Вінницький національний технічний університет icon

Вінницький національний технічний університет
Скачати 102.01 Kb.
НазваВінницький національний технічний університет
Дата22.06.2012
Розмір102.01 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор В.В.Грабко“________”__________________


ПРОГРАМА

вступного випробування для прийому на навчання на третій курс осіб,

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

за напрямом підготовки 6.06010107 - "Теплогазопостачання і вентиляція"


Факультет теплоенергетики та газопостачання

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції


Вінниця 2012

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступне випробовування з фундаментальної та загально-інженерної підготовки призначене для комплексної перевірки теоретичної підготовки та готовності осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в інших навчальних закладах, продовжувати навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Загальні положення програми вступного випробування для навчання за ОППП «бакалавр» за спеціальністю 6.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція" ґрунтуються на підставі кваліфікаційної характеристики бакалавра енергетики – базового рівня підготовки для кваліфікаційної інженерної спеціальності.

Бакалавр будівництва за спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція» – це перший рівень кваліфікації, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю, які навчалися за ОППП “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція». Ця підготовка передбачає отримання глибоких знань з основ фундаментальних та гуманітарних дисциплін, а також з основ дисциплін загально-інженерної підготовки і стійких навичок робочої професії та середньої технічної кваліфікації в області проектування, ремонту та експлуатації обладнання систем та мереж газопостачання, опалення і вентиляції.

Програма даного фахового вступного випробування містить базові питання з наступних дисциплін:

«Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційних технологій та програмування», «Основи екології», «Теоретична механіка», «Опір матеріалів», «Матеріалознавство та технологія металів», "Технічна механіка рідин та газів", "Технічна термодинаміка", “Вступ до фаху”.

Вступне випробування проводиться в усній формі. Оцінювання знань проводиться за результатами відповідей відповідно до визначених критеріїв.

^

Критерії оцінювання за результатами вступного випробування

на бакалавра зі спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція”Оцінка “відмінно” виставляється за достатні систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати відповіді на задані питання, аргументовано доводити свої ідеї.

Оцінка “добре” виставляється за достатньо повні знання з висвітлених питань, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень, припущення у відповідях несуттєвих неточностей, але вміння відстоювати свою точку зору.

Оцінка “задовільно” виставляється за задовільні знання програмного матеріалу, відповіді на задані в білеті та додаткові питання неповні.

Оцінка “незадовільно” виставляється за володіння теоретичним матеріалом уривчасто, на рівні фрагментів, відповіді на питання невірні, незадовільні пояснення.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Вища математика

 1. Загальне рівняння прямої.

 2. Поняття про похідну.

3.Диференціал функції.

4.Частинні диференціали.

5.Числові ряди.

 1. Основні методи інтегрування.

 2. Невизначені інтеграли.

 3. Визначені інтеграли.

 4. Лінійні диференціальні рівняння.

 5. Основи теорії ймовірності та теорії похибок.


Фізика

 1. Поняття про енергію.

 2. Механічна робота.

 3. Теплота.

 4. Теплоємність.

 5. Поняття про ідеальний газ.

 6. Універсальна газова стала.

 7. Закони ідеальних газів.

 8. Основні принципи ідеальних газів.

 9. Електростатика.

 10. Закон Кулона.

 11. Закон Ома.

 12. Електромагнітна індукція.

 13. Атом. Постулат Бора.

 14. Радіоактивність.


Основи інформаційних технологій та програмування

 1. Операційна система, її призначення, типи.

 2. Основні команди, які використовуються для форматування тексту в процесорі Microsoft Word.

 3. Створення таблиць в документі Microsoft Word. Основні команди для форматування таблиць.

 4. Призначення табличного редактора Еxcel. Інтерфейс робочого вікна редактора Еxcel.

 5. Схема алгоритму програми лінійних обчислень.

 6. Схема алгоритму програми розгалужених обчислень.

 7. Схема алгоритму програми циклічних обчислень.

 8. Система автоматизованого проектування «Компас-3D».


Теоретична механіка
1Статика.

  1. 1.1 Поняття сили.

  2. 1.2 Момент сили відносно вибраного центру.

  3. 1.3 Умови рівноваги плоскої системи сил.

  4. 1.4 Умови рівноваги плоскої системи сил, що сходяться в одній точці.

  5. 1.5 Умови рівноваги просторової системи сил.

  6. 1.6 Умови рівноваги просторової системи сил, що сходяться в одні точці.
2Кінематика

  1. 2.1 Поняття матеріальної точки, системи матеріальних точок.

  2. 2.2 Як описати рух матеріальної точки?

  3. 2.3 Швидкість, вектор швидкості.

  4. 2.4 Прискорення, визначення прискорення.
3Динаміка

  1. 3.1 Закон Ньютона.

  2. 3.2 Сила інерції.

  3. 3.3 Кількість руху.

  4. 3.4 Імпульс сили.

  5. 3.5 Теорема про зміну кількості руху.

  6. 3.6 Момент кількості руху.

  7. 3.7 Теорема про зміну моменту кількості руху.

  8. 3.8 Принцип Даламбера.


Опір матеріалів

1. Що таке деформація, деформації пружні, лінійні, кутові, абсолютні і відносні. Види простих деформацій.

2. Що таке пластичність матеріалу, її характеристика. Яка різниця між пластичним і крихким матеріалами, виходячи з їх механічних характеристик.

3. Суть характеристик міцності матеріалів. Де і як вони використовуються.

4. Внутрішні зусилля, що виникають при дії зовнішніх навантажень. Методи їх визначення. Нормальні і дотичні напруження.

5. Порядок ведення розрахунків на міцність і жорсткість при простих видах деформацій.

Основи екології

 1. Сучасна екологія: предмет, методи завдання, структура.

 2. Поняття «біосфера».

 3. Поняття «кислотні дощі», де вони формуються і де можуть випадати в Україні.

 4. Основні типи відходів людської діяльності і конкретно в галузі теплової енергетики.

 5. Техногенні чинники забруднення довкілля.

 6. Екологічні аспекти використання органічного палива в енергетиці.

 7. Вплив теплової енергетики на навколишнє середовище.

 8. Комплексні методи підвищення екологічної безпеки енергетичних установок.

 9. Перспективні напрями підвищення екологічної безпеки енергетичних об’єктів.

 10. Організаційні заходи вирішення екологічних проблем енергетики.


^ Матеріалознавство та технологія металів

1 Властивості матеріалів. Взаємозв'язок будови і властивостей матеріалів. Класифікація властивостей матеріалів.

2 Залізо-вуглецеві сплави. Вплив вуглецю та постійних домішок на структуру та властивості сталі.

3 Трубопроводи. Матеріали, які використовуються для виготовлення трубопроводів. З'єднання труб. Захист від корозії.

4 Зварювальні матеріали та устаткування. Основні типи зварювальних з'єднань та швів.

5 Теплоізоляційні матеріали (ТІМ) і вироби. Класифікація ТІМ за будовою, середньою щільністю і походженням. Органічні і мінеральні теплоізоляційні матеріали.


Технічна термодинаміка

1. Закриті та відкриті термодинамічні системи (ТДС).

2. Закони перетворення енергії в ТДС.

3. Ентропія як міра роботоздатності ТДС.

4. Ефективність процесів перетворення енергії. Ексергія і енергія.

5. Ексергетичні втрати і ексергетичний к.к.д.

6. Термодинамічні властивості реальних газів.

7. Процеси пароутворення, параметри води і водяної пари.

8. h-S- діаграма водяної пари.

9. Термодинамічні процеси водяної пари на h-S- діаграмі.

10. Процеси течії та дроселювання водяної пари і газів.

11. Вологе повітря, h-d –діаграма вологого повітря.
^


Технічна механіка рідин та газів


 1. Фізичні властивості і моделі рідин.В’язкість рідин.

 2. Основи гідро- і газостатики. Гідростатичний тиск та його властивості. Основне рівняння гідростатики. Основи газостатики.

 3. Використання основних законів гідро- і газостатики в техніці. Визначення сили тиску на плоскі стінки і дно посудини. Центр тиску. Гідростатичний парадокс. Епюри гідростатичного тиску.

 4. Закон Архімеда та елементи плавучості і остійності.

 5. Кінематика рідин. Гідравлічні характеристики потоку.

 6. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі для потоку в’язкої рідини. Два види втрат.

 7. Ламінарний і турбулентний режими руху. Гідравлічні опори, їх фізична природа, режими руху рідини.

 8. Види гідравлічного опору. Формула Дарсі-Вейсбаха. Дані про гідравлічний коефіцієнт тертя. Основні формули для визначення коефіцієнту гідравлічного тертя.

 9. Місцеві гідравлічні опори, основна формула, залежність коефіцієнту місцевого опору від числа Рейнольдса та геометричних параметрів.

 10. Витік рідини через отвори та насадки.

 11. Гідравлічний удар в трубах, формули Жуковського. Навести конкретний приклад.


Інженерна геодезія

1. Системи координат, що використовуються в геодезії.

2. Задачі, які розв’язують на топографічних картах.

3. Загальні відомості про лінійні та кутові вимірювання. Прилади, які для цього використовуються.

4. Нівелювання. Прилади, які використовуються для нівелювання.

5. Виконання технічного нівелювання і обробка польових результатів вимірювань.

6. Склад та послідовність польових робіт при прокладанні теодолітних ходів.

7. Види топографічних зйомок. Вибір масштабу зйомки та висоти перерізу рельєфу.

8. Інженерні вишукування, їх види, вибір масштабу та методів зйомки.

9. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва лінійних споруд. Побудова профілів.

10. Проектування основних точок і передача позначок з вихідного на монтажний горизонт.

11. Задачі і зміст виконавчих зйомок.

^

Вступ до фаху


 1. Роль систем теплогазопостачання і вентиляції в сучасному світі.

 2. Традиційні та нетрадиційні джерела енергії та ефективність їх використання.

 3. Зовнішні та внутрішні системи та мережі газопостачання.

 4. Припливна та витяжна системи вентиляції. Устаткування для створення мікроклімату у житлових, громадських та виробничих приміщеннях.

 5. Принцип дії та конструкція теплогенерувального обладнання.

 6. Обладнання ТЕЦ, ТЕС, водогрійних та парових котелень.

 7. Економічні показники теплоенергетичних систем та обладнання.

 8. Методи та засоби зменшення техногенного навантаження теплоенергетичних об’єктів на навколишнє середовище.

 9. Основи вимірювання параметрів теплоенергетичних об’єктів.

 10. Основи автоматизації газопостачальних і теплоенергетичних об’єктів та систем вентиляції і кондиціонування.

Література

 1. В.С.Щипачев. Высшая математика. Издательство: М.: Высшая школа, 2007.

 2. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс. Збірник задач та вправ. Х.: Рубікон, 1999.

 3. Бугров. Никольский С.М. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука, 1971.

 4. І.М.Кучерук, І.Т.Горбачук, П.П.Луцик. Загальний курс фізики: Навчальний посібник у 3-х т. – 2006. – Київ: Техніка.

 5. Гончаренко С.У. Фізика: Основні закони і формули., 1996, Київ: Либідь.

 6. Авдєєв С.Г., Бабюк Т.І. Лекції з фізики. Навчальний посібник. - Вінниця: ВНТУ, 2004.

 7. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології/ За ред. О.І.Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с.

 8. Пішеніна Н.В., Пішенін В.О. Основи інформаційних технологій та програмування. Частина 1. Лабораторний практикум.- Вінниця, ВНТУ, 2003.- 91 с.

 9. Алексеев А.П. Информатика – Солон- Р.Москва, 2001. – 364 с.

 10. Стинсон К. Эффективная работы в Windows 98/К.Стинсон. – СПб.: Питер, 1999. – 784 с.

 11. Колчунов В.І. Теоретична та прикладна гідромеханіка/В.І. Колчунов//
  Навч. посібник. – К.: НАУ, 2004. – 336 с.

 12. Завойко Б.М. Технічна механіка рідин і газів: основні теоретичні положення та задачі/Б.М.Завойко, Н.П.Лелій//Навч.пос. для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Новий світ-2000”, 2004. – 119 с.

 13. Константінов Ю.М. Технічна механіка рідини і газу/Ю.М.Константінов, О.О.Гіжа//Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 277 с.

 14. Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки/С.Й.Ткаченко, М.М. Чепурний//Підручник з грифом МОН . – Вінниця: Поділля-2000. – 2004. – 352 с.

 15. Білявський Г.О. Основи екології: Теорія та практикум/Г.О. Білявський, Л.І.Бутченко//Навч. посіб. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

 16. Федоренко О.Г. Основи екології/О.Г.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін// Підручник. – К.: Знання, 2006. – 543 с.

 17. Іванов А.Й. , Пархоменко Д.М., Курбатов Ю.Л. Промислова Теплогазостачання і вентиляція (вступ до спеціальності): Навчальний посібник. –К.: НМК ВО, 1992. – 228 с.

 18. Тиатор И. Отопительные системы / И. Тиатор. –м.:Техносфера, 2006. – 272 с.

 19. Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация / Б. А. Соколов. 2-е изд. испр. – М.: Академія, 2007. – 432 с.

 20. Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: /Г. Ф. Быстрицкий. – М.: Академія, 2003. – 304 с.

 21. Конспект лекцій з курсу теоретичної механіки. Статика/Уклад. В.О.Федотов, В.І.Степанчук. –Вінниця, ВПІ, 1991. – 64 с.

 22. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для втузов. – М.: Наука, 1986. – 512 с.

 23. Опір матеріалів. Кн. 2. Опір матеріалів: підручник/За ред.Д.В.Черні-левського) – К.: НМК ВО, 1992. – 272 с.

 24. Власенко А.М., Співак О.Ю. Матеріалознавство для студентів теплоенергетичних спеціальностей. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 101 с.

 25. Иванова Г.М. и др. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов / Г.М. Иванова, Н.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. – М: Энергоатомиздат, 1984. – 232 с.

 26. Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергия, 1978. – 702 с.

Схожі:

Вінницький національний технічний університет iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Вінницький національний аграрний університет Жешувський університет Інформаційний лист Вельмишановні колеги,
На конференції планується обговорення проблем та розробка рекомендацій за такими напрямами
Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую" Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Вінницький національний технічний університет icon"Затверджую " Вінницький національний технічний університет

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи