Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
Скачати 197.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
Дата07.06.2012
Розмір197.36 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ


Вченою радою ВНТУ Ректор В. В. Грабко

Протокол № 7 від 23.02.2012

«____» ______________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ


для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр»

зі спеціальності 8.05070103 –

«Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»


Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту


Кафедра Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент


Вінниця 2012


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ


Вченою радою ВНТУ Ректор В. В. Грабко

Протокол № 7 від 23.02.2012

«____» ______________2012 р.


ПРОГРАМА

^ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ


для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст»

зі спеціальності 7.05070103 –

«Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»


Факультет електромеханіки, електроспоживання та енергетичного менеджменту


Кафедра^ Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмен


Вінниця 2012

ВступПід час здачі екзамену із фахових вступних випробовувань бакалавр повинен продемонструвати глибокі знання із дисциплін загальноінженерної підготовки, вміння користуватися ЕОМ, навчальною, нормативною, довідниковою та науково-технічною літературою і показати готовність до підвищення професійного рівня.


1. Мета екзамену

Метою екзамену із фахових вступних випробовувань є перевірка готовності вирішувати конкретні практичні задачі на основі знань, отриманих після вивчення основних електротехнічних дисциплін. Підготовка і складання його направлена на підвищення якості підготовки фахівців, до якої допускаються лише ті бакалаври, які успішно склали цей іспит.


2. Порядок складання екзамену


Екзамен із фахових вступних випробовувань складається після завершення навчання за програмою бакалавра і захисту бакалаврської роботи.

Екзамен із фахових випробовувань проводиться в усній формі шляхом відповіді на запитання, які охоплюють програмний матеріал з основних електротехнічних дисциплін.


3. Перелік навчальних дисциплін, матеріал яких міститься в завданнях


Запитання, що запропоновані в програмі екзамену, орієнтовані на виявлення залишкових професійних знань та практичних навичок їх використання. Відповіді на них не передбачають написання складних формул, які не можна відтворити шляхом логічних міркувань, і зображення складних схем і т.д., але повинні продемонструвати професійну ерудицію студента.

В якості базових дисциплін для екзамену із фахових вступних випробовувань визначені такі: Електричні машини. Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси. Техніка та електрофізика високих напруг. Електричні системи та мережі. Електрична частина станцій та підстанцій. Основи релейного захисту та автоматики. Електропостачання. Енергозбереження.


4. Запитання з базових дисциплін, що входять до білетів


Електричні машини Трансформатори. Будова, принцип дії. Режими роботи. Схеми заміщення. Зовнішня характеристика. Умови вмикання на паралельну роботу. Регулювання напруги.

Загальні питання машин змінного струму. Асинхронні машини. Будова та принцип дії. Режими роботи. Енергетична діаграма. Електромагнітний момент. Механічна характеристика. Пуск, регулювання швидкості. Однофазні двигуни.

Синхронні машини. Будова, принцип дії. Системи збудження. Характеристики. Умови паралельної роботи з мережею. U-подібні характеристики. Електромагнітний момент. Статична стійкість. Умови стійкості. Асинхронний пуск синхронного двигуна.

Машини постійного струму. Будова та принцип дії. Робота машин в режимі генератора та двигуна. Реакція якоря. Характеристики. Електромагнітний момент. Способи збудження генераторів постійного струму, суть самозбудження і його умови. Аналіз процесу самозбудження. Пуск в хід. Робочі характеристики. Умови стійкої роботи. Регулювання швидкості.

^ Електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси Особливості сучасних електроенергетичних систем і перехідних процесів в них. Причини виникнення електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів і їх наслідки. Призначення розрахунків перехідних процесів і розрахункові умови. Основні припущення, що приймаються при дослідженнях, описуванні і розрахунках перехідних процесів.

Електромагнітні перехідні процеси при коротких замиканнях в трифазних колах. Трифазне коротке замикання в нерозгалуженому колі, що підключене до джерела синусоїдальної напруги. Трифазне коротке замикання в складній розгалуженій мережі. Наближене визначення періодичної складової і оцінка еквівалентної постійної часу аперіодичної складової струму короткого замикання.

Рівняння електромагнітного перехідного процесу синхронної машини. Диференційне рівняння перехідного процесу синхронної машини в фазних коефіцієнтах. Рівняння Парка-Горєва. Рівняння в операторній формі. Схеми заміщення і параметри синхронних машин при коротких замиканнях. Усталений режим короткого замикання. Початковий режим короткого замикання синхронної машини. Визначення перехідного і надперехідного струму короткого замикання синхронної машини.

Перехідні процеси при раптовому короткому замиканні синхронної машини. Перехідні процеси в контурах ротора при розімкненій обмотці статора. Перехідний процес при формуванні збудження та роззбудження синхронної машини. Перехідний процес при включенні обмотки збудження на постійну напругу. Перехідний процес під час гасіння поля синхронного генератора за допомогою резистора та дугогасної решітки. Перехідний процес в синхронному генераторі під час неуспішного повторного включення. Вплив незалежної системи збудження та системи самозбудження на перехідний процес при раптовому трифазному короткому замиканні.

Практичні методи розрахунку перехідних процесів під час коротких замикань. Метод типових кривих. Метод випрямлених характеристик. Застосування фізичних моделей і моделей аналізаторів під час розрахунку струмів короткого замикання. Еквівалентування і формування матриць провідностей.

Перехідні процеси під час порушення симетрії трифазної системи. Особливості розрахунку. Параметри і схеми заміщення електричних машин, узагальненого навантаження, трансформаторів, автотрансформаторів, повітряних і кабельних ліній для струмів різних послідовностей. Складання схем заміщення, векторні діаграми. Розрахунок перехідних процесів під час однократної несиметрії. Застосування практичних методів для розрахунку несиметричних коротких замикань. Розрахунок перехідних процесів у разі складних видів пошкоджень. Особливості розрахунку перехідних процесів в електричних мережах різних класів напруги.

Розрахунок перехідних процесів в електричних мережах постійного струму. Розрахунок перехідних процесів з врахуванням пристроїв для регулювання напруги трансформаторів і автотрансформаторів. Короткі замикання в мережах підвищеної частоти.

Оптимізація і координація рівнів струмів короткого замикання. Якість електромагнітних перехідних процесів. Методи та технічні засоби обмеження струмів короткого замикання.

Електромеханічні перехідні процеси. Загальні відомості про електромеханічні перехідні процеси, стійкість електричних систем. Види збурень і види стійкості. Основні положення та припущення, що приймаються під час аналізу електромеханічних перехідних процесів. Схема заміщення основних силових елементів. Статичні і динамічні характеристики. Кутові характеристики потужності складної системи.

Статична стійкість електричних систем. Критерій стійкості. Запас статичної стійкості. Задачі і методи аналізу статичної стійкості. Практичні критерії статичної стійкості. Первинний і вторинний критерії стійкості. Математичні критерії стійкості. Метод малих коливань (відхилень). Рівняння малих коливань. Дослідження статичної стійкості нерегульованої та регульованої систем. Аналіз впливу демпфування, регуляторів із зоною нечутливості і регуляторів пропорційного типу. Дослідження статичної стійкості системи з врахуванням електромагнітних перехідних процесів в обмотках збудження та з врахуванням дії регуляторів пропорційного типу і сильної дії. Види порушення статичної стійкості: сповзання (текучість) режиму, саморозхитування і самозбудження.

Динамічна стійкість електричних систем. Критерій динамічної стійкості. Запас динамічної стійкості. Застосування методу площ і дослідження динамічної стійкості. Дослідження стійкості двох станцій, перевірка успішності синхронізації генераторів. Метод послідовних інтервалів при розв’язанні диференційного рівняння відносного руху ротора генератора. Застосування ЕОМ до аналізу динамічної стійкості.

Перехідні процеси у вузлах навантаження електричних систем і в системах електропостачання. Особливості навантажень електричних систем. Характеристики навантажень. Статичні і динамічні характеристики активної та реактивної потужності асинхронних двигунів. Критерій стійкості асинхронного двигуна. Перекидання двигунів. Самозапуск асинхронних та синхронних двигунів. Характеристики освітлювальних навантажень. Характеристики перетворювального та комплексного навантажень. Перехідні процеси у вузлах навантаження. Застосування практичних критеріїв щодо аналізу статичної стійкості. Стійкість вузлів навантаження під час дії автоматичного повторного вмикання та під час перемикання живлення.

^ Техніка та електрофізика високих напруг Електричні поля в високовольтних установках. Електричні поля в неоднорідному середовищі. Газова іонізація в техніці високих напруг. Розряди в газах. Виникнення і нейтралізація заряджених часток. Іонізаційні процеси в газах. Розрядні напруги повітряних проміжків за дії різних форм напруги. Газовий розряд вздовж поверхні твердого діелектрика. Електрична міцність внутрішньої ізоляції і контроль ізоляції. Електрична міцність твердої, рідкої, та комбінованої ізоляції. Контроль ізоляції.

Ізоляційні конструкції та характеристики ліній електропередачі. Ізоляція повітряних ліній електропередачі. Корона на проводах ЛЕП. Дугові замикання на повітряних ЛЕП. Ізоляція силових кабелів високої напруги.

Ізоляційні конструкції і характеристики обладнання станцій та підстанцій. Рівні ізоляції підстанційного обладнання. Станційно-апаратні ізолятори. Ізоляція електричних апаратів і розподільчих пристроїв. Ізоляція трансформаторів і перехідні процеси в обмотках. Ізоляція обертових машин високої напруги.

^ Електричні системи та мережі Класифікація електричних мереж.

Повітряні та кабельні лінії електропередачі. Струмопроводи і шинопроводи. Основні правила техніки безпеки під час монтажу струмопроводів. Характеристики і параметри елементів електроенергетичної системи. Схеми заміщення ліній електропередачі різних класів напруги. Схеми заміщення трансформаторів та автотрансформаторів.

Графіки навантаження вузлів електричних мереж. Основні групи споживачів електроенергії, їх типові графіки навантаження. Статичні характеристики навантаження. Способи завдання навантаження у розрахунках режимів електричних мереж та систем. Втрати потужності в лініях із зосередженими та розподіленими навантаженнями. Втрати енергії в лініях і трансформаторах та їх визначення.

Елементи теорії передачі енергії по лініях електричних мереж. Векторна діаграма струмів та напруг лінії електропередач. Електричний розрахунок ЛЕП за струмом та потужністю навантаження. Наближені методи визначення втрат напруги в ЛЕП. Розрахунки електричних мереж з різними номінальними напругами. Розрахунок простих замкнених мереж. Особливості розрахунків ліній з двостороннім живленням.

Методи розрахунків режимів електричних мереж. Метод послідовного наближення. Матричні методи розрахунків електричних мереж. Рівняння контурних струмів і контурних потужностей для складнозамкнених мереж. Метод розрізання контуру. Рівняння вузлових напруг та їх лінеаризація. Способи представлення електричних навантажень в електричних розрахунках усталених режимів. Особливості врахування трансформаторних зв'язків при виконанні розрахунків усталених режимів.

Методи розв'язання систем рівнянь усталених режимів електричних мереж. Ітераційні методи: проста ітерація; метод Зейделя, метод Ньютона. Прямі методи розв'язання лінеаризованих рівнянь усталених режимів: метод Гаусса і оберненої матриці. Програмні комплекси розрахунків режимів електричних мереж на ЕОМ. Спрощені методи розрахунків складнозамкнених електричних мереж. Поняття про однорідну електричну мережу та використання властивостей однорідності для спрощення електричних розрахунків.

Аналіз робочих режимів електроенергетичних систем. Баланс активних потужностей. Регулювання частоти в електричних мережах. Поняття про оптимальний розподіл активних потужностей. Регулюючий ефект навантаження. Компенсація реактивних потужностей. Розміщення та вибір потужності компенсаційних пристроїв.

Проектування розвитку електричних систем. Задачі та методи проектування енергосистем і електричних мереж. Техніко-економічні показники електричних мереж. Капіталовкладення в елементи енергосистем. Витрати на експлуатацію електричних мереж. Збиток від аварійних пошкоджень електропостачання. Техніко-економічне порівняння варіантів мережі. Визначення основних конструктивних параметрів електричних мереж. Вимоги до схем електричних мереж. Вибір конфігурації електричних мереж за критеріями економічності та надійності. Задачі проектування механічної частини повітряних ліній. Розрахункові кліматичні умови. Визначення механічних навантажень на проводи і троси. Допустимі напруги на розтягнення проводів з різних умов. Рівняння кривої провисання проводу. Рівняння стану проводу та його використання. Критичні прольоти. Особливості розрахунків перехресних і великих перегонів. Перевірка опори на виривання.

^ Електрична частина станцій та підстанцій Загальні відомості про електричні станції та підстанції. Основні типи електростанцій, їх характерні особливості та параметри. Технологічні схеми. Питання охорони навколишнього середовища. Графіки навантаження електроустановок, їх типи, призначення. Техніко-економічні характеристики електроспоруд. Участь електростанцій різного типу у покритті сумарного графіка навантаження енергосистеми.

Синхронні генератори та компенсатори. Силові трансформатори та автотрансформатори. Схеми електричних з'єднань станцій та підстанцій. Власні потреби електростанцій та підстанцій. Установки постійного струму з акумуляторними батареями. Конструкції розподільчих установок (РУ). Системи керування, контролю, сигналізації і виміру на станціях та підстанціях.

Класифікація, основні технічні параметри та вимоги до електричних апаратів. Втрати в провідниках. Поверхневий ефект. Ефект близькості. Втрати в деталях з магнітних матеріалів. Теплообмін. Конвекція. Випромінювання.

Термічна стійкість. Тепловий розрахунок однорідних провідників при тривалому нагріванні. Особливості нагріву провідників при к.з. Термічна стійкість неізольованих провідників, кабелів та електричних апаратів. Електродинамічна стійкість. Розрахунок взаємодії паралельних та перпендикулярних провідників. Електродинамічні зусилля в трифазному струмопроводі при к.з. Електродинамічна стійкість провідників та апаратів.

Вимкнення однофазного та трифазного кола змінного струму при КЗ. Процес вимкнення та його характеристики. Відновлювальна напруга на контактах вимикача. Процеси у дуговому проміжку. Гасіння відкритої дуги в магнітному полі та поздовжніх щілинах. Особливості гасіння дуги в маслі та високим тиском. Гасіння дуги у вакуумі та елегазі.

Електричні контакти, класифікація, основні вимоги. Конструкції контактів та контактних з'єднань.

Конструкції та параметри гнучких та жорстких струмопроводів. Шинні конструкції.

Вимикачі змінного струму: класифікація, основні технічні характеристики. Особливості конструкції масляних, повітряних, елегазових та вакуумних високовольтних вимикачів. Срумообмежувальні апарати. Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі. Вимикачі навантажень.

Вимірювальні трансформатори струму та напруги. Конструкції трансформаторів струму та трансформаторів напруги. Похибки та їх нормування.

^ Основи релейного захисту та автоматики Предмет та задачі курсу, його головний зміст. Призначення, структура та вимоги до засобів РЗ. Елементи релейного захисту. Класифікація реле. Електромеханічні реле. Напівпровідникова елемента база РЗ. Використання інтегральних мікросхем в релейному захисті. Поняття про програмний захист. Схеми з'єднання трансформаторів струму та реле. Фільтри симетричних складових струму та напруги в релейному захисті. Релейний захист. Захист елементів електроенергетичної системи напругою вище 1000 В. Максимальний струмовий захист. Принцип дії, схеми виконання та основні характеристики, вибір параметрів спрацювання. Методи підвищення чутливості струмового захисту. Струмова відсічка. Схеми виконання та основні характеристики, вибір параметрів спрацювання. Максимальний струмовий направлений захист. Схеми виконання та основні характеристики, вибір параметрів спрацювання. Ступеневий струмовий захист. Схеми виконання та основні характеристики. Принцип виконання дистанційного захисту. Схеми виконання та основні характеристики. Вибір параметрів спрацювання. Диференційний захист. Поздовжній диференційний захист. Вибір параметрів спрацювання. Область застосування. Методи підвищення чутливості. Диференційно-фазний високочастотний струмовий захист. Поперечний диференційний струмовий захист. Вибір параметрів спрацювання. Схеми виконання, основні характеристики. Захист від замикання на землю у мережах з ізольованою нейтраллю. Селективний та неселективний захист, принцип дії, область застосування.

Електропостачання Загальні відомості про електроприймачі і режими їх роботи. Графіки електричних навантажень і їх класифікація. Показники графіків. Методи визначення середніх навантажень та витрат електроенергії.

Методи визначення втрат електроенергії. Методи поелементних розрахунків, метод часу максимальних навантажень, метод середніх навантажень.

Методи розрахунку електричних навантажень. Метод упорядкованих діаграм. Статистичний метод. Емпіричні методи. Визначення розрахункових навантажень на різних рівнях систем електропостачання.

Основні поняття та показники надійності. Вимоги ПУЕ до надійності електропостачання електроприймачів. Аналітичний метод розрахунку надійності електричних мереж. Методика оцінки збитків від перерв електропостачання.

Методи порівняння ефективності різних варіантів систем електропостачання. Визначення: амортизаційних відрахувань; витрат на ремонт і обслуговування; вартості втрат електроенергії.

Вибір потужності трансформаторів за навантажувальною здатністю. Вибір місця розміщення, числа і потужності трансформаторів ТП. Картограма електричних навантажень і вибір місця розташування цехових ТП, ГПП та ЦРП.

Схеми зовнішнього електропостачання промислових підприємств. Схеми електропостачання міст та сільськогосподарських районів.

Схеми розподільчих мереж напругою вище 1000 В. Схеми заводського електропостачання за наявності потужних високовольтних двигунів. Конструктивне виконання заводських мереж. Вибір перерізу кабелів.

Схеми розподільчих мереж напругою до 1000 В. Конструктивне виконання цехових мереж. Вибір перерізу кабелів і проводів. Особливості розрахунку струмів КЗ в мережах до 1000 В. Вибір комутаційно-захисних апаратів. Перевірка чутливості захисту. Перевірка селективності дії захисту.

Споживання реактивної потужності та способи його зниження. Джерела реактивної потужності. Визначення вхідної реактивної потужності для споживання електроенергії. Вибір та розміщення компенсуючих установок в мережах споживачів. Способи та технічні засоби управління компенсуючими установками. Система взаєморозрахунків за компенсацію реактивної енергії.

Показники якості електроенергії і їх нормативні значення. Розрахунок рівнів напруги і вибір відгалужень силових трансформаторів. Розрахунок коливань напруги та їх обмеження. Симетрування навантажень. Вищі гармоніки та їх обмеження.

Енергозбереження Вирівнювання добових графіків електричних навантажень. Підвищення точності прогнозування електричних вантажень як засіб підвищення ефективності управління ними. Зниження втрат і підвищення якості електроенергії при вирівнюванні добових графіків електричних навантажень. Економічна оцінка вирівнювання добових графіків електричних навантажень. Способи і технічні засоби управління споживачами-регуляторами з метою вирівнювання добових графіків промислових підприємств.

Компенсація реактивної потужності (КРП). Методи поетапного розрахунку оптимальної (за критерієм мінімальних витрат і втрат) КРП в мережах ЕС і споживачів. Способи і технічні засоби оптимального (за критерієм мінімальних втрат) управління компенсуючими установками. Розрахунок зниження втрат в результаті оптимальної КРП.

Оптимізація режиму роботи двотрансформаторних цехових підстанцій. Розрахунок оптимального (за критерієм мінімальних втрат) добового режиму двотрансформаторних цехових підстанцій з нерівномірним графіком навантаження. Оцінка зниження втрат за рахунок оптимізації добового режиму двотрансформаторних підстанцій.

Методи нормування електроспоживання на виробництво продукції і робіт на гірничих підприємствах. Оцінка зниження витрат електроенергії при впровадженні прогресивних нормативів. Типові заходи з енергозбереження на гірничих підприємствах (відкритого добування корисних копалин).

Енергозбереження в загально промислових установках. Компресорні установки. Освітлювальні установки. Насосні установки. Вентиляційні установки. Котельні (технологічні і опалювальні). Оцінка ефективності енергозберігаючих заходів в загально промислових установках.

Енергозбереження в електротехнологічних установках. Електропечі опору, дугові, індукційні, високочастотні. Електрозварювальні установки. Електротранспорт. Перетворювальні установки: трансформатори, випрямлячі, інвертори.

Енергозбереження в електроприводах. Асинхронні двигуни в т. ч. з частотним регулюванням. Синхронні двигуни. Двигуни постійного струму. Область застосування електроприводів і можливі режими їх роботи в технологічних процесах і установках.

Програмування енергозбереження. Використання типових заходів з енергозбереження для даної галузі чи груп підприємств. Проведення енергоаудиту по використанню електроенергії на підприємстві і створення для нього типової програми. Створення програми по енергозбереженню на календарній рік і контроль її виконання. Форми статистичної звітності з енергозбереження.


4. Література.

Основна


 1. Копылов И. П. Электрические машины / И. П. Копылов – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 360 с.

 2. Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины. – М.: Высшая школа, 1990.

 3. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.

 4. Переходные процессы в системах электроснабжения / В.Н. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Несен и др. Под ред. В.Н. Винославского. – К.: Вища школа, 1989. – 422 с.

 5. Ларионов В.П., Базуткин В.В., Сергеев Ю.Г. Техника высоких напряжений. - М.: Энергоиздат, 1982.

 6. Электрическая часть станций и подстанций. / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др.; Под ред. А.А. Васильева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 567 с.

 7. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 8. Таев И.С. Электрические аппараты. Общая теория. - М.: Энергия, 1977.

 9. Чунихин А.А., Жаворонков М.А. Аппараты высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

 10. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А.Веникова: учебник. - М.: Высшая школа, 1983. - 503 с.

 11. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 592 с.

 12. Блок В.И. Электрические сети и системы. - М.: Высшая школа, 1986.

 13. Федоров А.А., Каменева В.В Основы электроснабжения промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1984 – 472 с.

 14. Ристхейн Э.М. Электроснабжения промышленных установок. – М.: Энергоатомиздат,1991 – 424 с.

 15. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г.Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

 16. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. М.: Высшая школа, 1991.

Додаткова

 1. Вольдек А. И. Электрические машины / А. И. Вольдек. – Л.: Энергия, 1974. – 840 с.

 2. Костенко М. П. Электрические машины. Ч. 2. Машины переменного тока / М. П. Костенко, Л. М. Пиотровский. – Л.: Энергия. – 1973. – 648 с.

 3. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин / И. П. Копылов – М.: Высшая школа, 2001. – 327 с.

 4. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. – М.: Энергия, 1970. – 520 с.

 5. Аввакумов В.Г., Терешкевич Л.Б. Перехідні процеси в системах електропостачання: елементи теорії, програми, ілюстрації. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 241 с.

 6. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. Под ред. В.А. Веникова. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 500 с.

 7. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики. Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1981. – 350 с.

 8. Электрические системы и сети / Н.В.Буслова, В.М.Винославский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач // Под ред. Г.И.Денисенко. - Киев: Вища школа, 1986.

 9. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С.Рокотяна, И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

 10. Идельчик В.И. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

 11. Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений. 2-е изд. - Минск: Вышэйшая школа, 1982.

 12. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. - М.: Высшая школа, 1984.

 13. Гидроэлектрические станции / Под ред. В.Я.Карелина и Г.И.Кривченко. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 14. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

 15. Бурбело М.Й. Електропостачання промислових підприємств. Приклади розрахунків. – Вінниця: ВНТУ, 2005.–148с.

 16. Рогальський Б.С. Компенсація реактивної потужності. Методи розрахунку, способи та технічні засоби управління. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. –236 с.

 17. Демов О.Д. Економія електроенергії на промислових підприємствах. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 95 с.

5. Критерії оцінювання знань

Рівень компетентності

Бали

Бали за ESTC

Критерії

1. Низький (рецептивно- продуктивний)

2

FX

Студент не володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, не здатний викласти думку на елементарному рівні.

2. Середній (репродуктивний)

3-

E

Студент знає основний програмний матеріал на початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні, вирішує практичні задачі передбачені програмою допускаючи неточності в позначеннях, помилки в числових розрахунках.

3

E

Студент володіє програмним матеріалом, виконує більшість практичних задач, допускаючи деякі похибки в розрахунках, і володіє достатніми знаннями для їх усунення під керівництвом викладача.

3+

D

Студент може відворити основний матеріал в необхідному обсязі, виконувати основні розрахунки, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляючи допущені помилки.

3.Достатній (конструктивно - варіантний

4-

C

Студент здатний застосовувати вивчений матеріал для вирішення стандартних завдань, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень, користуватись рекомендованими джерелами інформації, але допускає неточності в позначеннях та помилки в числових розрахунках..

4

C

Студент вміє зпівставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача.

4+

В

Студент вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв?язує задачі та виконує завдання в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу.

4. Високий (творчий)

5-

А

Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілей, які поставив викладач.

5

А

Студент вільно висловлює власні думки і ідеї, самостійно оцінює різноманітні явища, процеси і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях; переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її із досягненнями техніки.

5+

А

Студент виявляє особливі творчі здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання, використовуючи традиційні та сучасні джерела інформації.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188837
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188834
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188834
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188836
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188837
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
move to 0-16188835
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджено затверджую
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи