Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» icon

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Скачати 79.98 Kb.
НазваМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Дата07.06.2012
Розмір79.98 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор В.В. Грабко


«–––––––––––––––––––––––– 2011р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Галузь знань: 0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок Спеціальність 7.05090102, 8.05090102 – «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»


Вінниця 2011


Укладачі: Божко Анатолій Панасович, к.т.н., доцент каф. РТ

Воловик Юрій Микитович, к.т.н, доцент каф. РТ

Рудик Вадим Данилович, к.т.н., доцент каф. РТ

Кофанов Віктор Леонідович, к.т.н., професор каф. РТ


Заступник голови приймальної комісії О. Н. Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В. Д. Рудик


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2011 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2011 р.)


^

В С Т У ППрограма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст, «Магістр»» зі спеціальностей 7.05090102, 8.05090102 - "Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення" і мають освітньо – кваліфікаційний рівень бакалавр за напрямом 6.050901 «Радіотехніка».

Фаховий вступний іспит базується на дисциплінах з фундаментальної та загально-інженерної підготовки: «Основи теорії кіл», «Сигнали та процеси в радіотехніці», «Аналогові електронні пристрої», «Цифрові пристрої та мікропроцесори», «Пристрої підсилення сигналів», які вивчалися абітурієнтами під час навчання на першому етапі триступеневої підготовки фахівців, при отримані ними освітньо – кваліфікаційного рівня – бакалавр за напрямом 6.050901 «Радіотехніка».

Мета вступного фахового випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Спеціаліст», «Магістр» зі спеціальностей 7.05090102, 8.05090102 – «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» полягає в перевірці теоретичних та практичних знань, а також умінь і навичок набутих на першому етапі навчання і потрібних для подальшої підготовки зі спеціальностей 7.05090102, 8.05090102 - «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення».

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі на підставі білетів, які містять два теоретичних і два практичних питання.


1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ


Зміст дисципліни
^

Схема електричного кола та її топологічні властивості. Граф кола – топологічні матриці графа.

Електричні кола гармонічного струму. Зображення гармонічних напруг та струмів векторами і комплексними величинами. Метод комплексних амплітуд. Комплексні опори і провідності. Закони Ома і Кірхгофа в комплексній формі.


Аналіз електричних кіл гармонічного струму. Еквівалентні перетворення електричних кіл та їх застосування до аналізу. Складання систем рівноваги методами контурних струмів, вузлових потенціалів і за законами Кірхгофа.

Частотні характеристики електричних кіл. Комплексна вхідна і передатна частотні характеристики. Амплітудно - та фазо-частотні характеристики вхідних опорів, провідностей і комплексних коефіцієнтів передачі напруги та струму.

Резонансні контури та їх властивості. Резонансні частоти, характеристичні опори і добротності послідовного та паралельного контурів. Вхідні і передатні частотні характеристики полідовного та паралельного контурів. Смуга пропускання. Електричні кола із взаємною індуктивністю. Еквівалентні перетворення кіл та складання систем рівнянь рівноваги. Лінійний трансформатор.

Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Закони комутації. Залежні і незалежні початкові умови. Фізичний зміст вимушеної та вільної складових перехідних відгуків. Класичний і оперативний методи аналізу перехідних процесів. Операторна характеристика кола та властивості її полюсів.

Неусталені процеси в лінійних електричних колах. Застосування принципу накладання до аналізу неусталених процесів. Перехідна та імпульсна характеристики. Інтеграли накладання (Дюамеля).

Чотириполюсники і їх параметри. Системи рівнянь чотириполюсників. Складені чотириполюсники. Комплексні частотні характеристики чотириполюсників.

Електричні фільтри. Апроксимація характеристик. Фільтри Батерворта і Чебишева. Реактивні фільтри, пасивні і активні R - C фільтри. Частотні перетворення в теорії фільтрів.


^ 2 СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ

Зміст дисципліни

Основи теорії детермінованих сигналів. Елементи узагальненої теорії сигналів. Гармонічний аналіз періодичних та неперіодичних сигналів. Спектр періодичного коливання. Спектри поширених сигналів, випробувальні сигнали (дельта-функція та одиничний стрибок). Спектральний та часовий методи аналізу передачі сигналів через радіотехнічні кола. Дискретні сигнали. Теорема Котельникова. Спектральний аналіз дискретних сигналів. Коливання з амплітудною та кутовою модуляціями. Їх спектри. Потужність амплітудно - модульованого сигналу.

Кореляційний аналіз детермінованих сигналів. Автокореляційна функція випадкового сигналу. Її зв‘язок з енергетичним спектром. Радіосигнали. Спектри АМ - коливань і коливання з кутовою модуляцією. Дія випадкових коливань на лінійні кола.

Нелінійні кола і методи їх аналізу. Методи апроксимації характеристик нелінійних елементів. Перетворення спектру коливань в нелінійному колі. Основні нелінійні перетворення сигналів.

Детектування амплітудно та частотно-модульованих сигналів.

Автогенератори гармонічних коливань як кола зі зворотнім зв‘язком. Основи теорії стійкості. Баланс фаз і баланс амплітуд. Режим самозбудження. Основні принципи реалізації автогенераторів.


^ 3 АНАЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ


Зміст дисципліни


Параметри та характеристики аналогових електронних пристроїв (АЕП). Зворотний зв'язок та його вплив на параметри та характеристики АЕП. Еквівалентні схеми підсилювального каскаду СЕ та СВ та їх аналіз в частотних областях. Перехідні характеристики підсилювального каскаду в областях "малого" та "великого" часу. Принцип динамічного навантаження. Диференціальний підсилювальний каскад, його властивості та параметри. Вибір підсилювального елемента за частотними властивостями.


^ 4 ПРИСТРОЇ ПІДСИЛЕННЯ СИГНАЛІВ


Зміст дисципліни


Діапазонні та смугові вибірні підсилювальні каскади. Основні режими роботи підсилювального елемента в каскадах кінцевого підсилення(А,В,АВ,С,D). Основні типи схем кінцевих підсилювальних каскадів. Основні принципи корекції частотних та перехідних характеристик. Каскади з ВЧ та НЧ корекцією. Застосування операційного підсилювача з частотнозалежним ВЗЗ. Компресори та експандери динамічного діапазону сигналів. Пристрої аналогової обробки сигналів на ОП. Суматори, пристрої від­­­німання сигналів, помножувачі, подільники, пристрої інтегрування та диференціювання. Активні RC фільтри. Основні типи схем активних фільтрів. Демодулятори сигналів.


^ 5 ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ

Зміст дисципліни


Логічні основи ЦП. Перетворення та мінімізація логічних функцій, способи спрощення логічних схем. Проектування ЦКП на МІС.

Типові цифрові комбінаційні пристрої. Суматори; перетворювачі кодів; шифратори та дешифратори; демультиплексори та мультиплексори; цифрові компаратори – методика побудови, приклади схемної реалізації, царина застосування. Проектування ЦКП на СІС.

Типові цифрові послідовнісні пристрої. Основні типи тригерів зі статичним та динамічним керуванням – таблиці перемикальні та переходів, приклади схемної реалізації, основні характеристики. Перетворення універсальних тригерів. Паралельні регістри, регістри зсуву, універсальні регістри – приклади схемної реалізації, царина застосування. Основні типи двійкових лічильників; способи побудови недвійкових лічильників; безвентильні подільники частоти. Проектування ЦПП на тригерах, регістрах, двійкових лічильниках.

Типові аналого-імпульсні пристрої та генератори. Аналогові компаратори; цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі; мультивібратори; генератори лінійно змінної напруги.

Структурна схема та основні програмно-приступні вузли мікропроцесора. Структурна схема тримагістральної мікро-ЕОМ.

Класифікація, формати, основні групи, методи адресації команд мікропроцесора.

Організація підпрограм, циклів та переходів у програмах.

Організація пам’яті та нарощення її розрядності в багатокристальній мікро-ЕОМ. Основні схеми ОЗП і ПЗП.

Методи організації режимів програмного вводу (виводу, вводу) виводу за перериванням, прямого приступу до пам’яті (ППП), пріоритетного обслуговування зовнішніх пристроїв (ПОЗП). Інтерфейсні ІС мікро-ЕОМ на прикладі контролерів ППП та ПОЗП.


^

Л І Т Е Р А Т У Р А

  1. Божко А.П. Основи теорії кіл. ч.1. Кола гармонічного струму.-Вінниця, ВДТУ, 1998.

  2. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. – Київ, Вища школа, 1992.

  3. Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн.

-М.: Наука, 1999.

  1. Федоров Н.Н. Основы элетродинамики. – М.: Высшая школа, 1990.

5. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. –М.:

Радио и связь, 1996.

6. БАСКАКОВ С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. –М.: Высшая

школа, 2003.

  1. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. – М.: “Радио и связь”, 1995.

  2. Хьюлсман А.П., Аллен Ф.Е. Введение в теорию и расчет активных фильтров. –М.: “Радио и связь”. 2002.

9. Остапенко Г. С. Усилительные устройства: Учебн. пособие для вузов.

– М. : Радио и связь, 1989. – 456 с.

10. Манаев Е. И. Основы радиоэлектроники. – М. : Связь, 1985. – 488 с.

11. Хоровиц П. , Хилл У. Искусство схемотехники. М. : Мир, 1993. - 365 с.

12. Петренко Т. А. Підсилювальні пристрої. – Київ: Вища школа, 1995. – 289 с.

13. Мамонкин И. Г. Усилительные устройства. – М. : Связь, 1977. – 358 с.

14. Рудик В. Д. Конспект лекцій до курсу "Аналогові електронні пристрої".

– Вінниця: ВПІ, 1991. - 91с.

15. Лебедєв О.М., Ладик О.І. Цифрова схемотехніка: Навч. посібник. – К.: Арістей, 2005. – 247 с.

16. Кофанов В.Л. Математичні та схемотехнічні основи цифрових пристроїв: Навч. посібник. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 165 с.

17. Кофанов В.Л., Осадчук О.В., Гаврілов Д.В. Практикум з цифрових пристроїв на основі САПР Quartus II. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009 (друкується).
18. Кофанов В.Л. Цифрові пристрої та мікропроцесори: Навч. посібник (електронний варіант).

19. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Е.І. Сокол та ін. – К.: "Політехніка", 2008. – 594 с.

20. Жуйков В. Я. та ін. Цифрова схемотехніка. – К.: Аверс, 2002. – 408 с.

Схожі:

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614219
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614220
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614225
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188817
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614228
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи