Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» icon

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Скачати 276.4 Kb.
НазваМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Дата22.06.2012
Розмір276.4 Kb.
ТипДокументи

Міністерство Освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор В.В. Грабко


«–––––––––––––––––––––––– 2011р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійними програмами «Спеціаліст», «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Галузь знань: 0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок Спеціальність 7.050903– «Телекомунікаційні системи та мережі»


Вінниця 2011


Укладачі: Кичак Василь Мартинович, д.т.н., професор каф. ТКСТБ

Бортник Геннадій Григорович, к.т.н, доцент каф. ТКСТБ

Гикавий Віктор Арсентійович, к.т.н, доцент каф. ТКСТБ

Кононов Сергій Павлович, к.т.н, доцент каф. ТКСТБ


Заступник голови приймальної комісії О. Н. Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В. Д. Рудик


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № ___ від « ___ » __________ 2011 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від « ____ » _________ 2011 р.)


^ БЛОКИ ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ

до фахового вступного випробування


На фахове вступне випробування виносяться такі блоки змістовних модулів:


2.03.02 Основи програмування;

2.03.03 Обчислювальні методи вирішення інженерних задач;

2.05.01 Теорія побудови креслень;

2.05.02 Графіка радіо- та електротехнічних схем;

3.01.02 Аналіз електричних кіл при гармонічній дії;

3.01.03 Синтез електричних RLС-кіл;

3.02.01 Детерміновані сигнали та їх математичний опис;

3.02.02 Типові сигнали та завади в електрозв'язку;

3.02.03 Основи теорія потенційної завадостійкості;

3.02.04 Основи поняття та теореми теорії інформації;

3.03.01 Основи аналогової схемотехніки телекомунікацій;

3.03.02 Основи цифрової схемотехніки телекомунікацій;

3.04.01 Вузли електронних обчислювальних машин та мікропроцесорних систем;

3.04.02 Програмне забезпечення мікропроцесорних систем;

3.04.03 Мікропроцесорні системи;

3.06.01 Основні закони та рівняння теоретичної електродинаміки;

3.06.02 Поширення електромагнітних хвиль;

3.06.03 Випромінювання електромагнітних хвиль;

3.07.01 Пристрої електроживлення систем зв'язку;

3.07.02 Особливості електроживлення підприємств зв'язку;

3.08.01 Основи побудови комутаційного обладнання;

3.08.02 Основі положення теорії розподілу інформації;

3.08.03 Основи побудови телефонних мереж;

3.08.04 Основи технічної експлуатації комутаційного обладнання;

3.09.01 Мережі зв'язку загального користування;

3.09.02 Багатоканальні системи передачі;

3.09.03 Технічне обслуговування систем передачі первинної мережі загального користування;

3.10.02 Впливи на сигнал у лініях зв'язку;

3.10.03 Експлуатація лінійно-кабельних споруд зв'язку;

3.10.04 Будівництво та монтаж лінійно-кабельних споруд зв'язку;

3.11.01 Загальні принципи побудови телекомунікаційних та інфор­маційних мереж;

3.11.02 Принципи функціонування телекомунікаційних та інформа­ційних мереж;

3.11.03 Основні положення теорії взаємодії відкритих телекомуніка­ційних та інформаційних;

3.12.01 Принципи побудови систем зв’язку з рухомими об'єктами;

3.12.02 Технологія зони обслуговування в системах зв'язку з рухо­мими об'єктами;

3.12.03 Архітектура і функції центру комутації стільникової мережі;

3.12.04 Технічна експлуатація систем і мереж зв'язку з рухомими об'єктами;

3.12.05 Електромагнітна сумісність радіозасобів;

3.13.01 Сигнали телевізійного та звукового мовлення;

3.13.02 Системи та мережі телебачення та звукового мовлення;

3.13.03 Контроль та вимірювання в телерадіомовленні;

3.14.01 Системи документального електрозв'язку – основа інформа­ційно-обчислювальних мереж;

3.14.02 Технічна експлуатація систем документального електро­зв'язку;

3.16.01 Архітектура системи безпеки інформації в телекомунікацій­них системах та мережах;

3.16.02 Захист інформації в каналах електрозв'язку;


^ ПЕРЕЛІК ТА ЗМІСТ БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН, НА ОСНОВІ ЯКИХ СТВОРЕНО ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

 1. Математика.

 2. Фізика.

 3. Інформатика

 4. Теорія електричних кіл і сигналів

 5. Теорія електрозвязку

 6. Технічна електроніка

 7. Технічна електродинаміка

 8. Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації

 9. Вимірювання в телекомунікаціях

 10. Лінії звязку

 11. Цифрова обробка сигналів

 12. Основи схемотехніки

 13. Обчислювальна техніка та мікропроцесори

 14. Системи передавання в електрозвязку

 15. Системи комутації в електрозвязку

 16. Електроживлення систем звязку

 17. Системи звязку з рухомими обєктами

 18. Системи документального електрозвязку

 19. Телекомунікаційні та інформаційні мережі

 20. Системи радіо - і телемовлення

 21. Компютерні мережі та Інтернет

 22. Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах

 23. Технічне обслуговування телекомунікаційних систем і мереж
 1. Вища математика

Алгебра матриць. Лінійний простір, лінійні оператори. Лінійні операції над векторами. Рівняння площини та прямої в просторі. Рівняння прямої на площині. Криві та поверхні другого порядку. Похідні функції. Диференціал функції. Частинні похідні та повний диференціал. Диференціальні рівняння: першого порядку, вищих порядків, лінійні, системи диференціальних рівнянь. Ряд Тейлора. Ряд Фур’є. Інтеграли: визначений, подвійний, потрійний, поверхневий, криволінійний. Дивергенція і ротор векторного поля. Елементарні аналітичні функції. Перетворення Лапласа. Задачі Коші для хвильового рівняння. Метод Фур’є. Формула Д’аламбера. Рівняння Лапласа та рівняння теплопровідності. Дискретні неперервні випадкові величини. Форми завдання закону розподілу імовірностей. Нормальний розподіл. Центральна гранична теорема. Генеральна сукупність та вибірка.


 1. Фізика

Основні поняття кінематики. Маса, сила, імпульс. Робота і потужність. Закон Ньютона. Закон всесвітнього тяжіння. Закони збереження в механіці: імпульсу, моменту імпульсу, механічної енергії. Електричні заряди. Закон Кулона. Електричне поле. Поле точкового заряду. Характеристика електричного поля: потенціал, напруженість, енергія. Конденсатори. Електроємність. Електричний струм: закони Ома і Джоуля-Ленца, робота і потужність. Магнітне поле: магнітна індукція, сила Ампера. Сила Лоренца, магнітний потік, електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвела. Гармонічні коливання. Хвилі: види, рівняння плоскої монохроматичної хвилі. Електромагнітні хвилі: когерентність, інтерференція, дифракція. Квантові властивості світла. Формули де Бройля. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція. Рівняння Шрединберга. Будова ядерного ядра. Реакція поділу і синтезу. Енергія зв’язку. Радіоактивність. Основні уявлення молекулярно-кінетичної теорії. Рівняння термодинамічної системи. Перше та друге рівняння термодинаміки. Класифікація твердих тіл. Електропровідність.


 1. інформатика

Структура програми на мові BASIC. Основні оператори. Стуктура програми на мові PASCAL. Основні оператори. Стандартні модулі. Структура програми на мові Сі. Основні оператори. Організація вводу-виводу. Підпрограми на мові BASIC. Організація виклику, повернення до основної програми. Процедури та функції в мові PASCAL. Структурна організація. Відмінності між процедурами і функціями. Підпрограми на мові Сі. Структурна організація, організація виклику, фактичні і формальні параметри, значення, які повертаються підпрограмою. Цикли в мові BASIC. Особливості організації, різновиди. Цикли в мові PASCAL. Різновиди особливості організації та функціонування. Запасний тип даних мови PASCAL. Особливості опису формальних параметрів та особливості роботи з фактичними параметрами (виклик, запис). Оператори переходу у мові BASIC. Вибір, умовний перехід, безумовний перехід. Оператори переходу у мові PASCAL. Вибір, умовний перехід, безумовний перехід. Оператори переходу у мові Сі. Вибір, умовний перехід, безумовний перехід. Організація вводу/виводу на мові PASCAL та BASIC. Порівняльна характеристика. Робота з масивами в мовах PASCAL, BASIC та Сі. Особливості опису та звернення. Порівняльна характеристика.


^ 4. Теорія електричних кіл та сигналів

Детерміновані сигнали та їх математичний опис: аналогові сигна­ли та їх математичне подання (часове, спектральне, рядами, геометричне тощо); дискретні сигнали та їх математичне подання; аналіз проходження детермінованих сигналів через лінійні та нелінійні кола.

Аналіз електричних кіл при гармонічній дії: основні рівняння, тео­реми та методи аналізу лінійних та нелінійних електричних кіл; частотні характеристики електричних кіл; перехідні процеси в електричних колах, класичний та операторний методи аналізу кіл у перехідних режимах; часто­тний метод аналізу - амплітудно-частотний та фазочастотний спектри, спе­ктральна густина, умови неспотвореної передачі сигналів через електричне коло; нелінійні кола при гармонічних діях, нелінійні перетворення сигналів; кола зі зворотним зв'язком, стійкість, автоколивальні кола; коректуючі кола - пасивні та активні амплітудні і фазові коректори; дискретні кола - імпульсні характеристики дискретних кіл, дискретна згортка, z-перетворення та його властивості, цифрові фільтри. Синтез електричних RLC-кіл: основні теорії чотириполюсників характеристичні та робочі параметри, передавальні функції чотириполюсни­ків; кола з розподіленими параметрами; аналогові частотно-селективні фі­льтри , синтез RС та LС фільтрів, розрахунок фільтрів.


^ 5. Теорія електрозв'язку

Математичний опис основних фізичних процесів передавання сигналів каналами зв'язку при наявності завад; вивчення методів забезпечення граничних характеристик систем зв'язку як за достовірністю, так і за швидкістю передачі інформації.

Загальні відомості про системи електрозв'язку: визначення та терміни в системах електрозв'язку; основні характеристики систем електро­зв'язку.

Типові сигнали та завади в електрозв'язку: статистичні (імовірнісні) характеристики типових повідомлень, сигналів та завад; сигнали аналогових, дискретних (цифрових) та імпульсних модуляцій; методи формування та перетворення сигналів у системах зв'язку; основи теорії розділення сигналів у багатоканальних системах.

Основи теорія потенційної завадостійкості: математичні моделі каналів зв'язку; статистичні критерії оптимального прийому, оптимальний прийом аналогових та дискретних сигналів у різних каналах; цифрові методи передачі аналогових сигналів.

Основні поняття та теореми теорії інформації: інформаційні характеристики джерел повідомлень та сигналів, коректуючі коди та їх вико­ристання, теореми кодування Шеннона; ефективність системи зв'язку та методи її підвищення.


6. Технічна електроніка

Класифікація електронних компонентів, їх основні властивості і параметри. Фізичні процеси у напівпровідників. ВАХ і опір p-n переходу. Пробій p-n переходу. Ємність p-n переходу. Випрямляючі діоди. Варикап. Кремнієві стабілітрони. Тунельні діоди. ВЧ та НВЧ діоди. Фізика газового розряду. Стабілітрон, тиратрон, індикаторні лампи. Біполярні транзистори: принцип роботи, схеми ввімкнення, коефіцієнт передачі по струму, статистичні ВАХ. Параметри транзистора як активного чотириполюсника. Частотні властивості транзистора. Фізична еквівалентна схема біполярного транзистора. Залежність параметрів біполярного транзистора від режиму роботи і температури. Динамічний та ключовий режими роботи біполярного транзистора. Принцип роботи польового транзистора з p-n переходом. Параметри польового транзистора. ВАХ польового транзистора з p-n переходом. Робота польового транзистора під навантаженням. Польовий транзистор Шоткі. Фізична еквівалентна схема польового транзистора. Фізичні процеси у структурі МДН. МДН транзистор з вбудованим та індукованим каналом. Чотирьохшарові напівпровідникові структури.

Вакуумні та газорозрядні фотоелектронні прилади. Фоторезистор, фотодіод, фототранзистор. Світлодіоди. Лазери. Принцип голографії. Види емісії катода електронних ламп. Електровакуумний діод. Електровакуумний тріод. Електровакуумний тетрод. Полоскові лінії та елементи на їх основі. ЕПТ з електростатичним і електромагнітним відхиленням та фокусуванням. Спеціальні види ЕПТ. Світловоди. Електролюмінісцентні елементи. Індикатори на рідких кристалах. Прилади з зарядовим зв’язком (фізика роботи, основні параметри). Напівпровідникові та гібридні мікросхеми. Мікроелектронні технології. Методики розрахунку мікросхем.


^ 7. Технічна електродинаміка

Теоретичні основи електродинаміки: основні типи електромагнітних полів, рівняння Максвела; закон збереження енергії електромагнітного поля, граничні умови для векторів електромагнітного поля; плоскі елект­ромагнітні хвилі, поляризація та дисперсія електромагнітних хвиль.

Поширення електромагнітних хвиль: поширення електромагнітних хвиль в однорідному середовищі, у намагніченій плазмі, у намагніченому феритовому середовищі, в умовах Землі й атмосфери; коефіцієнти Френеля, явище повного внутрішнього відбиття, наближені граничні умови, яви­ще поверхневого ефекту; класифікація радіохвиль за діапазонами і спосо­бами поширення, методи розрахунку напруженості поля в умовах Землі й атмосфери; основи теорії направлених електромагнітних хвиль, у різних на­прямних системах.

Випромінення електромагнітних хвиль: випромінювання елементарного електричного і магнітного випромінювачів; типи і параметри антен, використовуваних у техніці зв'язку; взаємні (реактивні) елементи - ате­нюатори, хвилеводні розгалуження, спрямовані відгалужувачі та невзаємні - феритові вентилі, циркулятори, фазообертачі, хвилеводні пристрої; філь­три НВЧ, об'ємні резонатори.


^ 8. Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації

Основи метрології: принципи метрологічного забезпечення; закон України про метрологію та метрологічну діяльність; статистичний аналіз і оцінка похибок вимірювання; акредитація вимірювальних лабораторій.

Державна система стандартизації в Україні: науково-методичні основи стандартизації; організація робіт зі стандартизації в Україні; управ­ління якістю продукції та послуг; економічна ефективність стандартизації. Сертифікація продукції та послуг: правові основи сертифікації; си­стема сертифікації УкрСЕПРО.


^ 9. Вимірювання в телекомунікаціях

Вимірювання енергетичних та часових параметрів електромагнітних коливань: основні методи вимірювання параметрів електромагнітних коливань та прилади, що для цього застосовуються.

Вимірювання параметрів кіл надвисоких сигналів: особливості, дослідження та вимірювання характеристик та параметрів кіл надвисоких частот. Вимірювальні генератори: застосування вимірювальних генераторів для визначення основних характеристик телекомунікаційних систем та мереж.


^ 10. Лінії зв’язку

Основи положення теорії проводових ліній зв'язку: принципи орга­нізації передачі сигналів лініями зв'язку; фізичні процеси поширення елек­тричної енергії (хвиль) у довгих лініях; первинні та вторинні параметри пе­редачі ліній; зустрічний та попутний потоки.

Впливи на сигнал у лініях зв'язку: теорія взаємного електромагнітно­го впливу між лініями зв'язку; вплив зовнішніх електромагнітних полів; за­ходи із захисту кабельних ліній зв'язку від різноманітних електромагнітних впливів; причини корозії лінійних споруд зв'язку, оцінка ступеню її впливу і методи боротьби. Експлуатація лінійно-кабельних споруд зв'язку: технічний нагляд за станом та обслуговування кабельних ліній зв'язку, напрями по їх підви­щенню; аварійно-відновлювальні роботи на кабельних лініях зв'язку. Будівництво та монтаж лінійно-кабельних споруд зв'язку: техноло­гія прокладення та монтаж кабельних ліній зв'язку; паспортизація кабель­них магістралей.

^
11. Цифрова обробка сигналів

Теоретичні основи, методи та засоби перетворення сигналів у телекомунікаційних системах. Аналого-цифрове перетворення сигналів, дискретний спектральний аналіз. Цифрове представлення сигналів, теорема Котельникова, похибки цифрового представлення, базиси дискретних функцій, дискретне та швидке перетворення Фур’є, гратчасті функції, програмна та апаратна реалізація алгоритмів дискретного та швидкого перетворення Фур’є.


12. основи схемотехніки

Підсилювачі. Термостабілізація підсилювачів. Зворотний зв’язок у підсилювачах. Вибіркові підсилювачі. Вихідні каскади підсилення. Підсилювач низької частоти. Широкосмугові підсилювачі. Підсилювачі постійного струму (ППС). ППС з перетворенням частоти. LC-генератори. RC-генератори. Генератор на тунельному діоді. Види модуляції. Амплітудні модулятори. Частотні та фазові модулятори. Транзисторні ключі. Детектори. Операційні підсилювачі (ОП). Компаратори. Тригери. Симетричний тригер з зовнішнім зміщенням. Несиметричний тригер з емітерним зв’язком (тригер Шмітта). Принцип дії та схеми базових логічних елементів. Одно- і двоперіодні випрямлячі. Транзисторні блокінг-генератори. Симетричні мультивібратори. Очікуючі мультивібратори. Мультивібратори на логічних елементах та операційних підсилювачах. Генератори лінійно змінної напруги (ГЛЗН). ГЛЗН із зворотними зв’язками. Фантастронний генератор. Аналого-цифрові перетворювачі. Цифро-аналогові перетворювачі.


13. обчислювальна техніка та мікропроцесори

Принцип шинної організації мікропроцесорних систем. Історія розвитку мікропроцесорної техніки та її класифікація. Архітектура мікропроцесорів Нейманівського та Гарвардського типів, їх особливості, приклади. Архітектура сімейства мікроЕОМ MCS-51, її особливості та основні характеристики. Система команд та способи адресації інформації в мікроЕОМ сімейства MCS-51. Організація пам’яті та її типи в мікроЕОМ сімейства MCS-51 Організація, призначення та приклади використання таймерів-лічильників в мікроЕОМ MCS-51. Організація системи переривань в MCS-51. Особливості архітектури AVR RISC мікропроцесорів. Способи адресації інформації та система команд AVR RISC мікропроцесорів. Особливості організації пам’яті та системи переривань в AVR RISC мікропроцесорах. Особливості архітектури мікропроцесорів Х86 та програмно-логічна модель процесора для прикладного програміста. Відмінності 32-х та 16-розрядних мікропроцесорів сімейства Х86. організація системи переривань в мікропроцесорах сімейства Х86. призначення та принцип організації віртуальної пам’яті.


^ 14. Системи передавання в електрозв'язку

Мережі зв'язку загального користування: первинна мережа загального користування; транспортна мережа зв'язку та мережі доступу; систе­ми та канали передачі первинної мережі загального користування.

Багатоканальні системи передачі: принципи побудови багатоканальних систем передачі (БСП), основні операції, лінійні БСП, переносники;, системи передачі з частотним розподілом каналів - груповий та лінійний тракти, автоматичне регулювання рівня передачі, виділення і транзит каналів та груп каналів; системи передачі з часовим розподілом каналів - фор­мування канальних сигналів, груповий сигнал, цикл передачі, структурна схема кінцевої станції; цифрові системи передачі (ЦСП) - методи аналого-цифрового перетворення сигналів, лінійний та нелінійний кодеки, об'єднання цифрових потоків, мультиплексування в ЦСП, плезіохронна та синхронна ієрархії ЦСП;. апаратура систем передачі для різних середовищ поширення, синхронізація ЦСП.

Технічне обслуговування систем передачі первинної мережі загального користування: організація технічного обслуговування аналогових та цифрових багатоканальних систем передачі; принципи побудови автомати­зованої системи технічної експлуатації багатоканальних систем передачі; паспортизація типових каналів зв'язку.


^ 15. Системи комутації в електрозв'язку

Основи побудови комутаційного обладнання: основні поняття (ко­мутація, абонентські лінії, комутаційний вузол, з'єднувальний тракт, адрес­на інформація та інші); структура комутаційного вузла (комутаційна систе­ма, лінійні та абонентські комплекти, керуючі пристрої та інші); загальний алгоритм встановлення з'єднання (процедура роботи комутаційного вузла від підняття телефонної трубки до відбою); основні комутаційні прилади для аналогових та цифрових систем комутації (реле, інтегральні мікросхе­ми, мікропроцесори ).

Основи побудови телефонних мереж: телефонні мережі та вимоги до них; принципи районування міських телефонних мереж (між станційні зв'язки, вузлоутворення та інші); побудова міжміської, мережі, типи з'єднувальних ліній; принципи цифровізації і взаємодії аналогових та циф­рових мереж.

Аналогові комутаційні станції: координатна автоматична телефонна станція (АТС) типу АТСК-У; функціональна схема, побудова комутаційних блоків (АП, ГП, РП), керівних пристроїв (регістри, маркери), лінійні та абонентські пристрої; процеси встановлення з'єднань, схеми окремих пристроїв; квазіелектронна АТС типу "Квант".

Цифрові системи комутації: визначення та .узагальнена архітектура цифрової системи комутації(ЦСК), класифікація ЦСК; побудова комутаційних блоків (типу "Ч", "ГГ); функціональна схема ЦСК "Квант-Є", проце­дури встановлення з'єднань. .

Основи положення теорії розподілу інформації: основні поняття (виклик, зайняття, звільнення, потоки викликів, навантаження, втрати ви­кликів та інші); потоки викликів (найпростіший потік, примітивний потік та інші); навантаження та характеристики якості обслуговування; модель комутаційного процесу з втратами та чеканням; структура пучків ліній та за­соби їх розрахунку; основи проектування ЦСК типу "Квант-Є ".

Основи технічної експлуатації комутаційного обладнання: міжстанційна взаємодія і сигналізація - взаємодія АТС на міських телефонних ме­режах, типи з'єднувальних ліній, лінійні комплекти, сигнальні коди на ТМ САР, міських та міжміських мережах; методи технічної експлуатації анало­гових АТС та цифрових систем комутації; призначення та функції центрів техні


^ 16. Електроживлення систем зв'язку

Пристрої електроживлення систем зв'язку: трансформатори - робота під навантаженням, трифазні трансформатори, спецтрансформатори; випрямлячі - робота на активне, індуктивне та ємнісне навантаження, схеми випрямлячів, зглажувальні фільтри; стабілізатори напруги - параметри стабілізаторів та їх типи, стабілізатори на кремнієвих стабілітронах, ферорезонансні стабілізатори, транзисторні стабілізатори неперервної дії, імпульсні стабілізатори; перетворювачі напруги - принцип дії, транзисторні перетворювачі напруги із самозбудженням та незалежним збудженням; принципи побудови джерел електрохоівлення з безтрансформаторним вхо­дом, перспективи розвитку джерел електроживлення.

Особливості електроживлення підприємств зв'язку: підприємства зв'язку з різними умовами енергопостачання; електроживлення автоматичних та міжміських телефонних станцій; пристрої гарантованого електрожи­влення; нетрадиційні джерела електроживлення апаратури зв'язку


^ 17. Системи зв'язку з рухомими об'єктами

Загальні принципи побудови систем і мереж зв'язку з рухомими об'єктами: способи утворення каналів радіозв'язку з рухомими об'єктами; зонові і транкінгові системи та мережі; стільникові системи радіозв'язку з рухомими об'єктами, основні стандарти; організація глобального зв'язку з рухомими об'єктами на основі низькоорбітальних супутникових систем

Технологія зони обслуговування в мережах зв'язку з рухомими об'єктами: геометричні співвідношення в системі координат, пов'язаних із гексогональною структурою; умови поширення радіохвиль в умовах міста та приміській зоні; розрахунки статистичних характеристик сигналу та за­вад в системах радіозв'язку з рухомими об'єктами,

Архітектура і функції центру комутації стільникової мережі (ЦКСМ): функціональні підсистеми обладнання ЦКСМ; функціональна схема ЦКСМ типу DХ-220МТХ; структурні схеми цифрового комутаційного поля, блоків частотних приймачів-передавачів, кінцевих лінійних кому­таторів та інших. Електромагнітна сумісність радіозасобів: регламент радіозв'язку щодо використання радіочастот та ведення радіообміну; вимірювання па­раметрів джерел електромагнітного випромінювання та електромагнітних завад.

Технічна експлуатація систем і мереж зв'язку з рухомими об'єктами: функціональні підсистеми сигналізації, керування та технічної експлуатації; контроль та вимірювання якісних показників радіозв'язку з рухомими об'єктами; порядок і періодичність проведення технічних оглядів і поточного ремонту передавачів, приймальної, підсилювальної і промі­жної апаратури, електросилового обладнання, антенно-вежових споруд.
^

18. Системи документального електрозв'язку


Структура інформаційно-обчислювальних мереж, її елементи та характеристики: кінцеві пристрої - склад, характеристики, особливості побудови; канали зв'язку систем документального електрозв'язку – способи передачі дискретних сигналів, вимоги до каналів; системи факсимільного зв'язку - ознаки, характеристики, структурна побудова, різновид факсимі­льних систем; забезпечення якості інформації - методи надмірного коду­вання, організація систем із зворотнім зв'язком; системи розподілу інфор­мації.

Технічна експлуатація систем документального електрозв'язку: методи контролю, вимірювань; діагностики та прогнозування в системах документального електрозв'язку; алгоритмічні та технічні засоби контролю та вимірювань у системах документального електрозв'язку; міжнародні та внутрішні вимоги до спряження обладнання в системах документального електрозв'язку.


^ 19. Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Загальні принципи побудови телекомунікаційних мереж: архітектур­ні принципи побудови телекомунікаційних мереж, поняття архітектури ме­реж; топологічна модель; організаційна структура; композиційні принципи утворення сегментів; функціональна модель; протокольна модель; фізична структура; елементи синтезу й аналізу телекомунікаційних мереж.

Принципи організації зв'язку в телекомунікаційних, та інформаційних мережах: телекомунікаційні технології - поняття «технології» і «режиму переносу інформації» у сфері телекомунікацій; технології передачі да­них у мережах абонентського доступу; технології в територіальних мере­жах; технології високошвидкісної передачі цифрових потоків у магістраль­них мережах; технологія цілком оптичних мереж; телекомунікаційний сер­віс - поняття служб, платформи надання послуг, телематичні служби, мультисервісна платформа надання послуг.

Концепції побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж, існую­чих мереж; Єдиної національної системи зв'язку України - її первинні і вторинні мережі; цифрової мережі з інтеграцією служб - її нові можливості в порівнянні з телефонною мережею; концепція Інтернет - принципи об'єднання мереж на основі протоколів сітьового рівня; стратегія розвитку телекомунікацій на Україні; поняття Глобальної Інформаційної Інфраструктури (GІІ)


^ 20. Системи радіо- і телевізійного мовлення

Сигнали телевізійного та звукового мовлення: принцип формування відеосигналів у телебаченні; сигнали моно- та стереозвукового мовлення, звукового супроводження; радіосигнали телебачення та звукового мовлення, їх передавання та приймання.

Системи та мережі телебачення і звукового мовлення: телевізійні системи різної чіткості; системи звукового мовлення та звукового супроводження телевізійного мовлення; системи аналогового та цифрового телеба­чення, звукового мовлення, аудіовізуального мультимедіа; мережі розподі­лу програм телебачення та звукового мовлення.

Контроль та вимірювання в телерадіомовленні: сприйняття та якість відтворюваної аудіовізуальної інформації; випробувальні і вимірювальні сигнали в телерадіомовленні, випробувальні таблиці телебачення; дис­танційний та автоматичний контроль і діагностика основних параметрів якості трактів телерадіомовлення.


^ 21. Комп’ютерні мережі та Internet

Особливості архітектури та протоколів локальних комп’ютерних мереж, організаційна структура мережі Internet., основи побудови корпоративних мереж, апаратне забезпечення локальних комп’ютерних мереж, модеми, основи мережених операційних систем, сервісні оболонки та пошукові системи в мережі Internet.


^ 22. Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах

Архітектура системи безпеки інформації: основні шляхи витоку інформації та несанкціонованого доступу в канапах телекомунікацій; структура та задача органів безпеки інформації в інформаційних системах; ор­ганізаційно-технічні та режимні заходи систем захисту інформації.

Захист інформації в каналах зв'язку: сучасні концепції криптографії, алгоритми та системи шифрування; цифрові та аналогові захисту мовної та факсимільної інформації.

Нормативна і правова бази захисту інформації в системах та мережах телекомунікацій України: законодавча, нормативно-методична, на­укова, нормативно-правова бази України із забезпечення інформаційної безпеки в системах телекомунікацій; стандартизація методів забезпечення та сертифікація компонентів систем телекомунікацій за вимогами інформаційної безпеки.


^ 23.Технічне обслуговування телекомунікаційних систем та мереж

Основи керування мережами та послугами телекомунікацій. Основні поняття про керування складними системами. Регулювання та керування в телекомунікаціях. Мережі та послуги телекомунікацій як об’єкти керування. Принципи керування мережами та послугами телекомунікацій. Технічна експлуатація систем передачі даних. Показники надійності систем. Загальні питання технічної експлуатації систем передавання. Контроль технічного стану систем передавання.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З


фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування є комплексною перевіркою професійних знань студентів, набутих за чотири роки навчання. Безпосередньо перевіряються знання з нормативних профілюючих дисциплін спеціальності. Висока якість цих знань неможлива без загальної фундаментальної та гуманітарної підготовки. Одним із компонентів критеріїв оцінки знань є вміння вільно використовувати знання з загальноосвітніх дисциплін при розв'язанні професійних задач спеціальності.

"5+" - Глибоко та міцно володіє програмним матеріалом у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, викладає матеріал грамотно, логічно, орієнтується в історії науки і техніки радіозвязку, соціально-економічних чинниках та наслідках їх розвитку та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання як стандартних, так і нестандартних задач, застосування при цьому наукових даних, отриманих самостійно з залученням науково-технічних джерел; обрати технічну базу розробленої телекомунікаційної апаратури, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційної системи та мережі; виконати моделювання, аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи; запропонувати декілька альтернатив вирішення типової задачі та оцінити переваги та недоліки альтернативних методів; запропонувати і реалізувати шляхи вирішення задач, що не мали прямих прототипів і аналогів при вивченні дисципліни; впевнено пов'язати теоретичні положення з прикладами сучасної апаратури електрозвязку; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування телекомунікайних засобів.

"5" - Глибоко та міцно володіє програмним матеріалом у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, викладає матеріал грамотно, логічно, орієнтується в історії науки І техніки телекомунікацій, соціально-економічних чинниках та наслідках їх розвитку та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання стандартних задач; обрати технічну базу розробленої апаратури електрозвязку, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційної системи та мережі; виконати моделювання, аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи;; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування телекомунікаційних засобів.

"5-" - Глибоко та міцно володіє програмним матеріалом у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, викладає матеріал грамотно, логічно та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання стандартних задач; обрати технічну базу розробленої телекомунікаційної апаратури, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційних систем та мереж; виконати моделювання, аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої радіосистеми; запропонувати декілька альтернатив вирішення типової задачі та оцінити переваги та недоліки альтернативних методів; впевнено пов'язати теоретичні положення з прикладами сучасної апаратури електрозвязку; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування телекомунікаційних засобів.

"4+" - володіє програмним матеріалом у повному обсязі, викладає матеріал грамотно, логічно та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання стандартних задач; обрати технічну базу розробленої телекомунікаційної апаратури, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційної системи; виконати моделювання, аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи; запропонувати декілька альтернатив розвязання типової задачі і оцінити переваги та недоліки альтернативних методів; впевнено пов'язати теоретичні положення з прикладами сучасної апаратури електрозвязку; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування телекомунікаційних засобів.

"4" - володіє програмним матеріалом у повному обсязі, викладає матеріал грамотно, логічно та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання стандартних задач; обрати технічну базу розробленої телекомунікаційної апаратури, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційної системи; виконати моделювання, аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи; впевнено пов'язати теоретичні положення з прикладами сучасної апаратури електрозвязку; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування телекомунікаційних засобів.

"4-" — володіє програмним матеріалом у повному обсязі та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання стандартних задач; обрати технічну базу розробленої телекомунікаційної апаратури, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційної системи; виконати аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи та мережі; впевнено пов'язати теоретичні положення з прикладами сучасної апаратури електрозвязку; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування засобів електрозвязку.

"3+" — володіє основною частиною програмного матеріалу та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання більшості стандартних задач; обрати технічну базу розробленої телекомунікаційної апаратури, розробити структурну та функціональну схему телекомунікаційної системи та мережі; виконати аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці та проектування телекомунікаційних засобів.

"3" — володіє основною частиною програмного матеріалу та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання більшості стандартних задач; обрати технічну базу розробленої апаратури електрозвязку, розробити структурну схему телекомунікаційної системи; виконати аналіз ефективності та оцінку надійності розробленої системи; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці.

"3-" - володіє більше 50% програмного матеріалу та вміє: використовувати теоретичний матеріал для розв'язання від 50% до 75% стандартних задач; обрати технічну базу розробленої апаратури електрозвязку; розробити структурну схему телекомунікаційної системи; виконати оцінку надійності розробленої системи; використовувати сучасні програмні продукти для автоматизації інженерної праці.

"2" - знання до 50% теоретичного матеріалу головних розділів, вміння розв'язувати менше ніж 25% стандартних задач;

"1" - незнання переважної частини теоретичного матеріалу головних розділів, невміння розв'язувати стандартні задачі.


перелік літератури


 1. Освітньо-професійна програма з напряму 0924 “Телекомунікації. Галузевий стандарт вищої освіти України. Київ. 2004.

 2. Пак В.В., Носенко Ю.Л. Вища математика: Підручник – К.: Либідь, 1996.

 3. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебное пособие для втузов: Т1 – 13-е изд. – М.: Наука, 1985.

 4. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление: Учебное пособие для втузов: Т2 – 13-е изд. – М.: Наука, 1985.

 5. Савельев И.В. Курс физики: Учебн. Для втузов: Т1 – М.: Наука. 1989.

 6. Савельев И.В. Курс физики: Учебн. Для втузов: Т2 – М.: Наука. 1989.

 7. Савельев И.В. Курс физики: Учебн. Для втузов: Т3 – М.: Наука. 1989.

 8. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Учебн. пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1989.

 9. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Для втузов: 3-е изд., перераб. И доп. Т2. Электричество и магнетизм. – М.: Высшая школа, 1977.

 10. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики: Для втузов: 3-е изд., перераб. И доп. Т3. Волновые процессы. Оптика. Атомная и ядерная физика. – М.: Высшая школа, 1979.

 11. Бушок Г.Ф., Півень Г.Ф. Курс фізики: в 2-х ч. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1983.

 12. Бочлаев И.П. Вычислительная математика и программирование. – М.: Высшая школа, 1990.

 13. Самарский А.А. Введение в численные методы. – М.: Наука, 1987.

 14. Техніка обчислень і алгоритмізація: Навчальний посібник/ І.Ф. Следзінський, М.А. Ломакович, Ю.С. Рамський і ін. – К.: Вища школа. 1990.

 15. Трей Д. Программирование на языке СИ для персонального компьютера IBM PC/ Пер. с анлг. – М.: Радио и связь, 1991.

 16. Хершель Р. TURBO PASCAL 4.0/5.0. – Вологда: МП «МИК», 1991.

 17. Сердюченко В.Л. Розробка алгоритмів TURBO PASCAL, 1998.

 18. ДСТУ 2617-94. Електрозв'язок. Мережі та канали передавання да­них. Терміни та визначення.

 19. ДСТУ 3254-94. Радіозв'язок. Терміни та визначення.

 20. ДСТУ 2623-94. Зв'язок поштовий. Терміни та визначення.

 21. Цифровий зв`язок: Довідник / І. П. Панфілов, В.К. Стеклов, М.Л. Бірюков та ін.; Під ред. В.К. Стеклова.- К.: Техніка, 1992.

 22. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом „Вильямс”, 2003.

 23. Цифровая сельская связь./ И.В. Ситняковский, В.И. Мейкман, Б.Н. Маслицкий; Под ред. М.Д. Венедиктова. М.: Радио и связь, 1994.

 24. Прокис Д. Цифровая связь. Пер. с англ./Под ред. Д.Д. Кловского - М.: Радио и связь, 2000.

 25. Стеклов В.К., Беркман Л.И. Проектування телекомунікаційних мереж: Підр. для вузів / Під ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2002.

 26. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі. Підр. для вузів. – К.: Техніка, 2001.

 27. Бакланов И.Г. Технология измерений в современных коммутациях.- М.: Радио и связь, 1997.

 28. Бакланов И.Г. Методы измерений в системах связи.- М.: Эко-Трендз, 1999.

 29. Бакланов И.Г. Технологии измерений первичной сети.- М.: Эко-Трендз, 2000.

 30. Иванов А.Б. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи.- М.: САЙРУС СИСТЕМС, 2000.

 31. Колинько Т.А. Измерения в цифровых системах связи.- К.: ВЕК, 2002.

 32. Ханин Ц.И., Шалатова Л.Н., Шейкина Т.С. Эксплуатация электроустановок предприятий связи. Учебное пособие.- М.: Радио и связь. 1994.

 33. Телекоммуникационные системы и сети. Учеб. пособие в 3 томах./ Катунин Г.П., Малчов Г.В., Попантопонуло В.Н., Шувалов В.П.; Под ред. В.П. Шувалова.- М.: Телеком, 2004.

 34. Гайворинская Г.С. Основы построения сетей и систем телефонной связи. Учебное пособие для вузов. Одесса: УГАС, 1997.

 35. Жданов А.Г., Рассказов Д.А., Смирнов Д.А. Передача речи по сетям с коммутацией пакетов. ІР-телефония.- СПб.: СПб ГУТ, 2001.

 36. Гольдштейн Б.С., Сигнализация в сетях связи.- М.: Радио и связь, 1997.

 37. Уайндер С. Справочник по технологиям и средствам связи. Пер. с англ.- М.: Мир, 2000.

 38. Гордиенко В.И., Крухмалев В.В., Иванов В.И. и др. Проектирование и техническая эксплуатация систем передачи. М.: Радио и связь, 1996.

 39. Многоканальные системы передачи / Н.Н. Баева, В.И. Гордиенко, С.А. Курицын и др.; Под ред. Н.Н. Баевой и В.И. Гордиенко. М.: Радио и связь, 1996.

 40. Назаров А.Н. Симонов М.В. АТМ: технология высокоскоростных сетей. М.: Эко-Трендз , 1999.

 41. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH М.: Эко-Трендз, 1997.

 42. Хмелев К.Ф. Основы SDH.- К.: ІВЦ “Політехнік”, 2003.

 43. Кириллов В.И. Многоканальные системы передачи. Учебник для вузов.- М.: Новое знание, 2002.

 44. Корнійчук В.І., Мосорін П.Д. Волоконно-оптичні компоненти, системи передачі та мережі. – Одеса: Друк, 2001.

 45. Корнейчук В. И. Лесовой И.П. Волоконно-оптические измерения.- К.: Наукова думка, 1999.

 46. Справочник по волоконно-оптическим линиям связи / Л.М. Андрушко, В.А. Вознесенский, В.Б. Каток и др. Под ред. С.В. Свечникова и Л.М. Андрушко.- К.: Техніка, 1988.

 47. Семенов А.Б., Стрижаков С.К., Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы.- М.: ЛАЙТ, 2001.

 48. Дьяконов В.П., Смердов В.Ю. Бытовая и офисная техника связи.- М.: СОЛОН, 1999.

 49. Андрианов В.И., Соколов А.В. Средства мобильной связи.- СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 1999.

 50. Ратынский М.В. Основы сотовой связи.- М.: Радио и связь, 1998.

 51. Корнейчук В.Н. Сотовые коммуникации.- К.: ВИПОЛ, 1997.

 52. Кичак В.М., Бортник Г.Г., Семенюк О.А. Засоби оргтехніки та зв’язку. Навч. посібник.-В.: ВДТУ, 2001.

 53. Мікрохвильові технології в телекомунікаційних системах / Т.М. Наритник, В.П. Бабак, М.Ю. Ільченко, С.О. Кравчук.- К.: Техніка, 2000.

 54. Спутниковая связь и вещание. Справочник / Под.ред. Л.Я. Кантора.- М.: Радио и связь, 1997.

 55. Радиорелейные и спутниковые системы передачи. Учебник для вузов / Немировский А.С., Данилевич О.С., Маримонт Ю.И. и др. Под ред. А.С. Немировского.- М.: Радио и связь, 1986.

 56. Нарытник Т.Н. Радиорелейные и трансферные системы передачи. Учебное пособие.- К.: Вид. Дім „Ін Юрс”, 2003.

 57. Лагутин В. С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных каналах.- М.: Энергоатомизд, 1996.

 58. Петраков А.В. Основы практической защиты информации. М: Радио и связь, 2001.

 59. Горальски В. Технологии ADSL и DSL.- М.: ЛОРИ, 2000.

 60. Гальдштейн Б.С., Пличук А.В., Суховицкий А.Л. ІР-телефония.- М.: Радио и связь, 2001.

 61. Денисьева О.М., Мирошников Д.Г. Средства связи для „последней мили”. М.: Эко-Трендз, 1998.

 62. ДСТУ 3008-95. Документація, звіти у сфері науки і техніки.- К.: Держстандарт України, 1995.

 63. Сапаров В.Е., Максимов Н.А. Системы стандартов в электросвязи и радиоэлектронике. Учеб. пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 1985.

 64. Усатенко С.Т., Каченюк Т.К., Терехова М.В. Выполнение электрических схем по ЕСКД. Справочник.- М.: Издательство стандартов, 1989.

Схожі:

Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614219
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614220
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614225
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188817
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614228
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Міністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.» iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи