Вступ icon

Вступ
Скачати 117.22 Kb.
НазваВступ
Дата22.06.2012
Розмір117.22 Kb.
ТипДокументиВСТУППрограма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 7.05050403 – «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій”

Фахові вступні випробування проводяться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної та практичної підготовки випускників спеціалітету з визначеної випусковими кафедрами частини програмного матеріалу фундаментальних, та дисциплін фахового спрямування, їх готовності до самостійної роботи та можливості опанування спеціальних та наукових дисциплін магістратури.

Рівень складання вступного екзамену є основною передумовою надання випускнику спеціалітету можливості продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.


 1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ


Екзамен приймається фаховою атестаційною комісією, яка затверджується наказом ректора.

Екзамен проводиться усно. Для оцінки знань студентів використовуються білети, кожен з яких містить 3 теоретичних питання і 1 практичне завдання.

  1. Цілі та задачі витікають із більш загальних цілей та задач науково-технічного прогресу, технічного переозброєння і реконструкції виробництва, що потребує підвищення науково-технічних знань майбутнього спеціаліста.

Метою даного вступного іспиту є перевірка сукупності знань та вмінь студента із фундаментальної та фахової підготовки. Використання фундаментальних та інженерних знань, вмінь дасть можливість майбутньому магістру грамотно підійти до розв’язання науково-технічних проблем та завдань.

Перевірка знань з цього циклу дисциплін покаже можливість подальшого засвоєння спеціальних та наукових дисциплін даного професійного спрямування в магістратурі.

  1. Для досягнення поставленої мети вступний державний іспит передбачає перевірку знань із фундаментальних та спеціальних дисциплін: фізико-хімічних та металургійних основ виробництва металів, теорії зварювальних процесів, матеріалознавства та термічної обробки матеріалів, триботехніки та основ надійності машин, основ зварювання, наплавлення та напилювання, технологій ремонту та відновлення, інформаційно-комп’ютерного забезпечення процесів зварювання та ремонту.


^ 2 ОСНОВОЮ ПРОГРАМИ Є ДИСЦИПЛІНИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА 7.05050403 –

“ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ДЕТАЛЕЙ І КОНСТРУКЦІЙ”


^ Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів


Класифікація металів та сплавів. Метали, сплави та їх маркування. Властивості металів і сплавів, що застосовуються в машинобудуванні. Основи сучасного металургійного виробництва. Основні фізико-хімічні процеси отримання чавуну в сучасних доменних печах. Продукція доменного виробництва Виробництво сталі. Основні фізико-хімічні процеси отримання сталі. Виробництво сталі в кисневих конверторах і електродугових печах. Способи розливання сталі у виливниці. Способи підвищення якості сталі. Процес прямого (позадоменного) отримання заліза з руд. Виробництво кольорових металів (міді, алюмінію, магнію, титана та ін.). Основи й сутність ливарного виробництва. Основи обробки металів тиском Прокатне виробництво. Кування та його сутність. Виробництво конструкційних матеріалів методами порошкової металургії.


^ Основи обробки матеріалів.


Фізико-механічні та фізико-хімічні процеси формування заготовок та деталей. Класифікація видів металообробки. Класифікація металорізальних верстатів. Інструментальні матеріали їх властивості і вимоги до них. Режими різання.


^ Металознавство і термічна обробка зварних з’єднань


Сучасне металознавство і його значення в народному господарстві. Ідеальні і реальні кристали. Види дефектів, їх класифікація, вплив на властивості металів. Плавлення металів, зварювальна ванна. Механізм і закони кристалізації, будова зливка та зварного шва. Деформація та її роль при зварюванні. Будова і властивості деформованих металів. Рекристалізаційні процеси в металах і їх значення при зварюванні. Руйнування металів та його види. Явище крихкості при низьких температурах. Холодні та гарячі тріщини в зварних з`єднаннях.

Діаграми стану подвійних сплавів. Діаграма Fe-Fe3C.

Теорія термічної обробки металів та сплавів. Теорія термічної обробки сталі. Легування сталей і чавунів. Технологія термічної обробки. Класифікація і характеристика чорних і кольорових сплавів. Металознавство отримання і термічної обробки зварних з’єднань.


^ Теорія зварювальних процесів


Фізичні основи процесу зварювання металів. Провідність твердих тіл, рідин та газів. Електричний розряд у газах. Елементарні процеси в плазмі дуги. Елементи термодинаміки плазми. Явища переносу, баланс енергії і температура у стовпі дуги. Приелектродні області дугового розряду. Магнітогідродинаміка зварювальної дуги. Перенос металу у зварювальній дузі. Зварні дуги змінного струму. Плазмові зварювальні дуги. Елементи хімічної термодинаміки. Рівновага фізико-хімічних систем. Явища у рідких середовищах і на поверхнях поділу фаз. Дифузія в металах. Хімічна спорідненість елементів до кисню. Основи вчення про корозію металів. Корозія зварених з’єднань. Умови плавлення металу та існування його у рідкому стані. Газова фаза у зоні зварювання плавленням. Шлакова фаза при зварюванні плавленням. Взаємодія між розплавленим металом, газовим середовищем і шлаком (розкислення, легування і рафінування металу). Процеси кристалізації металу при зварюванні. Технологічна міцність зварених з’єднань.


^ Технологія та обладнання для наплавлення


Способи наплавлення та галузі їх раціонального використання. Вибір складу наплавленого металу та методів його легування. Технологія наплавлення металу різного складу. Обладнання для наплавлення. Підготовка деталей під наплавлення. Використання наплавлення для надання особливих експлуатаційних властивостей поверхневих шарів деталей.

Охорона праці та техніка безпеки при виконанні робіт по наплавленню.


^ Зварювання плавленням


Основні поняття та класифікація процесів зварювання плавленням. Техніко-економічна характеристика типових і спеціальних способів дугового зварювання покритими електродами, в захисних газах та під флюсом, шлакового, плазмового, електронно- та фотонопроменевого зварювання. Зварювальні матеріали та обладнання. Основи технології зварювання сплавів на основі заліза, нікелю, міді, алюмінію, титана та інших металів в однорідних і різнорідних сполученнях. Основи технології наплавлення. Методи проектування технології зварювання плавленням.


^ Зварювання тиском


Теорія утворення суцільного з’єднання при різноманітних способах зварювання тиском. Основи технології зварювання тиском. Обладнання для зварювання тиском, основи його конструювання, виготовлення та експлуатації.


^ Матеріали для напилювання, наплавлення та трибоматеріалознавство


Зносостійкі матеріали та їхня класифікація. Матеріали з високою твердістю поверхні. Умови антифрикційності. Принцип Шарпі. Металеві матеріали (бабіти, бронзи, латуні, антифрикційні чавуни). Неметалеві матеріали, термореактивні та термопластичні полімери (капролон, фторопласт). Комбіновані матеріали. Матеріали, що отримано методами порошкової металургії.

Металокерамічні матеріали. Пористі сплави на основі заліза й графіту, бронзи і графіту, алюмінію й графіту. Сплави на основі заліза, міді й інших матеріалів (просочені різними пластмасами). Вуглецеві й графітопластові матеріали. Природні та штучні мінерали, як антифрикційні матеріали.

Фрикційні матеріали. Залежності коефіцієнту тертя від структури матеріалу, його теплопровідності, теплостійкості

Матеріали для наплавлення й їхня класифікація. Матеріали для електродугового наплавлення. Електродний дріт. Порошкова стрічка. Електродна стрічка Флюси та захисні гази, що використовуються для наплавлення.

Матеріали, що застосовуються для ручного дугового наплавлення.

Порошкові матеріали для наплавлення. Матеріали для індукційного наплавлення.

Матеріали, що використовуються для газотермічного наплавлення.

Матеріали для напилювання. Матеріали для електродугового напилювання. Матеріали для газотермічного й плазмового напилювання. Матеріали, що використовуються для катодного напилювання.


^ Технологія та обладнання для напилювання


Технологічні процеси газотермічного та вакуумного методів напилювання покриття. Газополуменеве, детонаційне, електродугове та плазмове нанесення покриття.

Обладнання та устаткування яке використовується для здійснення цих методів напилювання покриття. Вибір технологічних параметрів напилювання при виготовленні та відновленні деталей машин та апаратів.

Технологія вакуумно-конденсаційного нанесення покриття. Засоби та технологічні особливості вакуумно-конденсаційного напилювання термічним випаровуванням, вибуховим розпиленням матеріалу, іонним розпиленням та реакційним напилюванням матеріалу.

Обладнання для вакуумно-конденсаційного напилювання, його основні елементи та їх класифікація.


^ Автоматичне керування зварюванням


Системи автоматичного керування (САК) і регулювання (САР): узагальнені схеми, показники динамічних і статичних властивостей. Об’єкти і завдання керування при дуговому, шлаковому, променевому, точковому і стиковому контактному зварюванні: типові локальні регулятори. Розробка систем керування зварювальними процесами.


^ Ремонт та відновлення деталей машин і апаратів


Загальна схема і особливості технологічного процесу ремонту машин. Основні вимоги на дефектацію. Способи визначення технічного стану деталей. Нормативно-технологічна документація. Основи вибору оптимальних варіантів технологічних процесів ремонту та відновлення. Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей машин та апаратів. Механічна обробка відновлених деталей. Механізація та автоматизація ремонтного виробництва.


^ Контроль якості покриття


Аналіз стану робочих поверхонь деталей машин і апаратів при їх експлуатації. Методи контролю. Виявлення дефектів і ознак руйнування матеріалу. Оцінка умов експлуатації деталей, що працюють в корозійному середовищі. Фрактографічний, мікроструктурний та хімічний методи аналізу. Механічні випробування.

Сучасні методи діагностування рухомих спряжень. Акустична емісія – як метод контролю та діагностики вузлів тертя.

Фактори, які впливають на якість покриття. Причинно-наслідкові зв’язки появи дефектів. Види виробничого контролю покриття. Статистичні методи обробки результатів. Руйнуючий та неруйнівний контроль. Технічні проби, зразки – свідки. Вибір методів та устаткування. Автоматизовані системи. Організація і метрологічне забезпечення контролю покриття на підприємствах.


^ САПР у зварюванні


Принципи функціонування систем автоматизованого проектування.

Основи сучасних технологій автоматизованого проектування. Можливості та використання спеціальних пакетів прикладних програм.

Користування сучасною комп’ютерною технікою.

Створювати креслення та виконувати розрахунки на ЕОМ.

Користуватися новітніми пакетами прикладних програм автоматизованого проектування.


Інформаційно-комп’ютерні технології ремонту і зварювання


Інтернет-технології. Отримання необхідної інформації. Захист комп’ютера під час роботи в інтернеті. Призначення та основні базові методи роботи програми “Компас-графік”. Принципи введення та редагування об’єктів. Основні принципи роботи програми “Компас-3D”. Методи автоматизованого проектування креслень та створення технічної документації. Математичні та дослідницькі пакети.


^ Технологічна підготовка малого підприємства для відновлення та підвищення зносостійкості автомобілів і тракторів


Технологічну підготовка ремонтного виробництва. Проектування малих ремонтних підприємств, стадії і склад проекту. Методи визначення потреби у ремонті машин . Методи визначення оптимальної програми відновлення машин та агрегатів. Структура виробництва та фонди часу. Технологічні процеси відновлення. Проектування складальних операцій.

Особливості проектування окремих виробничих дільниць. Системи ремонту машин. Технологічний процес капітального ремонту машин. Технічний контроль на ремонтному виробництві. Правила безпечної праці та охорони навколишнього середовища на ремонтному виробництві. Дослідження факторів підвищення продуктивності та ефективності.


^ Технологія ремонту транспортної техніки


Технологія капітального ремонту. Приймання автотракторної техніки в ремонт та випуск з ремонту. Порядок приймання і випуску машин.

Технологічні особливості кап ремонту вузлів та агрегатів машин. Особливості відновлення деталей двигуна. Ремонт деталей трансмісії. Особливості ремонту гідравлічного обладнання, пневмообладнання, електрообладнання, автомобільних шин, кузовів, кабін, рам. Агрегатний метод ремонту. Методика проектування технологічних процесів.


^ Розпилювальні пристрої та устаткування


Сутність газотермічних та вакуумних методів розпилення;

- фізичні основи розпилення;

- особливості формування покрить;

- фізична сутність явищ, які відбуваються в металах і сплавах під час формування покриття;

- взаємозв’язок цих явищ із властивостями;

- основні властивості та призначення сучасних матеріалів для розпилення.

Принципи проектування розпилювальних пристроїв для електродугової металізації, газотермічного нанесення покриттів, детонаційного напилювання. Допоміжне устаткування для забезпечення роботи розпилювальних пристроїв.


^
3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Відмінно” ставиться,  якщо претендент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

^ Добре” – претендент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

Задовільно” – претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

Незадовільно” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бурєнніков Ю.А. Система автоматизованого проектування технологічних процесів “Компас ТМ”. / Савуляк В.І., Іванов М.І. та ін. - Навчальний посібник.: Вінниця, УНІВЕРСУМ. 1999 .- 77 с.

 2. Потемкин А.И. Инженерная графика КОМПАС-ГРАФИК L. Т. Просто и доступно. С.-П., 2000г.-230с.

 3. Клименко В. М. Фізико-хімічні та металургійні основи виробництва металів. Навчальний посібник / Частина перша. Конструкційні матеріали: властивості, класифікація, виробництво. / Шиліна О. П., Осадчук А. Ю. - Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2002.- 95 с.

 4. Технология конструкционных материалов. / Под ред. А. М. Дальского – М.: Машиностроение, 1993. – 664 с.

 5. Грановский Г. И., Резание металлов./ В. Г. Грановский - М.:- Машиностроение 1985. 304c.

 6. Теорія різання. Ч. 1 „Точіння”. Навчальний посібник /В.О. Кузьменко.- В. – ВДТУ, 1996.- 126с.

 7. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1990.

 8. Иванов М.Н. Детали машин. — М.: Высшая школа, 1991.

 9. Решетов Д.Н. Детали машин. — М.: Машиностроение, 1989 г.

 10. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. — К.: Вища шк., 1993.

 11. Кочергин К.А. Контактная сварка. – Л.: Машиностроение, 1987. – 24с.

 12. В.І.Гаврилюк, М.Л.Кукляк Взаємозамінность, стандартизація і технічні вимірювання. – К.:УМКВО, 1990

 13. Повстень В.О., Посвятенко Е.К. Фізичні основи та джерела живлення зварювальної дуги. – К. : Арістей, 2004. – 168 с.

 14. Теория сварочных процессов / Под ред. В. В. Фролова – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.

 15. Тылкин М. А. Справочник термиста ремонтной службы. - М.:Металлургия, 1991.- 648 с.

 16. Трение, изнашивание и смазка: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. И. В. Крагельского, В. В. Алисина. - М.: Машиноcтроение, 1988

 17. Борисов Ю.С., Харламов Ю.А.,Сидорченко С.Л., Ардатовская Е.Н. Газотермические покрытия из порошковых материалов. - Киев: Наукова думка, 1990, 544 с.

 18. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічна обробка матеріалів. Навчальний посібник. ВДТУ, 2004.

 19. Шиліна О.П., Осадчук А.Ю. Газотермічні методи напилювання покрить. Навчальний посібник. ВНТУ, 2006

 20. Шиліна О.П. Вакуумно – конденсаційне напилювання покрить./ Савуляк В.І., Осадчук А.Ю. - Навчальний посібник. ВНТУ, 2006

 21. Справочник сварщика. / Под. ред. В.В. Степанова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение. 1992.-560с.

 22. Канарчук В.Є. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів./ Лудченко О.А., Чигринець А.Д. - У 3 кн. Кн.3. Ремонт автотранспортних засобів: Підручник. – К. : Вища шк., 1994 – 599 с.

 23. Мірошник В. О., Фабровський Є. М. Ремонт меліоративних і будівельних машин. Практикум. -Київ. –Виша школа. -1995.

 24. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Вінниця.: Універсум. 2002, 160с.

 25. Сидоров А.И. Восстановление деталей машин напылением и наплавкой. . – М. : Машиностроение, 1987. – 280 с.

 26. Денель А.К. Дефектоскопия металов – М.: Металлургия, 1992 г.

 27. Туманов А.Г. Методи досліджень механічних властивостей металів: Довідковий посібник, том 2. – М.: Машинобудування, 1990.

 28. М.Г. Афонькин, М.В. Магницкая. Производство заготовок в машиностроении. – Л.: Машиностроение, 1987 – 254 с.

 29. Савуляк В.І., Івацько В.Т. Відновлення деталей автомобілів. Лабораторний практикум.- Вінниця: ВНТУ, 2й004.-116с.

 30. Савуляк В.І. Синтез зносостійких композиційних матеріалів та поверхневих шарів з екзотермічних компонентів. Монографія. УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002.-161 с.

Схожі:

Вступ iconМодуль а заняття №1 Вступ. Предмет, завдання й методи науки про мову
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник. / М. П. Кочерган. – К. Вц „Академія”, 2008. – с. 7 – 16
Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconДокументи
1. /Вступ до метаф_зики/вступ до метаф_зики Зм_ст.doc
2. /Вступ...

Вступ iconГрабко В. В. Вінницький національний технічний університет Вступ
Вступ. Відомо, що в процесі експлуатації ізоляція обмоток електричних машин під дією температури втрачає свої властивості, внаслідок...
Вступ iconЗміст вступ
Вступ
Вступ iconПрограма навчальної дисципліни «Вступ до фаху»
«Вступ до фаху» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни " Вступ до перекладознавства " для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (заочна форма навчання)
Теоретичний курс «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих дисциплін, який присвячено провідним аспектам...
Вступ iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Вступ iconКонспект лекцій з дисципліни " Вступ до спеціальності"
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу спеціальності 050100 "Економіка підприємства") Авт....
Вступ iconФ. В. Стольберг конспект лекцій з дисципліни «вступ до фаху»
Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до фаху» ( для студентів 1-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 040106 «Екологія,...
Вступ iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни " Вступ до вищої освіти" для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом
Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) І входить до циклу дисциплін професійно-практичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи