Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 104.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата22.06.2012
Розмір104.41 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Вінницький національний технічний університет


Затверджено

Ректор В.В. Грабко


програма вступного випробування


для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за напрямом 6.060101 – “Будівництво”

Спеціалізація 6.06010101 “Промислове та цивільне будівництво”
Вінниця 2011


Автор ________________ Моргун А.С., д.т.н. професор зав.каф. ПЦБ

(підпис)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ПЦБ

Протокол № ___16________ від “_08__”____02__________2011 р.


Схвалено Методичною радою ВНТУ

Протокол № ___________ від “___”___________________2011 р.

Голова Методичної ради ____________________О.Н. Романюк

(підпис)


Схвалено Вченою Радою ВНТУ

Протокол №____ від “______” _______________________ 2011 р.

Голова Вченої Ради ____________________________В.В. Грабко

(підпис)


Вступ

Вступне випробовування з фундаментальної та загальноінженерної підготовки призначене для комплексної перевірки теоретичної підготовки та готовності осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в інших навчальних закладах, продовжувати навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, перевіряється також спроможність роботи на посадах низового інженерного персоналу в організаціях енергетичного комплексу, загальноінженерних і спеціалізованих будівельних, експлуатаційних, проектних, проектно-наукових і конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, а також інших структурах різних форм власності.


^ 1. Навчальні дисципліни


До програми вступних випробувань включено теми дисциплін з фундаментальної та загальноінженерної підготовки, які максимально відповідають профілю майбутньої інженерної діяльності.

Склад дисциплін, що виносяться на вступні випробування:

 • вища математика;

 • загальна фізика;

 • інженерна геодезія;

 • теоретична механіка;

 • будівельні матеріали;

 • опір матеріалів;

 • основи інформаційних технологій та програмування.^ 2. Теми дисциплін, питання яких виносяться в екзаменаційні білети


2.1. Вища математика

 1. Проаналізувати матриці та дії над ними.

 2. Охарактеризувати визначники та їх властивості.

 3. Проаналізувати системи лінійних рівнянь.

 4. Охарактеризувати елементи векторної алгебри.

 5. Охарактеризувати пряму та площина.

 6. Проаналізувати криві та поверхні другого порядку.

 7. Охарактеризувати поняття функції. Основні елементарні

функції.

 1. Охарактеризувати границю функції.

 2. Що таке похідна та диференціал функції.

 3. Сформулювати теореми про диференційовані функції.

 4. Охарактеризувати первісна. Невизначений інтеграл та його

властивості. Основні методи інтегрування.

 1. Що таке визначений інтеграл. Властивості. Формула

Ньютона-Лейбніца.

 1. Проаналізувати методи обчислення визначеного інтегралу та

його застосування у механіці, фізиці та геометрії.

 1. Проаналізувати лінійні однорідні рівняння вищих

порядків.(ЛОДР).


^ 2.2. Загальна фізика

  1. Проаналізувати кінематику матеріальної точки. Механічний

рух. Основні завдання механіки.

   1. Охарактеризувати операції з векторними величинами.

Прямолінійний рух. Криволінійний рух.

  1. Дати оцінку зв'язку кінематичних величин поступального і

обертового рухів.

  1. Охарактеризувати динаміку матеріальної точки. Основні

закони динаміки. Сила. Рівнодійна сила. Перший закон

Ньютона. Закон інерції.

  1. Проаналізувати принципи відносності в класичній механіці.

(Принцип відносності Галілея). Міжнародна система одиниць

у механіці.

  1. Що таке маса? Центр маси. П закон Ньютона в класичній і

релятивістській механіці.

  1. Сформулювати Ш закон Ньютона.

  2. Охарактеризувати сили в механіці. Сили тертя. В’язке тертя.

  3. Проаналізувати сили пружності. Закон Гука. Механічна

напруга. Гравітаційні сили. Вага тіла. Рух тіла.

  1. Сформулювати закони збереження в механіці. Імпульс сили.

Закон збереження імпульсу.

  1. Що таке енергія? Закон збереження енергії. Види енергії.

Механічна робота.

  1. Охарактеризувати механіку твердого тіла. Момент імпульсу.

Закон збереження моменту імпульсу.

  1. Проаналізувати властивості твердих тіл. Діаграма розтягу

твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл.

  1. Сформулювати закон збереження імпульсу. Механічна

робота. Потужність.

  1. Сформулювати закон збереження механічної енергії. Момент

інерції. Теорема Штейнера.

  1. Сформулювати закон збереження моменту імпульсу.

Елементи механіки суцільних середовищ. Рівняння Бернулі і

його наслідки.

  1. Сформулювати основні газові закони. Основне рівняння

МКТ. Методи досліджень.

  1. Охарактеризувати розподіл Максвелла і Больцмана.

Барометрична формула.

  1. Проаналізувати явища переносу. Внутрішня енергія. Перше

начало термодинаміки.

  1. Охарактеризувати теплоємність. Друге начало

термодинаміки. Ентропія.


^ 2.3. Інженерна геодезія

   1. Системи координат, що використовуються в геодезії.

   2. Задачі, які розв’язують на топографічних картах.

   3. Загальні відомості про лінійні та кутові вимірювання. Прилади, які для цього використовуються.

   4. Нівелювання. Прилади, які використовуються для

нівелювання.

   1. Види топографічних зйомок. Вибір масштабу зйомки та

висоти перерізу рельєфу.

   1. Інженерні вишукування, їх види, вибір масштабу та методів

зйомки.

   1. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва лінійних

споруд. Побудова профілів.


^ 2.4. Теоретична механіка

 1. Охарактеризувати основи аналітичної механіки. Дійсні та

можливі (віртуальні) переміщення точок системи.

 1. Проаналізувати принцип можливих переміщень.

 2. Проаналізувати розрахунок будівельних конструкцій з

використанням принципу можливих переміщень.

 1. Охарактеризувати узагальнені координати та сили.

 2. Охарактеризувати рівняння рівноваги.

 3. Проаналізувати види навантажень.

 4. Охарактеризувати граничні умови.

 5. Охарактеризувати визначення реакцій в типових

розрахункових схемах.

 1. Багатокутник зовнішніх сил.

 2. Охарактеризувати основні характеристики механічних

систем.

 1. Охарактеризувати момент інерції.


^ 2.5. Будівельні матеріали

 1. За якими ознаками та на які групи поділяються будівельні

матеріали? Фізичні, теплові, механічні та спеціальні

властивості будівельних матеріалів.

 1. Охарактеризувати природні кам’яні матеріали. Класифікація

гірських порід. Характеристика породоутворюючих

мінералів.

 1. Приведіть сировину та технологію виробництва керамічних

виробів. Класифікація керамічних виробів, різновиди,

властивості та області застосування.

 1. Охарактеризуйте мінеральні в’яжучі речовини. Як вони

поділяються за умовами тверднення? Привести

характеристику різновидів кожної групи.

 1. Сировина, технологія виробництва та властивості силікатних

виробів.

 1. Визначення, класифікація та властивості будівельних

розчинів.

 1. Бетони (визначення та бетонознавство). Властивості бетонів.

Фактори, що впливають на основні властивості бетонів.

 1. Наведіть характеристику бетонних та залізобетонних виробів.

Загальні відомості, класифікація. Поняття про залізобетон.

 1. Дайте загальну характеристику лісових матеріалів, фізичні та

механічні властивості деревини, їх залежність від будови та

вологості.

 1. Наведіть неорганічні та органічні теплоізоляційні матеріали.

Різновиди, властивості та області застосування.

.


^ 2.6. Опір матеріалів

 1. Охарактеризувати науку про опір матеріалів. Види

деформацій. Поняття про деформований стан матеріалу.

Основні гіпотези науки про опір матеріалів.

 1. Проаналізувати зовнішні сили. Класифікація зовнішніх сил.

Розрахункова схема балки та її граничні умови (опори).

Внутрішні сили. Метод перерізів. Внутрішні силові фактори.

Епюри.

 1. Проаналізувати побудову епюр внутрішніх силових факторів.

Диференціальні залежності при згинанні балки.

 1. Проаналізувати побудову епюр внутрішніх зусиль для рам та

криволінійних стержнів напруження в перерізі.

 1. Охарактеризувати напруження і деформацію при розтяганні і

стисканні. Закон Гука. Умови міцності, стійкості. Механічні

характеристики матеріалів. Розрахунковий опір стійкості.

 1. Охарактеризувати розрахунок на міцність і жорсткість при

розтяганні та стисканні. Побудова епюр нормальних сил,

нормальних напружень та осьових переміщень.

 1. Проаналізувати розрахунки на міцність за допустимими

напруженнями. Потенціальна енергія деформації.

 1. Охарактеризувати статично невизначені системи. Методи

розкриття статичної невизначеності систем. Особливості

розрахунку. Температура та монтажні напруження в СНС.

 1. Проаналізувати напруження в точці. Плоский напружений

стан. Головні площадки і головні напруження. Круг Мора.

 1. Охарактеризувати об’ємний напружений стан .

 2. Охарактеризувати узагальнений закон Гука. Потенціальна

енергія деформації.

 1. Охарактеризувати класичні теорії міцності. Теорія міцності

Мора. Поняття про нові теорії міцності. Гіпотези пластичності.

Критерії руйнування.

 1. Охарактеризувати геометричні характеристики плоских

перерізів.

 1. Проаналізувати напруження і деформації при зсуві. Чистий

зсув. Закон Гука при чистому зсуві. Умови міцності і

жорсткості. Розрахунки на зріз та зминання.

 1. Проаналізувати розрахунок на міцність та жорсткість при

згинанні. Раціональна форма перерізу балки.


^ 2.7. Основи інформаційних технологій та програмування

 1. Операційна система , її призначення, типи.

 2. Основні команди, які використовуються для форматування

тексту в процесорі Microsoft Word.

 1. Створення таблиць в документі Microsoft Word. Основні

команди для форматування таблиць.

 1. Використання програми Microsoft Еxcel. Та її стандартних

функцій у розрахунках будівельної галузі.

 1. Програмування задач лінійної, розгалуженої та циклічної

програм з використанням Visual Basic.

^ 3. Порядок проведення іспиту

3.1. До вступних випробувань допускаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в інших навчальних закладах і бажають продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Не пізніше, як за день до вступних випробувань до фахової атестаційної комісії подається розпорядження директора про допуск абітурієнтів до участі у вступних випробуваннях.

3.2. Вступні випробування проводяться на відкритому засідання фахової атестаційної комісії, при наявності не менше 3-х членів комісії.

3.3. Вступні випробування проводиться в письмовій або усній формі. Задачі, що входять до складу білетів розв’язуються письмово.

3.4. Екзаменаційний білет містить не менше 3 питань, з яких 1 чи 2 складають задачі.

3.5 При підготовці до відповіді та при вирішенні задач, студенти мають право користуватись нормативно-довідковою літературою.

3.6. Тривалість підготовки по екзаменаційному білету до 2-х академічних годин, з яких 1 година надається для підготовки відповіді на теоретичні питання, а після 20-ти хвилинної перерви 1 година на розв’язування задач.

3.7. При запізненні абітурієнта на вступні випробування він може бути допущений до іспиту рішенням голови фахової атестаційної комісії, але без відшкодування йому втраченого часу для підготовки до іспиту.

3.8. Для абітурієнтів, які за поважними причинами не змогли скласти вступні випробування у визначений термін, ректором ВНТУ може бути встановлений новий термін складання випробувань, не пізніше ніж до 30-го серпня поточного року.


^

4. Критерії оцінювання за результатами вступного випробування абітурієнтів зі спеціальності 6.060101 (01) – «Будівництво»Відповідь на кожне питання оцінюється окремими оцінками за п’ятибальною шкалою, а потім після обговорення комісія виставляє загальну оцінку за результатами вступних випробувань.


Оцінка “відмінно” виставляється за достатні систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати відповіді на задані питання, аргументовано доводити свої ідеї.


Оцінка “добре” виставляється за достатньо повні знання з висвітлених питань, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень, припущення у відповідях несуттєвих неточностей, але вміння відстоювати свою точку зору.


Оцінка “задовільно” виставляється за задовільні знання програмного матеріалу, відповіді на задані в білеті та додаткові питання не повні.


Оцінка “незадовільно” виставляється за володіння теоретичним матеріалом уривчасто, на рівні фрагментів, відповіді на питання невірні, незадовільні пояснення.


Література:


 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х томах./ Техніка: Київ, 2006. – 260 с.

 2. Сивухин Д.В. Общий курс физики (в 5-ти томах), Москва: Физматлит, 2006.– 376 с.

 3. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули. / Либідь:Київ, 1996.– 286 с.

 4. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики. Навчальний посібник.–Вінниця: ВНТУ, 2004. – 216 с.

 5. Архитектура промышленных и гражданских сооружений. – М.: Стройиздат, 1986.- 198 с.

 6. Комар А.Г. Строительные материалы и изделия. – М.: Высшая школа, 1983.- 146 с.

 7. Очеретний В.П. Будівельні матеріали і вироби. – Київ, НМК ВО, 1992.-124 с.

 8. Ратушняк Г.С. Інженерна геодезія. – Київ, Вища школа, 1992.- 134 с.

 9. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т.1, Т.2. -М.: Наука, 1976. – 358 с.

 10. Шипачев В. С.. Высшая математика. Издательство:M.: Высшая школа, 2007. – 292 с.

 11. Дубровник В.П., Юрик І.І., Вища математика: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. – 648 с.

 12. Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. – Київ, Видавнича група BHV, 2009. – 389 с.

 13. Піскунов В.Г. Опір матеріалів з основами теорії пружності і пластичності. Ч.1. Книга 3. Опір дво- і тривимірних тіл. – К.: Вища школа, 1995.-272 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи