Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Скачати 161.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
Дата22.06.2012
Розмір161.53 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор ____________В. В. Грабко

«_____»____________ 2012 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс ВНТУ за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр»

за інтегрованими навчальними планами

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Галузь – 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

Напрям підготовки – 6.050903 «Телекомунікації»


Вінниця 2012

ВСТУП


Фахове вступне випробування на навчання на 1-й курс ВНТУ за скороченою освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за інтегрованими навчальними планами на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» в галузі – 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

за напрямом підготовки 6.050903 – «Телекомунікації» приймається фаховою атестаційною комісією.

^

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУПри підготовці до фахового вступного випробування вступник завчасно отримує перелік запитань, які є основою побудови екзаменаційних білетів. Екзаменаційні білети складаються з чотирьох практичних і теоретичних завдань, які базуються на включених в програму дисциплінах, необхідних практичних навичках і знаннях виробничої практики. Присутність на вступних випробуваннях сторонніх осіб без дозволу ректора не допускається. Тривалість усного екзамену в навчальній групі не повинна перевищувати 9 годин. Перебування претендента в екзаменаційному приміщенні не повинно тривати більше 4 годин. При проведенні усного фахового випробування в аудиторії одночасно може перебувати не більше 6 претендентів. Для підготовки до відповіді претенденту повинно надаватися не менше 30 хвилин. Практичні навички можуть перевірятися із застосуванням спеціального обладнання і технічних засобів.

Нижче наведений перелік базових дисциплін, на основі яких побудовані завдання. Цей перелік відповідає навчальному плану підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05090301 – «Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку».


 1. Вища математика

 2. Фізика

 3. Основи схемотехніки

 4. Інформатика

 5. Теорія електричних кіл та сигналів

 6. Теорія електричного зв’язку

 7. Електроживлення систем зв’язку

 8. Системи передавання в електрозв’язку

 9. Системи комутації в електрозв’язку

 10. Телекомунікаційні та інформаційні мережі

 11. Обчислювальна техніка та мікропроцесори


^ 1. ВИЩА МАТЕМАТИКА


Алгебра матриць. Лінійний простір, лінійні оператори. Лінійні операції над векторами. Рівняння площини та прямої в просторі. Рівняння прямої на площині. Криві та поверхні другого порядку. Похідні функції. Диференціал функції. Частинні похідні та повний диференціал. Диференціальні рівняння першого порядку. Ряд Тейлора. Ряд Фур'є. Інтеграли: визначений, подвійний. Елементарні аналітичні функції. Перетворення Лапласа. Дискретні неперервні випадкові величини. Форми завдання закону розподілу ймовірностей. Нормальний розподіл. Центральна гранична теорема. Генеральна сукупність та вибірка.


2. ФІЗИКА


Електричні заряди. Закон Кулона. Електричне поле. Поле точкового заряду. Характеристика електричного поля. Потенціал, напруженість, енергія. Конденсатори. Електроємність. Електричний струм: закони Ома і Джоуля-Ленца, робота і потужність. Магнітне поле, магнітна індукція, сила Ампера. Сила Лоренца, магнітний потік, електромагнітна індукція, закон Фарадея. Рівняння Максвела. Гармонічні коливання. Затухаючі та вимушені коливання. Хвилі: види, рівняння плоскої монохроматичної хвилі. Електромагнітні хвилі: когерентність, інтерференція, дифракція. Квантові властивості світла.


^ 3. ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ


Підсилювачі. Термостабілізація підсилювачів. Зворотний зв'язок у підсилювачах. Вибіркові підсилювачі. Підсилювальний каскад в схемі з спільним емітером. Каскади кінцевого підсилення. Підсилювач низької частоти. Широкосмугові підсилювачі. Підсилювачі постійного струму (ППС). ППС з перетворенням частоти. Підсилювачі потужності. Диференціальний підсилювальний каскад. Резонансні підсилювачі. Схеми на операційних підсилювачах. LС-генератори. RС-генератори. Види модуляції. Транзистор в режимі ключа. Детектори. Операційні підсилювачі (ОП). Компаратори. Інтегруюче та диференціююче коло. Одно- і двопівперіодні випрямлячі. Симетричні мультивібратори. Транзисторний мультивібратор, принцип дії, осцилограми. Очікуючі мультивібратори. Мультивібратори на логічних елементах та операційних підсилювачах. Транзисторний одновібратор.

4. ІНФОРМАТИКА

Системи числення. Арифметичні операції в різних системах числення. Арифметичні основи функціонування комп’ютерів. Логічні основи функціонування комп’ютерів. Булеві вирази. Основні компоненти ПК. Поняття алгоритму та його властивості. Способи запису алгоритмів. Основні компоненти блок-схем алгоритмів. Структура програми на мові програмування. Основні оператори. Організація введення-виведення. Типи змінних та формати змінних. Створення функцій в мові програмування. Цикли. Оператори умови та вибору. Оператори break, return, continue. Масиви та ініціалізація елементів масиву. Вказівки та звернення до елементів за допомогою вказівників. Операції приведення типів в мові програмування.


5. ^ ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ


Електричний струм, напруга, електрорушійна сила, потужність і енергія, електричне коло та його еквівалентна схема. Ідеалізовані елементи теорії електричних кіл: опір, індуктивність, ємність, джерела напруги та струму. Топологічні елементи електричних кіл: вузол, вітка, контур, переріз. Послідовне, паралельне, змішане і складне з’єднання елементів і віток. Топологічні закони електричних кіл (закони Кірхгофа). Поняття про систему рівнянь рівноваги та диференціальне рівняння кола.

Лінійні кола під гармонічною дією. Поняття лінійного кола, кола гармонічного струму, гармонічного коливання, параметри гармонічних коливань. Зображення гармонічних коливань векторними і комплексними величинами. Зміст методу комплексних амплітуд, комплексні опори і провідності, комплексні схеми заміщення, закони електричних кіл в комплексній формі. Аналіз простих кіл гармонічного струму методом комплексних амплітуд. Потужності в колах гармонічного струму: миттєва, активна, реактивна і комплексна, баланс потужностей.

Методи аналізу лінійних кіл постійного і гармонічного струму. Методи еквівалентних перетворень кіл зі змішаним і складним з’єднаннями опорів. Еквівалентні перетворення ділянок з джерелами електричної енергії. Методи складання систем рівнянь рівноваги: струмів віток, вузлових напруг, контурних струмів і вузлових потенціалів.

Частотні характеристики електричних кіл. Поняття комплексної частотної характеристики (КЧХ), амплітудно-частотної (АЧХ) та фазочастотної (ФЧХ) характеристик. Частотні характеристики кіл з одним реактивним елементом. Поняття резонансу в електричних колах. Резонанс в послідовному і паралельному контурах, частотні характеристики контурів. Поняття про селективні властивості контурів, смуга пропускання.

Перехідні і неусталені процеси в лінійних електричних колах. Поняття перехідного і неусталеного процесів. Класичний і операторний методи аналізу перехідних процесів. Операторний коефіцієнт передачі напруги і струму та його зв’язок з комплексними частотними характеристиками. Перехідні процеси в простих колах. Поняття сталої часу кола, вимушеної і вільної складових, характеристичне рівняння кола та властивості його коренів, зв’язок з полосами операторних характеристик. Перехідні і імпульсні характеристики кола, інтеграли Дюамеля.

Рівняння чотириполюсників та їх первинні параметри. Визначення первинних параметрів. Схеми заміщення чотириполюсників. Види фільтрів. Ідеальний фільтр. Вимоги до частотних характеристик реальних фільтрів. Поняття постійних ослаблення, фази і групового часу затримки. Реактивні фільтри. Операторні передатні характеристики поліноміальних фільтрів. Поняття про активні RC-фільтри.

Поняття електричного кола з розподіленими параметрами. Довгі лінії. Первинні параметри довгих ліній, постійна розповсюдження, коефіцієнти ослаблення і фази.


6. ^ ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ


Інформація, повідомлення, сигнал. Повідомлення звукові, оптичні та дані. Поняття про інформаційні параметри повідомлень. Зв'язок інформаційного параметра сигналу з інформаційним параметром повідомлення. Поняття про рівні сигналів в телекомунікаційному каналі передачі.

Системи телефонного зв’язку, первинні перетворювачі. Системи звукового мовлення: радіомовлення, провідне мовлення. Системи факсимільного зв’язку. Аналіз та синтез зображень. Система телевізійного мовлення. Системи для передачі дискретних повідомлень: системи телеграфного зв’язку, системи передачі даних. Поняття про кодування і декодування.

Загальна характеристика сигналів. Періодичні та детерміновані сигнали. Ряд Фур’є для періодичних і неперіодичних сигналів. Теорема і ряд Котельникова. Загальні поняття про модуляцію. Амплітудна модуляція гармонійної несущої. Глибина модуляції, ширина спектру модульованого сигналу. Балансна і односмугова модуляція. Фазова і частотна модуляція гармонічної несущої. Дискретна модуляція гармонічної несущої. Імпульсна модуляція. Види та параметри випадкових сигналів. Перетворення неперервних сигналів у дискретні. Переваги цифрової форми представлення сигналів. Загальна постановка задачі дискретизації. Способи відновлення неперервного сигналу. Сигнали в системах передачі дискретної інформації (ПДІ).

Побудова двосторонніх каналів. Основні вимоги до розв'язуючих пристроїв. Аналіз роботи диференціальної системи. Абсолютний, відносний рівні сигналів. Згасання сигналів в лінії зв’язку. Діаграма рівнів.

Принципи побудови багатоканальних систем звязку (БСЗ).


7. ^ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ


Централізовані і автономні системи електропостачання. Трифазна система живлення. Основні співвідношення та векторні діаграми трифазної електричної системи при з'єднанні приймачів зіркою та трикутником. Схеми і принцип роботи однофазних та трифазних випрямних пристроїв. Керовані випрямлячі. Інвертор з незалежним збудженням. Двотактний інвертор з самозбудженням. Параметричні стабілізатори змінної та постійної напруги. Імпульсні стабілізатори напруги. Компенсаційні стабілізатори послідовного та паралельного типу. Принцип роботи і структурна схема стабілізатора з ШІМ. Згладжувальні пристрої. Імпульсні блоки живлення.

^ 8. СИСТЕМИ ПЕРЕДАВАННЯ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


Загальні характеристики сигналів. Електричні характеристики каналів зв’язку. Формування канального сигналу. Принципи розділення лінійно-незалежних канальних сигналів. Лінійне, нелінійне та комбінаційне розділення каналів. Метод зрівноваженого мосту.

Основи побудови СП з ЧРК. Вибір методу модуляції в СП з ЧРК. Принцип багатократного перетворення частоти в СП з ЧРК. Індивідуальний та груповий принципи побудови апаратури систем передачі з частотним розділенням каналів. Методи формування стандартних груп каналів. Транзитні з’єднання в аналогових системах передачі.

Часове розділення. Типова структура СП з ЧвРК. Особливості ІКМ. Цифрові різницеві схеми. Дельта-модуляція (ДМ). Індивідуальне обладнання. Кодери і декодери. Принцип побудови каналоутворюючої апаратури ЦСП. Ієрархія ЦСП з ІКМ. Характеристика методів об'єднання і розділу цифрових сигналів. Стандарти плезіохронної ієрархії. Структура ІКМ-30. Тактова і циклова синхронізація в ЦСП.

Структура системи передачі даних. Перетворення спектру з використанням несущої в системах передачі дискретних повідомлень. Перекодування в системах передачі дискретних повідомлень. Відносна фазова модуляція. Правило перекодування. Методи введення дискретної інформації в груповий цифровий потік. Основні принципи технології SDH. Схеми мультиплексування в SDH.

^ 9. СИСТЕМИ КОМУТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ


Основи телефонії. Методи комутації. Комутаційні прилади. Комутація повідомлень. Комутація каналів. Принципи нумерації на телефонних мережах. Посилка виклику. Принципи побудови мереж. Побудова мереж абонентських ліній. Структурна схема та принцип дії цифрової системи комутації.

^ 10. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ


Особливості локальних, глобальних і міських мереж. Відмінності локальних мереж від глобальних. Структура мереж. Загальна характеристика мережі ISDN. Загальна характеристика мережі xDLS. Загальна характеристика мережі Frame Relay. Загальна характеристика мережі ATM. Протокол HDLC (протоколи LAP) I PPP. Структура керування в телекомуникаціях. Якість обслуговування. Методи забезпечення якості обслуговування. Класифікація засобів моніторингу та аналізу мереж.


^ 11. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРИ


Класифікація мікропроцесорних засобів (на основі однокристальних мікроЕОМ, однокристальних мікропроцесорів, секціонованих мікропроцесорів, цифрових сигнальних процесорів). Складові частини МПЗ: мікропроцесор та принципи його функціонування, пам’ять, пристрої введення-виведення. Структури шинної організації МПС. Принципи організації стекової пам’яті в мікроконтролерах. Критерії вибору мікропроцесора для функціонування в електронному пристрої. Склад та призначення регістра прапорців в мікропроцесорі. Принципи організації таймерів-лічильників в мікроконтролерах та приклади їх застосування. Послідовні інтерфейси обміну даними  в мікроконтролерах. Переваги та недоліки. Характеристики портів введення-виведення в мікроконтролерах  та принципи програмного  керування такими портами. Організація системи переривань в мікроконтролерах та механізм їх реалізації. Організація пам’яті в мікроконтролерах. Ієрархія типів пам’яті. Способи адресації даних в мікропроцесорах. Архітектура RISC мікропроцесорів. Система команд мікропроцесора. Основні підходи до програмування мікропроцесорів. Переваги та недоліки. Принцип шинної організації мікропроцесорних пристроїв. Переваги та недоліки. Під’єднання матриці клавіатури до мікроконтролера. Послідовність опитування матриці.


^ Критерії оцінки


Критерії оцінки відповіді претендентів враховувують, насамперед, її повноту і правильність, а також здатність претендента:

 • узагальнювати отримані знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

 • аналізувати, оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

 • викладати матеріал чітко, логічно, послідовно.


“ВІДМІННО” ставиться,  якщо претендент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

“ДОБРЕ” – претендент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

“ЗАДОВІЛЬНО” – претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

“НЕЗАДОВІЛЬНО” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


^ ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Інформатика: комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб./ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Академія, 2001. – 696 с.

 2. Забродська Л.М. Савченко В.Ю. Інформатика. – К.: Дієз-продукт, 2005. – 368 с.
 1. Трей Д. Программирование на языке СИ для персонального комп’ютера 1ВМ РС /Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1991 - 429с.

 2. Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 511 с.

 3. Гершунский В. С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. - 4-е изд. перераб. и доп. - К.: Бища школа, 1989. 423 с.

 1. Елементна база електронних апаратів: Підручник / М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 420с.

 2. Бортник Г.Г. Системи передавання в електрозв’язку: Навчальний посібник.-Вінниця: ВНТУ, 2006. – 152 с.

 3. Кирилов В.И. Многоканальные системы передачи: Учебник для вузов.- М: Новое знание, 2002. – 234 с.

 4. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Проектування телекомунікаційних мереж: Підручник для студентів вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» / За ред. В.К.Стеклова.– К.: Техніка, 2002. – 792 с. – 364 с.

 5. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Транспортні мережі телекомунікацій: Підручник для вузів.- К.: Техніка, 2005. – 342 с.

 6. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDN.- М.: Эко-трендз,1997. – 286 с.

 7. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Телекомунікаційні мережі: Підручник для студентів вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» – К.: Техніка, 2001. – 392 с.

 8. Бортник Г.Г., Бортник С.Г., Стальченко О.В. Основи теорії багатоканального електрозв’язку. - В.: ВНТУ.- 2011. – 128 с.

 9. Бортник Г.Г., Кичак В.М. Основи теорії передачі інформації: Навчальний посібник. – В.: ВДТУ.-2002. – 118 с.

 10. Васильев В.И. и др. Системы связи; Учебн. Пособие для втузов. – М.: Высшая школа, 1987. – 280с.

 11. Гитлиц М.В., Лев А.Ю. Теоретические основы многоканальной связи. – М.: Радио и связь, 1985. – 245с.

 12. Лидовский В.В. Теория информации: Учебное пособие. – М.: Компания Спутник +, 2004. –111с.

 13. Иванова О.Н. Автоматическая комутація. Учебник для вузов. М. Радио и связь 1984.

 14. Гайворонская Г.С. Основы построения сетей и систем телефонной связи. Одесса УГАС, 1997.

 15. Беллами Д. Цифровая телефония. Пер. С англ. М., Радио и связь, 1986.

 16. Калмыков В.В. Радиотехнические системы передачи информации. Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1990.

 17. Пенин П.И., Филиппов Л.И. Радиотехнические системы передачи информации: Учебное пособие для вузов.-М.: Радио и связь, 1984.

 18. Жураковский Ю.П., Назаров В.Д. Каналы связи: Учебник для вузов.-К.: Вища школа, 1985.

 19. Скалин Ю.В. и др. Цифровые системы передачи: Учебник для техникумов.-М.:Радио и связь, 1988.

 20. Ратынский М.В. Основы сотовой связи. -М: Радио и связь, 2000.

 21. Радиотехнические системы передачи информации: Учеб. пособие для вузов / В.А. Борисов, В.В. Калмыков; Под ред. В.В. Калмыкова. - М.: Радио и связь, 1990.

 22. Цифровая связь: Справочник / И.П. Панфилов, В.К. Стеклов, М.Л. Бирюков и др.; Под ред. В.К. Стеклова. - К.: Техніка, 1992.

 23. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, 2009. – 735 с.

 24. Птачек М. Цифровое телевидение. Теория и техника. – М.: Радио и связь, 1990. - 528 с.

 25. Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи. Учебник для техникумов. – М.: Радио и связь, 1991.

 26. Берлин А.Н. Терминалы и основные технологии обмена информацией: учебное пособие / А.Н.Берлин – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 511 с.

 27. Корякин-Черняк С.Л., Котенко Л.Я. Телефонные сети и аппараты. М.: Наука и техника, 1998, 188 с.

 28. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: учебник для вузов /В.В.Крухмалев, В.Н.Гордиенко, А.Д.Моченов и др./ - М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 424 с.

 29. Основы систем и сетей связи/ Т.Н.Дементьева, Л.И.Куликова, Е.К.Андронов, А.Д.Андронова. – М.: Радио и связь, 1988.

 30. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие в 3 томах. Том 2 – Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Катунин Г. П., Мамчев Г. В. и др.; под ред. профессора В.П.Шувалова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 672 с.

 31. Москатов Е.А. Основы телевидения. (Краткий конспект лекций) – 2005. http://www.moskatov.narod.ru.

 32. Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры. – Б-ка инженера. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Техника, 1989. – 312 с.

 33. Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования / Пер. с англ. Ю.В. Сальникова. – М.: Высш. шк., 1992. – 447 с.

 34. Рафинузман М. Микропроцессоры и машинное проектирование микропроцессорных систем. В 2-х книгах. Перевод с англ. –Москва: Мир, 1988.

 35. Арсеньев Ю.Н., Журавлев В.М. Проектирование систем логического управления на микропроцессорных средствах.- М.: Высш.шк.,1991.- 319с.

 36. Левенталь А., Сэйвил У. Программирование на языке ассемблера для микропроцессоров. – М: радио и связь. 1987.

 37. Самофалов К.Г., Викторов О.В. Микропроцессоры. – Киев: Техника, 1989. – 312 с.

 38. Морс С.П. , Алберт Д.Д. Архитектура микропроцессора 80286. Пер. с англ. –М: радио и связь, 1990. – 304 с.

 39. Гивоне Д., Россер Р. Микропроцессоры и микрокомпьютеры. Вводный курс. Перевод с англ. –Москва: мир, 1983. – 464 с.

 40. Коффрон Д., Лонг В. Расширение микропроцессорных систем. Пер. с англ. –М: Машиностроение, 1987. –336 с.

 41. Алексеенко А.Г., Галицын А.А., Иванников А.Д. Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на микропроцессорах. – М: Радио и связь. 1984г. – 272 с.

 42. Ефимов И.Е., Останькович Г.А. Радиочастотные линии передачи. – М.: Связь, 1977.- 386 с.

 43. Ионов А.Д., Попов Б.В. Линии связи. – М.: Радио и связь, 1990.- 427 с.

 44. Основы волоконно-оптической связи: Пер с анг./Под ред. Е.М.Дианова. – М.: Сов. радио, 1980.- 232 с.

 45. Корнейчук В.И., Лессовой И.П. Волоконно-оптические измерения / Академия связи Украины. – К.: Наукова думка, 1999. – 323 с.

 46. Ефимов И.Е., Шермина Г.А. Радиочастотные линии передачи. – М.: Связь, 1987.- 408 с.

 47. Функциональные устройства обработки сигналов (Основы теории и алгоритмы)/Под ред.Ю.В. Егорова. – М.: Радио и связь, 1997.

 48. Карташевский В.Г. и др. Сети подвижной связи / Карташевский В.Г., Семенов С.Н., Фирстова Т.В. - М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2001.

 49. Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д.Е.Зимина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 2000.

 50. Системы радиосвязи: Учебник для вузов / Под ред. Н.И.Калашникова. – М.: Радио и связь, 1998.

 51. Попов В.П. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985г. – 496с.

 52. Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. Учебник для вузов. -М.: Радио и связь, 1986г. – 543с

 53. Божко А.П. Основи теорії кіл. Навчальний посібник. - Ч.1. - кола гармонічного струму. - Вінниця, ВДТУ, 1998р. – 128с.

 54. Зевеке Г.В. и др. Основы теории цепей. Учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1989г. 528с.

 55. Бирюков В.Н. и др. Сборник задач по теории цепей. - М: Высшая школа, 1985г. – 239с.

 56. Шебес М.Р. и др. Задачник по теории линейных электрических цепей. -М.: Высшая школа, 1990г. – 544с.

 57. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Основи теорії кіл" ч.1. - укладач Божко А.П. - Вінниця, ВДТУ, 1997р. – 55с.

 58. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи торії кіл" на тему "Методи розрахунку перехідних і неусталених режимів в лінійних електричних колах" - укладач Гульчак Ю.П. - Вінниця, ВДТУ, 1988р. – 22с.

 59. Тумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 1. Аналіз лінійних електричних кіл. Часова обл./Підручник. К.: Вища шк., 2003. – 399с

 60. Гумен М. Б., Гуржій А. М., Співак В. М. Основи теорії електричних кіл: Кн 2. Аналіз лінійних електричних кіл. Частотна обл. /Підручник. К.: Вища шк., 2004. – 358сЗаступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В.М.Кичак


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № _7_ від « _23_ » лютого 2012 р.)


Приймальної комісії Університету

(Протокол № _6_ від « _20_ » лютого 2012 р.)


Укладач: __________ Барась Святослав Тадіонович, к.т.н., доц. каф. ПКТА

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ПКТА Протокол № _12_ від " _7_ " лютого 2012 р.

Зав. кафедри _________________ Філинюк М.А.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614221
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614219
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614234
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614220
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614225
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614232
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти I науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-16188817
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614228
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко
move to 0-3614229
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614224
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи