Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
Скачати 201.32 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
Дата07.06.2012
Розмір201.32 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор ВНТУ В.В. Грабко


«___»__________2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою магістра на основі освітньо-кваліфікаційного

рівня «Спеціаліст»


Галузь 0510 - Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно

вимірювальні технології

Спеціальність – 8.05100402 – Лазерна та оптоелектронна техніка


Вінниця 2012

Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії Н.І.Заболотна


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:

Вченої Ради Університету

(Протокол № ______ від «_____________ 2012р.);

Приймальної комісії Університету

(Протокол № ______ від «_____________» 2012р.)


1. ВСТУП


Програма фахового вступного випробування розроблена у відповідності з освітньо-професійною програмою «Магістр» зі спеціальності 8.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка” та учбовим планом і на основі загальних вимог до «Магістрів», як ІІІ-го рівня трьохступеневої підготовки фахівців.

В програму фахового вступного випробування увійшли теоретичні та практичні питання з фундаментальних дисциплін, дисциплін професійної та практичної підготовки, які є базовими для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності 8.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка”.

Кожний з екзаменаційних білетів включає теоретичні питання, які охоплюють весь комплекс напрямків фундаментальної та загальноінженерної підготовки. При відповідях на них претендент повинен продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати наступні рівні кваліфікації.

^ 2. МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Метою фахового вступного випробування є визначення рівня залишкових знань претендента з базових фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-професійної програми підготовки за осітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за напрямом 7.05100402 - «Лазерна та оптоелектронна техніка» для оцінювання можливості засвоєння матеріалу дисциплін освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю 8.05100402 „Лазерна та оптоелектронна техніка”.

^ 3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВИПРОБУВАННЯ

Іспит приймається державною екзаменаційною комісією (ДЕК), що складається з провідних викладачів кафедри "Лазерної та оптоелектронної техніки".

Екзаменаційні білети містять п’ять теоретичних питань з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, перелік яких наведений у розділі 4. При підготовці до відповіді забороняється використовувати конспекти та чорнові записи.

^ 4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В БІЛЕТАХ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРБУВАННЯ

1 Голографія.

2. Оптоелектронна схемотехніка.

3. Основи волоконної та інтегральної оптики.

4. Теоретичні основи побудови інформаційно-вимірювальних систем.

5. Комп’ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці.

6. Системи технічного зору та цифрове телебачення.

7. Адаптивна оптика.

8. Проектування і конструювання лазерних та оптоелектронних приладів.

9. Оптоелектронні медичні системи.

10. Нові інформаційні технології обробки, аналізу та розпізнавання зображень.

11. Оптоелектронні інтелектуальні системи.

12. Архітектура та структурна організація нейрокомп’ютерів.


4.1. Голографія


1. Фізичні основи формування лазерного випромінювання.

2. Генерація електромагнітного випромінювання, звичайні джерела світла, лазерні джерела світла.

3. Основні положення лазерного випромінювання: балансні кінетичні рівняння,

властивості випромінювання ідеального лазера, синхронізація мод і фаз, умови генерації лазера.

4. Пристрої для формування лазерного випромінювання: твердотільні, газові, напівпровідникові лазери.

5. Лазери на барвниках, вільних електронах. Рекомбінаційні та хімічні лазери.

6. Основи голографії: типи голограм, оптична і ЗВЧ голографія, цифрова голографія.

7. Методи і апаратура оптичної голографи: вимоги до джерел випромінювання, апаратури, реєструючих матеріалів.

8. Методологічні проблеми голографії.

9. Голографічні методи неруйнівного контролю: голографічні

томограми, імерсійний метод. Інтерферометрія, кругові голографічні

системи, контроль оптичних волокон.

10. Голографія і обчислювальна техніка: обчислення за допомогою голограм,

запам’ятовуючі пристрої, цифрова голографія, розпізнавання образів.


^ 4.2. Оптоелектронна схемотехніка


  1. Особливості схемотехнічного застосування світлодіодів. Схемотехнічні варіанти керування світлодіодами за допомогою транзисторних підсилювальних каскадів.

  2. Схемотехнічні особливості використання напівпровідникових інжекційних лазерних діодів. Схема керування напівпровідниковим інжекційним лазером.

  3. Особливості роботи фотодіода. Схеми включення фотодіодів у підсилювальні каскади на біполярних та польових транзисторах, схеми ввімкнення фотодіодів в кола операційного підсилювача.

  4. Особливості та основні області використання фототранзисторів. Основні варіанти схемотехнічного включення фототранзистора.

  5. Варіанти схемотехнічного застосування елементів оптоелектроніки для реалізації основних логічних функцій.

  6. Багатофункціональні оптоелектронні елементи. Оптоквантрон: особливості та схемотехнічна реалізація.


^ 4.3. Основи волоконної та інтегральної оптики


1. Основні типи тривимірних оптичних хвилеводів.

2. Поверхневі хвилі в однорідних та неоднорідних оптичних хвилеводах.

3. Дисперсійне рівняння для поверхневих хвиль в оптичних хвилеводах. ТЕ та

ТМ хвилі.

4.Нормоване дисперсійне рівняння для поверхневих хвиль в оптичних хвилеводах.

5. Розподіл полів мод по поперечному перетину однорідного несиметричного

планарного оптичного хвилеводу.

6. Потужність m-ї моди оптичного хвилеводу.

7. Зв’язані хвилі в оптичних хвилеводах.

8. Однонаправлений та різнонаправлений зв'язок хвиль.

9. Постійна зв’язку К.

10. Фазові узгодження між амплітудами полів зв’язаних мод.

11. Система трьох зв’язаних оптичного хвилеводу.

12. Фокусуючі елементи інтегральної оптики та їх характеристики.

13. Хвилеводні перетворювачі напрямку світлових пучків.

14. Решітчасті структури.

15. Полоскові відбиваючі фільтри в планарному оптичного хвилеводу на резонансному відбиванні.

16. Методи розрахунку тривимірних оптичних хвилеводів.

17. Методи вибору параметрів оптичного хвилеводу.

18. Кількісні умови існування заданого числа мод полоскового оптичного

хвилеводу.

19. З’єднання тривимірних оптичних хвилеводів на загальній підложці.

20.Одновимірні інтегральні перекривання полів тривимірних оптичного хвилеводу.

21. Хвилеводні переходи і рупори та їх характеристики.

22. Згини та зломи оптичного хвилеводу та їх характеристики.

23. Направлені відгалужувачі на зв’язаних оптичних хвилеводах.

24. Система трьох зв’язаних оптичних хвилеводів та її характеристики.

25. Хвилеводні повороти.


^ 4.4.Теоретичні основи побудови інформапійно-вимірювальних систем


1. Сигнал як носій вимірювальної інформації. Квантування за часом, за рівнем

та в просторі.

2. Структура засобів вимірювань. Принцип дії, вимірювальне коло і види схем

засобів вимірювань.

3.Структурні схеми засобів вимірювань і види перетворень. Узагальнена структурна схема інформаційно-вимірювальної системи.

4.Особливості оптоелектронних інформаційно-вимірювальних систем. Приклад структури паралельної оптослектронної інформаційно-вимірювальної системи обробки зображень.

5.Функції і роль датчиків в інформаційно-вимірювальних системах. Класифікація датчиків. Волоконно-оптичні датчики.

6. Оптоелектронні аналого-цифрові картинні перетворювачі для паралельних

ІВС обробки зображень.

7. Критерій ефективності аналогово-цифрових картинних перетворювачів.

8.Просторово-часові модулятори світла як базові компоненти систем оптоелектронної обробки в оптоелектронних інформаційно-вимірювальних системах.

9. Спектральні прилади для вимірювань.

10. Фотометричні прилади для вимірювань.

11. Оптоелектронні інтерферометри.

12. Фотоелектричні вимірювальні мікроскопи. Фотоелектричні автоколіматори.


^ 4.5. Комп'ютерне моделювання пристроїв і технологій в оптоелектроніці


1. Етапи моделювання оптико-електронних приладів.

2. Класифікація видів моделювання.

3. Сучасні напрямки взаємодії ЕОМ, оптики та оптоелектроніки.

4. Математична модель, вимоги до моделі.

5. Аналітичні моделі та імітаційні моделі оптикоелектронних систем.

6. Класифікація програмних засобів моделювання. Загальна характеристика систем автоматизованого проектування і моделювання оптоелектронних пристроїв.

7. Згортка та кореляція оптичних сигналів.

8. Моделювання швидкого перетворення Фур'є (ШПФ).

9.Метод Монте-Карло та його застосування до задач формування оптичних зображень.

10. Регресійний та кореляційний аналіз.

11. Загальний показник ефективності. Однокритеріальна та багатокритеріальна

оцінка. Узагальнений функціонально-статистичний критерій оцінки якості

системи.

12. Методи планування експерименту, використання комп’ютера в процесі

планування та аналізу результатів експерименту.

13.Матричні моделі алгоритмів роботи пристроїв паралельної обробки багатовимірних сигналів: зсуву, повороту, виділення контурів.


^ 4.6. Системи технічного зору та цифрове телебачення


1. Основні функціональні задачі СТЗ, вимоги до СТЗ адаптивних роботів, узагальнена структура СТЗ.

2. Багатоелементні твердотільні приймачі випромінювання.

3.Передаюча телевізійна трубка диссектор. Конструкція, принцип дії, параметри.

4.Передаюча телевізійна трубка суперотікон. Конструкція принцип дії, параметри.

5.Телевізійні камери на основі ПЗЗ-приладів. Конструкція, принцип дії, параметри.

6. Параметри стандартного ТВ сигналу.

7. Переваги цифрових методів передачі та обробки ТВ сигналів.

8. Дискретизація зображення в часі, квантування та цифрове кодування

сигналів зображення.

9. Представлення сигналів кольорового зображення в системі SЕСАМ.


^ 4.7. Адаптивна оптика


1. Сучасний розвиток адаптивної оптики.

2. Розповсюдження світла в неоднорідному середовищі і проблема управління

хвильовим фронтом. Модель турбулентності Колмогорова.

3. Поняття хвильового фронту.

4. Загальна характеристика атмосферних оптичних перешкод.

5. Класифікація, структура і тенденції розвитку адаптивних систем.

6. Побудова адаптивних оптичних систем. Особливості роботи адаптивних оптичних систем.

7. Системи фазового спряження.

8. Системи апертурного зондування.

9.Сенсори гартманівського типу. Порівняльна характеристики сенсорів хвильового фронту.

10. Характеристики сенсорів хвильового фронту.

11.Характеристики адаптивних дзеркал. Вимоги, що пред’являються до адаптивних дзеркал.

12. Особливості різних конструкцій і використовуваних приводів для побудови

адаптивних дзеркал.

13.Секціонування дзеркал. Суцільні деформуємі дзеркала.

14. Засоби повернення хвильового фронту в нелінійних середовищах.

15. Передача світлової енергії на далекі відстані. Оптична астрономія. Світлові

пучки в установах термоядерного синтезу, системах оптичної локації, технології і інших областях сучасної техніки.


^ 4.8. Проектування та конструювання лазерних та оптоелектронних приладів


1. Класифікація оптоелектронних приладів (ОЕП). Основні критерії оцінки якості ОЕП. Основні задачі при проектуванні ОЕП.

2. Етапи розробки конструкторської документації ОЕП.

3. Схемна документація. Електричні, кінематичні та оптичні схеми ОЕП. Вимоги до оформлення функціональних, структурних, принципових оптичних схем.

4. Розрахунок і вибір параметрів джерел та приймачів випромінювання на основі енергетичних співвідношень

5. Основні етапи точнісних розрахунків. Розрахунок інструментальної та динамічної похибок.

6. Узагальнена методика розрахунку теплових режимів роботи ОЕП.

7. Особливості габаритного розрахунку приймальних оптичних систем ОЕП.

8. Просторово-часові модулятори світла як базові елементи ОЕП. Класифікація.

Основні параметри та характеристики.

9. Попередній вибір приймача випромінювання і його узгодження з електронним трактом.

10. Захист ОЕП від впливу зовнішніх факторів.

11. Електричко керовані та оптично керовані транспаранти як базові елементи

ОЕП, SEED-прилади.

12. Загальні принципи компонування. Компонування оптико-механічних блоків.Компонування електронного тракту.

13. Організація випробувань та перевірки ОЕП.

14. Технічне, математичне, програмне, інформаційне та лінгвістичне забезпечення САПР ОЕП.

15. Сучасні САПР для оптичної, електричної та технічної частин сучасних ОЕП.


^ 4.9. Оптоелектронні медичні системи


1. Аналіз оптичних методів реєстрації біомедичних сигналів. Аналіз математичних моделей взаємодії оптичного випромінювання з біотканинами.

2. Класифікація волоконно-оптичних датчиків для діагностики.

3.Теплові впливи лазерного випромінювання. Вплив лазерного випромінювання

4. Реакція біотканини на температуру. „Теплові” та „нетеплові” впливи на тканину. Нелінійні процеси.

5. Принципи використання ND:YAG - лазерів в медичній практиці. Можливості

використання ND:YAG лазерів. Основні використання ND:YAG - лазерів з різними аплікаторами. Використання гнучких світловодів в повітряному середовищі.

6. Червоний і інфрачервоний випромінювачі з підвищеним квантовим виходом

для оксиметрії. Оптичні апаратні засоби для визначення показників крові.

7. Використання оптико-елекронних технологій для проведення експрес-аналізу

елементного складу крові.

8. Визначення ступеня насичення циркулюючої крові киснем за різницею амплітуд фотоплетизмографічних хвиль і світлових потоків.

9. Офтальмологічні інструменти, системи і їхнє клінічне застосування.

10. Оптична система людського ока. Інструменти офтальмологічної оптики.

Контактні лінзи.

11. Тепловізійні методи діагностики.

12. Тепловізійна техніка і перспективи її удосконалення. Методики

тепловізійного дослідження.

13. Принципи обробки біомедичних показників. Моделювання при створенні

біомедичних оптико-електронних систем. Системна оцінка гемодинаміки за

пульсовими критеріями. Статистичний аналіз амплітудних і часових компонентів пульсової хвилі.

14. Основні медико-технічні вимоги до медичних лазерних систем.

15. Медичний стандарт США. Стандарти та ДЕСТи щодо використання

лазерних систем в медичній практиці. ДЕСТ 6320 „Санітарні норми та

правила побудови та експлуатації лазерів".


^ 4.10. Нові інформаційні технології обробки, аналізу та

розпізнавання зображень


1. Класифікація алгоритмів обробки зображень.

2. Види паралелізму обчислювальних алгоритмів.

3. Схеми класифікації обчислювальних систем для обробки зображень.

4. Ознаки зображення: детерміновані, імовірнісні, логічні, структурні.

5. Постановка задачі розпізнавання образів.

6. Метод розв'язку задачі розпізнавання зображень.

7. Класифікація систем розпізнавання зображень.

8. Кластерний аналіз.

9. Методи кореляційної обробки зображень.

10. Методи сортування великих масивів даних.

11. Структурна організація та архітектура оптоелектронних засобів.

12. Основні показники та характеристики оптоелектронних засобів.


^ 4.11. Оптоелектронні інтелектуальні системи


1. Особливості двовимірного перетворення Фур'є.

2. Методи оптичної фільтрації.

3. Оптична обробка та розпізнавання зображень.

4. Методи оптичної двовимірної кореляції.

5. Оптоелектронна елементна база.

6. Оцінювання складності оптоелектронних структур.

7. Оптоелектронні матричні корелятори.

8. Оптичні та оптоелектронні комутаційні схеми.

9. Оптичні та оптоелектронні процесори.

10. Фур’є-процесор.

11. Оптоелектронний асоціативний процесор.


^ 4.12 Архітектура та структурна організація нейрокомп'ютерів


1. Нейроком’ютери, особливості структури та функціональні можливості.

2. Біологічний нейрон, його структура. Моделі формальних нейронів.

3. Види функцій активації формальних нейронів.

4. Класифікація нейромереж та їхні властивості.

5. Компоненти нейрокомп’ютера.

6. Налаштування нейромережі на розв’язання прикладних задач.

7. Навчання нейромережі з вчителем.

8. Навчання нейромережі без вчителя.


^ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

Оцінка «5+» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання всебічні, систематизовані і глибокі знання програмного матеріалу, виявив творчі здібності та уміння при виконанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення та поповнення знань, розкрив можливості творчого використання теоретичних знань на практиці, займається науково-дослідною роботою по відповідному напрямку.

Оцінка «5» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання всебічні, систематизовані і глибокі знання програмного матеріалу, виявив творчі здібності та уміння при виконанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення та поповнення знань, розкрив можливості творчого використання теоретичних знань на практиці, має нахил до наукової роботи

Оцінка «5-» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання всебічні, систематизовані і глибокі знання програмного матеріалу, виявив творчі здібності та уміння при виконанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення та поповнення знань, розкрив можливості творчого використання теоретичних знань на практиці.

Оцінка «4+» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання різнобічні знання програмного матеріалу, оволодів основною літературою, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань І здатність до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності, допустивши незначні помилки при виконанні практичних завдань, має нахил до наукової роботи.

Оцінка «4» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання різнобічні знання програмного матеріалу, оволодів основною літературою, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань і здатність до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності, допустивши незначні помилки при виконанні практичних завдань.

Оцінка «4-» виставляється студентові, який показав під час виконання завдання різнобічні знання програмного матеріалу, оволодів основною літературою, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань і здатність до їх самостійною оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності, допустивши окремі помилки при виконанні практичних завдань.

Оцінка «3+» виставляється студентові, що виявив знання основного навчально - програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, допустив окремі помилки у відповідях на питання при виконанні практичних завдань на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка «3» виставляється студентові, що виявив знання основного навчально - програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, допустив окремі помилки у відповідях на питання при виконанні практичних завдань на рівні репродуктивного відтворення, але володіє необхідними знаннями для подолання допущених похибок під керівництвом викладача.

Оцінка «3-» виставляється студентові, що виявив знання основного навчально - програмного матеріал) в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, допустив помилки у відповідях на питання при виконанні практичних завдань на рівні репродуктивного відтворення, але володіє необхідними знаннями для подолання допущених похибок під керівництвом викладача.

Оцінка «2+» виставляється студентові, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених завданням питань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань.

Оцінка «2» виставляється студентові, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив суттєві помилки у виконанні передбачених завданням питань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками практичного застосування теоретичних знань.

Оцінка «2-» виставляється студентові, який не виявив ніяких знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив вагомі помилки у виконанні передбачених завданням питань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти павичками практичного застосування теоретичних знань.

6. ЛІТЕРАТУРА

1. Семенов А.С., Смирнов В.А., Шмалько А.В. Интегральная оптика для систем передачи и обработки информации. - М.: Радио й связь, 1990. - 224с.

2. Акаев А.А.. Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. - М.: Высш. шк., 1988. - 237с.

3. Кун С. Матричные процессоры на СБИС: Пер. с англ. - М.: Мир, 1991. - 672с.

4. Функціональні елементи та пристрої оптоелектроніки: Навчальний посібник/ В.II. Кожем'яко, Л.І. Тімченко, Г.Л. Лисенко, ІО.Ф. Кутаєв. - К.: УМК ВО, 1990-251 с.

5. Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике: Запись, обработка й передача информации. - М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990 - 232с.

6. Справочник по лазерной технике. Пер. с нем. - М.: Знергоиздат, 1991 - 543с.

7. Сороко Л.М. Основы голографии и когерентной оптики. - М.: Наука, 1971.

8. Каган Б.М. Злектронно - вычислительные машины и системы. - М.: Энергоиздат, 1985.

9. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем. - М.: Наука, 1990

10. Свириденко С.С. Современньые информационные технологии. -М: Радио и связь. 1985.

11. Яншин А.И. ТОКТИН ЭВА. - М.: Радио и связь, 1983.

12. Львович Я.Е., Фролов В. Н. ТОКТИН РЭА. -М.: Вьісш. шк., 1986.

13. Самохвалов К.Г. Микропроцессоры. - К.: Техника, 1989.

14. Рафикузаман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем: Пер.с англ. - М.: Мир, 1988.

15. Фигурнов В.Э. ІВМ РС для пользователя, - М.: ИНФРА, 1996. - 432с.

16. Довгаль С.И., Литвинов Б.Ю. и др. Персональные ЭВМ: Турбо Паскаль.

Обьектное програмирование Локальные сети. - М.: ИНФРА, 1993.

17. П.Данкан Р. Профессиональная работа в МS-DOS.- М.: Мир,- 509 с., 1993. 18. Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. -М.: Высш.

шк., 1987.

19. Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств. -

Львов.: Каменяр. 1990.

20. Очин Е.Ф. Вычислительные системы обработки изображений. - Л.:

Энергоатомиздат, 1989.- 136с.

21. Горелик А.Л., Скрипкин В.А. Методы распознавания: Учебное пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1989. - 232с.

22. Василевский А.М., Кропоткин М.А., Тихонов В.В. Оптическая

электроника. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. - 176с.

23. Свечников Г.С. Элементы интегральной оптики. - М.: Радио и связь, 1987. - 104с.

24. Тыдекен. Волоконная оптика и ее применение: Пер.с англ. - М.: Мир, 1975.

25. Меркузе. Оптические волноводы: Пер.с англ. - М.: Мир, 1974 - 576 с.

26. Лазерная техника и технология (в 7-ми книгах). - М.: Высш. шк., 1987.

27. Кожемяко В.П. Оптоэлектронные логико-временные, информационно-логические среды. - Тбилиси: Мерциеба, 1986.

28. Л.Н. Преснухин, В.А.Шахнов. Конструирование ЭВМ и систем. - М.: Высш. шк., 1986.

29. Л.Я. Савельев. В.А.Овчинников. Конструирование ЭВМ и систем. - М.:

Высш. шк., 1984.

30. Кузьмин И.В., Кедрус А.В. Основьы теории информации и кодирования. К.: Высш. школа, 1977.

31. Катыс Г.П. Оптико-электронная обработка информаци. М.:

Машиностроение, 1973.

32. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника - М.: Сов. радио, 1977.

33. Свечников С.В., Кожемяко В.П., Тимченко Л.И. Квазимпульсно

потенциальные оптозлектронные элементы и устройства логико-временного типа. К.: Наукова думка, 1987.

34. Комарцова Л.Г., Максимов А.В. Нейрокомпьютеры: Учебное пособие для вузов. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 320с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188836
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188834
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188837
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188834
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188837
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188835
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи