В. В. Грабко 2012 р. Програма icon

В. В. Грабко 2012 р. Програма
Скачати 169.06 Kb.
НазваВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Дата07.06.2012
Розмір169.06 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти i науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки,

комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В. В. Грабко

«_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання за

освітньо-професійною програмою підготовки магістра на основі

освітньо-кваліфікаційного рівня „ Спеціаліст”


Галузь знань: 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та

інформаційно-вимірювальні технології


Спеціальність: 7.05100101 – Метрологія та вимірювальна техніка


Вінниця 2012

1. ВСТУП


Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка», навчальним планом і на основі загальних вимог до магістра.

В програму фахового вступного іспиту для навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» напряму підготовки 8.05100101 «Метрологія та вимірювальна техніка» крім теоретичних питань включені практичні завдання, які розподілені рівномірно для охоплення всіх головних дисциплін та напрямків підготовки, що є базовими для фахівців кваліфікації спеціаліста відповідного напрямку. Кожний з екзаменаційних білетів включає комплекс теоретичних питань та практичних завдань, з різних розділів.

При відповіді на них кандидат повинен продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить йому успішно опанувати магістерський рівень кваліфікації.

^ 2. МЕТА ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Метою іспиту є оцінка рівня знань спеціалістів з метрології, вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних технологій, які повинні демонструвати теоретичні знання та практичні навички вирішення наступних задач:

 • володіння культурою мислення, знання його загальних законів, вміння логічно подати результати роботи, грамотно використовувати професійну лексику;

 • уміння будувати математичні моделі систем і процесів, використовувати основні поняття і методи математичного аналізу;

 • знання тенденції розвитку мікроелектроніки, перспективних схемотехнічних рішень в галузі аналогової, цифрової, мікропроцесорної техніки, способів їх використання в метрології;

 • знання порядку, методів і засобів метрологічного забезпечення виробництва, випробувань, експлуатації продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності;

 • знання теоретичних та нормативно-правових основ метрології, методів і алгоритмів обробки результатів вимірювань і контролю якості продукції, принципів побудови засобів вимірювань та їх основних метрологічних характеристик, методів планування вимірювань;

 • знання нормативно-правових основ стандартизації, метрології та сертифікації.


^ 3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ІСПИТУ


Екзаменаційні білети містять:

 • три теоретичних питання;

 • два практичних завдань.

При відповідях на теоретичні питання кандидат повинен продемонструвати не тільки володіння навчальним матеріалом, але й розуміння зв'язку теорії з практикою інженерної діяльності.

Рекомендується підготовка конспекту самостійної роботи по програмним питанням і по рекомендованій літературі з правом використання як довідника на екзамені.

^ 4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПІН, МАТЕРІАЛ ЯКИХ МІСТИТЬСЯ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТАХ


 1. Основи мікропроцесорної техніки.

 2. Комп'ютерні вимірювальні засоби.

 3. Проектування інформаційно-вимірювальних систем.

 4. Основи теорії похибок та опрацювання результатів вимірювань.

 5. Законодавча метрологія


^ 5 ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВХОДЯТЬ В ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ  1. Основи мікропроцесорної техніки

   1. Функції, що виконуються мікропроцесорами у вимірювальних приладах.

   2. Архітектура мікропроцесорної (МП) системи.

   3. Загальна характеристика мікроконтролерів Аtmel.

   4. Основні принципи покращення метрологічний характеристик у МП вимірювальних приладах.

   5. Процесорні похибки вимірювань.

   6. Принципи побудови МП частотомірів.

   7. Принципи побудови МП періодомірів.

   8. Принципи побудови МП вольтметрів та амперметрів.

   9. Мікропроцесорний вимірювальний канал потужності.

   10. МП вимірювач кутової швидкості.
  1. Комп'ютерні вимірювальні засоби

   1. Магнітоелектричний вимірювальний механізм

   2. Електродинамічний вимірювальний механізм

   3. Електромагнітний вимірювальний механізм

   4. Електростатичний вимірювальний механізм

   5. Структурна схема та принцип дії електронно-променевого осцилографа

   6. Цифровий періодомір

   7. Цифровий частотомір

   8. Цифровий фазометр

   9. Цифровий вимірювач R, L, C

   10. Цифровий вольтметр послідовного наближення

   11. Розробити структурну схему цифрового вимірювача рівня рідини на базі ємнісного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вимірювач параметрів електричного кола. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   12. Розробити структурну схему цифрового приладу для вимірювання температури на базі термопари. В якості АЦП використати цифровий вольтметр час-імпульсного перетворення. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   13. Розробити структурну схему цифрового тахометра середніх значень на базі фотоелектричного сенсора. В якості АЦП використати цифровий частотомір середніх значень. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   14. Розробити структурну схему цифрового вимірювача тиску на базі п'єзоелектричного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вольтметр послідовного наближення. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   15. Розробити структурну схему цифрового вологоміра. В якості вимірювального перетворювача використати ємнісний сенсор, а в якості АЦП - вимірювач параметрів електричного кола. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   16. Розробити структурну схему цифрового витратоміра на базі індукційного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вольтметр час-імпульсного перетворення. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   17. Розробити структурну схему цифрового вимірювача деформацій на базі тензорезистивного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вимірювач параметрів електричного кола. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   18. Розробити структурну схему цифрового тахометра миттєвих значень. В якості сенсора використати фотоелектричний вимірювальний перетворювач, а в якості АЦП - цифровий частотомір миттєвих значень. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   19. Розробити структурну схему цифрового вимірювача товщини на базі ємнісного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вимірювач параметрів електричного кола. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   20. Розробити структурну схему цифрового термометра. В якості вимірювального перетворювача використати мідний термометр опору, а в якості АЦП - цифровий вимірювач параметрів електричного кола. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   21. Розробити структурну схему цифрового вимірювача кута повороту на базі фотоелектричного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий частотомір миттєвих значень. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   22. Розробити структурну схему цифрового вимірювача тиску на базі ємнісного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вольтметр час-імпульсного перетворення. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   23. Розробити структурну схему цифрового вимірювача рівня рідини на базі індуктивного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий вольтметр послідовного наближення. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.

   24. Розробити структурну схему цифрового термометра на базі п'єзоелектричного вимірювального перетворювача. В якості АЦП використати цифровий частотомір миттєвих значень. Вивести рівняння перетворення та похибки квантування.^ 5.3 Проектування інформаційно-вимірювальних систем

 1. Узагальнена структурна схема інформаційно-вимірювальної системи

 2. Класифікація інформаційно-вимірювальних систем

 3. Паралельні АЦП

 4. АЦП послідовного наближення

 5. ЦАП з ваговими резисторами

 6. Принцип роботи та основні характеристики інтерфейсу RS232

 7. Принцип роботи та основні характеристики інтерфейсу RS485

 8. Принцип роботи та основні характеристики інтерфейсу CAN 2.0

 9. Основні параметри та характеристики інтерфейсів

 10. АЦП порозрядного зрівноважування

 11. Розрахувати максимальну похибку квантування АЦП та її середньоквадратичне значення за умов: розрядність АЦП - n; вихідна напруга джерела опорної напруги UREF = 2,502 В; диференційний закон розподілу похибки квантування - рівномірний з нульовим математичним сподіванням, а) n = 10; б) n = 12; в) n = 16.

 12. Розрахувати максимальне значення похибки цифрового диференціювання, якщо вхідний сигнал АЦП змінюється за законом и=2t, розрядність АЦП - n, вихідна напруга джерела опорної напруги UREF = 1,5 В, часовий проміжок між двома сусідніми вибірками - 1с. а) n = 10; б)n = 12; в)n= 16.

 13. Розрахувати максимальне значення похибки цифрового інтегрування, якщо вхідний сигнал АЦП змінюється за законом и=4t, розрядність АЦП - n, вихідна напруга джерела опорної напруги UREF = 1,5 В, часовий проміжок між двома сусідніми вибірками 10 мс, інтегрування здійснюється за методом трапецій, а) n = 10; б) n = 12; в) n = 16.

 14. Розрахувати середньоквадратичне значення абсолютної похибки комп'ютеризованого вимірювального каналу напруги, який складається з вхідного повторювана, АЦП з послідовним вихідним кодом, перетворювача рівня для спряження з послідовним портом ПЕОМ. Розрядність АЦП - n, вихідна напруга джерела опорної напруги UREF = 1,5 В, середньоквадратичне значення складової похибки, що зумовлена випадковими завадами ?U=0,001В, середньоквадратичне значення складової похибки вхідного повторювача ?P = 0,0005 В. а) n = 10; б) n = 12; в) n = 16.

 15. При вимірюванні залежності вихідної напруги вторинного вимірювального перетворювача від часу значення цієї напруги було 1 В, через 1 с - 4 В, ще через 1 с - 9 В. Провести інтерполяцію результатів вимірювання за допомогою а) полінома другого порядку, б) полінома першого порядку.

 16. Розрахувати необхідну розрядність АЦП для забезпечення максимальної абсолютної похибки вимірювання напруги в діапазоні 0...1 В не більше: а) 200 мкВ; б) 100 мкВ; в) 300 мкВ. Вихідна напруга джерела опорної напруги UREF = 1,0 В, всі складові похибки вимірювання, окрім складової, що зумовлена квантуванням вхідного сигналу, відсутні. Математичне сподівання складової похибки, що зумовлена квантуванням вхідного сигналу, дорівнює нулю.

 17. Розрахувати необхідну розрядність АЦП для забезпечення середньоквадратичного значення похибки вимірювання напруги в діапазоні 0...1 В не більше: а) 200 мкВ; б) 100 мкВ; в) 300 мкВ. Вихідна напруга джерела опорної напруги UREF = 1,0 В. Математичне сподівання складової похибки, що зумовлена квантуванням вхідного сигналу, дорівнює нулю. Середньоквадратичне відхилення складової похибки, що зумовлена випадковими завадами - 50 мкВ. Всі складові похибки вимірювання, окрім складових, що зумовлені квантуванням вхідного сигналу і випадковими завадами, відсутні. Похибка квантування має рівномірний закон розподілу.

 18. Розробити структурну схему багатоканального комп'ютеризованого вимірювача температури. Первинним вимірювальним перетворювачем є терморезистор, який вмикається в міст постійного струму. Уведення даних здійснюється через послідовний порт: а) двоканальний, б) чотириканальний; в) восьмиканальний.
 1. Основи теорії похибок та обробка результатів вимірювань

 1. Класифікація вимірювань.

 2. Похибки засобів вимірювань.

 3. Опис випадкових похибок.

 4. Систематичні похибки та методи їх вилучення.

 5. Оцінка випадкових похибок прямих вимірювань.

 6. Оцінка випадкових похибок опосередкованих вимірювань.

 7. Методи зменшення випадкової складової похибки.

 8. Структурні методи зменшення мультиплікативних і адитивних похибок.

 9. Основні поняття концепції невизначеностей вимірювань.

 10. Співвідношення понять концепцій похибок та невизначеностей вимірювань.^ 5.5 Законодавча метрологія

 1. Законодавча метрологія, сучасний стан, перспективи розвитку.

 2. Законодавство України в галузі законодавчої метрології.

 3. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

 4. Державні еталони України.

 5. Метрологічна служба України та Державна система забезпечення єдності вимірювань

 6. Міжнародне співробітництво. Технологія розробки нормативної документації на державному та міжнародному рівнях.

 7. Нормативна основа державної метрологічної служби.

 8. Основоположні документи державної системи забезпечення єдності вимірювань

 9. Документи на випробування й затвердження типу ЗВ

 10. Система акредитації лабораторій

 11. Українська система калібрування

 12. Державні стандарти України та галузеві стандарти, технічні умови і стандарти підприємств

 13. Стандарти науково-технічних, інженерних товариств та інших громадських об‘єднань.

 14. Технологія розробки нормативних та розпорядчих документів суб‘єктів підприємницької діяльності

 15. Метрологічні служби підприємств і організацій

 16. Метрологічні служби підприємств і організацій

 17. Права метрологічної служби підприємства чи організації

 18. Основні функції метрологічної служби підприємства і організації

 19. Технологія розробки нормативної документації, пов‘язаної з діяльністю метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій

 20. Види правових мір та їх застосування, відповідальність державних інспекторів

 21. Який статус мають в теперішній час стандарти з індексом "ГОСТ" ?

 22. В рамках яких міжнародних організацій ведеться робота в галузі правових основ метрології ?

 23. Які види нормативних документів розробляються в рамках ДСВ і який їх правовий статус?

 24. Чим обумовлена необхідність виконання комплексу заходів щодо забезпечення єдності та точності вимірювань і в чому вони полягають?

 25. Коли і з якою ціллю була введена система акредитації вимірювальних (випробувальних) лабораторій (центрів)?

 26. З якою ціллю створена Українська система калібрування ЗВТ?

 27. У відповідності з якими нормативними документами установлений порядок побудови, змісту та викладення документів з метрології різних видів: основоположних; на повірочні схеми; методики повірки ЗВТ; виконання вимірювань.

 28. На які об‘єкти розробляються стандарти науково-технічних, інженерних товариств та інших громадських об‘єднань?ЛІТЕРАТУРА


 1. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. Справочник. Под ред. А.Н. Шахнова, М.: Радио и связь, 2т., 1988 -337 с.

 2. Фрир Дж. Построение вычислительных систем на базе перспективних микропроцессоров. М.: Мир, 1990 -414 с.

 3. Орнатский П.П. Автоматические измерения и приборы. - К.: Вища школа, 1985 -318 с.

 4. Маликов В.Т., Поджаренко В.О. Современные методы и средства измерительной техники. - К.: УМК ВО, 1988 - 184 с.

 5. Бичківський Р. В. Управління якістю : навчальний посібник / МО і Науки України . - Львів : „Львівська політехніка " . 2000 .- 329 с .

 6. Сертифікація в Україні : нормативні акти та інші документи / Держстандарт України . УкрНДУССУ . - К : Основа , Т1, Т2, Т3.- 1998 .

 7. „Семь инструментов качества" в японской зкономике - М: Издательство стандартов . 1990 - 88 с .

 8. Богатырев А.А., Филиппов Н.М. Стандартизация статистических методов управлення качеством - М : Издательство стандартов . 1989 - 108 с .

 9. Свиткин М. 3. , Мацута В. Д. , Рахлин К. М. Менеджмент качества и обеспечения качества продукции на основе международных стандартов ИСО - СПб. : Издательство СПб картфабрики ВСЕГЕИ . 1999- 403 с.

 10. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Метрологічні основи комп'ютерно-вимірювальної техніки. -К.: УМК ВО, 1989. -208с.

 11. Поджаренко В.О., Кухарчук В.В. Вимірювання і комп'ютерно-вимірювальна техніка. -К.: УМК ВО, 1991. -214с.

 12. Поджаренко В.О. Системне проектування тахометрів. -К.: УМК ВО, 1989.-150с.

 13. Капіцький Я.І., Ігнатенко О.Г. Проектування засобів автоматики. -Вінниця: "Вінниця - УНІВЕРСУМ", 1998.-157с.

 14. Конструювання, проектування, надійність засобів автоматики і вимірювальної техніки в прикладах і задачах. / В.О. Поджаренко, Я.І. Капицький, О.Г. Ігнатенко. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 197с.

 15. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. – Вінниця: Велес, 2001. – 219с.

 16. Кучерук В.Ю., Поджаренко В.О., Кулаков П.І. Програмування логічних контролерів Schneider Electric. Навчальний посібник. - Вінниця, ВДТУ, 2002. – 132с.

 17. Васілевський О. М., Поджаренко В.О. Метрологічний нагляд та контроль. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 162 с.

 18. Васілевський О. М., Поджаренко В.О. Практикум з метрологічного нагляду за засобами вимірювання. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 86 с.

 19. Поджаренко В.О., Васілевський О. М., Кучерук В.Ю. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 128 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ КАНДИДАТІВ

фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр»


Фахове вступне випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» є комплексною перевіркою фундаментальної підготовки кандидатів. Висока якість професійних знань неможлива без загальної фундаментальної підготовки. Одним із компонентів критеріїв оцінки знань є вміння вільно використовувати знання з загальноосвітніх дисциплін при розв’язуванні професійно орієнтованих задач.

 1. Оцінка “ВІДМІННО” виставляється кандидату, якщо він:

 • глибоко вивчив фундаментальні основи аналогових та цифрових вимірювальних приладів, мікропроцесорної техніки, ІВС, законодавчі акти та нормативні документи, основи теорії похибок в їх єдності та зв'язку з іншими дисциплінами;

 • може вільно розв'язувати типові задачі, які розглядались при вивченні дисципліни;

 • може запропонувати декілька альтернатив вирішення типової задачі і оцінити вади та переваги альтернативних методів;

 • може запропонувати і реалізувати шляхи вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисципліни;

 • пов'язує теоретичні положення з прикладами за напрямком спеціальної підготовки;

 • викладає матеріал грамотно, логічно.

2. Оцінка “ДОБРЕ” виставляється кандидату, якщо він:

 • глибоко вивчив фундаментальні основи аналогових та цифрових вимірювальних приладів, мікропроцесорної техніки, законодавчі акти та нормативні документи, основи теорії похибок в їх єдності та зв'язку з іншими дисциплінами;

 • може вільно розв'язувати типові задачі, які розглядались при вивченні дисциплін;

 • може запропонувати альтернативний шлях вирішення типової задачі;

 • може запропонувати шлях вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисципліни;

 • викладає матеріал грамотно, логічно;

 • впевнено відповідає на додаткові запитання;

3. Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО” виставляється кандидату, якщо він:

 • вивчив фундаментальні основи аналогових та цифрових вимірювальних приладів, мікропроцесорної техніки, ІВС, законодавчі акти та нормативні документи, основи теорії похибок в їх єдності та зв'язку з іншими дисциплінами;

 • досить впевнено розв'язує типові задачі, які розглядались при вивченні дисциплін, хоч одним методом;

 • має загальні уяви про шляхи вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисциплін;

 • викладає матеріал грамотно, логічно, але допускає синтаксичні та стилістичні помилки.

4. Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО” виставляється кандидату, якщо він:

 • не повністю вивчив фундаментальні основи аналогових та цифрових вимірювальних приладів, мікропроцесорної техніки, ІВС, законодавчі акти та нормативні документи, основи теорії похибок в їх єдності та зв'язку з іншими дисциплінами;

 • допускає істотні помилки в розв'язанні типових задач, які розглядались при вивченні дисциплін, або

 • не має уяви про шляхи вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисциплін або

 • не може досить логічно і грамотно викласти матеріал.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № _7__ від « _23__ » __лютого_______ 2012 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № __6__ від « _20_ » __лютого_______ 2012 р.)


Голова фахової атестаційної комісії Н.І.Заболотна


Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Схожі:

В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 0-16188820
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 0-16188821
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 0-16188820
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
move to 107-13387
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
move to 0-3614230
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Бакалавр” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” за скороченим терміном підготовки
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко “ ” 2012 р. Програма вступного іспиту до магістратури з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
move to 0-3614191
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconВ. В. Грабко 2012 р. Програма
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики магістра з напряму підготовки 05100101 «Метрологія та вимірювальна...
В. В. Грабко 2012 р. Програма iconЗатверджую ректор В. В. Грабко “24” лютого 2012 р. Програма
Основним етапом перевірки рівня теоретичної підготовки майбутніх екологів за спеціальністю 04010601 “Екологія та охорона навколишнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи