Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
Скачати 79.69 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
Дата22.06.2012
Розмір79.69 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор _________________ В.В.Грабко


« ___» _____________ 2011 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування на навчання за освітньо-професійною програмою «Магістр»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»


Галузь 0505 – «Машинобудування та матеріалообробка»


Спеціальність 8.05050301 – «Металорізальні верстати та системи»


Вінниця 2011

Вступ


Програма складена у відповідності з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за напрямом підготовки фахівців 7.05050301 «Металорізальні верстати та системи» за навчальним планом вказаного напряму.

Фахові вступні випробування проводяться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної та практичної підготовки випускників спецалітету з визначеної випускаючими кафедрами частини програмного матеріалу фундаментальних, загальноінженерних дисциплін та дисциплін фахового спрямування, їх готовності до самостійної роботи та можливості опанування спеціальних технічних дисциплін при подальшому навчанні на спеціальності «Металорізальні верстати та системи».

Рівень складання вступного екзамену є основною передумовою надання можливості студентам, які отримали кваліфікацію спеціаліста, продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».

^ 1 Порядок проведення екзамену

Екзамен приймається фаховою атестаційною комісією, яка затверджується наказом ректора.

Екзамен проводиться усно. Для оцінки знань студентів використовуються білети, кожен з яких містить 3 теоретичних питання і 1 практичне завдання.

    1. Мета та задачі витікають із більш загальних цілей та задач науково-технічного прогресу, технічного переозброєння і реконструкції виробництва, що потребує підвищення науково-технічних знань майбутнього магістра.

Метою даного вступного іспиту є перевірка знань студента із загальноінженерної підготовки та нормативних дисциплін фахового спрямування. Використання фундаментальних, загальноінженерних та спеціальних знань та умінь дасть можливість майбутньому магістру фахово підійти до розв’язання інженерних та наукових завдань.

Перевірка знань з цього циклу дисциплін покаже можливість подальшого засвоєння спеціальних дисциплін професійного спрямування при навчанні на спеціальності «Металорізальні верстати та системи».

    1. Для досягнення поставленої мети вступний фаховий іспит передбачає перевірку знань із загальноінженерних дисциплін та циклу професійного спрямування: різальний інструмент, деталі машин, металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва, обладнання та транспорт механообробних цехів, конструювання та розрахунок верстатів, системи керування верстатами та верстатними комплексами, приводи верстатів та роботів.^ 2 Основою програми є дисципліни навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 7.05050301 – «Металорізальні верстати та системи»

Деталі машин

Етапи конструювання машин. Елементи теорії надійності. Теорія, розрахунок та проектування пасових передач. Класифікація, точність, види зношування, матеріали зубчастих та черв'ячних передач, основи їх розрахунку. Ланцюгові передачі, їх розрахунок. Вали приводів машин, основи їх розрахунку та конструювання. Класифікація, точність, матеріали підшипників кочення, їх механіка та динаміка, їх вибір та конструювання вузлів. Класифікація та матеріали вкладників підшипників ковзання, їх розрахунок. Класифікація та вибір муфт. Основи розрахунку та конструювання зварних з'єднань. Нарізні з'єднання. Передача гвинт-гайка, її розрахунок. Шпонкові, шліцьові, клинові, штифтові та профільні з'єднання. Розрахунок та конструювання корпусних деталей. Призначення, класифікація та матеріали пружин, розрахунок витих циліндричних пружин.

Металорізальні верстати, промислові роботи та обладнання автоматизованого виробництва

Процес конструювання та його автоматизація. Загальні питання конструювання верстатів. Кінематичний розрахунок приводу головного руху. Шпиндельні вузли верстатів. Електромеханічні приводи подач верстатів. Базові деталі. Напрямні металорізальних верстатів. Маніпуляційні механізми. Загальні відомості про роботи. Кінематичні схеми маніпуляторів. Робочі органи промислових роботів. Приводи промислових роботів.

Обладнання та транспорт механообробних цехів

Техніко-економічні показники верстатів. Формоутворення на верстатах. Основи кінематичного налагодження верстатів. Затилувальні роботи і затилувальні верстати. Зубодовбальні та зубофрезерувальні верстати. Верстати для обробки конічних коліс з прямим і круговим зубом. Зубошліфувальні верстати. Верстати для обробки тіл обертання. Верстати для обробки призматичних деталей. Верстати для шліфування і викінчувальних робіт. Промислові роботи. Автоматичні і роторні лінії. Верстатні модулі і гнучкі виробничі системи. Основи керування верстатами.

Різальний інструмент

Основні вимоги до різальних інструментів. Токарні різці загального призначення, фасонні різці. Протяжки. Інструменти для обробки отворів: свердла, зенкери, розвертки. Фрези. Інструменти для утворення різі. Інструменти для обробки зубців циліндричних коліс. Інструменти для нарізання зубчастих конічних коліс. Абразивні інструменти. Інструменти для МРВ з ЧПК.

Конструювання та розрахунок верстатів

Компонування та кінематика верстатів з ЧПК. Конструювання та розрахунок приводів головного руху верстатів з ЧПК. Механізми керування коробками передач різного типу. Проектування шпиндельних вузлів. Підшипники кочення, гідростатичні, гідродинамічні. Передача гвинт-гайка кочення у тягових пристроях. Напрямні кочення. Маніпулятори для автоматичної заміни заготовок та інструментів.

Системи керування верстатами та верстатними комплексами

Елементна база систем керування верстатами: електронні прилади, датчики зворотного зв’язку, крокові двигуни, високомоментні низькообертові електродвигуни, підсилювачі крутного моменту. Загальна структура системи числового програмного керування. Циклові, позиційні, контурні системи керування. Підготовка керуючих програм для верстатів токарної групи, свердлильно-фрезерно-розточувальних, багатоцільових.

Приводи верстатів та роботів

Типи приводів верстатів. Двигуни для приводів верстатів та способи регулювання їх швидкості. Параметри асинхронних електродвигунів та електродвигунів постійного стуму. Високомоментні електродвигуни постійного струму. Тиристорний електропривод. Електромагніти змінного та постійного струму, електромагнітні муфти. Функції гідро- та пневмоприводу у верстатах, його склад. Основні типи насосів, гідромоторів, гідроциліндрів, апаратури керування. Розрахунок параметрів гідросистеми верстата.
^
3 Критерії оцінювання знань

Відмінно” ставиться, якщо претендент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях.

^ Добре” – претендент допускає несуттєві неточності, має труднощі в трансформації умінь у нових умовах.

Задовільно” – претендент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає неточності, що не є перешкодою до подальшого навчання. Уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань.

Незадовільно” – незасвоєння окремих розділів, нездатність застосувати знання на практиці, що робить неможливим подальше навчання.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Кожевников Д.В., Гречишников В.А., Кирсанов С.А. и др. Режущий инструмент: Учебник для вузов /под ред. Кирсанова С.В. -2-е изд. Доп. М.: Машиностроение, 2005. 528 с.: ил. ISBN-5-217-03314-2

2. Металорежушие инструменты. Учебник /Сахаров Г.Н, Арбузов О.Б., Боровой Ю.Л. и р.. – М.: Машиностроение, 1989. -328 с.

3. Родин П.Р. Основи проектирования режущих инструментов: Учебник. –К.: Вища школа. 1990. – 424 с.

4. Иноземцев Г.Г. Проектирование металлорежущих инструментов: - М.: Машинстроение. 1989.

5. Детали и механизмы роботов: Основы расчета конструирования и технологии производства: Учебное пособие/ Р.С.Веселков, Т.Н. Гантаровская, В.П.Гантаровский и др.; под ред. Б.Б.Самотокина, - К.: Вища школа, 1990. – 343 с.

6. Механика промышленных роботов: Учебное пособие для втузов: В 3 кн. /Под ред К.В.Фролова, В.И.Воробьева, - М.: Высш. Шк. 1988.

7. Спыну Г.А. Промышленные роботы. Конструирование и применение / Под ред. В.И.Костюка, - К.: Вища школа, 1991. – 176 с.

8. Поліщук Л.К. Проектування роботів і маніпуляторів. Навчальний посібник. – Вінниця, ВНТУ, 2006. – 56 с.

9. Промышленные роботы: Конструирование, управление и эксплуатация /В.И.Костюк, А.П.Гаврыш, В.Я.Ямпольский, А.Г.Карпов. – К.: Вища школа, 1885. – 357 с.

10. Типовая система технического обслуживания и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудования/ Минстанкопром СССР. - 1988.

11.Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. Т.1/ Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, - 1985. 656 с.

12. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительных втузов / Под ред. В. Э. Пуша,  М.: Машиностроение, 1985. – 256 с.

13. Кочергин А. И. Конструкция и расчёт металлорежущих станков и станочных комплексов.  Минск: Вышейша школа, 1991. – 382 с.

14. Малярчук А.О. Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина 1. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 119 с.

15. Малярчук А.О. Конструювання та розрахунок металорізальних верстатів. Курсове проектування. Частина 2. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 133 с.

16. Кузнецов Ю.Н. Целевые механизмы станков-автоматов и станков с ЧПУ.— К.-Тернополь: ООО "ЗМОК" - ПП "ГНОЗИС", 2001. — 354 с.

17. Малярчук А.О. Приводи металорізальних верстатів та автоматизованого устаткування. Частина 1. Електропривод: Навч. посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 114 с.

18. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.

19. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. – Л.: Афіша, 2004. – 578 с.

20. Мархель І.І. Деталі машин: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2005. – 368 с.

21. Решетов Д.Н. Деталі машин. Учебн. – М.: Машиностроение, 1989. – 46 с.

22. Иосилевич Г.Б. Детали машин. Учебн. – М.: Машиностроение, 1988. – 496 с.

23. Сєдінкін Л.М. Системи керування верстатами та верстатними комплексами : Навчальний посібник / МОН України. — Суми: СумДУ, 2005. — 214 с.

24. Муляр Ю.І. Програмування багатоінструментальної обробки на верстатах з ЧПК: Навчальний посібник / МОН України. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 192 с.

25. Коровин Б.Г. и др. Системы программного управления станками. — М.: Машиностроение, 1990. – 228 с.

26. Гжиров Р.И., Серебряницкий П.П. Программирование обработки на станках с ЧПУ: Справочник. — Л.: Машиностроение, 1990. – 588 с.

27. Бурєнніков Ю.А., Немировський І.А., Козлов Л.Г. Гідравліка і гідропневмопривод: Навчальний посібник / МОН України. — Вінниця: ВНТУ, Ч. 1: Гідравліка і гідропневмопривод. — 2003. — 123 с.


Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії Л.Г.Козлов


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № ____ від «____» ______________ 2011 р.)


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ____ від «____» ______________ 2011 р.)

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614215
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет
move to 0-3614216
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13408
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13417
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614192
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет
move to 107-13409
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614193
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України вінницький національний технічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет «затверджую»
move to 0-3614194
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи