Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Скачати 98.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Дата22.06.2012
Розмір98.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В. В. Грабко

«_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання на 2, 3-й курс ВНТУ за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр»

для випускників заочних підготовчих курсів Головного центру довузівської підготовки ВНТУ

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Галузь – ^ 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Напрям підготовки – 6.050903 «Телекомунікації»


Вінниця 2012

ВСТУП


Фахове вступне випробування на навчання на 3-й курс ВНТУ за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» для випускників заочних підготовчих курсів Головного центру довузівської підготовки ВНТУ на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в галузі – 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок» за напрямом підготовки 6.050903 – «Телекомунікації» приймається фаховою атестаційною комісією.

^

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУПри підготовці до фахового вступного випробування вступник завчасно отримує перелік запитань, які є основою побудови екзаменаційних білетів. Екзаменаційні білети складаються з чотирьох практичних і теоретичних завдань, які базуються на включених в програму дисциплінах, необхідних практичних навичках і знаннях виробничої практики. Присутність на вступних випробуваннях сторонніх осіб без дозволу ректора не допускається. Тривалість усного екзамену в навчальній групі не повинна перевищувати 9 годин. Перебування претендента в екзаменаційному приміщенні не повинно тривати більше 4 годин. При проведенні усного фахового випробування в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 претендентів. Для підготовки до відповіді претенденту повинно надаватися не менше 30 хвилин. Практичні навички можуть перевірятися із застосуванням спеціального обладнання і технічних засобів.

Нижче наведений перелік базових дисциплін на основі яких побудовані завдання. Цей перелік відповідає навчальному плану підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05090301 – «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку» та навчальному плану підготовки за ОПП «Бакалавр» 1-го та 2-го курсів за напрямом підготовки 6.050903 – «Телекомунікації».


 1. Вища математика

 2. Фізика

 3. Інформатика

 4. Теорія електричних кіл та сигналів

 5. Теорія електричного зв’язку


^ 1. ВИЩА МАТЕМАТИКА


Алгебра матриць. Лінійний простір, лінійні оператори. Лінійні операції над векторами. Рівняння площини та прямої в просторі. Рівняння прямої на площині. Криві та поверхні другого порядку. Похідні функції. Диференціал функції. Частинні похідні та повний диференціал. Диференціальні рівняння першого порядку. Ряд Тейлора. Ряд Фур'є. Інтеграли: визначений, подвійний. Елементарні аналітичні функції. Перетворення Лапласа. Дискретні неперервні випадкові величини. Форми завдання закону розподілу ймовірностей. Нормальний розподіл. Центральна гранична теорема. Генеральна сукупність та вибірка.


2. ФІЗИКА


Електричні заряди. Закон Кулона. Електричне поле. Поле точкового заряду. Характеристика електричного поля. Потенціал, напруженість, енергія. Конденсатори. Електроємність. Електричний струм: закони Ома і Джоуля-Ленца, робота і потужність. Магнітне поле, магнітна індукція, сила Ампера. Сила Лоренца, магнітний потік, електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвела. Гармонічні коливання. Затухаючі та вимушені коливання. Хвилі: види, рівняння плоскої монохроматичної хвилі. Електромагнітні хвилі: когерентність, інтерференція, дифракція. Квантові властивості світла.

3. ІНФОРМАТИКА

Системи числення. Арифметичні операції в різних системах числення. Арифметичні основи функціонування комп’ютерів. Логічні основи функціонування комп’ютерів. Булеві вирази. Основні компоненти ПК. Поняття алгоритму та його властивості. Способи запису алгоритмів. Основні компоненти блок-схем алгоритмів. Структура програми на мові програмування. Основні оператори. Організація введення-виведення. Типи змінних та формати змінних. Створення функцій в мові програмування. Цикли. Оператори умови та вибору. Оператори break, return, continue. Масиви та ініціалізація елементів масиву. Вказівки та звернення до елементів за допомогою вказівників. Операції приведення типів в мові програмування.


4. ^ ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ


Електричний струм, напруга, електрорушійна сила, потужність і енергія, електричне коло та його еквівалентна схема. Ідеалізовані елементи теорії електричних кіл. Топологічні закони електричних кіл (закони Кірхгофа). Поняття про систему рівнянь рівноваги та диференціальне рівняння кола.

Лінійні кола під гармонічною дією. Поняття лінійного кола, кола гармонічного струму, гармонічного коливання, параметри гармонічних коливань. Зображення гармонічних коливань векторними і комплексними величинами.

Методи аналізу лінійних кіл постійного і гармонічного струму. Методи еквівалентних перетворень кіл зі змішаним і складним з’єднаннями опорів. Еквівалентні перетворення ділянок з джерелами електричної енергії. Методи складання систем рівнянь рівноваги.

Частотні характеристики електричних кіл. Поняття комплексної частотної характеристики (КЧХ), амплітудно-частотної (АЧХ) та фазочастотної (ФЧХ) характеристик. Частотні характеристики кіл з одним реактивним елементом. Поняття резонансу в електричних колах. Резонанс в послідовному і паралельному контурах, частотні характеристики контурів. Поняття про селективні властивості контурів, смуга пропускання.

Перехідні і неусталені процеси в лінійних електричних колах. Поняття перехідного і неусталеного процесів. Класичний і операторний методи аналізу перехідних процесів. Поняття сталої часу кола, вимушеної і вільної складових, характеристичне рівняння кола та властивості його коренів, зв’язок з полосами операторних характеристик. Перехідні і імпульсні характеристики кола, інтеграли Дюамеля.

Рівняння чотириполюсників та їх первинні параметри. Визначення первинних параметрів. Схеми заміщення чотириполюсників. Види фільтрів. Ідеальний фільтр. Реактивні фільтри. Операторні передатні характеристики поліноміальних фільтрів. Поняття про активні RC-фільтри.

Поняття електричного кола з розподіленими параметрами. Довгі лінії. Первинні параметри довгих ліній, постійна розповсюдження, коефіцієнти ослаблення і фази.


5. ^ ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ


Інформація, повідомлення, сигнал. Повідомлення звукові, оптичні та дані. Поняття про інформаційні параметри повідомлень. Зв'язок інформаційного параметра сигналу з інформаційним параметром повідомлення. Поняття про рівні сигналів в телекомунікаційному каналі передачі.

Системи телефонного зв’язку, первинні перетворювачі. Системи звукового мовлення: радіомовлення, провідне мовлення. Системи факсимільного зв’язку. Аналіз та синтез зображень. Система телевізійного мовлення. Системи для передачі дискретних повідомлень: системи телеграфного зв’язку, системи передачі даних. Поняття про кодування і декодування.

Загальна характеристика сигналів. Періодичні та детерміновані сигнали. Ряд Фур’є для періодичних і неперіодичних сигналів. Теорема і ряд Котельникова. Загальні поняття про модуляцію. Амплітудна модуляція гармонійної несущої. Глибина модуляції, ширина спектру модульованого сигналу. Балансна і односмугова модуляція. Фазова і частотна модуляція гармонічної несущої. Дискретна модуляція гармонічної несущої. Імпульсна модуляція. Види та параметри випадкових сигналів. Перетворення неперервних сигналів у дискретні. Переваги цифрової форми представлення сигналів. Загальна постановка задачі дискретизації. Способи відновлення неперервного сигналу. Сигнали в системах передачі дискретної інформації (ПДІ).

Побудова двосторонніх каналів. Основні вимоги до розв'язуючих пристроїв. Аналіз роботи диференціальної системи. Абсолютний, відносний рівні сигналів. Згасання сигналів в лінії зв’язку. Діаграма рівнів.

Принципи побудови багатоканальних систем звязку (БСЗ).


^ Критерії оцінки


Критерії оцінки відповіді претендентів враховувують, насамперед, її повноту і правильність, а також здатність претендента:

 • узагальнювати отримані знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • аналізувати, оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.

“ВІДМІННО” ставиться,  якщо претендент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

“ДОБРЕ” – претендент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

“ЗАДОВІЛЬНО” – претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

“НЕЗАДОВІЛЬНО” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Інформатика: комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2001. – 696 с.

 2. Забродська Л.М. Савченко В.Ю. Інформатика. – К.: Дієз-продукт, 2005. – 368 с.
 1. Трей Д. Программирование на языке СИ для персонального комп’ютера 1ВМ РС /Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991 - 429с.

 2. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 511 с.

 3. Гершунский В. С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. - 4-е изд. перераб. и доп. - К.: Бища школа, 1989. 423 с.

 4. Кирилов В.И. Многоканальные системы передачи: Учебник для вузов.- М: Новое знание, 2002. – 234 с.

 5. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDN.- М.: Эко-трендз,1997. – 286 с.

 6. Бортник Г.Г., Бортник С.Г., Стальченко О.В. Основи теорії багатоканального електрозв’язку. - В.: ВНТУ.- 2011. – 128 с.

 7. Васильев В.И. и др. Системы связи; Учебн. Пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1987. – 280с.

 8. Гитлиц М.В., Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. – М.: Радио и связь, 1985. – 245с.

 9. Гайворонская Г.С. Основы построения сетей и систем телефонной связи. Одесса УГАС, 1997.

 10. Жураковский Ю.П., Назаров В.Д. Каналы связи: Учебник для вузов.-К.: Вища школа, 1985.

 11. Ратынский М.В. Основы сотовой связи. -М: Радио и связь, 2000.

 12. Цифровая связь: Справочник / И.П. Панфилов, В.К. Стеклов, М.Л. Бирюков и др.; Под ред. В.К. Стеклова. - К.: Техніка, 1992.

 13. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2009. – 735 с.

 14. Птачек М. Цифровое телевидение. Теория и техника. – М.: Радио и связь, 1990. - 528 с.

 15. Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи. Учебник для техникумов. – М.: Радио и связь, 1991.

 16. Берлин А.Н. Терминалы и основные технологии обмена информацией: учебное пособие / А.Н.Берлин – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 511 с.

 17. Корякин-Черняк С.Л., Котенко Л.Я. Телефонные сети и аппараты. М.: Наука и техника, 1998, 188 с.

 18. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учебник для вузов /В.В.Крухмалев, В.Н.Гордиенко, А.Д.Моченов и др./ - М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 424 с.

 19. Основы систем и сетей связи/ Т.Н.Дементьева, Л.И.Куликова, Е.К.Андронов, А.Д.Андронова. – М.: Радио и связь, 1988.

 20. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие в 3 томах. Том 2 – Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Катунин Г. П., Мамчев Г. В. и др.; под ред. профессора В.П.Шувалова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 672 с.

 21. Основы волоконно-оптической связи: Пер с анг./Под ред. Е.М.Дианова. – М.: Сов. радио, 1980.- 232 с.

 22. Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д.Е.Зимина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2000.

 23. Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985г. – 496с.

 24. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. Учебник для вузов. -М.: Радио и связь, 1986г. – 543с

 25. Божко А.П. Основи теорії кіл. Навчальний посібник. - Ч.1. - кола гармонічного струму. - Вінниця, ВДТУ, 1998р. – 128с.

 26. Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989г. 528с.

 27. Бирюков В.Н. и др. Сборник задач по теории цепей. - М: Высшая школа, 1985г. – 239с.

 28. Шебес М.Р. и др. Задачник по теории линейных электрических цепей. -М.: Высшая школа, 1990г. – 544с.

 29. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи теорії кіл" ч.1. - укладач Божко А.П. - Вінниця, ВДТУ, 1997р. – 55с.

 30. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи торії кіл" на тему "Методи розрахунку перехідних і неусталених режимів в лінійних електричних колах" - укладач Гульчак Ю.П. - Вінниця, ВДТУ, 1988р. – 22с.

 31. Тумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова обл./Підручник. К.: Вища шк., 2003. – 399с

 32. Гумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна обл. /Підручник. К.: Вища шк., 2004. – 358сЗаступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В.М.Кичак


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № _7_ від « _23_ » лютого 2012 р.)


Приймальної комісії Університету

(Протокол № _6_ від « _20_ » лютого 2012 р.)


Укладач: __________ Барась Святослав Тадіонович, к.т.н., доц. каф. ПКТА

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ПКТА Протокол № _12_ від " _7_ " лютого 2012 р.

Зав. кафедри _________________ Філинюк М.А.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614219
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614220
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614225
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188817
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614228
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи