Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет icon

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
Скачати 266.07 Kb.
НазваМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
Дата22.06.2012
Розмір266.07 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗатверджено


Вченою радою ВНТУ

Протокол №7 від 23.20.2012 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор В.В. Грабко


“___”____________2012_ р.ПРОГРАМА


фахового вступного випробування

для вступу на навчання на 1 курс за скороченою програмою підготовки бакалавра за напрямом 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Вінниця 2012


Розглянута і схвалена на засіданні методичної комісії інституту електроенергетики та електромеханіки.

Протокол № ____ від “_____” ____________ 2012 р.


Співголова методкомісії ________________________А.А.Видмиш

(підпис)

Розглянута і схвалена на засіданні Ученої ради інституту електроенергетики та електромеханіки.

Протокол № ____ від “_____” ____________ 2012 р.


Голова Ученої ради ____________________________В.О.Лєонтьєв

(підпис)

Розглянута і схвалена на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол № ____ від “_____” ____________ 2012 р.


Голова Методичної ради _______________________О.Н. Романюк

(підпис)


1. Вступ


Основним етапом перевірки рівня теоретичної та практичної підготовки осіб, які вступають на навчання на 1 курс за скороченою програмою підготовки бакалавра за напрямом 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є фахове вступне випробування.

При складанні фахового вступного випробування вступник повинен продемонструвати глибокі знання з основних фундаментальних та загальнопрофесійних дисциплін, вміння користуватися ЕОМ, навчальною, нормативною, довідковою, патентною та науково-технічною літературою і показати готовність до подальшого навчання.


2. Мета фахового вступного випробування


Основною метою фахового вступного випробування є перевірка рівня теоретичної підготовки та вміння вирішувати конкретні практичні задачі, використовуючи знання, отримані при вивченні базових дисциплін. Підготовка і складання його направлена на визначення рівня готовності вступників для навчання за скороченою програмою підвищення якості навчання та перевірки готовності для здобуття кваліфікації бакалавра. 1. Порядок складання фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться після закінчення заочних підготовчих курсів для вступу до ВНТУ за скороченою програмою підготовки бакалавра в терміни, які визначаються «Правилами прийому до ВНТУ».

Фахове вступне випробування проводиться у вигляді усного екзамену. Кожний білет містить три теоретичних питання і три практичні задачі.


4. Перелік навчальних дисциплін,

матеріал яких міститься в екзаменаційних білетах


В якості базових дисциплін для фахового вступного випробування вибрані такі курси:Вища математика;Загальна фізика;Теоретичні основи електротехніки;Основні дисципліни фахової підготовки молодшого спеціаліста.

5. Теми навчального матеріалу


з дисциплін, що входять до білетів


5.1 Вища математика

Елементи лінійної алгебри та аналітичної геометрії Визначники другого та третього порядків, їх властивості.

Визначники n-го порядку. Обчислення визначників. Матриці, дії над ними. Поняття оберненої матриці. Алгебраїчні доповнення та мінори.

Системи лінійних рівнянь. Матрична форма запису системи лінійних рівнянь. Правило Крамера. Метод Гаусса

Знаходження оберненої матриці методом Гаусса. Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Жордано - Гауса.

Вектори. Лінійні операції над векторами. Проекція вектора на вісь. Напрямні косинуси та довжина вектора. Скалярний добуток векторів та його властивості. Довжина вектора і кут між векторами в координатній формі. Умова ортогональності двох векторів. Механічний зміст скалярного добутку. Векторний добуток векторів та його властивості. Умова колінеарності векторів.

Геометричний зміст визначники 2-го порядку. Найпростіші застосування векторного добутку в техніці: моменти сил, швидкість точки тіла, що обертається. Мішаний добуток двох векторів. Геометричний зміст визначника третього порядку

Рівняння лінії на площині. Різні форми рівняння прямої на площині. Кут між прямими. Віддаль від точки до прямої. Рівняння площини і прямої в просторі. Кут між площинами. Кут між прямими. Кут між прямою та площиною

Прямі та перетин двох площин. Відстань між двома мимобіжними прямими

Криві другого порядку: коло, еліпс, гіпербола, парабола, їх геометричні властивості та рівняння. Ексцентриситет, рівняння директрис.

Технічні застосування геометричних властивостей кривих використання фокальних властивостей

Рівняння поверхні в просторі. Циліндричні поверхні. Сфера. Конуси. Еліпсоїд. Гіперболоїди. Параболоїди. Геометричні властивості цих поверхонь. Технічні застосування геометричних властивостей поверхонь.

Дослідження форми поверхонь методом перерізів.

Вступ до математичного аналізу Елементи математичної логіки: необхідні та достатні умови. Пряма та обернена теореми. Символи математичної логіки, їх використання. Множина дійсних чисел. Функція. Область її визначення та способи задання.

Основні елементарні функції, їх властивості та графіки.

Числові послідовності. Границя числової послідовності. Існування границі монотонної обмеженої послідовності. Границя функції в точці. Границя функції на нескінченності. Границі монотонних функцій. Неперервність функції в точці. Неперервність основних елементарних функцій. Нескінченно малі функції та їх властивості. Порівняння нескінченно малих.

Властивості функцій, які неперервні на відрізку: обмеженість, існування найбільшого та найменшого значень, існування проміжних значень.

Диференціальне числення функції однієї змінної. Поняття функції, яка диференційована в точці, її геометричний зміст. Диференціал функції. Похідна функції, її зміст в різних задачах. Правила знаходження похідної та диференціала. Похідна складеної та оберненої функції. Диференціювання функцій заданих параметрично. Похідні та диференціали вищих порядків.

Таблиця похідних. Похідна добутку диференційованих функцій. Похідна функцій, заданих неявно.

Монотонність функцій. Необхідні та достатні умови. Точки екстремуму функцій. Теорема Ферма. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші, їх застосування. Правило Лопіталя.

Формула Тейлора з залишковим членом у формі Пеано і Лагранжа. Подання функцій .sin x, cos x, e, ln(1+x) за формулою Тейлора. Застосування формули Тейлора.

Екстремуми функції: необхідні і достатні умови. Знаходження найбільшого та найменшого значень функції диференційованої на відрізку. Дослідження опуклості функції, точки перегину. Асимптоти графіка функції. Виведення рівняння похилої асимптоти. Загальна схема дослідження функції та побудови її графіка.

Використання похідних другого порядки при дослідженні функції на екстремум. Виведення рівняння похилої асимптоти.

Елементи вищої алгебри Комплексні числа та дії над ними. Зображення комплексних чисел на площині. Модуль та аргумент комплексного числа. Алгебраїчна та тригонометрична форма комплексного числа. Формули Ейлера. Показникова форма комплексного числа. Корені з комплексних чисел. Многочлени. Теорема Безу. Основна теорема алгебри. Розкладання многочлена з дійсними коефіцієнтами на лінійні та квадратичні множники. Розкладання раціональних дробів на найпростіші.

Дії над комплексними числами, заданими у тригонометричній та показниковій формах.

Первісна. Невизначений інтеграл та його властивості. Методи інтегрування: заміна змінної, інтегрування частинами. Інтегрування ірраціональних та тригонометричних функцій.

Підстановка Ейлера при інтегруванні.

Задачі, які приводять до поняття визначеного інтеграла. Визначений інтеграл, його властивості. Формула Лей-бніца – Ньютона, її застосування до обчислення визначених інтегралів.

Доведення властивостей: адитивності, нерівності, оцінювання інтеграла

Застосування визначеного інтеграла.Обчислення площі поверхні обертання

Невласні інтеграли з нескінченими межами та від необмежених функцій, їх основні властивості.

Дослідження невласних інтегралів на збіжність.

Звичайні диференціальні рівняння Фізичні задачі, які приводять до диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку. задача Коші. Теорема існування та єдиності розв’язку задачі Коші. Рівняння Бернуллі. Побудова загального розв'язку.

Основні класи рівнянь, які інтегруються в квадратурах. Застосування диференціальних рівнянь першого порядку в різних область науки та техніки.

Диференціальні рівняння (ДР) вищих порядків, задача Коші. Поняття про крайові задачі для диференціальних рівнянь. Застосування до розв’язування задач про другу космічну швидкість, рух маятника.

Рівняння, які допускають зниження порядку.

Лінійні диференціальні рівняння: однорідні та неоднорідні. Визначник Вронського. Поняття про загальний розв’язок.

Властивості розв'язків неоднорідних лінійних ДР.

Лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами. Рівняння з правою частиною спеціального виду. Застосування до описування лінійних моделей.

Побудова загального розв'язку лінійних однорідних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами у випадку кратних коренів характеристичного рівняння.

Системи лінійних диференціальних рівнянь. Розв’язу­вання систем диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами.

Властивості розв’язків системи лінійних диференціальних рівнянь.

Функції багатьох змінних Функції кількох змінних. Область визначення. Границя функції. Неперервність. Частинні похідні. Повний диференціал, його зв'язок з частинними похідними. Дотична площина та нормаль до поверхні. Неявні функції. Теорема існування. Диференціювання неявних функцій..

Геометричний зміст повного диференціалу. Частинні похідні і повні диференціали вищих порядків.

Екстремуми кількох змінних. Метод найменших квадратів. Необхідна умова екстремуму. Достатні умови.

Умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. Приклади застосування при пошуку оптимальних рішень.

Кратні та криволінійні інтеграли Задачі, які приводять до поняття кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів. Подвійні та потрійні інтеграли, їх властивості. Обчислення кратних інтегралів повторним інтегруванням.

Властивості потрійних інтегралів.

Означення криволінійних інтегралів першого та другого роду, їх властивості, приклади обчислення та застосування. Площа поверхні. Означення поверхневих інтегралів, їх властивості, приклади обчислення.

Властивості криволінійних інтегралів (з доведенням), формулювання властивостей поверхневих інтегралів.

Теорія поля Скалярне поле. Векторне поле. Векторні лінії, їх диферен­ціальні рівняння. Орієнтовані та неорієнтовані поверхні. Потік векторного поля через орієнтовану поверхню, його властивості та фізичний зміст. Дивергенція векторного поля. Формула Остроградського.

Властивості та обчислення. Фізичний зміст дивергенції.

Робота силового поля. Циркуляція векторного поля. Теорема Стокса. Ротор векторного поля, його властивості та обчислення в декартових координатах.

Поняття лінійного інтеграла.

Потенціальні та соленоїдальні поля. Умова потенціальності. Методи обчислення потенціалу.

Диференціальні операції першого і другого порядків в циліндричних і сферичних координатах. Оператор Гамільтона. Операції другого порядку. Оператор Лапласа.

Числові і функціональні ряди Числові ряди. Збіжність та сума ряду. Необхідна умова збіжності. Методи дослідження збіжності рядів.

Радикальна ознака Коші збіжності числового ряду.

Функціональні ряди. Область визначення, методи її визначення. Степеневі ряди. Розвинення функцій в степеневі ряди. Ряд Тейлора. Розвинення в ряд Тейлора функцій cos(x), exp(x).

Застосування степеневих рядів до наближених обчислень.

Ряди Фур’є за тригонометричними системами. Розвинення функцій в тригонометричний ряд Фур’є. Умови поточкової збіжності та збіжності в середньому. Застосування рядів Фур’є в наближених обчисленнях. Узагальнений ряд Фур'є.

Обчислення коефіцієнтів тригонометричного ряду Фур'є.

Теорія функцій комплексної змінної Елементарні аналітичні функції та їх властивості. Диференційованість. Умови Коші – Рімана.

Необхідні умови Коші-Рімана.

Інтегрування по комплексному аргументу. Теорема Коші. Інтегральна формула Коші. Формули для похідних. Ряди Тейлора та Лорана. Ізольовані особливі точки, їх класифікація.Лишки, їх обчислення. Основна теорема про лишки. Застосування лишків до обчислення інтегралів.

Операційне числення Перетворення Лапласа, його властивості. Клас оригіна-лів. Клас зображень. Основні теореми операційного числення. Способи відновлення оригіналів. Згортка оригіналів, її властивості. Перетворення Лапласа згортки. Розв’язування диференціальних рівнянь та систем операційним методом.

Інтеграл Дюамеля та його застосування.

Теорія ймовірностей. Предмет теорії ймовірностей. Класифікація подій. Простір елементарних подій. Алгебра подій. Поняття випадкової події. Відносна частота. Закон стійкості відносних частот. Класичне і геометричне визначення ймовірності. Поняття про аксіоматичну побудову теоріюї ймовірностей. Методи обчислення ймовірностей. Ймовірність суми і добутку ймовірностей. Формули повної ймовірності і Формула Байеса і схема Бернуллі.

Теореми Муавра-Лапласа і Пуассона. Теорема Бернуллі і стійкості відносних частот.

Випадкові величини. Функції розподілу Поняття випадкової величини. Дискретні випадкові величини. Ряд розподілу. Функція розподілу і її властивості. .Математичне сподівання і дисперсія дискретної випадкової величини. Неперервні випадкові величини. Функція розподілу. Щільність розподілу, їх взаємозвязок і властивості. Математичне сподівання і дисперсія неперервної випадкової величини, їх властивості і застосування.

Поняття про різні форми закону великих чисел. Теореми Бернуллі та Чебишова. Центральна гранична теорема. Ляпунова

Основні поняття та методи математичної статистики Генеральна сукупність та вибірка. Варіаційний ряд. Гістограма, емпірична функція розподілу, вибіркова середня і дисперсія. Статистичні оцінки генеральної середньої та частки. Похибка оцінки. Довірча ймовірність та довірчий інтервал. Визначення необхідного об'єму вибірки. Статистична гіпотеза. Нульова і конкуруюча гіпотези. Поняття про критерії згоди. Перевірка гіпотез про рівність часток та середніх. Функціональна залежність та регресія. Криві регресії та їх властивості. Коефіцієнт кореляції, кореляційне відношення, їх властивості та оцінки.

Визначення параметрів лінійної регресії методом найменших квадратів. безпосереньо та з допомогою лінеаризуючих замін змінної. Оцінки параметрів багатовимірних лінійних функцій регресії.


5.2 Загальна фізика

Фізичні основи механіки Основи кінематики поступального руху.


Матеріальна точка. Абсолютно тверде тіло. Система відліку. Способи описання руху матеріальної точки. Радіус-вектор, вектор переміщення, вектор швидкості та прискорення матеріальної точки.

Пройдений шлях. Траекторія, радіус кривизни траекторії, дотичне та нормальне прискорення. Плоско-параллельний рух.

Кінематика обертального руху. Вісь обертання. Кут повороту. Вектор зміни кута повороту. Вектор кутової швидкості та кутового прискорення. Зв’язок між лінійними та кутовими характеристиками. Миттєва вісь обертання.

Динаміка матеріальної точки. Маса. Сила. Інерційні системи відліку. Три закони Ньютона. Замкнені та незамкнені системи. Перетворення Галілея та межі його застосування. Принцип відносності. Внутрішні та зовнішні сили. Рівняння динаміки системи матеріальних точок. Центр мас системи матеріальних точок. Теорема про рух центра мас системи матеріальних точок. Момент імпульсу матеріальної точки. Момент сили. Рівняння моментів для системи матеріальних точок.

Закони збереження.Закон збереження імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Рух тіла змінної маси. Неінерціальні системи відліку. Рух тіла в неінерціальній системі відліку.

Робота. Потужність. Консервативні та неконсервативні сили. Силове поле. Потенціальна енергія. Зв’язок між силою та потенціальною енергією. Повна механічна енергія системи. Закон збереження та зміни повної механічної енергії системи матеріальних точок.

Динаміка руху твердого тіла.Поступальний рух твердого тіла. Обертання навколо нерухомої осі.

Момент інерції. Теорема Штейнера. Рівняння динаміки обертального руху. Момент імпульсу. Кінетична енергія.

Основи загальної теорії відносності.

Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца та наслідки з них. Перетворення швидкостей. Кінетична енергія та імпульс. Зв’язок між масою та енергією.

Електромагнетизм Електростатичне поле. Заряд. Властивості. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Напруженість електростатичного поля. Принцип суперпозиції. Силові лінії. Потік вектора електростатичної напруженості. Теорема Гауса для вектора Е в інтегральній формі. Робота сил поля при переміщенні зарядів. Потенціальний характер електростатичного поля. Потенціал. Різниця потенціалів. Нормування птенціалу. Зв’язок між напруженістю та потенціалом електростатичного поля. Еквіпотенціальні поверхні. Електричний диполь. Момент сил, що діють на диполь в електричному полі. Сила, що діє на диполь в неоднорідному полі.


Поляризація діелектриків. Вектор поляризації Р. Зв’язані та сторонні заряди. Діелектрична сприйнятливість. Вектор діелектричного зміщення. Теорема Гауса для вектора D. Умови на межі двох діелектриків. Сегнетоелектрики. Петля гістерезіса. Точка Кюрі.

Провідники в електричному полі. Незаряджений провідник. Екранування. Електроємність усамітненого провідника. Конденсатори.

Енергія електростатичного поля. Енергія системи точкових зарядів. Енергія зарядженого усамітненого провідника та конденсатора. Об’ємна густина енергії електричного поля.

Стаціонарний електричний струм. Сила струму, густина струму. Закон Ома в диференціальній формі. Закон Джоуля –Лєнца. Сторонні сили. ЕРС. Умови існування стаціонарного току. Напруга. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола. Закон Ома для повного кола. З’єднання провідників. З’єднання джерел струму. Розгалудження струмів. Правила Кірхгофа. Робота та потужність електричного струму. Закон Джоуля-Лєнца.

Магнітне поле у вакуумі. Магнітна взаємодія двох струмів. Вектор магнітної індукції. Дія магнітного поля на заряджену частинку, що рухається. Сила Лоренца. Сила Ампера. Дія магнітного поля на рамку з током. Закон Біо-Саварра. Потік вектора магнітної індукції В. Закон Фарадея. Самоіндукція. Взаємоіндукція. Магнітні властивості речовини. Енергія магнітного поля. Густина енергії магнітного поля.

Рівняння Максвела. Вихрове електричне поле. Вихрові струми. Ток зміщення. Система рівнянь Максвела та їх властивості.

Характеристики коливальних процесів. Гармонічні коливання. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Змінний струм. Рівняння коливного процесу. Активний опір в колі змінного струму. Ємність та індуктивність в колі змінного струму. Характеристики затухання. Вимушені електричні коливання. Векторна діаграма. Резонанс в електричному колі.

Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння для електромагнітної хвилі. Плоска електромагнітна хвиля. Властивості електромагнітних хвиль. Енергія хвилі. Вектор Пойтінга.
Хвильова оптика Шкала електромагнітних хвиль. Світові хвилі. Поперечність світових хвиль. Поляризоване світло. Закон Малюса. Закон Брюстера.


Інтерференція світла. Способи одержання інтерференційних картин. Просторова та часова когерентність.

Дифракція світла. Принцип Гюйгенса- Френеля. Зони Френеля. Дифракція Фраунгофера. Дифракція на щілині. Дифракція на решітці. Фазова та просторова дифракційна решітка. Роздільна здатність спектральних приборів. Дифракція на просторовій решітці. Формула Вульфа-Брегга.

Дисперсія світла.

Елементи квантової фізики Протиріччя класичної фізики.Постулати Бора. Опити Франка та Герца. Спектр атома водню по Бору. Затруднення боровської теорії.

Квантова природа електромагнітного випромінення. Теплове випромінення. Закони теплового випромінення. Ультрафіолетова катастрофа. Квантова гіпотеза. Формула Планка. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна. Фотони. Імпульс фотона. Ефект Комптона. Тиск світла. Коротковолнова границя тормозого рентгенівського випромінення. Діелектрична єдність корпускулярних та хвильових властивостей електромагнітного випромінення.

Гіпотеза де Бройля. Аксіоматика квантової механіки. Хвильова функція мікрочастки. Статистична інтерпретація хвильової функції. Співвідношення невизначенностей Гейзенберга. Межі вживання класичного способу описання мікрочасток. Рівняння Шредінгера – стаціонарне та нестаціонарне. Частка в безмежно глибокій потенційній ямі. Тунельний ефект.

Квантовомеханічна модель побудови атому водню. Енергетичні рівні. Квантові числа. Спектр атома водню. Експеримент Штерна та Герлаха . Спін електрона. Принцип Паулі. Багатоелектронні атоми та періодична система Менделєєва.
Статистична фізика та термодинаміка Термодинамічний та молекулярно-кінетичний підхід до вивчення макроскопічних систем. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. Температура. Ступені вільності. Рівняння стану ідеального газу. Закон Дальтона. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота як функція процесу. Перший закон термодинаміки. Ізопроцеси. Адіабатичний процес. Теплоємність ідеального газу. Формула Мейєра. Другий закон термодинаміки. Ентропія та абсолютна температура. Ентропія як міра безпорядку системи. Теплова машина. ККД. Цикл Карно. Розподіл Максвела. Розподіл Больцмана. Барометрична формула.

Структура і механічні властивості кристалів Порівняння структур газів , рідин і кристалів. Рідкі кристали. Смектики, нематики і холестерики. Застосування рідких кристалів.Структура кристлів. Кристалографічні осі. Елементарна комірка.Індекси Вейса і Міллера. Класифікація кристалів по виду решіток. Фізичні типи кристалів: іонні, атомні, металічні і молекулярні. Дефекти кристалічних решіток і механічні властивості кристалів. Теплоємність кристалів. Закон Дюлонга і Пті. Класична і квантова теорії, фонони.

Електронна теорія твердих тіл Електронна теорія металів. Модель вільних електронів. Класична теорія : закони Ома, Лєнца-Джоуля, Відемана-Франца. Квантова теорія: Розв'язок рівняння Шредінгера для вільного електрона, в металі. Розподіл електронів по рівням енергії. Рівень Фермі, залежність його від температури. Теплоємність електронного газу. Врахування електронно-іоної взаємодії в металі. Зонна структура твердого тіла: метала, напівпровідника, діелектрика. Динаміка електрона в решітці. Електропровідність металів. Експериментальні дані та теорія електропровідності. Низькотемпературна надпровідність. Теорія БКШ. Ефекти Мейснера і Джозефсона. Високотемпературна надпровідність. Використання надпровідності в науці і техніці. Електронна теорія напівпровідників. Власна провідність напівпровідника і ії залежність від температури. Домішкові напівпровідники і іх провідність.

Контактні і термоелектричні явища Робота виходу електрона із металу.Термоелектронна емісія. Закон Ленгмюра-Богуславського. Формула Річардсона-Дешмана. Контактна різниця потенциалів. Термоелектричні явища Зеєбека, Пельтьє, Томсона.

Фізика атомного ядра і елементарних частинок Склад і характеристика атомного ядра. Маса і енергія звязку ядра. Класифікація елементарних частинок: адрони, мезони, баріони. Закони перетворення елементарних частинок. Кваркова модель адронів. Революція в фізиці елементарних частинок.


5.3. Теоретичні основи електротехніки

Основи теорії електричних кіл. Ідеалізовані елементи електричного кола та компонентні співвідношення між струмом та напругою в них. Синусоїдний струм на ділянках кола з різними елементами. Символічний метод розрахунку електричних кіл. Потужність в колах синусоїдного струму. Резонансні явища в електричних колах їх характеристика та використання. Еквівалентні перетворення в електричних колах.

Методи розрахунку електричних кіл, їх характеристика та використання. Основні теореми та припущення лінійних електричних кіл. Індуктивне - зв'язані кола, основні поняття та визначення. Використання явища взаємної індукції.

Трифазні електричні кола, основні поняття та співвідношення. Методи розрахунку симетричних та несиметричних електричних кіл. Метод симетричних складових та його використання для розрахунку трифазних кіл. Потужність в трифазних колах її розрахунок та вимірювання. Обертове магнітне поле та його використання. Використання теорії чотириполюстників для розрахунку електричних кіл.

Несинусоїдальні струми та напруги в електричних колах. Особливості трифазних кіл при несинусоїдальних струмах та напругах.

Перехідні процеси в лінійних електричних колах, їх характеристика, причини виникання. Закони комутації. Класичний метод розрахунку перехідного процесу, його характеристика та використання. Операторний метод розрахунку перехідних процесів, його характеристика та використання.

Нелінійні кола постійного та змінного струму, їх характеристики та методи розрахунку. Електричні кола із сталлю.

Електричні кола з розподіленими параметрами та електромагнітні процеси в них.

5.4. Основні дисципліни фахової підготовки молодшого спеціаліста


«Електропостачання промислових підприємств та цивільних споруд»

1. Поділ електроприймачів за напругою, струмом та частотою.

2.Методи розрахунку електричних навантажень.

3.Способи регулювання напруги мережі.

4. Класифікація компенсуючи пристроїв за місцем встановлення.

5. Класифікація схем внутрішньоцехового електропостачання.

6.Класифікація трансформаторних підстанцій.

7.Коротке замикання. Види коротких замикань.

8. Дія струмів короткого замикання.


«Електробезпека»

1. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

2. Дія електричного струму.

3.Порогові значення струмів.

4.Види заземлень. Принцип дії заземлення.

5.Системи заземлення.

6. Захисне вимкнення.

7. Організаційні заходи, які забезпечують безпечне виконання робіт в діючому електрообладнанні.


«Електроустаткування підприємств та цивільних споруд»

1. Класифікація конвеєрів.

2. Класифікація насосних(компресорних) установок.

3. Загальні припущення при розробці схем керування насосними(компресорними установками).

4. Класифікація металообробних верстатів(в залежності від характеру робіт).

5.Системи електричного освітлення.

6. Види освітлень.

7. Методи розрахунку електричного освітлення.


«Основи електропривода»

1. Визначення електропривода.

2. Класифікація електропривода.

3. Основне рівняння руху електропривода.

4. Рівняння механічної та електромеханічної характеристик ЕП.

5. Регулювання координат ЕП з асинхронними двигунами.


«Системи керування електроприводами»

1. Функції керування двигунами

2. Схема пуску ДПС НЗ в функції часу

3. Типова схема пуску АД з к.з.р. та динамічного гальмування в функції часу.

4. Призначення нульового захисту системи електроприводу.

5. Призначення мінімального струмового захисту.

6. Типова схема керування конвеєрною лінією.

6. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок вступників


Основою для визначення оцінки служить рівень знань навчально-програмного матеріалу, умінь та навичок при виконанні практичних задач, які перевіряються при складанні фахового вступного випробування.

Для отримання позитивної оцінки вступник повинен розуміти сутність фізичних процесів.

При визначенні вимог до екзаменаційних оцінок пропонується керуватися наступними критеріями відповідності знань, умінь та навичок балам державної оцінки та рівням компетенції.

Таблиця 1 – Відповідність критеріїв балам державної оцінки та рівням компетенції

Оцінка

Критерії

“Відмінно”

виставляється, якщо при відповіді на питання виявлено всебічні, систематизовані, глибокі знання матеріалу, який виноситься на контроль, уміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою, знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою на рівні творчого використання.


“Добре”

виставляється, якщо при відповіді на питання виявлено повне знання матеріалу, який виноситься на контроль, успішне виконання завдань і засвоєння основної літератури, передбаченої програмою, на рівні аналогічного відтворення.


“Задовільно”

виставляється, якщо при відповіді на питання вступник виявив повні знання основного матеріалу в об’ємі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, здатність упоратись з виконанням завдань, передбачених програмою на рівні репродуктивного відтворення.


“Незадовільно”

виставляється, якщо при відповіді на питання вступник виявив серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, допущені помилки при виконанні на рівні нижче репродуктивного відтворення.
7 ЛІТЕРАТУРА


7.1 Вища математика

 1. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии.– М.: Наука. 1980; 1981; 1988.

 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальное и интегральное исчисление.– М.: Наука. 1980; 1988.

 3. Бугров Я. С., Никольский С. М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного.– М.: 1981; 1985.

 4. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика. Задачник.– М.: Наука,1982.

 5. Теорія ймовірностей та математична статистика. Збірник задач. М 1990

 6. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.- М. Наука, 1979.

 7. Вища математика. Основні означення, приклади, задачі. / За ред. Г. Л. Кулініча – К., 1992.

 8. Збірник задач з вищої математики /За ред. Ф.С.Гудименка. – К.: Вид-во Київ ун-ту, 1967, 352 с.

 9. Клочко В.І. Практикум з диференціальних рівнянь: Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1997.

 10. Клочко В.І., Сироватка А.А. Звичайні диференціальні рівняння: Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001.

 11. Краснов М. Л., Киселев А. И., Макаренко Г.И. Вариационное исчисление. - М: Наука, 1973.

 12. Кудрявцев Л. Д. Краткий курс математического анализа. – М.: Наука, 1989.

 13. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике /типовые расчеты/. – М.: Высш. шк., 1983.

 14. Овчинников П. Ф., Яремчук Ф. П., Михайленко В.М. Высшая математика, – К.: Вища школа, 1987.

 15. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Вища математика. – К.: Либідь, 1996.

 16. Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисление для втузов. Ч. 1,2. – М.: Наука, 1985.

 17. Сборник задач по математике для втузов. Ч. 1. Линейная алгебра и основы математического анализа. / Под ред. А В. Ефимова и Б. П. Демидовича.– М.: Наука, 1986.

 18. Сборник задач по математике для втузов. Ч.2. Специальные разделы математического анализа. / Под ред. А В. Ефимова и Б. П. Демидовича.– М.: Наука, 1981

 19. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике. / Под ред. Рябушко А. П. – Минск, Вышэйш. шк., 1990.

 20. Жлутенко В. І., Наконечний С. І. Теорія ймовірностей і математична статистика. КНЕУ 2000.7.2 Загальна фізика

 1. Савельев И.В. Курс общей физики т.1 Москва, «Наука», 1987

 2. Савельев И.В. Курс общей физики т.2 ,3 Москва, «Наука», 1982

 3. Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. І. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Київ, 2006

 4. Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. ІІ. Електрика і магнетизм. Київ, 2006

 5. Кучерук І. М. та ін. Загальний курс фізики. У 3 т. Т. ІІІ. Оптика. квантова фізика. Київ, 2006

 6. Сивухин Д.В. Курс общей физики т.1-5 Москва, «Наука», 1980

 7. Иродов И.Е. Механика. Основные законы. «Лаборатория базовых знаний», 2001, 2002

 8. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы. «Лаборатория базовых знаний», 2001, 2002

 9. Иродов И.Е. Волновые процессы. «Лаборатория базовых знаний», 2001, 2002

 10. Иродов И.Е. Квантовая механика. «Лаборатория базовых знаний», 2001, 2002

 11. Иродов И.Е. Физика макросистем, «Лаборатория базовых знаний» 2001, 2002

 12. Калашников С.Г. Электричество. Москва, «Наука», 1985 г.

 13. Лопатинський І.Е., Зачек І.Р., Ільчук Г.А., Романишин Б.М. Фізика, Львів, «Афіша» 2005

 14. Воловик П.М. Фізика для університетів, «Вища освіта», Киів-Ірпінь, 2005


7.3. Теоретичні основи електротехніки

 1. Карпов Ю.О., Мадьяров В.Г. Теоретичні основи електротехніки. Розділ “Електричні кола з розподіленими параметрами”. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006.– 102 с.

 2. Карпов Ю.О., Ведміцький Ю.Г., Кухарчук В.В. Торетичні основи електротехніки. Магнітне та електромагнітне поля. Навчальний посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 167с.

 3. Карпов Ю.О., Магас Т.Є., Мадьяров В.Г. Теоретичні основи електротехніки. ч.ІІ: Навчальний посібник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. -187 с.

 4. Карпов Ю.О., Кухарчук В.В. Теоретичні основи електротехніки. Електричне поле. Навчальний посібник. -Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. -143с.

 5. Розводюк М.П., Блінкін Є.Я., Ткач В.С. Електротехніка. Частина І. Дослідження електричних кіл. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 206 с.

 6. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. - Київ: Вища школа, 1992. – 439 с.

7.4. Основні дисципліни фахової підготовки молодшого спеціаліста


 1. Копылов И. П. Электрические машины / И. П. Копылов – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 360 с.

 2. Брускин Д.Э. Электрические машины и микромашины. – М.: Высшая школа, 1990.

 3. Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 536 с.

 4. Переходные процессы в системах электроснабжения / В.Н. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Несен и др. Под ред. В.Н. Винославского. – К.: Вища школа, 1989. – 422 с.

 5. Ларионов В.П., Базуткин В.В., Сергеев Ю.Г. Техника высоких напряжений. - М.: Энергоиздат, 1982.

 6. Электрическая часть станций и подстанций. / А.А. Васильев, И.П. Крючков, Е.Ф. Наяшкова и др.; Под ред. А.А. Васильева. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 567 с.

 7. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 8. Таев И.С. Электрические аппараты. Общая теория. - М.: Энергия, 1977.

 9. Чунихин А.А., Жаворонков М.А. Аппараты высокого напряжения. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

 10. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях / Под ред. В.А.Веникова: учебник. - М.: Высшая школа, 1983. - 503 с.

 11. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 592 с.

 12. Блок В.И. Электрические сети и системы. - М.: Высшая школа, 1986.

 13. Федоров А.А., Каменева В.В Основы электроснабжения промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1984 – 472 с.

 14. Ристхейн Э.М. Электроснабжения промышленных установок. – М.: Энергоатомиздат,1991 – 424 с.

 15. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г.Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

 16. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. М.: Высшая школа, 1991.

 17. Вольдек А. И. Электрические машины / А. И. Вольдек. – Л.: Энергия, 1974. – 840 с.

 18. Костенко М. П. Электрические машины. Ч. 2. Машины переменного тока / М. П. Костенко, Л. М. Пиотровский. – Л.: Энергия. – 1973. – 648 с.

 19. Копылов И. П. Математическое моделирование электрических машин / И. П. Копылов – М.: Высшая школа, 2001. – 327 с.

 20. Ульянов С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. – М.: Энергия, 1970. – 520 с.

 21. Аввакумов В.Г., Терешкевич Л.Б. Перехідні процеси в системах електропостачання: елементи теорії, програми, ілюстрації. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 241 с.

 22. Электроэнергетические системы в примерах и иллюстрациях. Под ред. В.А. Веникова. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 500 с.

 23. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики. Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1981. – 350 с.

 24. Электрические системы и сети / Н.В.Буслова, В.М.Винославский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач // Под ред. Г.И.Денисенко. - Киев: Вища школа, 1986.

 25. Справочник по проектированию электроэнергетических систем / Под ред. С.С.Рокотяна, И.М.Шапиро. - М.: Энергоатомиздат, 1985.

 26. Идельчик В.И. Расчеты и оптимизация режимов электрических сетей и систем. - М.: Энергоатомиздат, 1988.

 27. Степанчук К.Ф., Тиняков Н.А. Техника высоких напряжений. 2-е изд. - Минск: Вышэйшая школа, 1982.

 28. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. - М.: Высшая школа, 1984.

 29. Гидроэлектрические станции / Под ред. В.Я.Карелина и Г.И.Кривченко. - М.: Энергоатомиздат, 1987.

 30. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1989.

 31. Бурбело М.Й. Електропостачання промислових підприємств. Приклади розрахунків. – Вінниця: ВНТУ, 2005.–148с.

 32. Рогальський Б.С. Компенсація реактивної потужності. Методи розрахунку, способи та технічні засоби управління. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. –236 с.

 33. Демов О.Д. Економія електроенергії на промислових підприємствах. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 95 с.

Схожі:

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи