Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І науки
Скачати 150.82 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки
Дата22.06.2012
Розмір150.82 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Вінницький національний технічний університет


Інститут машинобудування і транспорту


Факультет автомобілів, їх ремонту та відновлення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ВНТУ

Протокол № _____

від "____"_____________ 20 р.

Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення


______________ О.Н. Романюк


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
підготовки до фахових вступних випробувань при прийомі на навчання для здобуття освтньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за

спеціальністю 7.05050403 «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин і конструкцій»


Автор(и): Савуляк В.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри ТПЗ,

Гайдамак О.Л., к.т.н., доцент кафедри технології підвищення зносостійкості


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри технології підвищення зносостійкості

протокол № від “ ” _ 20 р.


Завідувач кафедри __________________ Савуляк В.І..


Програма прорецензована проф., д.т.н. Сиваком І.О. та схвалена на засіданні кафедри ТАМ

протокол № від “ ” 20 р.


Завідувач кафедри _____________ ____________________


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії інституту машинобудування та транспорту.

протокол № від “____” __________ 20 р.


Голова Методичної комісії _______________ Бурєнніков Ю.А.


Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради інституту машинобудування та транспорту

протокол № від “____” __________ 20 р.


Голова Вченої ради ___________________ Бурєнніков Ю.А.


Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

протокол № від “____” ______ 20 р.

Голова Методичної ради ___________________ Романюк О.Н.


ВСТУППрограма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки фахівців 6.050504 “Зварювання” на навчальним планом вказаного напряму.

Фахові вступні випробування проводяться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної та практичної підготовки випускників бакалаврату з визначеної випускаючими кафедрами частини програмного матеріалу фундаментальних та загальноінженерних дисциплін, їх готовності до самостійної роботи та можливості опанування спеціальних технічних дисциплін на спеціалітеті.

Рівень складання вступного екзамену є основною передумовою надання студенту-випускнику бакалаврату можливості продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.


 1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ


Екзамен приймається фаховою атестаційною комісією, яка затверджується наказом ректора.

Екзамен проводиться усно. Для оцінки знань студентів використовуються комплексні контрольні завдання, кожне з яких містить 4 теоретичних питання і 1 практичне завдання.


  1. Цілі та задачі витікають із більш загальних цілей та задач науково-технічного прогресу, технічного переозброєння і реконструкції виробництва, що потребує підвищення науково-технічних знань майбутнього спеціаліста.

Метою даного вступного іспиту є перевірка сукупності знань студента про основні закони руху матерії на фіксованих рівнях її структурної складності. Використання фундаментальних та загально інженерних знань вмінь дасть можливість майбутньому спеціалісту науково-обгрунтовано підійти до рішень інженерних завдань.

Перевірка знань з цього циклу дисциплін покаже можливість подальшого засвоєння спеціальних дисциплін даного професійного спрямування в спеціалітеті.

  1. Для досягнення поставленої мети вступний державний іспит передбачає перевірку знань з опору матеріалів, та дисциплін циклу професійного спрямування: фізико-хімічних та металургійних основ виробництва металів, теорії зварювальних процесів, основ обробки матеріалів, матеріалознавства та термічної обробки матеріалів, основ зварювання, наплавлення та напилювання, технологія ремонту транспортної техніки, комп’ютерне забезпечення.2 Основою програми є дисципліни навчального плану бакалаврського напрямку 6.050504 – «Зварювання»

^ Опір матеріалів

Внутрішні сили. Напруження силових факторів. Деформації стержня, точки. Напруження. Закон Гука. Види деформацій. Умови міцності і жорсткості. Напружений стан в точці. Тензор напружень. Гіпотези /теорії/ міцності. Геометричні характеристики плоских перерізів. Розтяг, стиск, зсув, кручення, згин: розрахунки на міцність та жорсткість.

Складний опір. Енергетичні методи визначення переміщень. Спосіб Верещагіна. Метод сил розкриття статичної невизначеності. Методи розрахунку на стійкість стиснутих стержнів. Динамічні навантаження. Удар. Змінні навантаження. Коливання. Розрахунки на міцність по руйнівному навантаженню. Контактні напруження. Поняття про метод кінцевих елементів.


Інженерна та комп’ютерна графіка


Система конструкторської документації. Основні правила оформлення графічної конструкторської документації. Нанесення розмірів на кресленнях деталей.

Зображення: вигляди, розрізи, перерізи. Аксонометричні проекції.

Шорсткість поверхонь. Зображення та позначення різьби на кресленнях. Правила оформлення робочого креслення деталі.

Типи з’єднань, їх умовні зображення та позначення. Складальні креслення. Специфікація. Читання складального креслення. Використання графічної системи КОМПАС для виконання графічної та текстової конструкторської документації.


^ Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів


Класифікація металів та сплавів. Метали, сплави та їх маркування. Властивості металів і сплавів, що застосовуються в машинобудуванні. Основи сучасного металургійного виробництва. Поняття про руди різних металів. Принципи отримання металів із руд відновленням, електролізом і металотермією. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали для доменної плавки. Основні фізико-хімічні процеси отримання чавуну в сучасних доменних печах. Продукція доменного виробництва Виробництво сталі. Основні фізико-хімічні процеси отримання сталі. Виробництво сталі в кисневих конверторах і електродугових печах. Способи розливання сталі у виливниці. Виробництво сталі в мартенівських печах. Способи підвищення якості сталі. Процес прямого (позадоменного) отримання заліза з руд. Виробництво кольорових металів (міді, алюмінію, магнію, титана та ін.). Основи й сутність ливарного виробництва. Основи обробки металів тиском Прокатне виробництво. Кування та його сутність. Виробництво конструкційних матеріалів методами порошкової металургії.


^ Основи обробки матеріалів.


Фізико-механічні та фізико-хімічні процеси формування заготовок та деталей. Класифікація видів металообробки. Класифікація металорізальних верстатів. Інструментальні матеріали їх властивості і вимоги до них. Режими різання.


^ Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань


Сучасне металознавство і його значення в народному господарстві. Ідеальні і реальні кристали. Види дефектів, їх класифікація, вплив на властивості металів. Плавлення металів, зварювальна ванна. Механізм і закони кристалізації, будова зливка та зварного шва. Деформація та її роль при зварюванні. Будова і властивості деформованих металів. Рекристалізаційні процеси в металах і їх значення при зварюванні. Руйнування металів та його види. Явище крихкості при низьких температурах. Холодні тріщини в зварних з`єднаннях.

Діаграми стану подвійних сплавів. Діаграма FeFe3C.

Теорія термічної обробки металів та сплавів. Теорія термічної обробки сталі. Легування сталей і чавунів. Технологія термічної обробки. Класифікація і характеристика чорних і кольорових сплавів. Металознавство отримання і термічної обробки зварних з’єднань.


^ Деталі машин і основи конструювання


З’єднання. Зварні з’єднання. Правила конструювання зварних швів.

З’єднання натягом. З’єднання нарізні. Фрикційно-гвинтові (клемові) з’єднання Шпонкові, штифтові та шліцьові з’єднання. Механічний привід та основні типи механічних передач. Розрахунок та конструювання передач. Механіка машин та її основні розділи: поняття машини, енергетичні машини, робочі машини, транспортні машини, технологічні машини, інформаційні машини.

Теорія механізмів, основні поняття та визначення. Структурний аналіз та класифікація механізмів. Кінематичні пари і їх класифікація.

Тертя в механізмах. Види тертя.

Передачі гвинт-гайка. Області використання. Шарикові передачі гвинт-гайка.

Опори, вали та осі, муфти. Опори в машинах. Класифікація опор.

Підшипники ковзання. Загальні відомості. Вали та осі, їх роль в машинах. Конструктивні різновиди валів та осей. Конструювання валів та осей. Муфти та їх роль в машинах. Класифікація пружин та пружних елементів.

Конструювання корпусних деталей. Класифікація корпусних деталей. Критерії їх працездатності. Розрахунки деталей на надійність.

Принципи та методи конструювання машин.


^ Технологія та обладнання для наплавлення


Способи наплавлення та галузі їх раціонального використання. Вибір складу наплавленого металу та методів його легування. Технологія наплавлення металу різного складу. Обладнання для наплавлення. Підготовка деталей під наплавлення. Використання наплавлення для надання особливих експлуатаційних властивостей поверхневих шарів деталей.

Охорона праці та техніка безпеки при виконанні робіт по наплавленню


Стандартизація


Основи побудови єдиної системи допусків і посадок, нормування точності розмірів деталей, аналіз розмірних ланцюгів, нормування шорсткості, відхилення форми і взаємного розташування, взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання.


^ Зварювання плавленням


Основні поняття та класифікація процесів зварювання плавленням. Техніко-економічна характеристика типових і спеціальних способів дугового зварювання покритими електродами, в захисних газах та під флюсом, шлакового, плазмового, електроно- та фотонопроменевого зварювання. Зварювальні матеріали та обладнання. Основи технології зварювання сплавів на основі заліза, нікелю, міді, алюмінію, титана та інших металів в однорідних і різнорідних сполученнях. Основи технології наплавлення. Методи проектування технології зварювання плавленням.


^ Зварювання тиском


Теорія утворення суцільного з’єднання при різноманітних способах зварювання тиском. Основи технології зварювання тиском. Обладнання для зварювання тиском, основи його конструювання, виготовлення та експлуатації.


^ Зварювальні джерела живлення


Теоретичні основи фізичних властивостей електричної зварювальної дуги. Динамічні процеси, що відбуваються під час дугового зварювання плавкими електродами. Умови стійкої роботи енергетичної системи джерело живлення - зварювальна дуга. Теоретичні основи роботи і типові конструкції зварювальних однопостових і багатопостових генераторів. Основи роботи і типові конструкції зварювальних трансформаторів. Зварювальні випрямні установки. Осцилятори, стабілізатори горіння й інше допоміжне обладнання. Монтаж зварювального обладнання, його характерні несправності, методи їх знаходження та усунення


^ Теорія зварювальних процесів


Фізичні основи процесу зварювання металів. Провідність твердих тіл, рідин та газів. Електричний розряд у газах. Елементарні процеси в плазмі дуги. Елементи термодинаміки плазми. Явища переносу, баланс енергії і температура у стовпі дуги. Приелектродні області дугового розряду. Магнітогідродинаміка зварювальної дуги. Перенос металу у зварювальній дузі. Зварні дуги змінного струму. Плазмові зварювальні дуги. Елементи хімічної термодинаміки. Рівновага фізико-хімічних систем. Явища у рідких середовищах і на поверхнях поділу фаз. Дифузія в металах. Хімічна спорідненість елементів до кисню. Основи вчення про корозію металів. Корозія зварених з’єднань. Умови плавлення металу та існування його у рідкому стані. Газова фаза у зоні зварювання плавленням. Шлакова фаза при зварюванні плавленням. Взаємодія між розплавленим металом, газовим середовищем і шлаком (розкиснення, легування і рафінування металу). Процеси кристалізації металу при зварюванні. Технологічна міцність зварених з’єднань.


^ Матеріали для напилення, наплавлення та трибоматеріалознавство


Зносостійкі матеріали та їхня класифікація. Матеріали з високою твердістю поверхні. Умови антифрикційності. Принцип Шарпі. Металеві матеріали (бабіти, бронзи, латуні, антифрикційні чавуни). Неметалеві матеріали, термореактивні та термопластичні полімери (анод, капрон, фторопласт). Комбіновані матеріали. Матеріали, що отримано методами порошкової металургії.

Металокерамічні матеріали. Пористі сплави на основі заліза й графіту, бронзи і графіту, алюмінію й графіту. Сплави на основі заліза, міді й інших матеріалів (просочені різними пластмасами). Вуглецеві й графітопластові матеріали. Природні та штучні мінерали, як антифрикційні матеріали.

Фрикційні матеріали. Залежності коефіцієнту тертя від структури матеріалу, його теплопровідності, теплостійкості

Матеріали для наплавлення й їхня класифікація. Матеріали для електродугового наплавлення. Електродний дріт. Порошкова стрічка. Електродна стрічка Флюси та захисні гази, що використовуються для наплавлення.

Матеріали, що застосовуються для ручного дугового наплавлення.

Порошкові матеріали для наплавлення. Матеріали для індукційного наплавлення.

Матеріали, що використовуються для газотермічного наплавлення.

Матеріали для напилення. Матеріали для електродугового напилення. Матеріали для газотермічного й плазмового напилення.

Матеріали, що використовуються для катодного напилення.


^ Технологія та обладнання для напилення


Технологічні процеси газотермічного та вакуумного методів напилювання покриття. Газополуменеве, детонаційне, електродугове та плазмове нанесення покриття.

Обладнання та устаткування яке використовується для здійснення цих методів напилювання покриття. Вибір технологічних параметрів напилювання при виготовленні та відновленні деталей машин та апаратів.

Технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття. Засоби та технологічні особливості вакуумно-конденсаційного напилювання термічним випаровуванням, вибуховим розпиленням матеріалу, іонним розпиленням та реакційним напилюванням матеріалу.

Обладнання для вакуумно-конденсаційного напилювання, його основні елементи та їх класифікація.


^ Автоматичне керування зварюванням


Системи автоматичного керування (САК) і регулювання (САР): узагальнені схеми, показники динамічних і статичних властивостей. Об’єкти і завдання керування при дуговому, шлаковому, променевому, точковому і стиковому контактному зварюванні: типові локальні регулятори. Розробка систем керування зварювальними процесами.


^ Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів


Загальна схема і особливості технологічного процесу ремонту машин. Основні вимоги на дефектацію. Способи визначення технічного стану деталей. Нормативно-технологічна документація. Основи вибору оптимальних варіантів технологічних процесів ремонту та відновлення. Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей машин та апаратів. Механічна обробка відновлених деталей. Механізація та автоматизація ремонтного виробництва.


^ Технологічні процеси комплексів зміцнення та відновлення


Класифікація технологічних процесів відновлення деталей машин та їх коротка характеристика. Загальні технологічні процеси відновлення деталей у ремонтному виробництві. Класифікація технологічних процесів зміцнення деталей

Типові технологічні процеси відновлення та модифікації поверхні;

Типові технологічні процеси зміцнення поверхонь;

засвоєння методів та прийомів підготовки поверхні до відновлення, модифікації та зміцнення;

засвоєння методів вибору відповідного технологічного обладнання; засвоєння методик розрахунків та прийомів, метою яких є досягнення оптимальних режимів проведення технологічних процесів;

типові технологічні процеси фінішної обробки поверхні та контролю якості.

^ Контроль якості покриття


Аналіз стану робочих поверхонь деталей машин і апаратів при їх експлуатації. Методи контролю. Виявлення дефектів і ознак руйнування матеріалу. Оцінка умов експлуатації деталей, що працюють в корозійному середовищі. Фактографічний, металоструктурний та хімічний методи аналізу. Механічні випробування.

Сучасні методи діагностування рухомих сполук. Акустична емісія – як метод контролю та діагностики вузлів тертя.

Фактори, які впливають на якість покриття. Причинно-наслідкові зв’язки появи дефектів. Види виробничого контролю покриття. Статистичні методи обробки результатів. Руйнуючий та безруйнівний контроль. Технічні проби, зразки – свідки. Вибір методів та устаткування. Автоматизовані системи. Організація і метрологічне забезпечення контролю покриття на підприємствах.


^ Заготівельні процеси в машинобудуванні


Основні технологічні процеси виготовлення заготовок. Фактори, що впливають на вибір способу одержання заготовок. Виробництво заготовок литтям. Ливарні сплави. Основи конструювання заготовок литтям. Виробництво заготовок пластичним деформуванням.


3 Критерії оцінювання знань

“Відмінно” ставиться,  якщо претендент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

“Добре” – претендент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

“Задовільно” – претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

“Незадовільно” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


Список рекомендованої літератури.


 1. Васильченко І.П. Вища математика: основні означення, приклади і задачі./ Данилов В.Я., Лобанов А.І., Таран Є.Ю. - Навч. посібник. Книга 2. –К.: Либідь, 1994. – 280 с.

 2. Мантуров О. В. Курс высшей математики. М.: Высш. шк., 1991.

 3. Зузяк П.М., Слободяник А.Д. Задачі з фізики. Програма курсу, контрольні завдання та методичні поради до розв’язування окремих задач: Навч. Посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2003.- 172 с.

 4. Бурєнніков Ю.А. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. / Савуляк В.І., Іванов М.І. та ін. - Навчальний посібник.: Вінниця, УНІВЕРСУМ. 1999 .- 77 с.

 5. Турбо Pascal 7.0. Весь процес создания програм. М., 1998.

 6. Вильям Орвис. EXCEL для ученых, инженеров и студентов.. – 1999.

 7. Технічна механіка. Кн. 1. Теоретична механіка: Підручник/ Д.В.Чернілевський, Я.Т.Кіницький, В.М.Колосов та ін. За ред. Д.В.Чернілевського– К.: НМК ВО, 1992.– 384 с.

 8. Огородніков В.А. Опір матеріалів з елементами теорії пластичності. Частина 1./ Сивак І.О., Бабак М.В. - Навчальний посібник. — Вінниця: ВДТУ, 2001 — 100 с.

 9. Опір матеріалів. Кн. 2. Опір матеріалів: підручник (за ред. Д.В. Чернілевського) – К.: НМК ВО, 1992 – 272 с.

 10. Потемкин А.И. Инженерная графика КОМПАС-ГРАФИК L. Т. Просто и доступно. С.-П., 2000г.-230с.

 11. Клименко В. М. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. Навчальний посібник / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. / Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. - Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002.- 95 с.

 12. Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – М.: Машиностроение, 1993. – 664 с.

 13. Грановский Г. И., Резание металлов./ В. Г. Грановский - М.:- Машиностроение 1985. 304c.

 14. Теорія різання. Ч. 1 „Точіння”. Навчальний посібник /В.О. Кузьменко.- В. – ВДТУ, 1996.- 126с.

 15. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1990.

 16. Иванов М.Н. Детали машин. — М.: Высшая школа, 1991.

 17. Решетов Д.Н. Детали машин. — М.: Машиностроение, 1989 г.

 18. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. — К.: Вища шк., 1993.

 19. Технология электрической сварки металов и сплавов плавлением /Под ред. Б.Е.Патона . - М.: Машиностроение , 1974, - 768 с./

 20. Кочергин К.А. Контактная сварка. – Л.: Машиностроение, 1987. – 24с.

 21. Николаев Г.А., Ольшанский И.А. Специальные методы сварки. М.: Машиностроение, 1975. – 248 с.

 22. Акулов А. И. Технология и оборудование сварки плавлением./ ., Бельчук А.К., Демьянович В.Г. - Учебник для ВУЗов.- М.: Машиностроение., 1977-432 с.

 23. В.І.Гаврилюк, М.Л.Кукляк Взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання. – К.:УМКВО, 1990

 24. Повстень В.О., Посвятенко Е.К. Фізичні основи та джерела живлення зварювальної дуги. – К. : Арістей, 2004. – 168 с.

 25. Теория сварочных процессов / Под ред. В. В. Фролова – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.

 26. Тылкин М. А. Справочник термиста ремонтной службы. - М.:Металлургия, 1991.- 648 с.

 27. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. И. В. Крагельского, В. В. Алисина. - М.: Машиноcтроение, 1988

 28. Борисов Ю.С., Харламов Ю.А.,Сидорченко С.Л., Ардатовская Е.Н. Газотермические покрытия из порошковых материалов. - Киев: Наукова думка, 1990, 544 с.

 29. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник. ВДТУ, 2004.

 30. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічні методи напилювання покрить. Навчальний посібник. ВНТУ, 2006

 31. Шиліна О.П. Вакуумно – конденсаційне напилювання покрить./ Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. - Навчальний посібник. ВНТУ, 2006

 32. Справочник сварщика. / Под. ред. В.В. Степанова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение. 1992.-560с.

 33. Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів./ Лудченко О.А., Чигринець А.Д. - У 3 кн. Кн.3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. – К. : Вища шк., 1994 – 599 с.

 34. Мірошник В. О., Фабровський Є. М. Ремонт меліоративних і будівельних машин. Практикум. -Київ. –Виша школа. -1995.

 35. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Вінниця.: Універсум. 2002, 160с.

 36. Сидоров А.И. Восстановление деталей машин напылением и наплавкой. . – М. : Машиностроение, 1987. – 280 с.

 37. Денель А.К. Дефектоскопия металов – М.: Металлургия, 1992 г.

 38. Туманов А.Г. Методи досліджень механічних властивостей металів: Довідковий посібник, том 2. – М.: Машинобудування, 1990.

 39. М.Г. Афонькин, М.В. Магницкая. Производство заготовок в машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1987 – 254 с.

 40. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей автомобілів. Лабораторний практикум.- Вінниця: ВНТУ, 2й004.-116с.

 41. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Монографія. УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002.-161 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи