітний випромінювач та його поле.

 18. Хвилева матриця.

5.5 Основи прикладної оптики

 1. Геометрична оптика. Світлова точка. Світловий промінь. Гомоцентричний пучок.

 2. Спряжені точки. Уявне та дійсне зображення. Простір предметів та простір зображень.

 3. Оптична система. Центровані та де центровані системи.

 4. Закон геометричної оптики: прямолінійного розповсюдження світла, незалежного розповсюдження світлових променів, відбивання світла, заломлення світла, явище повного внутрішнього відбивання..

 5. Кардинальні елементи оптичної системи: фокальні площини, фокуси, головні оптичні площини та головні точки, фокусні відстані.

 6. Залежності між положенням і розміром предметів і зображень: формули Ньютона та Гауса.

 7. Лінійне, кутове і поздовжнє збільшення, зв’язок між ними.

 8. Побудова і розрахунок ходу променів через ідеальну оптичну систему: формула кутів та формула висот.

 9. Параксіальна область оптичної системи, параксіальні та нульові промені.

 10. Діафрагми: апертурна, польова та він’єтуюча.

 11. Аберації оптичних систем: основні поняття про аберації, монохроматичні та хроматичні аберації.

 12. Монохроматичні аберації: сферична, кома, астигматизм та кривизна поля, дисторсія.

 13. Хроматичні аберації: хроматизм положення, вторинний спектр, хроматизм збільшення.

 14. Око як оптична система: Устрій та характеристики ока, акомодація, об’єм акомодації, відстань найкращого зору, роздільна здатність, адаптація, бінокулярний зір, стереоскопічний зір, еметропічне та аметропічне око.

 15. Візуальні оптичні прилади: вимоги до візуальних оптичних приладів, видиме збільшення та роздільна здатність.

 16. Телескопічні системи. Зорові труби Кеплера та Галілея.

5.6 Оптоелектронні прилади

 1. Світлодіоди.: фізичні основи роботи, основні характеристики, області застосування.

 2. Фоторезистори: принцип дії, конструкція, основні характеристики, області застосування..

 3. Фотодіоди: принцип дії, фотодіодний та фотогальванічний режими роботи, основні характеристики, області застосування..

 4. Фототранзисори: біполярні та польові фототранзистори, принцип дії, основні характеристики, області застосування.

 5. Фототиристори: принцип дії, основні характеристики, області застосування.

 6. Багатоелементні приймачі випромінювання: з паралельним, координатним та послідовним зчитуванням інформації, на основі приладів з зарядовим зв’язком та зарядовою інжекцією, принцип дії, область застосування, основні параметри.

 7. Теплові приймачі випромінювання: Термоелементи, болометри, піроелектричні перетворювачі, їх принцип дії, область застосування, основні параметри.

5.7 Оптоелектронна схемотехніка

 1. Особливості схемотехнічного застосування світлодіодів. Схемотехнічні варіанти керування світлодіодами за допомогою транзисторних підсилювальних каскадів.

 2. Схемотехнічні особливості використання напівпровідникових інжекційних лазерних діодів. Схема керування напівпровідниковим інжекційним лазером.

 3. Особливості роботи фотодіода. Схеми включення фотодіодів у підсилювальні каскади на біполярних та польових транзисторах, схеми ввімкнення фотодіодів в кола операційного підсилювача.

 4. Особливості та основні області використання фототранзисторів. Основні варіанти схемотехнічного включення фототранзистора.

 5. Варіанти схемотехнічного застосування елементів оптоелектроніки для реалізації основних логічних функцій.

 6. Багатофункціональні оптоелектронні елементи. Оптоквантрон: особливості та схемотехнічна реалізація.

5.8. Комп'ютерні технології в оптоелектроніці та лазерній техніці

 1. Сучасні напрямки застосування комп'ютерних технологій в оптоелектроніці і лазерній техніці.

 2. Архітектура сучасних комп'ютерів. Процесори та їх функціональне призначення. Багаторівнева структура пам'яті. Периферійне обладнання.

 3. Способи побудови багатомашинних та багатопроцесорних обчислювальних структур. Поширена класифікація Фліна.

 4. Паралельні архітектури комп'ютерних систем. Матричні та векторні процесори, RISC-архітектури.

 5. Паралельні оптичні спецпроцесори парафазного кодування.

 6. Оптоелектронні матричні процесори з керуючими операторами.

 7. Розрядно-зрізові оптоелектронні спецпроцесори обробки зображень.

 8. Об'єктно-орієнтований підхід (ООП) в програмуванні. Об'єктно-орієнтоване середовище (ООС) розробки програм.

 9. Складові частини ООП: інкапсуляція, наслідування, поліморфізм.

 10. Паралельне програмування. Система обробки масивів даних MatLab як система паралельного програмування для задач оптоелектроніки.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Критерії оцінки знань претендентів при складанні фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст» зі спеціальності "Лазерна та оптоелектронна техніка" базуються на загальних "Критеріях оцінки знань студентів на іспитах", які прийняті у ВНТУ та у кваліфікаційній характеристиці бакалавра за напрямом 6.051004 „Оптотехніка”.

Оцінка «5+» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання всебічні, систематизовані і глибокі знання програмного матеріалу, виявив творчі здібності та уміння при виконанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення та поповнення знань, розкрив можливості творчого використання теоретичних знань на практиці, займається науково-дослідною роботою по відповідному напрямку.

Оцінка «5» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання всебічні, систематизовані і глибокі знання програмного матеріалу, виявив творчі здібності та уміння при виконанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення та поповнення знань, розкрив можливості творчого використання теоретичних знань на практиці, має нахил до наукової роботи

Оцінка «5-» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання всебічні, систематизовані і глибокі знання програмного матеріалу, виявив творчі здібності та уміння при виконанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення та поповнення знань, розкрив можливості творчого використання теоретичних знань на практиці.

Оцінка «4+» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання різнобічні знання програмного матеріалу, оволодів основною літературою, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань і здатність до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності, допустивши незначні помилки при виконанні практичних завдань, має нахил до наукової роботи.

Оцінка «4» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання різнобічні знання програмного матеріалу, оволодів основною літературою, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань і здатність до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності, допустивши незначні помилки при виконанні практичних завдань.

Оцінка «4-» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання різнобічні знання програмного матеріалу, оволодів основною літературою, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань і здатність до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності, допустивши окремі помилки при виконанні практичних завдань.

Оцінка «3+» виставляється студентові, що виявив знання основного навчально - програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, допустив окремі помилки у відповідях на питання при виконанні практичних завдань на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «3» виставляється студентові, що виявив знання основного навчально - програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, допустив окремі помилки у відповідях на питання при виконанні практичних завдань на рівні репродуктивного відтворення, але володіє необхідними знаннями для подолання допущених похибок під керівництвом викладача.

Оцінка «3-» виставляється студентові, що виявив знання основного навчально - програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, допустив помилки у відповідях на питання при виконанні практичних завдань на рівні репродуктивного відтворення, але володіє необхідними знаннями для подолання допущених похибок під керівництвом викладача.

Оцінка «2+» виставляється студентові, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених завданням питань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань.

Оцінка «2» виставляється студентові, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив суттєві помилки у виконанні передбачених завданням питань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань.

Оцінка «2-» виставляється студентові, який не виявив ніяких знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив вагомі помилки у виконанні передбачених завданням питань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань.

7. ЛІТЕРАТУРА

 1. Бугров Я.С., Никольский СМ. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. - М.: Наука, 1980.

 2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1, 2, 3.-М.:Наука, 1984.

 3. Апенко М.И., Дубовик А.С. Прикладная оптика. - М: Наука, 1982.- 352 с.

 4. Прикладная оптика: Учеб. Пособие для приборостроительніх спеціальностей вузов / Л.Г. Бобчук и др.; Под ред. Н.П. Заказнова. – М.:Машиностроение, 1988.

 5. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – М.: Радио и связь., 1989. – 360 с.

 6. Анисимова И.Д. и др. Полупроводниковые фотоприемники: Ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра/ И.Д. Анисимова и др.; Под ред. В.И.Стафеева. – М.: Радио и связь, 1984.

 7. Пароль Н.В., Кайдалов С.А. Фоточувсвительные приборы и их применение. Справочник. – М.: Радио и связь, 1991. – 112 с.: ил. – (Массовая радиобиблиотека. Вып. 1168).

 8. Иванов В.И. и др. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Справочник/ В.И.Иванов и др.. – 2-е изд. перераб. и доп.. – М.: Энергоатомиздат, 1989.

 9. Суэмацу Я. Основы оптоэлектроники: Перевод с японского. – М.:Мир, 1988. – 288 с.

 10. Источники и приемники излучения / Г. Г. Ишанин, Э. Д. Панков, А. Л. Андреев, Г.В. Польщиков. – СПб.: Политехника, 1991. – 239 с.

 11. Юшин А. М. Оптоэлектронные приборы и их зарубежные аналоги. Справочник. Т.1.- М.: РадиоСофт, 1998.- 512 с.

 12. Кожем'яко В. П., Павлов С. В., Тарновський М. Г. Оптоелектронна схемотехніка. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 189 с.

 13. Кожем’яко В. П., Гаркушевський В. С., Петрук В. Г. Оптоелектронні системи і пристрої. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 100 с.

 14. Гребнев А. К., Гридин В. Н., Дмитриев В. П. Оптоэлектронные элементы и устройства. - М.: Радио и связь, 1998. - 336 с.

 15. Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике: Запись, обработка и передача информации. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1990 - 232с.

 16. Справочник по лазерной технике: Пер. с нем. - М.: Энергоиздат, 1991 - 543 с.

 17. Сороко Л.?. Основы голографии и когерентной оптики. -М.: Наука, 1971.

 18. Смирнов А. Д. Архитектура вычислительных систем. - М.: Наука, 1990.

 19. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. - М.: Радио и связь, 1985. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. - М.: Радио и связь, 1985.

 20. Кожем’яко В.П., Мартинюк Т.Б., Суприган О.І., Клімкіна Д.І. Квантові перетворювачі на оптоелектронних логіко-часових середовищах для око-процесорної обробки зображень. Монографія. – Вінниця: Універсам – Вінниця, 2007. – 126с.

 21. Квєтний Р.Н, Основи моделювання та обчислювальних методів: Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ,2007. – 150с.

 22. Муравський Л.І. Обробка бінарних фазових зображень в оптичних і оптико-цифрових кореляційних системах. – Тернопіль: Серпень, 1999. – 187с.

 23. Ермаков О.Н. Прикладная оптоэлектроника. – М.: Техносфера, 2006. – 132с.

 24. Ситник В.Ф., Орленко Н.С. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 232с.

 25. Мартинюк Т.Б., Кожем’яко В.П. Аналіз та оптимізація складних систем: Навч. посібник. – Вінниця: ВДТУ, 1998. – 79с.

 26. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188834
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188837
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188835
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188837
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188836
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188834
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи