Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності icon

Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності
Скачати 174.71 Kb.
НазваФахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності
Дата07.06.2012
Розмір174.71 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Вінницький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор _______________ В.В. Грабко


«____» _____________ 201_ р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності

8.070106 “Автомобілі та автомобільне господарство”

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»)


Факультет автомобілів, їх ремонту та відновлення

Кафедра автомобілів і транспортного менеджменту


Схвалено Вченою радою ВНТУ

Протокол №___ від «____» ____________ 201_ р.


Вінниця 2011

1 Мета проведення іспиту


Метою проведення іспиту є перевірка відповідності знань, вміння, навичок вступника вимогам кваліфікаційної характеристики випускника вищого навчального закладу спеціальності 7.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство».


2 Форма проведення іспиту


Іспит проводиться устно. Для оцінки знань вступників використовуються комплексні контрольні завдання. Кожне завдання включає в себе три теоретичних та одне практичне завдання.

Теоретична частина містить питання з таких напрямків автомобільного транспорту:

 • конструкція та теорія автотранспортних засобів;

 • технічна експлуатація автомобілів;

 • технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту;

 • експлуатація, модернізація конструкції технологічного обладнання з технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

 • технологічні процеси ТО та ремонту транспортних засобів;

 • охорона праці та безпека життєдіяльності на автотранспорті;

 • основи логістики та маркетингу;

 • організація виробництва та економіка транспорту;

 • основи науково-дослідних робіт.

Практична частина дозволяє перевірити здатність майбутнього спеціаліста самостійно вирішувати у виробничий діяльності такі питання:

 • розробка технологічних процесів на виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

 • розробка технологічних процесів усунення дефектів вузлів та механізмів автомобіля;

 • розробка технологічних процесів раціонального використання технологічного обладнання;

 • визначення техніко-технологічних параметрів виробничих процесів з підтримки автомобілів в працездатному стані;

 • розробка заходів, направлених на підвищення якості та зниження собівартості ремонтно-обслуговуючих робіт;

 • розробка заходів з маршрутизації перевезень вантажів та пасажирів;

 • розробка практичних заходів з забезпечення безпеки дорожнього руху;

 • розрахунок та проведенні поглибленого аналізу параметрів стану виробничо-технічної бази підприємств автотранспорту;

 • проведення техніко-економічного аналізу;

 • розрахунок параметрів систем забезпечення безпеки життєдіяльності та охорони праці транспортного виробництва.

За час, що надається на підготовку відповіді з питань комплексного контрольного завдання, згідно зі статутом вищої школи вступникові дозволяється користуватися усіма видами довідникової та спеціальної літератури, за виключенням такої, що містить прямі відповіді на питання ККЗ (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій та інш.). Неодмінною умовою отримання позитивної оцінки є самостійна підготовка до відповіді. При порушені зазначених умов вступник видаляється з іспиту з отриманням незадовільної оцінки.


3 Перелік питань, щодо перевірки знань ВСТУПНИКІВ


  1. Поняття про режими технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

  2. Загальні вимоги до розробки планувальних рішень виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту.

  3. Методика технологічного планування генплану та виробничого корпусу підприємств.

  4. Розрахунок виробничої програми з ТО та ремонту.

  5. Охарактеризуйте види та властивості палива, що використовується на АТ.

  6. Охарактеризуйте фактори, які впливають на витрату палива автомобілем.

  7. Наведіть методику визначення потреби підприємства АТ в паливі.

  8. Дайте визначення і класифікацію обігових коштів на АТ. Показники ефективності використання.

  9. Основні вимоги безпеки до паливнозаправних пунктів, постів випуску і зливу газу.

  10. Наведіть і охарактеризуйте основні фактори, що впливають на розвиток ВТБ.

  11. Основні конструктивні особливості та різновидності діагностичних силових тягових стендів.

  12. Поняття та основні значення рівня завантаження обладнання. Які ви знаєте методи визначення рівня завантаження обладнання?

  13. Наведіть методику визначення чисельності ремонтних і допоміжних робітників на АТП.

  14. Основні вимоги безпеки при роботі на токарних, фрезерних та шліфувальних верстатах.

  15. Наведіть і охарактеризуйте види і форми спеціалізації виробництва ТО і Р автомобілів.

  16. Охарактеризуйте місце діагностики в перспективних системах ТЕА.

  17. Механізація та автоматизація технологічних процесів. Основні принципи раціональної механізації виробництва.

  18. Наведіть і охарактеризуйте методи інформаційної та технологічної підготовки виробництва ТО і Р.

  19. Загальні вимоги безпеки при перевірці технічного стану автомобілів.

  20. Наведіть і охарактеризуйте особливості АТ як сфери матеріального виробництва.

  21. Наведіть і охарактеризуйте методики визначення періодичності ТО.

  22. Основні задачі технічної діагностики. Системи діагностування, їх характеристика з точки зору ефективності використання.

  23. Особливості ТЕА, які працюють у відриві від основних баз.

  24. Дайте визначення ефективності господарювання. Крива виробничих можливостей.

  25. Особливості зміни технічного стану автомобілів в процесі експлуатації. Процес втрати працездатності об'єкту експлуатації.

  26. Наведіть блок-схему і охарактеризуйте операційну функцію організації.

  27. Наведіть і охарактеризуйте різні способи та засоби зберігання автомобілів в особливих умовах.

  28. Перелічіть основні заходи знищення токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів. Наведіть методику діагностування паливної системи дизельних двигунів.

  29. Додаткові вимоги безпеки при обслуговуванні та ремонті автомобілів, що працюють на газовому паливі.

  30. Дайте визначення поняття надійності та її основних властивостей.

  31. Наведіть і охарактеризуйте основні фактори, що впливають на зміну технічного стану автомобілів в процесі експлуатації.

  32. Методика визначення економічної доцільності організації робіт на основі індустріальних методів.

  33. Основні вимоги безпеки при проведенні кузовних та оббивальних робіт.

  34. Вимоги безпеки при проведенні робіт з ТО-2 автомобілів.

  35. Наведіть і коротко охарактеризуйте виробничий процес комплексного АТП.

  36. Системи діагностування технічного стану. Діагностичні моделі, параметри та їх нормативи.

  37. Наведіть основні фактори, які впливають на оптимальний рівень механізації технологічних процесів. Охарактеризуйте закономірності зміни питомої кількості ремонтно-обслуговуючих робітників, значення коефіцієнтів випуску і технічної готовності автомобілів від загальної вартості технологічного обладнання.

  38. Охарактеризуйте програмно-цільове планування і наведіть приклади його використання для цілей і задач ТЕА.

  39. Основні вимоги безпеки при проведенні фарбувальних робіт та антикорозійної обробки.

  40. Наведіть і охарактеризуйте основні фактори, що впливають на розвиток ВТБ; технічного обслуговування автомобілів.

  41. Основні конструктивні особливості та різновидності стендів визначення кутів встановлення керованих коліс автомобілів.

  42. Поняття та основні значення рівня завантаження обладнання. Які ви знаєте методи визначення рівня завантаження обладнання?

  43. Наведіть методику визначення чисельності ремонтних і допоміжних робітників на АТП.

  44. Основні вимоги безпеки при роботі на токарних, фрезерних та шліфувальних верстатах.

  45. Наведіть і охарактеризуйте основні форми господарювання на автомобільному транспорті.

  46. Методи та засоби діагностування встановлення керованих коліс автомобіля.

  47. Розробити технологічний процес підготовки автомобільного колеса до експлуатації.

  48. Дайте визначення і наведіть методику визначення рівня і ступеня механізації виробничих процесів АТП.

  49. Основні вимоги безпеки при підготовці автомобілів до виїзду, руху по території АТП та роботи на лінії.

  50. Дайте визначення і класифікацію основних виробничих фондів. Показники їх ефективного використання. Перспективи використання.

  51. Наведіть фактори, що впливають на ефективність організації процесів ТО та ремонту обладнання. Які основні принципи організації ремонтно-обслуговувальних робіт? Наведіть їх існуючі організаційні форми виконання робіт.

  52. Обгрунтуйте зміни значень трудомісткості ТО, ремонту, витрат запасних частин, сумарних витрат на ТО та ремонт від ступеня механізації. Наведіть формули розрахунку рівня та ступеня механізації для окремих робіт по ТО та ремонту автомобілів.

  53. Методи та засоби діагностування гальмових систем автомобілів, їх характеристики.

  54. Шляхи забезпечення електробезпеки на основних дільницях АТП.

  55. Основні поняття амортизації основних фондів. Наведіть методику і нормативи визначення амортизаційних відрахувань.

  56. Механізація та автоматизація технологічних процесів. Наведіть основні принципи раціональної механізації виробництва.

  57. Дайте поняття технологічного рівня механізованості технологічного обладнання. Які фізичні особливості даного показника? Наведіть класифікацію обладнання по технічному рівню механізованості.

  58. Наведіть і коротко охарактеризуйте складові підготовки виробництва.

  59. Забруднення атмосфери від роботи транспортних засобів. Методи зменшення забруднення.

  60. Наведіть і охарактеризуйте види робіт зі ЩО автомобіля.

  61. Наведіть методику визначення чисельності та кваліфікації робітників зон ЩО.

  62. Виберіть та обгрунтуйте перелік обладнання для виконання робіт ЩО автомобіля.

  63. Наведіть методику визначення технічно-обгрунтованих норм часу на виконання прибирально-мийних робіт.

  64. Очисні споруди, їх складові частини, оборотне водопостачання.

  65. Призначення, принципові основи планово-попереджувальної системи ТО і ремонту автомобілів.

  66. Дайте визначення технології та охарактеризуйте основні етапи технологічних процесів ТО і ремонту.

  67. Наведіть і охарактеризуйте основні вимоги та положення при розробці планувальних рішень виробничих дільниць.

  68. Дайте визначення та охарактеризуйте основні задачі і напрямки НТП.

  69. Аварії на виробництві, їх попередження та ліквідація.

  70. Дайте визначення поняття надійності та її основних властивостей.

  71. Наведіть і охарактеризуйте основні фактори, що впливають на зміну технічного стану автомобілів в процесі експлуатації.

  72. Методика визначення економічної доцільності організації робіт на основі індустріальних методів.

  73. Основні вимоги безпеки при проведенні кузовних та оббивальних робіт.

  74. Вимоги безпеки при проведенні робіт з ТО-2 автомобілів.

  75. Наведіть задачі і методику оперативно-виробничого планування забезпечення роботоздатності автомобіля.

  76. Охарактеризуйте призначення і основні положення системи технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

  77. Наведіть і охарактеризуйте методики визначення періодичності ТО.

  78. Охарактеризуйте блок-схему інформаційного забезпечення ТО-1 з Д-1.

  79. Яке навчання з охорони праці проходять посадові особи до початку виконання обов'язків та потім в подальшій роботі. Види інструктажів з охорони праці.

  80. Наведіть і охарактеризуйте основні умови і фактори забезпечення раціональної централізації та кооперації виробництва ТО і Р автомобілів.

  81. Організація діагностування автомобілів. Місце контрольно-діагностичних робіт в технологічному процесі ТО і Р.

  82. Наведіть і охарактеризуйте основні функції менеджера.

  83. Види ремонту автомобілів, їх принципова різниця. Суть агрегатного методу ремонту. Перспективи його удосконалення.

  84. Види юридичної відповідальності робітників АТП при порушенні законодавства з охорони праці.

  85. Наведіть і дайте «pro-contra» аналіз організаційної структури виробництва ТО і ремонту автомобілів за агрегатно-предметною спеціалізацією.

  86. Наведіть і охарактеризуйте основні показники ефективності використання автомобілів. Системний зв'язок конструкції автомобіля і ефективності використання.

  87. Наведіть фактори, що впливають на ефективність організації процесів ТО та ремонту обладнання. Наведіть їх існуючі організаційні форми виконання робіт.

  88. Поняття та основні значення рівня завантаження обладнання. Які ви знаєте методи визначення рівня завантаження обладнання?

  89. Забруднення гідро- та літосфери автомобільним транспортом. Методи захисту біосфери.

  90. Закономірності зміни технічного стану автомобілів. Класифікація закономірностей, які характеризують технічний стан автомобіля.

  91. Охарактеризуйте блок-схему інформаційної і технологічної підготовки виробництва ТО і Р автомобілів.

  92. Подайте методику визначення економічної доцільності організації робіт на основі індустріальних методів.

  93. Наведіть та охарактеризуйте функціональну схему підготовки автомобілів в експлуатації.

  94. Основні вимоги безпеки при проектуванні та будівництві оглядових канав та контрольно-технічних пунктів.

  95. Наведіть і охарактеризуйте основні показники ефективності використання автомобілів. Системний зв'язок конструкції автомобіля і ефективності використання.

  96. Методи і засоби зменшення негативного впливу АТ на довкілля.

  97. Особливості технічної експлуатації автомобілів, які працюють у відриві від основних баз.

  98. Наведіть методику визначення чисельності ремонтних і допоміжних робітників АТП.

  99. Якими шляхами забезпечується пожежна безпека на вибухонебезпечних дільницях.

  100. Види діагностування автомобілів. Діагностичні параметри, вимоги до них.

  101. Наведіть і дайте «pro-contra» аналіз організаційної структури виробництва ТО і Р автомобілів за методом комплексних бригад.

  102. Механізація та автоматизація технологічних процесів. Основні принципи раціональної механізації виробництва.

  103. Розробити технологічний процес ТО і діагностування гальмової системи автомобіля.

  104. Права та обов'язки робітників в Законі про охорону праці на Україні.

  105. Показники ефективності технічної експлуатації. Зв'язок показників ефективності технічної експлуатації з готовністю автомобіля.

  106. Наведіть і охарактеризуйте функціональну схему підготовки автомобіля до експлуатації.

  107. Обгрунтуйте зміни значень сумарних витрат на ТО та ремонт від ступеня механізації. Наведіть формули розрахунку рівня та ступеня механізації для окремих робіт по ТО та ремонту автомобілів.

  108. Основні задачі технічної діагностики. Системи діагностування, їх характеристика з точки зору ефективності використання.

  109. Основні вимоги безпеки при проведенні ковальсько-ресорних робіт.

  110. Наведіть перелік основного обладнання постів зони ТО-2. Дайте основні вимоги, що ставляться до підйомно-транспортного обладнання.

  111. Охарактеризуйте схему інформаційного забезпечення ТО-2 з Д-2. Розробіть технологію виконання робіт в зоні ТО-2.

  112. Методи і засоби комплексної діагностики технічного стану автомобілів.

  113. Наведіть і охарактеризуйте основні фактори, що впливають на зміну технічного стану автомобілів в процесі експлуатації.

  114. Методика визначення економічної доцільності організації робіт на основі індустріальних методів.

  115. Наведіть і охарактеризуйте основні функції менеджера.

  116. Загальні вимоги безпеки до технічного стану та обладнання автомобілів, які працюють на рідкому паливі (бензині, дизпаливі) та стисненому газі.

  117. Наведіть методику оцінки ВТБ підприємств АТ.

  118. Наведіть і охарактеризуйте концепції управління маркетингом.

  119. Дайте визначення ефективності господарювання. Крива виробничих можливостей.

  120. Склад приміщень АТП. Розрахунок площ виробничих дільниць.

  121. Вимоги безпеки при проведенні мідницьких робіт.

  122. Обгрунтування і вибір методу технічного обслуговування. Переваги і недоліки.

  123. Розробити технологію виконання робіт ТО-1 автомобілів.

  124. Охарактеризуйте блок-схему інформаційного забезпечення ТО-1 з Д-1.

  125. Методи і засоби комплексної діагностики технічного стану автомобілів.

  126. Основні вимоги безпеки при проведенні робіт з ТО-1 та діагностування автомобілів.

  127. Види технічного обслуговування. їх характеристика, переваги і недоліки.

  128. Розробити технологію робіт з ТО-2 системи живлення дизельного автомобіля.

  129. Дайте загальну характеристику підйомно-оглядального обладнання.

  130. Методи і засоби комплексної діагностики технічного стану автомобілів.

  131. Основні вимоги безпеки при проведенні робіт з ТО-2 газобалонної апаратури.

  132. Охарактеризуйте призначення, і основні положення системи технічного обслуговування і ремонту РС.

  133. Наведіть перелік основного обладнання постів зони ТО-2. Дайте основні, вимоги, що ставляться до підйомно-транспортного обладнання.

  134. Охарактеризуйте схему інформаційного забезпечення ТО-2
   з Д-2.

  135. Розробіть технологію виконання робіт в зоні ТО-2.

  136. Вимоги безпеки при проведенні робіт з ТО-2 автомобілів.

  137. Охарактеризуйте види та властивості мастил, що використовуються на АТ. Наведіть основні вимоги до них.

  138. Обладнання, що використовується на АТ для заправки маслом та змащувальних робіт. Основні види та його конструктивні особливості.

  139. Наведіть методику визначення потреби підприємства АТ в мастильних матеріалах.

  140. Дайте визначення і класифікацію обігових коштів на АТП. Методика розрахунку нормованих обігових коштів.

  141. Основні вимоги безпеки при зберіганні та заміні мастил в автомобілях. Збирання і регенерація мастил.

  142. Охарактеризуйте основні фактори, що впливають на зношення автомобільних шин.

  143. Види і методи балансування коліс автомобілів.

  144. Типи і маркування автомобільних шин. Робота автомобільної шини.

  145. Розробити технологічний процес шиномонтажної дільниці.

  146. Вимоги безпеки при проведенні шиномонтажних робіт.

  147. Наведіть і охарактеризуйте основні види руйнування деталей автомобілів.

  148. Види ремонту автомобілів, їх принципова різниця. Суть агрегатного методу ремонту. Перспективи його удосконалення.

  149. Дайте розширену класифікацію та призначення оглядових канав, їх переваги та недоліки.

  150. Наведіть та охарактеризуйте функціональну схему підготовки автомобілів до експлуатації.

  151. Основні вимоги безпеки при перевірці технічного стану автомобілів.

  152. Наукові дослідження та їхня мета.

  153. Об'єкт і предмет наукового дослідження. Поняття наукової ідеї.

  154. Етапи становлення й розвитку науки.

  155. Наукова гіпотеза. Наукові закони. Теорія в науці.

  156. Фундаментальні науки та їхня класифікація.

  157. Прикладні науки та їхня мета.

  158. Основні якості, що відповідають статусу науковця.

  159. Методи експериментальних досліджень.

  160. Обробка експериментальних даних.


^ 4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ


Єдиним і основним критерієм оцінювання професійного рівня вступників є знання, уміння та навички, які виявлені у них під час комплексної кваліфікаційної перевірки. Ніякі інші фактори на оцінку не повинні впливати.

^ Оцінка "відмінно" характеризує вищу якість знань, умінь та навиків вступника, і може бути отримана ним в разі ґрунтовного і всебічного викладання теоретичного матеріалу зі всіх питань комплексу та розв’язування задач.

При цьому вступник пояснює фізичну суть процесів та явищ, залучаючи оригінальні приклади та порівняння, володіє методикою формального доведення положень теорії, ілюструє відповіді необхідними аналітичними залежностями між параметрами.

Розв'язуючи задачі, вступник ефективно використовує методики їх аналізу, отримує доведену на фактичному матеріалі на формальному рівні відповідь.

Під час відповіді вступник повинен проілюструвати свою ерудицію, ґрунтовне знайомство з різноманітними літературними джерелами (монографії, статті тощо), користуватися результатами своєї науково-дослідної роботи. Бездоганно відповідає на будь-які питання з основних дисциплін спеціальної і фундаментальної підготовки.

^ Оцінка "добре" може бути отримана вступником в разі чіткого викладання основ теорії з відповідного питання і розв’язання задач.

При цьому вступник розуміє і чітко пояснює фізичну суть явищ і процесів, досить швидко і легко ліквідує незначні помилки після відповідних зауважень членів ДЕК або самотужки під час відповіді.

При розв’язанні задач може знайти шляхи їх вирішення і отримати відповіді.

Під час відповіді ілюструє добру обізнаність в основній і допоміжній навчальній літературі. Відповідає на більшість додаткових запитань.

^ Оцінка "задовільно" позитивно характеризує знання, уміння та навики вступника і може бути отримана в разі розуміння і викладання ним основ теорії з відповідного питання і розв'язання задач або отримання правильних шляхів їх розв’язання.

При цьому вступник може поглибити свою відповідь при певній допустимій допомозі членів ДЕК, або ліквідувати помилки у відповідях і рішеннях задач при певній допомозі членів ДЕК.

^ Оцінка "незадовільно" характеризує відсутність у вступника розуміння бодай основ теоретичного матеріалу і їх застосування для рішення задач.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Біліченко В.В. Механізація та автоматизація технічного обслуговування та ремонту автомобілів на підприємствах автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН / В.В. Біліченко, В.Л. Крещенецький. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 216 с.

 2. Кукурудзяк Ю.Ю. Дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник МОН / Ю.Ю. Кукурудзяк, О.В. Рудь, Л.В. Кукурудзяк. - Вінниця: ПП «Едельвейс і К», 2010. - 336 с.

 3. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. – К.: ВШ, 2007. – 527 с.

 4. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – 2-е вид., перероб. та доп.. – Львів: Афіша, 2003.-560 с.

 5. Клименко В. М, Шиліна О. П, Осадчук А. Ю Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. Навчальний посібник / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво.. - Вінниця: ВДТУ, 2002.- 95 с.

 6. Кашканов А.А., Біліченко В.В. Експлуатація та обслуговування транспортних машин. - Вінниця: ВНТУ, 2004. – 136 с.

 7. Біліченко, В. В. Менеджмент технічних служб на автотранспортних підприємствах. Навчальний посібник / В. В. Біліченко, В. В. Варчук, О. В. Вдовиченко. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 117 с

 8. Анісімов, В. Ф. Тепловий та динамічний розрахунок автомобільних двигунів. Навчальний посібник / В. Ф. Анісімов, А. В. Дмитрієва, С. М. Севостьянов. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - с. 130.

 9. Бурєнніков, Ю. А. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник / Ю. А. Бурєнніков, А. А. Кашканов, В. М. Ребедайло. - Вінниця: ВНТУ, 2009.

 10. Канарчук В.Є., Лудченко О.А. Організація виробничих процесів на транспорті в ринкових умовах.- К.:Логос, 1996.-384с.

 11. Автомобильный справочник BOSCH. Перевод с англ. – Москва: За рулем, 2002.- 896с.

 12. Егорова Н.Е., Мудунов А.С. Автосервис. Модели и методы прогнозирования деятельности. – М.: Екзамен. – 2002. – 256с.

 13. Бідняк М.Н., Біліченко В.В. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика. Вінниця: Універсум. – 2006. – 176с.

 14. Кудрін Б.Г., Ребедайло В.М., Педорченко Л.І. Математичні методи в задачах автомобільного транспорту. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 62с.

 15. А.А. Кашканов, В.М. Ребедайло. Спеціалізований рухомий склад автомобільного транспорту: конструкція. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 164 с.

 16. Кашканов А.А., Ребедайло В.М. Економіка підприємств автомобільного транспорту. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002.- 116 с.

 17. Волков В.П., Подригало М.А., Мищенко В.М., Альокса М.М. Технологія наукових досліджень : Навчальний посібник. - Харків, Кременчук : ХНАДУ, 2008. - 400 с.

 18. Волков В.П., Подригало М.А., Кравченко О.П., Міщенко В.М. Методологія наукових досліджень (на прикладах автомобільного транспорту): Навчальний посібник / [гріф МОН №1.4/18-Г-2457 від 02.12.08]. - Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 352 с.

 19. Волков В.П., Кравченко О.П. Основи теорії експлуатаційних властивостей автомобіля : Навч. посібник. / [гріф МОН №1.4/18-Г-2456 від 02.12.08] - Луганськ, Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. - 248 с.

Схожі:

Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconЗатверджую ректор В. В. Грабко 2013 р. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою магістра
Фахове вступне випробування проводиться для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зi спеціальності 03060101...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Фахове вступне випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр» 05010104 спеціальності «Cистеми штучного інтелекту»...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconЗатверджено ректор Грабко В. В. “24” лютого 2012 р. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст»
Основним етапом перевірки рівня теоретичної підготовки майбутніх екологів за спеціальністю 040106 “Екологія та охорона навколишнього...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconЗатверджено ректор Грабко В. В. “24” лютого 2012 р. Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст»
Основним етапом перевірки рівня теоретичної підготовки майбутніх екологів за спеціальністю 040106 “Екологія та охорона навколишнього...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Термічна обробка металів” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Фахового вступного випробування для навчання за освітньо-професійною програмою підготовки «Магістр» зі спеціальності iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
Програма фахового вступного випробування складена для абітурієнтів, що вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи