Вінницький національний технічний університет icon

Вінницький національний технічний університет
Скачати 148.08 Kb.
НазваВінницький національний технічний університет
Дата22.06.2012
Розмір148.08 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.В.Грабко


“________”____________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

на навчання за освітньо-професійною програмою “Спеціаліст”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”

галузь знань 0506 – енергетика та енергетичне машинобудування

спеціальність 7.05060101 - "теплоенергетика"


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальні положення програми фахового вступного випробування для навчання за ОППП «Спеціаліст» за спеціальністю 7.05060101 "Теплоенергетика" ґрунтуються на підставі ОППП бакалавра з теплоенергетики – базового рівня підготовки спеціаліста.

Бакалавр з теплоенергетики - це перший рівень кваліфікації, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю, які навчалися за ОППП “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.050601 – теплоенергетика. Ця підготовка передбачає отримання глибоких знань з основ фундаментальних та гуманітарних дисциплін, а також з основ дисциплін загально-інженерної підготовки і стійких навичок робочої професії та середньої технічної кваліфікації в області проектування, ремонту та експлуатації теплотехнологічного обладнання.

^ Бакалавр з теплоенергетики повинен знати: фундаментальні основи процесів в теплоенергетичному та теплотехнологічному обладнанні, структуру, теплові схеми і методики розрахунків теплоенергетичних і теплотехнологічних систем, засоби створення установок і комплексів на базі прогресивних технологій, принципи проектування таких установок і комплексів.

^ Бакалавр з теплоенергетики повинен вміти: аналізувати процеси та виконувати розрахунки теплових схем та обладнання теплоенергетичних установок і систем, визначати і застосовувати нові прогресивні методи створення ефективних систем; оцінювати ефективність теплоенергетичних об'єктів.

Програма даного фахового вступного випробування містить основні питання з наступних фундаментальних дисциплін: “Вища математика”, “Фізика”, “Опір матеріалів”, "Гідрогазодинаміка", "Технічна термодинаміка", "Тепломасообмін", "Теплотехнологічні процеси та установки", "Нагнітачі та теплові двигуни", “Котельні установки промислових підприємств”, "Системи виробництва та розподілу енергоносіїв промислових підприємств","Теплові мережі", "Холодильна техніка та технологія", “Джерела теплопостачання промислових підприємств”.

Фахове вступне випробування проводиться в усній формі.

Оцінювання знань проводиться за результатами відповідей відповідно до визначених критеріїв.

^

Критерії оцінювання за результатами фахового вступного випробування

на спеціаліста зі спеціальності “теплоенергетика”


Оцінка “відмінно” виставляється за глибокі систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати основні ідеї і рішення, аргументовано доводити свої ідеї.

Оцінка “добре” виставляється за достатньо повні знання з висвітлених питань і задач, вміння викласти основні ідеї, здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень, припущення у відповідях несуттєвих неточностей, але вміння відстоювати свою точку зору, з поясненнями.

Оцінка “задовільно” виставляється за задовільні знання програмного матеріалу, відповіді на питання неповні, пояснення неповні.

Оцінка “незадовільно” виставляється за володіння теоретичним матеріалом уривчасто, на рівні фрагментів, відповіді на питання невірні, незадовільні пояснення.

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Вища математика

 1. Загальне рівняння прямої.

 2. Поняття про похідну.

 3. Диференціал функції.

 4. Частинні диференціали.

 5. Числові ряди.

 6. Основні методи інтегрування.

 7. Невизначені інтеграли.

 8. Визначені інтеграли.

 9. Лінійні диференціальні рівняння.

 10. Основи теорії ймовірності та теорії похибок.


Фізика

 1. Поняття про енергію.

 2. Механічна робота.

 3. Теплота.

 4. Теплоємність.

 5. Поняття про ідеальний газ.

 6. Універсальна газова стала.

 7. Закони ідеальних газів.

 8. Основні принципи ідеальних газів.

 9. Електростатика.

 10. Закон Кулона.

 11. Закон Ома.

 12. Електромагнітна індукція.

 13. Атом. Постулат Бора.

 14. Радіоактивність.


Опір матеріалів

1. Що таке деформація, деформації пружні, лінійні, кутові, абсолютні і відносні. Види простих деформацій.

2. Що таке пластичність матеріалу, її характеристика. Яка різниця між пластичним і крихким матеріалами, виходячи з їх механічних характеристик.

3. Суть характеристик міцності матеріалів. Де і як вони використовуються.

4. Внутрішні зусилля, що виникають при дії зовнішніх навантажень. Методи їх визначення. Нормальні і дотичні напруження.

5. Порядок ведення розрахунків на міцність і жорсткість при простих видах деформацій.

^

Технічна термодинаміка


1. Закриті та відкриті термодинамічні системи (ТДС).

2. Закони перетворення енергії в ТДС.

3. Ентропія як міра роботоздатності ТДС.

4. Ефективність процесів перетворення енергії. Ексергія і енергія.

5. Ексергетичні втрати і ексергетичний к.к.д.

6. Термодинамічні властивості реальних газів.

7. Процеси пароутворення, параметри води і водяної пари.

8. h-S- діаграма водяної пари.

9. Термодинамічні процеси водяної пари на h-S- діаграмі.

10. Процеси течії та дроселювання водяної пари і газів.

11. Робочі процеси стиску і розширення в машинах.

12. Теоретичний і робочий теплоперепади в турбінах, теплові втрати.

13. Цикл паротурбінної установки (ПТУ) і його ефективність. Засоби підвищення ефективності ПТУ.

14. Цикл ПТУ з проміжним перегрівом пари.

15.Теплофікаційні цикли.

16. Регенеративний цикл ПТУ.

17.Цикли газотурбінних установок (ГТУ).

18. Комбіновані парогазові цикли.

19.Цикли компресійних холодильних машин.

20. Цикл теплового насосу.


Тепломасообмін

1. Загальні положення теорії теплопровідності. Температурне поле, температурний градієнт, тепловий потік, закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності.

2. Теплопровідність при неусталеному режимі. Передача теплоти через плоску стінку. Граничні умови першого, другого та третього роду.

3. Передача теплоти через циліндричну стінку. Критичний діаметр циліндричної стінки. Умови ефективної роботи ізоляції.

4. Теплопровідність в стержні (ребрі) постійного поперечного перерізу. Теплопередача через плоску ребристу стінку.

5. Теплопровідність при неусталеному режимі. Критерії, що характеризують процес. Регулярний тепловий режим.

6. Конвективний теплообмін. Гідродинамічний і тепловий граничний шари. Рівняння тепловіддачі.

7. Загальні положення теорії подібності. Критерії подібності. Критеріальні рівняння. Умови подібності фізичних процесів.

8. Обробка результатів експериментів. Визначальний розмір і температура.

9. Тепловіддача при вимушеній течії рідини в трубах. Дільниця гідродинамічної та теплової стабілізації. В'язкістно-гравітаційний режим. Тепловіддача при ламінарному режимі, тепловіддача при турбулентному режимі.

10. Тепловіддача при вимушеному поперечному обтіканні труб і пучків труб.

11. Тепловіддача при вільній течії рідини у великому об'ємі. Тепловіддача при малих значеннях комплексу Pr-Gr .Тепловіддача при вільній течії рідини в обмеженому просторі.

12. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої чистої пари.

13. Теплообмін при пузирчастому кипінні рідини в необмеженому просторі. Режими кипіння. Коефіцієнти тепловіддачі при кипінні.

14. Тепло- і масообмін в двокомпонентних середовищах. Тепло і масообмін при конденсації пари з парогазової суміші. Тепло - і масообмін при випаровуванні рідини в парогазове середовище.

15. Теплове випромінювання. Основні закони теплового випромінювання.

Гідрогазодинаміка


1. Основні Фізичні параметри і властивості рідин.

2. Класифікація сил, які діють у рідині. Напруження поверхневих сил. Основні формули гідростатики. Сили тиску на плоскі та криволінійні поверхні. Навести приклад застосування основного рівняння.

3. Рівняння безперервності у різних формах (приклад застосування).

4. Модель ідеальної рідини. Рівняння Ейлера руху ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі для ідеальної рідини і газу. Одномірна схематизація потоку. Рівняння Бернуллі для цілого потоку в'язкої рідини (приклад застосування).

5. Гідравлічні опори, їх фізична природа і класифікація. Методи розрахунку (конкретний приклад розрахунку).

6. Ламінарні та турбулентні течії в круглих трубах. Фізичні основи турбулентності. Закономірності турбулентної течії в трубах.

7. Витікання рідини з отвору та насадка. Методи розрахунку, навести конкретний приклад.

8. Гідравлічний удар. Методи його розрахунку. Навести конкретний приклад.

9. Класифікація дисперсних систем. Загальні характеристики транспортування частинок. Основи розрахунків дисперсних середовищ у проточних трактах промислових установок.

10. Адіабатні газорідинні потоки у каналах . Режими течій. Витратні і дійсні параметри двофазних потоків. Методи розрахунків руху двофазних рідин у промислових установках.
^

Нагнітачі та теплові двигуни


І. Типи, область застосування, переваги та недоліки об'ємних та лопатевих нагнітачів. Коефіцієнт швидкохідності.

2. Індивідуальні характеристики нагнітачів. Перерахунок характеристик лопатевих нагнітачів. Універсальні характеристики нагнітачів.

3. Характеристики мереж. Метод накладання характеристик. Вплив змін в мережі на характеристики нагнітачів.

4. Сумісна робота нагнітачів. Сталість роботи нагнітачів. Помпаж. Визначення висоти всмоктування. Кавітація.

5. Регулювання нагнітачів, мета, засоби. Порівняння засобів регулювання: дросельного, направляючим апаратом, муфтою.

6. Класифікація парових турбін. Соплові апарати. Робочі решітки. Основи теплового розрахунку турбін.

7. Змінні режими роботи турбін. Регулювання парових турбін.

Теплотехнологічні процеси та установки

1. Теплоносії, їх класифікація, характеристики, умови застосування.

2. Рекуперативні теплообмінні апарати , їх застосування, конструкції. Рекуперативні апарати періодичної дії.

3. Розрахунок і послідовність проектування теплообмінних апаратів.

4. Тепловий розрахунок компактних апаратів з ребристими поверхнями теплообміну.

5. Регенеративні теплообмінні апарати і установки, їх застосування, конструкції, методи розрахунків.

6. Змішувальні теплообмінники, їх застосування. Кондиціонування повітря.

7. Трансформатори теплоти, їх класифікація, принципи дії, області застосування.

8. Компресійні холодильні установки, їх типи, робочі процеси в них. Елементи парових компресійних холодильних установок.

9. Абсорбційні холодильні установки, робочі процеси в них. Елементи абсорбційних холодильних машин.

10. Теплові насоси, робочі процеси в них, основні елементи. Застосування теплових насосів.

11. Випарювання розчинів, визначення цього процесу. Розчини, їх властивості.

12. Технологічні схеми випарних установок з апаратами поверхневого типу, їх аналіз, умови застосування.

13. Адіабатні випарні установки, схеми, умови застосування.

14. Основні елементи схеми випарної установки. Випарні апарати з поверхнею нагріву, основні типи, основні елементи в них, тепло гідравлічні процеси в них.

15. Тепловий розрахунок багатоступінчастої випарної установки. Наявна і корисна різниця температур. Визначення кількості випареної воді і концентрації розчину. Витрата пари на багатоступінчасту випарну установку.

16. Перегонні і ректифікаційні установки, загальні відомості, основні поняття. Апаратурно-схемне оформлення процесів перегонки і ректифікації.

17. Основи розрахунку парорідинної рівноваги. Фазові діаграми і діаграми рівноваги. .

18. Процеси масообміну при перегонці і ректифікації. Коефіцієнти масовіддачі та масопередачі, середня рушійна сила масопередачі, число одиниць переносу.

19. Ректифікаційні установки, конструкції, методи їх розрахунків.

^

Системи виробництва та розподілу енергоносіїв


промислових підприємств

1. Характеристики споживачів стисненого повітря. Типи компресорних станцій.

2. Мастило- та водопостачання компресорних станцій. Схема систем забезпечення стисненим повітрям. Компонування компресорних станцій.

3. Споживачі штучного холоду на промислових підприємствах. Комбіновані системи теплохолодопостачання.

4. Закриті і відкриті системи централізованого холодопостачання. Холодоносії.

5. Призначення та будова ГРС. Міжцеховий та заводський газопроводи.

6. поживачі технічної води. Витрата води на потреби підприємства.. Безстічні системи водопостачання.

7.Оборотні та прямоточні системи водопостачання. Пристрої для очистки та охолодження оборотної води.
^

Холодильна техніка та технологія


1. Способи та системи охолодження. Класифікація холодильників. Теплопритоки холодильних камер.

2. Понижувальні та підвищувальні абсорбційні теплові насоси.

3. Використання теплових насосів в централізованому теплопостачанні.

4. Визначення розмірів та компонування холодильних камер.


Теплові мережі

1 .Схеми систем теплопостачання. Водяні та парові системи.

2.Методи регулювання роботи теплових мереж. Регулювання однорідного та різнорідного навантаження.

3. Устаткування теплових пунктів. Конденсатозбірники, змішувальні вузли, підігрівники.

4. Гідравлічний та тепловий розрахунки мережі. Конденсатовідведення.
Котельні установки промислових підприємств

1. Методи виробництва теплової енергії. Підготовка і спалювання палива.

2. Теплова схема котла з природною циркуляцією. Параметри теплової схеми та її характеристики.

3. Радіаційний теплообмін в топці. Інтенсифікація радіаційного теплообміну.

4. Конвективний теплообмін в поверхнях нагріву. Методи інтенсифікації конвективного теплообміну.

5. Корозія та забруднення поверхонь нагріву теплогенеруючих установок. Засоби зменшення низькотемпературної корозії.

6. Схеми та конструкції пароперегрівників. Регулювання температури пари.


Джерела теплопостачання промислових підприємств

1. Характеристики енергоносіїв. Загальні поняття про системи виробництва і забезпечення енергоносіями промислових і громадських споживачів.

2. Принципові схеми ТЕЦ. Комбінована виробка і відпуск електроенергії і теплоти.

3. Класифікація котелень в системах теплопостачання.

4. Парові котельні та склад їх застосування .Теплові схеми промислових котелень.

5. Водогрійні котельні та їх класифікація. Склад устаткування водогрійних котелень.

6. Системи опалення і гарячого водопостачання. Методи регулювання відпуску теплоти та їх порівняльні характеристики.

7. Графіки змін температур і витрат теплоносіїв. Обладнання теплових пунктів. Акумулювання теплоти.

8. Стандартизація параметричних рядів машин. Уніфікація машин. Показники рівня уніфікації та стандартизації.

9. Стандартизація і якість машин. Методи оцінки рівня якості машин.

10. Теплоізоляційні матеріали (ТІМ) і вироби. Класифікація ТІМ за будовою, середньою щільністю і походженням. Органічні і мінеральні теплоізоляційні матеріали.

^

Вступ до фаху

 1. Роль теплоенергетики в сучасному світі

 2. Традиційні та нетрадиційні джерела енергії та ефективність їх використання.

 3. Принцип дії та конструкція теплогенерувального обладнання.

 4. Обладнання ТЕЦ, ТЕС, водогрійних та парових котелень.

 5. Економічні показники теплоенергетичних систем та обладнання.

 6. Методи та засоби зменшення техногенного навантаження теплоенергетичних об’єктів на навколишнє середовище.

 7. Основи вимірювання параметрів теплоенергетичних об’єктів.

 8. Основи автоматизації теплоенергетичних об’єктів.ЛІТЕРАТУРА

1. Ткаченко С.Й. Розрахунки теплових схем і основи джерел теплопостачання/С.Й. Ткаченко, М.М.Чепурний, Д.В.Степанов// Навч. пос. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 137с.

2. Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки/ С.Й.Ткаченко, М.М.Чепурний// Підручник з грифом МОН. - Вінниця: Поділля-2000. – 2004. – 352 с.

3. Чепурний М.М. Гідрогазодинаміка/ М.М.Чепурний, С.Й. Ткаченко, Д.В.Степанов//Навч. Пос. – Вінниця: ВНТУ. – 2004. – 63 с.

4. Чепурний М.М. Технічна термодинаміка в прикладах і задачах/М.М. Чепурний, Ткаченко С.Й. Навч. пос. - Вінниця: ВНТУ, 2005. – 131с.

5. Техническая термодинамика /Под ред. В. Й. Базарова. – М.: Высшая школа, 1991. – 347с.

6. Задачник по технической термодинамике й теплопередаче /Под ред. В.И.Крутова. – М.: Высшая школа, 1986. – 286 с.

7. Исаченко В.П. Теплопередача/В.П.Исаченко, В.А. Осипова, А.С.Сукомел. – М.:Энергоатомиздат, 1981. – 366с.

8. Михеев М.А. Основы теории теплообмена/М.А.Михеева, И.М.Михеева. – М.: Энергия, 1979. – 286с.

9. Промышленные тепловые электростанции / Под ред. Е.Я.Соколова. – М.: Энергия. 1979. – 273 с.

10. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции/В.Я.Рыжкин. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 332 с.

11. Делягин Г.Н. Теплогенерирующие установки/Г.Н. Делягин, В.И.Лебедев, В.А. Пермяков. – М.: Машиностроение, 1986. – 342 с.

12. Сидельковский Л.Н. Парогенераторы промышленных предприятий/Л.Н.Сидельковский, В.Н.Юренев. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 528 с.

13. Дейч М.Е. Гидродинамика/М.Е.Дейч, А.Е.Зарянкин. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 384с.

14. Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика. Основы механики жидкости/А.Д.Альтшуль, П.Г. Киселев/ Учебное пособие для вузов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 323 с.

15. Примеры расчетов по гидравлике. Учебное пособие для вузов/ А.Д.Альтшуль. В.И.Калицун, Ф.Г. Майрановский и др.// Под ред. А.Д.Альтшуля. – М.: Стройиздат, 1977. – 225 с.

16. Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки/П.Д.Лебедев// Учебник для студентов технических вузов. – Изд. 2-е, перераб. –М.: Энергия. 1972. – 320с.

17. Промышленные тепломассообменные процессы и установки/А.М.Бакластов, В.А.Горбенко. О.Л.Данилов и др.// Учебник для вузов; Под ред. А.М.Бакластова. –М.: Энергоатомиздат, 1986. – 328 с.

18. Сборник задач по вопросам теплообмена в пищевой и холодильной промышленности / Г.Н.Данилова, В.Н.Филаткин, М.Г.Щербов, Н.А. Бучко. –М.: Агропромиздат, 1986. – 288с.

19. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Економіка енергетики" для студентів спеціальності 7.090510 – теплоенергетика" денної та заочної форм навчання. – Вінниця: ВНТУ, 2007. – 45 с.

20. Экономика предприятий энергетического комплекса: Учеб. для вузов/В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2003. – 416с.

21. Прузнер С.Л. Экономика теплоэнергетики/С.Л.Плузнер. – М.: Высш. шк., 1985. – 390 с.

22. Чернухин А.А. Экономика энергетики СССР/А.А.Чернухин, Ю.Н.Флаксерман. – М., 1986. – 41с.

23. Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы/М.П.Калинушкин// Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1987. – 176 с.

24. Насосы, вентиляторы, компрессоры/П.И. Дурнов. – Киев : Вища школа, 1985. –264с.

25. Щегляев А.В. Паровые турбины/А.В.Щегляев. – М.: Энергия, 1976. – 356с.

26. Н.В.Остапчук и др. Основы математического моделирования процессов пищевых производств/Н.В. Остапчук и др. – Киев : Наукова думка, 1991. –367с.

27. Кафаров В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии/В.В.Кафаров. – М.: Химия, 1985. – 448с.

28. Чепурний М.М. Застосування теорії подібності для розв'язання задач тепломасообміну/М.М.Чепурний, С.Й.Ткаченко, В.В.Бужинський. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 92с.

29. В.С.Щипачев. Высшая математика. Издательство: М.: Высшая школа, 2007.

30. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс. Збірник задач та вправ. Х.: Рубікон, 1999.

31. Бугров. Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 1971.

32. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х т.. – 2006. – Київ: Техніка.

33. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули., 1996, Київ: Либідь.

34. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004.

35. Іванов А.Й. , Пархоменко Д.М., Курбатов Ю.Л. Промислова теплоенергетика (вступ до спеціальності): Навчальний посібник. –К.: НМК ВО, 1992. – 228 с.

36. Тиатор И. Отопительные системы / И. Тиатор. –м.:Техносфера, 2006. – 272 с.

37. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация / Б. А. Соколов. 2-е изд. испр. – М.: Академія, 2007. – 432 с.

38. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: /Г. Ф. Быстрицкий. – М.: Академія, 2003. – 304 с.


Заступник голови приймальної комісії О.Н.Романюк


Голова фахової атестаційної комісії В.І.Риндюк


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Університету

(Протокол № __7_ від « 23 » 02 2012 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № ___6_ від « 20 » 02 2012 р.)

Схожі:

Вінницький національний технічний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи