Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» icon

Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Скачати 134.84 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Дата07.06.2012
Розмір134.84 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс ВНТУ за освітньо-професійною програмою «Бакалавр»

за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

ВСТУППрограма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”.

Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» приймається екзаменаційною комісією.

^

МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯМетою проведення фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» є визначення рівня фахової підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки за напрямом підготовки 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Форма проведення фахового вступного випробування - усна.

Необхідні для вичерпної відповіді на питання і розв’язку задачі записи виконуються на папері зі штампом інституту. На кожному листі абітурієнт вказує своє прізвище, ініціали, групу, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох сторін. Питання в білетах формуються на основі даної програми, яку абітурієнти отримують завчасно.

Основою програми є основні дисципліни навчального плану за напрямом підготовки 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”, а саме:

 1. Системне програмування

 2. Програмне забезпечення.

 3. Технічне обслуговування ЕОМ.

 4. Мікросхемотехніка.

 5. Основи програмування та програмне забезпечення.

 6. Комп 'ютерні мережі.

Розділи програми відображають:

 • основи алгоритмічного і програмного забезпечення;

 • теоретичні і практичні питання обробки інформації в інтелектуальних системах;

 • особливості процедур технічного обслуговування ЕОМ;

 • основи організації комп’ютерних мереж; • основи схемотехнічних рішень складових ЕОМ.


^ СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

Програмні засоби і вимоги до їх створення. Загальні відомості про мови програмування. Етапи створення програмного продукту. Трансляція програми. Компіляція програм. Препроцесор та його директиви. Особливості використанім ідентифікаторів в програмах на мові програмування С. Директива #include і критерій вибору форми її синтаксису. Числові типи даних і критерій їх вибору. Особливості комп'ютерної реалізації різних чисел. Змінна і порядок її використання у програмі. Організація розгалуження. Вибір оператора для реалізації розгалуження. Організація циклу з використанням мови програмування С. Стиль програмування на мові програмування С. Особливість використання бібліотечних функцій мови програмування С. Прототип функції і синтаксис його оголошення. Ключове слово void і його застосування. Перевантаження імен функцій і вимоги до його реалізації. Основні відомості про масиви і їх розміщення в пам'яті ЕОМ. Призначення динамічних масивів і мета їх створення. Збереження рядків символів у програмах на мові програмування С. Відмінність між рядками і масивами символів. Синтаксис оголошення структури. Таблична організація даних і її реалізація засобами мови програмування С. Використання організації структури даних у вигляді таблиці. Способи введення-виведення даних у програмах на мові програмування С. Порядок роботи з даними, що зберігаються у файлах.

^ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕОМ

Призначення системи технічного обслуговування і ремонту ЕОМ. Періодич-ність робіт по ТО ЕОМ. Види ТО, їх характеристика. Заходи ТО-1. Заходи ТО-2. Методи ТО (ремонту) ЕОМ. Види ремонту ЕОМ, їх характеристика. Мета і періодичність проведення середнього ремонту ЕОМ. Мета і періодичність проведення капітального ремонту. Основні характеристики системи автоматизованого контролю. Основні характеристики ручного контролю. Характеристика основних діагностичних програм. Характеристика взаємозв’язків систем автоматизованого контролю. Програмний контроль. Апаратний контроль. Комбінований контроль. Діагностичні програми загального призначення. Діагностичні програми і спеціального призначення. Види конфліктів при установці обладнання, способи їх усунення. Системні ресурси. Методи запобігання виникненню конфліктів, які виникають при використанні ресурсів. Види несправностей, основні види помилок і принципи їх виявлення. Принцип роботи однофазної схеми живлення процесора. Принцип роботи багатофазної схеми живлення процесора. Основні несправності схеми живлення процесора. Сучасні НЖМД, основні несправності апаратної частини та способи їх усунення. Несправності файлової системи НЖМД. Основні типові несправності операційної системи, та способи їх усунення. Накопичувач на оптичних дисках, основні несправності та способи їх усунення. Відеоадаптер, принцип його роботи, типові несправності і способи їх усунення. ОЗП, типові несправності і способи їх усунення. Флеш-накопичувач, діагностика і ремонт. Основні методи тестування і пошуку несправностей в ноутбуках і нетбуках. Основні способи тестування мережевого обладнання. Ресурсо- і енергозберігаючі технології ЕОМ. Принцип роботи блоків живлення БЖ ПК. Основні несправності системної плати, їх ознаки, причини виникнення і способи усунення.


^ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Типи програмного забезпечення ПК. Системне програмне забезпечення. Операційна система та її функції. Операційна система Windows, файлові менеджери. Файл сценаріїв. Об’єкти операційної системи Windows, робота з ними. Типи архівів даних. Архівація. Алгоритми стиснення даних. Алгоритм RLE, його застосування. Алгоритм Хафмана. Типи антивірусних програм. Текстовий редактор Word. Форматування тексту, абзаців, сторінок. Редагування тексту в текстовому редакторі. Типи графічних редакторів. Тонова корекція зображень в графічному редакторі. Програмне забезпечення для виконання креслень. Програми для створення презентацій. Основні можливості та призначення табличного процесора Excel. Робота з формулами в табличному процесорі. Робота з діаграмами в табличному процесорі. Робота з книгами в табличному процесорі. Системи керування базами даних. Особливість реляційних баз даних. Створення бази даних засобами СКБД Access. Зв’язки між таблицями. Інтерфейс користувача в Access. Засоби для створення макетів звітів в Access.

МІКРОСХЕМОТЕХНІКА

Фізичне представлення інформації в ЕОМ. Способи представлення дискретної інформації. Системи числення, які використовують в цифровій техніці. Кодування від’ємних чисел в ЕОМ. Коди Грея. Основні поняття алгебри-логіки. Логічні елементи ЕОМ. Основні закони та наслідки алгебри-логіки. Застосування булевої алгебри. Форми логічних функцій. Способи переходу від ЦДНФ до ЦКНФ та навпаки. Мінімізація функцій методом Квайна. Мінімізація логічних функцій за допомогою діаграм Вейча. Базис І-НІ. Базис АБО-НІ. Поняття КС. Синтез КС з багатьма виходами. Аналіз та синтез КС. Визначення та синтез шифратора. Визначення та синтез дешифратора. Визначення та синтез мультиплексора. Визначення та синтез демультиплексора. Синтез перетворювачів кодів. Визначення та синтез суматора. Визначення та синтез напівсуматора. Класифікація суматорів. Синтез комбінаційного пристрою зсуву. Поняття послідовної схеми. Визначення тригерів, види тригерів. RS-тригери на ІМС, синхронні та асинхронні. D-тригери на ІМС. Аналіз роботи T-тригера та JK-тригера. Регістри та їх класифікація. Паралельні регістри. Послідовні регістри. Лічильники та їх класифікація. Лічильники на додавання.

Реверсивні лічильники. Лічильники на віднімання. Автомат Міллі і Мура. Синтез автоматів. Мікропроцесори. Основні поняття. Поняття про архітектуру МП. Операційний пристрій МП. Організація процесу керування в МП. Пристрій керування МП з полем наступної адреси. Пристрій керування МП з інкриментним лічильником. Пристрій керування МП зі стековою пам’яттю.

Організація шин в МП. Пам’ять МП. Поняття інтерфейсу. Організація переривань в МП. Поняття про мову Асемблер. Оператори для записування алгоритмів лінійних процесів мовою Асемблер. Класифікація команд МП. Види адресації. Практичне використання МП. Програмування МП. Основні регістри МП. Структура базової ЕОМ.


^ ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Адресація пам’яті. Типи даних, які підтримують мікропроцесори фірми Intel. Виконання арифметичних операцій в різних системах числення. Оператори ділення мови Асемблер. Класифікація і основні характеристики мікропроцесорів. Еволюція розвитку сучасних моделей мікропроцесорів. Принцип організації циклів у мікропроцесорної системи. Оператори множення мови Асемблер. Структура команди мови Асемблер. Форми представлення чисел в ЕОМ. Модель мікропроцесорної системи. Оператори пересилки мови Асемблер. Розподіл пам’яті яку займає виконавча програма на мові Асемблер. Структура програми на мові Асемблер. Системи числення, які використовують в ЕОМ.Переведення чисел із однієї системи числення в іншу. Структура мікропроцесору. Схема механізму переривань мікропроцесору та процес обробки переривання. Внутрішні регістри мікропроцесора. Організація оперативної пам’яті ЕОМ. Мови програмування. Машинний код програми. Алгоритм і програма. Рівні мов програмування. Алгоритми з розгалуженням. Структура програми на мові С++. Типова технологія створення прикладної програми. Побудова розгалужень у програмі на мові С++. Характеристика мови С++. Алфавіт мови. Типи даних, які використовуються у С++. Оператори безумовного та умовного переходу(мова С++). Оператори мови С++. Розробка циклічних програм (мова С++). Змінні цілого типу (мова С++). Змінні з плаваючою комою (мова С++). Директиви препроцесору (мова С++). Арифметичні та логічні операції (мова С++). Тестування програми з метою їх налагодження. Комбіновані операції та операції відношення (мова С++). Побудова розгалужень у програмі на мові С++. Умовний оператор if …else (мова С++). Перемикач switch (мова С++). Масиви і вказівники (мова С++). Оператори циклу програми на мові С++. Коментарі програми на мові С++. Визначення та призначення функції(мова С++). Багатомірні масиви (мова С++). Змінні - константи (мова С++). Комп’ютерні мережі. Основні поняття, класифікація. Глобальна мережа Internet. Робота з таблицями у середовищі MS Word. Поняття про операційні системи. Програми архіватори. Текстовий редактор Word. Операційна система Windows. Табличний процесор Excel. Основні положення. Файлова система (поняття, ім’я та розширення, каталоги). Інсталяція програмного забезпечення. Комп’ютерні віруси. Склад та призначення програмного забезпечення комп’ютерів. Прикладне програмне забезпечення. Локальні мережі. Можливості текстових процесорів. Програма Проводник. Автоматична заміна символів у тексті. Створення маркованих і нумерованих списків. Вставлення символів у документ. Створення складних математичних виразів. Виділення, копіювання, вилучення, переміщення значень комірок, рядків і стовпців у середовищі Excel. Побудова діаграм у середовищі Excel. Форматування комірок (діапазонів комірок) у середовищі Excel.


^ КОМП 'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Класифікація сучасних комп'ютерних мереж. Топології комп’ютерних мереж, їх характеристика. Стандарти дротових систем. Модель взаємодії відкритих систем OSІ. Метод доступу CSMA\CD. Маркерний метод доступу. Технології родини Ethernet. Продуктивність мережі Ethernet.Технологія Token Ring. Технології FDDI. Фізична та логічна структуризація комп’ютерної мережі. Протоколи та стандарти комп’ютерних мереж. Адресація комп’ютерів у мережі. IP-адресація комп’ютерів у мережі. Основні класи IP-адрес. Використання масок при IP-адресації. Структура локальної комп’ютерної мережі. Функції маршрутизаторів, концентраторів (hub), комутаторів (switch).

Апаратне забезпечення комп’ютерної мережі. Таблиця маршрутизації.

Клієнт-серверна технологія в ЛКМ.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.– М.: Наука. 1980; 1981; 1988.

 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление.– М.: Наука. 1980; 1988.

 3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного.– М.: 1981; 1985.

 4. Волков Ю.І., Найко Д.А. Лінійна алгебра й аналітична геометрія з елементами програмування мовою Паскаль:Навч. посібн. –К.: УМК ВО, 1990. –144 с.

 5. Гурский Е. И. Теория вероятностей с элементами математической статистики. – М.: Высш. шк., 1971.

 6. Жалдак М. И., Квитко А. Н. Теория вероятностей с элементами информатики. Практикум. – К.: Вища школа, 1989.

 7. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г.И. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости. – М.: Наука: 1981.

 8. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. – М.: Наука, 1989.

 9. Овчинников П. Ф., Яремчук Ф. П., Михайленко В.М. Высшая математика, – К.: Вища школа, 1987.

 10. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996.

 11. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т1. Механика. Молекулярная физика.- М.: Наука, 1986.- 432 с.

 12. Савельев И. В. Курс общей физики: Учеб. Пособие. В 3-х т. Т.2.Электричество и магнетизм. Волны. Оптика.- М.: Наука, 1988.- 496 с.

 13. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 14. Александров К.К. и др. Электротехнические чертежи и схемы. М.: Энергоатомиздат -1996 г.-234 с.

 15. Михайленко В.Є. та інш. Нарисна геометрія. К.: Вища школа – 2004 р.-265 с.

 16. Чекмарев А.А. Инженерная графика. М.: Высшая школа -1993 г. -250 с.

 17. Вирт Н. Алгоритмы+структуры данных = программы, М., “ Мир”, 1985.

 18. Власюк В. Х., Круподьорова Л. М. Програмування мовою Сі, Вінниця, ВДТУ, 2001, 67 с.

 19. Гудман С., Хидетниеми С. Введение в разработку и анализ алгоритмов. – М: Мир, 1981.

 20. Проценко В.С., Чаленко П. Й., Ставровський А. Б. Техніка програмування мовою СІ. – Київ: “Либідь”, 1993.

 21. Кнут Д. Искусство программирования. Т.1. Основные алгоритмы. – М.: Мир, 1976.

 22. Глушаков С. В., Коваль А. В., Смирнов С. В., Язык программирования С++. – Харьков: “Фолио”, 2002.

 23. Климова Л. М. С++. Практическое программирование, МГТУ, Москва, 2001.

 24. Немнюгин С.А.Турбо-Паскаль, Практикум, ”Питер”, 2002.

 25. Ставровський А. Б. Програмування на Турбо-Паскалі: Навч. посібник.-К.: Либідь, 1999

 26. Фаронов В.В. Основы Турбо-Паскаля. – М. Изд.. МВТУ, 1992.-285с.

 27. Власюк В. Х. Основи програмування алгоритмічними мовами. Ч.1. Елементи програмування. Навчальний посібник. Вінниця, ВНТУ, 2004.

 28. Савельев А.Я. Прикладная теория цифровых автоматов: Учеб. Для вузов по спец. ЭВМ. – М.: Высш. шк., 1987.– 272 с.

 29. Прикладная теория цифровых автоматов/ К.Г.Самофалов и др.– К.: Вища шк., 1987. – 375 с.

 30. Пєтух А.М., Войтко В.В. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. – Вінниця, ВДТУ, 2001. – 77 с.

 31. Непман Л.Р., Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники.-М.Энергоиздат , 2003.

 32. Зевеке Г.В., Ионкин П.А., и др. Основы теории цепей.-М., ВШ, 1975.

 33. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. Схемотехніка ЕОМ. Навчальний посібник.– Вінниця: ВДТУ, 1999.

 34. Схемотехника ЭВМ: Учебник для студентов вузов спец. ЭВМ/ Под ред. Г.Н.Соловьева. - М.: Высш. шк., 1985.

 35. Угрюмов Е.П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ: Учеб. пособие для спец. ЭВМ вузов. - М.: Высш. шк., 1987.

 36. Самофалов К.Г. и др. Цифровые электронные вычислительные машины. - Киев: Вища школа, 1983.

 37. Григорьев В.Л. Программирование однокристальных микропроцессоров.-М.: Энергоатомиздат, 1987.

 38. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC XT и AT. - M.: Финансы и статистика, 1992.

 39. Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования. - М.: Высшая школа, 1992.

 40. Ирвин Кип. Язык ассемблера для процессоров Intel: Пер. с англ. – М. : «Вильямс», 2002. – 616 с.: ил.

 41. Черносвитов А. Visual C++ 6 и MFC. – СПб: Питер, 2000.

 42. Пєтух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник.– Вінниця: ВНТУ, 2001.

 43. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы.-М.:Энергоатомиздат, 1985, -552 с.

 44. Мальцев А.И. Алгебраические системы. - М.: Наука, 1970.

 45. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. - М.: Физматгиз, 1962.

 46. Новиков П.С. Элементы математической логики. - М.: Наука. -1973.

 47. Гил А. Введение в теорию конечных автоматов. - М.: Наука. -1966.

 48. Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. Т1/ Под общей редакцией С.В. Яблонского и О. Б. Лапунова. - М.: Наука. - 1974.

 49. Оре О. Теория графов. М.: Наука, 1968.

 50. Форд Л.Р., Фалкерсон Д. Потоки в сетях. М.: Мир, 1966.

 51. Клини С.К. Математическая логика. М.: Мир, 1973.

 52. Брудно А.Л. Введение в теорию функций действительного переменного. - М.: Физматгиз, 1972.

 53. Гастев Ю.А. Гомоморфизм и модели. - М.: Наука, 1975.

 54. Исследования по дискретной математике. М.: Наука, 1973.

 55. Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории автоматов. М.: Наука, 1975.

 56. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. - М.: Наука, 1988. - 380 с.

 57. Вентцель Е.С. Теория вероятностей . - М.: Наука , 1976. - 420 с.

 58. Крамер Г. Математические методы статистики. - М.: Мир, 1981. - 286 с.

 59. Миллс Ф. Статистические методы. - М.: Мир, 1981. - 239 с.

 60. Тернер Д. Вероятность, статистика и исследования операций. - М.: Статистика, 1976. - 194 с.

 61. Феллер Д. Введение в теорию вероятностей и ее приложения : В 2-х томах. - М.: Мир, 1984.

 62. Четыркин Е.М. , Калихман И.Л. Вероятность и статистика. - М.: Финансы и статистика , 1982. - 212 с.

 63. Колемаев В.А. , Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: ИНФРА - М, 1997. - 302 с.^

Підготовка до відповідіНа підготовку до відповіді на питання і розв’язок задачі, що містяться в білеті, відводиться чотири години. Іспит усний. Відповідь на кожне питання має бути лаконічною, не більше двох аркушів.

Вимоги до відповідей на питання:

1) наявність потрібних визначень;

2) наявність всіх основних результатів, формул, що визначають всі залежності, необхідні при аналізі основного питання і для інженерних розрахунків; бажано навести також доведення теорем, результати наукових досліджень стосовно питання;

3) мінімальний опис об'єкта в рамках визначення, більше уваги приділити кількісним характеристикам, залежностям;

4) наявність алгоритмів розв’язування задач;

5) оцінки об’єкта; його місце серед подібних, придатних для розв’язування даної задачі, область застосування, обмеження застосування.

За час, який студент залишає на її розв’язання, студент повинен продемонструвати:

1) творчий підхід до розв’язку задач з неповною постановкою;

2) здатність розробляти ефективні алгоритми;

3) можливість ефективно працювати в жорстких часових і просторових обмеженнях.

Для задач, розв’язок яких, на думку абітурієнта, поза його можливостей, потрібно дати проект, гіпотетичні підходи і намітити подальші кроки розв’язання.

Результати фахового вступного випробування подаються у вигляді:
^
ВІДОМІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ АБІТУРІЄНТА


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N п.п. Характеристики та критерії оцінювання Оцінка

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

1. Повнота відповіді:

1 питання

2 питання

3 питання

2. Виконання практичного завдання (Задача):

3. Повнота відповіді на додаткові питання:

1 питання

2 питання

………….

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
^

Середня оцінка
Список довідкової літератури для складання фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» 6.050101 «Комп’ютерні науки» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”


 1. Гусак А.А. Элементы методов вычислений. – 2-е изд., Мн.: Изд-во БГУ, 1982. – Київ: Либідь, 2001. – 256 с.

 2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СП: Питер, 2001. – 672 с.

 3. Хоггер К. Введение в логическое программирование. Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 275 с.

 4. Бабак В.П. та інші. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика. Підручник для студентів ВНЗ. – К.:”Техніка”, 2004. – 288 с.

 5. Кулаков Ю.О., Луцький Г.М. Комп’ютерні мережі. Підручник. За ред. Ю.С. Ковтанюка. – Київ: Видавництво “Юніор”, 2005. – 2005. – 400 с.

 6. Петух А.М., Обідник Д.Т. ЕОМ і мікропроцесорні системи. Навчальний посібник. – В: ВДТУ, 2001. – 124 с.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 3-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
«Молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем І мереж” та навчальним планом фахової підготовки...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма розроблена у відповідності до кваліфікаційної характеристики бакалавра з напряму підготовки 050201 «Системна інженерія»,...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» 05010104 спеціальності «Cистеми штучного інтелекту»...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «бакалавра» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Затверджено на Вченій раді інституту агротехнологій І природокористування (протокол №10 від 23. 11. 2011 р.)
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємництва»
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи