Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» icon

Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво»
Скачати 328.27 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво»
Дата23.06.2012
Розмір328.27 Kb.
ТипДокументиМіністерство Освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор___________________В.В. Грабко


«_____»____________2012 р.


ПРОГРАМА


Фахового вступного випробування для навчання за ОППП «Магістр» за спеціальністю 8.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»

напряму підготовки 6.060101– «Будівництво»


Факультет теплоенергетики та теплогазопостачання

Кафедра теплогазопостачання


Вінниця 2012


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Загальні положення програми фахового вступного випробування для навчання за ОППП «Магістр» за спеціальністю 8.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція" ґрунтуються на підставі кваліфікаційної характеристики бакалавра з будівництва систем теплогазопостачання і вентиляції – базового рівня підготовки для кваліфікаційної інженерної спеціальності.

Бакалавр з будівництва систем теплогазопостачання і вентиляції –це перший рівень кваліфікації, що присвоюється випускникам вищих навчальних закладів технічного профілю, які навчалися за ОППП “Бакалавр” за напрямом підготовки 6.06010107 – теплогазопостачання і вентиляція. Ця підготовка передбачає отримання глибоких знань з основ фундаментальних та гуманітарних дисциплін, а також з основ дисциплін загально-інженерної підготовки і стійких навичок робочої професії та середньої технічної кваліфікації в області проектування, ремонту та експлуатації газового, вентиляційного та теплотехнологічного обладнання.

Бакалавр з будівництва систем теплогазопостачання і вентиляції повинен знати: фундаментальні основи процесів в гідравлічних та газових середовищах, газопостачальному, вентиляційному, теплоенергетичному та теплотехнологічному обладнанні, структуру, теплові схеми і методики розрахунків газових, вентиляційних, теплоенергетичних і теплотехнологічних систем, засоби створення установок і комплексів на базі прогресивних технологій, принципи проектування таких установок і комплексів.

Бакалавр з будівництва систем теплогазопостачання і вентиляції повинен вміти: аналізувати процеси та виконувати розрахунки систем газопостачання, теплопостачання і вентиляції; розробляти раціональні теплові схеми та підбирати відповідне обладнання теплоенергетичних установок і систем; визначати і застосовувати нові прогресивні методи створення ефективних систем; оцінювати ефективність функціонування газопостачальних, вентиляційних та теплоенергетичних об'єктів.

Програма даного фахового вступного випробування містить основні питання з наступних дисциплін: «Технічна механіка рідин та газів», «Спеціальні питання гідравліки», «Основи науково-дослідної роботи», «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Теплогенеруючі установки», «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Теплопостачання», «Газопостачання», «Аеродинаміка і вентиляція», «Теплові мережі», «Холодильна техніка та технологія», «Технологія заготівельних, монтажних і зварювальних робіт», «Основи системного аналізу та математичні методи розв’язання інженерних задач у системах ТГП і В», «Інженерна геодезія», «Економіка галузі», «Організація, планування та управління будівництвом», «Теоретичні основи охорони повітряного басейну», «Водопостачання та каналізація», «Будівельна теплофізика», «Теоретична механіка», «Будівельні матеріали», «Опір матеріалів» , «Будівельна механіка».


Порядок проведення іспиту

1. До вступного іспиту допускаються абітурієнти, які не мають академічної заборгованості.

2. Іспит проводиться при наявності не менше 3-х членів комісії.

3. Іспит проводиться в письмовій або усній формі. Задачі, що входять до складу білетів розв’язуються письмово.

4. Екзаменаційний білет містить не менше 5 питань, з яких 1 чи 2 складають задачі.

5. При підготовці до відповіді та при вирішенні задач, абітурієнти мають право користуватись нормативно-довідковою літературою.

6. Тривалість підготовки по екзаменаційному білету до 3-х академічних годин, з яких дві години надається для підготовки відповіді на теоретичні питання, а після 20-ти хвилинної перерви 1 година на розв’язування задачі.

7. При запізненні абітурієнта на іспит він може бути допущений до іспиту рішенням голови приймальної комісії ВНТУ, але без відшкодування йому втраченого часу для підготовки до іспиту.

8. Оцінювання знань проводиться за результатами відповідей відповідно до визначених критеріїв.

^

Критерії оцінювання


за результатами фахового вступного випробування на спеціаліста

зі спеціальності 8.06010107 –“Теплогазопостачання і вентиляція”


Оцінка “відмінно” виставляється за глибокі систематизовані знання, уміння у лаконічній формі викладати основні ідеї і рішення, аргументовано доводити свої ідеї.

Оцінка “добре” виставляється за достатньо повні знання з висвітлених питань і задач, вміння викласти основні ідеї, здатність застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, наводити окремі власні приклади на підтвердження власних тверджень, припущення у відповідях несуттєвих неточностей, але вміння відстоювати свою точку зору, з поясненнями.

Оцінка “задовільно” виставляється за задовільні знання програмного матеріалу, відповіді на питання неповні, пояснення неповні.

Оцінка “незадовільно” виставляється за володіння теоретичним матеріалом уривчасто, на рівні фрагментів, відповіді на питання невірні, незадовільні пояснення.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

^

Технічна механіка рідин та газів, спеціальні питання гідравліки


1. Фізичні властивості і моделі рідин. Сили та напруження, що діють у рідині. В’язкість рідин. Основи гідро- і газостатики. Гідростатичний тиск та його властивості. Основне рівняння гідростатики. Основи газостатики.

2. Абсолютний та відносний спокій рідких середовищ. Геометричне та фізичне тлумачення основного рівняння гідростатики. Геометрична та п’єзометрична висота. Поверхня рівня. Повний та п’єзометричний напори. Абсолютний, надлишковий тиск та вакуум.

3. Використання основних законів гідро- і газостатики в техніці. Визначення сили тиску на плоскі стінки і дно посудини. Центр тиску. Гідростатичний парадокс.

4. Епюри гідростатичного тиску. Сили тиску на криволінійні поверхні. Закон Архімеда та елементи плавучості і остійності. Рівновага газів. Основне рівняння. Розподілення тиску і температури. Ізотермічні та політропічні процеси.

5. Кінематика рідин. Поле швидкостей, лінії і трубки течії, елементарна струминка та її властивості. Поняття: живий переріз, змочений периметр і гідравлічний радіус. Гідравлічні характеристики потоку. Рівняння нерозривності у гідравлічній та диференціальній формах. Рівняння Бернуллі для струминки в’язкої рідини. Гідравлічний та п’єзометричний уклони. Рівняння Бернуллі для потоку в’язкої рідини. Гідродинамічний тиск. Два види втрат.

6. Трубка Вентурі, діафрагма, сопло, трубки повного і швидкісного напорів. Явище кавітації. Ламінарний і турбулентний режими руху. Гідравлічні опори, їх фізична природа, режими руху рідини. Досліди Рейнольда, число Рейнольда та його практичне застосування. Основне рівняння стаціонарного рівномірного руху рідин. Особливості ламінарного і турбулентного руху рідини у трубах.Напірний і безнапірний рух.

7. Види гідравлічного опору. Формула Дарсі-Вейсбаха. Дані про гідравлічний коефіцієнт тертя. Зони опору. Ламінарний та турбулентний режими руху рідин у трубах, фізична природа турбулентних напружень та їх відображення на основі напівемпіричних формул. Основні формули для визначення коефіцієнту гідравлічного тертя.

8. Місцеві гідравлічні опори, основна формула, залежність коефіцієнту місцевого опору від числа Рейнольдса та геометричних параметрів. Окремі характерні типи місцевих опорів: вхід в трубу, раптове розширення або звуження потоку, плавне розширення або звуження потоку, дифузори, конфузори, трубопровідна арматура, коліна, відводи тощо.

9. Витік рідини через отвори та насадки. Розрахунок трубопровідних систем: прості і складні, короткі і довгі трубопроводи, трубопроводи із змінними шляховими шляховими витратами. Тупикові та кільцеві водопровідні та газові мережі. Використання ЕОМ для їх розрахунку. Силова дія потоку на обмежуючі його стінки.

10. Гідравлічний удар в трубах, формули Жуковського.

11. Одномірні потоки нев’язкого газу. Рівняння Бернуллі. Сопло Лаваля. Витік газу через звужене сопло. Ізотермічний та адіабатичний рух газу в трубах. Основи розрахунку газопроводів при малих та великих перепадах тиску. Розрахунок газопроводів, систем вентиляції та газоходів.


^ Основи науково-дослідної роботи

1. Поняття наука, її роль і значення для розвитку промисловості і суспільства.

2. Актуальність, мета, задачі, об’єкт і предмет наукових досліджень, наукові проблеми і гіпотези.

3. Класифікація наук і наукових досліджень.

4. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.

5. Оформлення результатів науково-дослідної роботи. Порядок підготовки статті, доповіді на конференції, семінарі.

6. Математична модель і моделювання. Моделювання як засіб відображення властивостей матеріальних об’єктів.

7. Експериментальні дослідження, основні поняття і визначення, етапи експерименту, планування експерименту.

8. Методи обробки результатів експерименту. Математичне планування експерименту.

9. Теорія подібності та особливості її застосування.

10. Теорія нечітких множин в наукових дослідженнях.

11. Винаходи, патенти.


Основи системного аналізу. Математичні методи розв’язання інженерних задач у системах ТГП і В

 1. Місце системного аналізу у сучасній науці і практиці. Визначення системи. Властивості системи. Види систем і підходи до їхнього вивчення. Можливі класифікації систем.

 2. Визначення структури системи, види зв'язків, можливі структури. Термінологія: теорія систем, системний підхід, системний аналіз.

 3. Системний аналіз як засіб підготування й обґрунтування рішень. Етапи системного аналізу. Моделювання як методологія аналізу і синтезу систем.

 4. Математичне моделювання як методологічна основа дослідження операцій. Математична модель. Поняття критерію оптимальності, вимоги до критерію.

 5. Постановка задач оптимізації у загальному вигляді. Класифікація задач оптимізації. Місце і роль задач математичного програмування у системному аналізі і дослідженні операцій. Характеристика методів розв’язування задач оптимізації. Багатокритеріальні задачі.

 6. Відомості із лінійної алгебри. Матриці. Елементи теорії графів. Матриці графів систем ТГП і В.

 7. Основи чисельного аналізу. Обчислювальні алгоритми. Чисельні методи розв’язування рівнянь. Чисельне розв’язування систем диференціальних рівнянь. Чисельне диференціювання та інтегрування функцій. Чисельне розв’язування диференціальних рівнянь.

 8. Основи чисельних методів оптимізації. Постановка і зміст оптимізаційних задач. Лінійне програмування в задачах санітарної техніки. Задачі оптимізації інженерних мереж.

 9. Сучасні методи автоматизованого проектування.^

Гідравлічні та аеродинамічні машини


1. Основні відомості про роботу нагнітачів - насосів, вентиляторів та компресорів. Галузі застосування нагнітачів. Області застосування, переваги та недоліки об'ємних і лопатевих нагнітачів.

2. Призначення і класифікація насосів. Схеми насосних установок. Основні параметри роботи насосів.

3. Відцентрові насоси. Будова і принцип дії. Основи теорії відцентрових

насосів.Дійсний напір, створюваний відцентровим насосом, і його залежність від конструктивних форм насоса. Основні робочі параметри і характеристики насосів.Коефіцієнт швидкохідності.

4. Регулювання подачі відцентрового насосу. Порівняння засобів регулювання: дросельного, направляючим апаратом та іншими засобами. Паралельна і послідовна робота насосів. Універсальна характеристика насосу. Визначення граничної висоти установки і підбір відцентрового насосу. Кавітація.

5. Осьові (пропелерні) насоси. Будова, характеристика та застосування. Вихрові насоси. Будова і принцип дії.

6. Індивідуальні характеристики нагнітачів. Перерахунок характеристик лопатевих нагнітачів. Універсальні характеристики нагнітачів.

7.Характеристики мереж. Метод накладання характеристик. Вплив змін в мережі на характеристики нагнітачів. Сумісна робота нагнітачів. Сталість роботи нагнітачів. Помпаж. Визначення висоти всмоктування.

8. Визначення корисної та повної потужності приводу нагнітачів. Загальний коефіцієнт корисної дії та його складові.

9.Наведіть формули для визначення продуктивності різних типів нагнітачів, особливості та аналіз.

10. Компресори. Класифікація та призначення. Основні елементи компресорної установки. Поршневі, мембранні та діафрагмові компресори. Ротаційні компресори та інші види компресорів. Їх будова та принцип дії. Термодинамічні основи роботи компресорів. Витрати потужності і ККД компресора.

11. Вентилятори. Класифікація та призначення. Відцентрові вентилятори. Подача, тиск, споживана потужність і ККД відцентрових вентиляторів. Робочі характеристики і параметри відцентрових вентиляторів, регулювання їх подачі. Осьові вентилятори. Підбір вентилятора для заданих умов роботи.

12.Поршневі, плунжерні , роторні, мембранні, шестеренні, пластинчасті та інші види насосів. Принцип дії і класифікація. Основні робочі параметри і характеристики. Індикаторна діаграма, ККД поршневих плунжерних насосів. Робота клапанної групи насосів.


Технічна термодинаміка

1. Характеристики ідеальних газів.

2. Види і форми енергії в термодинамічних системах ТДС.

3. Закони перетворення енергії в ТДС.

4. Ентропія.

5. Ефективність процесів перетворення енергії. Ексергія і енергія. Ексергетичні втрати і ексергетичний ККД.

6. Політропний процес.

7. Процеси пароутворення, параметри води і водяної пари.

8. Термодинамічні процеси водяної пари на h-S- діаграмі.

9. Термодинамічні властивості реальних газів.

10. Парогазові суміші. Вологе повітря.

11. Течія і дроселювання газів і пари.

12. Робочі процеси стиску і розширення в машинах.

13. Процеси в газових теплових машинах.

14. Процеси в парових теплових машинах.

15. Основи хімічної термодинаміки.

16. Процеси течії та дроселювання водяної пари і газів.

17. Робочі процеси стиску і розширення в машинах.

18.Цикли компресійних холодильних машин.

19. Цикл теплового насосу.


Тепломасообмін

1. Загальні положення теорії теплопровідності. Температурне поле, температурний градієнт, тепловий потік, закон Фур’є, коефіцієнт теплопровідності.

2. Теплопровідність при неусталеному режимі. Передача теплоти через плоску стінку. Граничні умови першого, другого та третього роду.

3. Передача теплоти через циліндричну стінку. Критичний діаметр циліндричної стінки. Умови ефективної роботи ізоляції.

4. Теплопровідність при неусталеному режимі. Критерії, що характеризують процес. Регулярний тепловий режим.

5. Конвективний теплообмін. Гідродинамічний і тепловий граничний шари. Рівняння тепловіддачі.

6. Теплове випромінювання. Основні закони теплового випромінювання.

7. Теплопровідність в стержні (ребрі) постійного поперечного перерізу. Теплопередача через плоску ребристу стінку.

8. Тепловіддача при вимушеній течії рідини в трубах. Дільниця гідродинамічної та теплової стабілізації. В'язкістно-гравітаційний режим. Тепловіддача при ламінарному режимі, тепловіддача при турбулентному режимі.

9. Тепловіддача при вимушеному поперечному обтіканні труб і пучків труб.

10. Теплообмін при плівковій конденсації нерухомої чистої пари.

11. Теплообмін при пузирчастому кипінні рідини в необмеженому просторі. Режими кипіння. Коефіцієнти тепловіддачі при кипінні.

12. Тепло- і масообмін в двокомпонентних середовищах. Тепло- і масообмін при конденсації пари з парогазової суміші. Тепло- і масообмін при випаровуванні рідини в парогазове середовище.

13. Теплове випромінювання. Основні закони теплового випромінювання.^ Моніторинг довкілля і інженерні методи охорони біосфери

 1. Мета та функції моніторингу. Розповсюдження забруднювачів у біосфе-

рі. Правові основи моніторингу довкілля. Мета і види обстежень. Організація спостережень за рівнем забруднення довкілля .Загальні відомості про методи вимірювань шкідливих речовин в атмосфері.

 1. Спектрофотометричний метод лабораторного аналізу проб повітря. Метод газової хроматографії лабораторного аналізу проб повітря. Електрохімічний, інфрачервоний, люмінесцентний метод й прилади для його реалізації.

 2. Принципи управління в системі моніторингу атмосферного повітря. Моделювання та оцінка якості повітряного басейну. Прогнозування рівнів забруднення атмосфери.

 3. Регулювання викидів в атмосферу. Комплексні повітрозахисні заходи. Методи очищення газових викидів технічними засобами. Заходи по зменшенню пиловиділення.

 4. Основні джерела радіаційного випромінювання. Нормативна база організаційно-технологічного забезпечення зниження радіаційної небезпеки.

 5. Гідрологічна характеристика водних об'єктів. Моделювання ступені очистки скидів.

 6. Загальні аспекти забруднення гідросфери. Показники забруднення водного басейну.

 7. Фізичні та хімічні властивості ґрунтів і їх екологічне значення. Несприятливі геологічні умови для будівництва і експлуатації споруд. Організація спостережень за забруднення ґрунтів та їх станом.

 8. Методи захисту ґрунтів від виснаження, ерозії та антропогенного забруднення. Методи раціонального використання земельних ресурсів. Методи захисту територій від несприятливих геологічних явищ.

 9. Техногенний кругообіг речовин в біосфері. Зберігання й складування відходів. Утилізація теплоти газів, що вилучаються.^

Технологія заготівельних, монтажних і зварювальних робіт

1. Основні поняття технології монтажних робіт. Технічні засоби будівельних процесів. Принципи індустріалізації в будівництві систем ТГП і В.


 1. Основи технологічного проектування монтажу.Технічна документація на виконання монтажних робіт. Технологічне проектування будівельних процесів. Підготовка об'єктів до монтажу санітарно-технічних систем. Монтажне проектування систем ТГПіВ.

 2. Сталеві труби, з'єднувальні і фасонні деталі для них. Арматура та контрольно-вимірювальні прилади на трубопроводах. Сталеві труби, фасонні і приварювані деталі для них. Чавунні каналізаційні труби і фасонні деталі для них. Пластмасові труби, з'єднувальні та фасонні деталі для них. Арматура. Особливості встановлення контрольно-вимірювальних приладів на трубопроводах. З'єднання трубопроводів.

 3. Індустріальні методи заготівельних робіт. Типи заготівельних підприємств.Технологія виготовлення монтажних заготовок в ЦЗЗ,ЦЗМ,ДЗМ.

 4. Особливості виконання монтажних робіт. Основні принципи монтажних робіт. Способи та технологічні операції основних монтажних процесів. Розвиток монтажних процесів в просторі й у часі. Забезпечення монтажних робіт матеріалами, обладнанням і виробами. Монтажні машини, механізми та пристрої. Заходи з охорони праці під час виконання такелажних робіт.

 5. Монтаж систем центрального опалення. Монтаж систем опалення із сталевих труб. Матеріали і обладнання. Монтаж нагрівальних приладів і стояків центрального опалення. Монтаж розвідних трубопроводів і елеваторного вузла. Особливості монтажу систем панельного і парового опалення. Випробування і здавання систем в експлуатацію. Монтаж систем опалення з пластмасових і багатошарових труб. Монтаж систем опалення з мідних труб. Монтаж електричного підлогового опалення.

 6. Монтаж систем внутрішнього газопостачання і резервуарних установок зріджених газів. Загальні відомості. Матеріали і обладнання. Вимоги до монтажу систем газопостачання. Монтаж систем газопостачання із сталевих труб. Монтаж газових приладів. Монтаж резервуарних установок зріджених газів. Випробування системи, налагодження і здавання в експлуатацію.

 7. Монтаж газорегуляторних пунктів і газорегуляторних установок. Монтаж обладнання, газопроводів ГРП і ГРУ. Післямонтажні випробування і здавання в експлуатацію ГРП і ГРУ.

 8. Монтаж центральних теплових пунктів. Монтаж обладнання і трубопроводів ЦТП. Випробування, регулювання і здавання в експлуатацію ЦТП. Заходи з охорони праці під час монтажу ЦТП.

 9. Монтаж зовнішніх теплових і газових мереж. Підготовчі роботи перед монтажем міських газових і теплових мереж. Розмічання траси трубопровідної мережі та її перетину з підземними комунікаціями. Монтажно-збиральні роботи. Монтаж газопроводів. Приєднання до діючих газопроводів. Монтаж канальних і безканальних теплових мереж. Монтаж арматури, трійникових відгалужень, компенсаторів і нерухомих опор. Прокладання трубопроводів у футлярах. Переходи трубопроводів через природні перешкоди. Продування і випробування газових мереж. Випробування і промивання теплових мереж.

 10. Монтаж технологічних трубопроводів.

 11. Монтаж котельних установок.

 12. Монтаж систем вентиляції і кондиціювання повітря.

 13. Ізолювальні роботи. Монтаж теплової ізоляції трубопроводів. Гідроізоляційні роботи. Протикорозійна ізоляція сталевих трубопроводів.

 14. Земельні роботи. Основні способи і механізми розробляння грунту.


^ Енергозбереження та експлуатація систем ТГПіВ

 1. Стан паливно-енергетичних ресурсів в Україні. Державні структури які займаються питаннями енергозбереження. Питання енергозбереження в будівлях різного призначення. Питання енергозбереження в системах ТГПіВ.

 2. Теплова ізоляція будинків. Теплова ізоляція зовнішніх огороджуючих конструкцій, покрить та підвалів. Поліпшення теплозахісних якостей вікон та дверей. Теплова ізоляція систем ТГПіВ. Модернізація систем ТГПіВ. Системи регулювання тепла.

 3. Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії для теплопостачання об’єктів.

 4. Антикорозійні покриття трубопроводів. Електрична корозія металу. Дренажний захист. Катодний захист. Протекторний захист.

 5. Технічна експлуатація інженерних систем. Служба технічної експлуатації. Технічне обслуговування. Основні елементи системи планово-запобіжних ремонтів. Поточний ремонт. Капітальний ремонт. Планові огляди. Перевірки.

 6. Модернізація систем ТГПіВ. Технічне обслуговування теплових мереж.

 7. Технічний нагляд. Права і обов’язки представника технічного нагляду. Проектно-кошторисна документація. Акти прийняття систем в експлуатацію. Прийняття систем в експлуатацію.

 8. Випробування на щільність і міцність. Опресування. Гідравлічні випробування. Теплові випробування. Випробування на максимальну температуру теплоносія. Пуск систем в експлуатацію. Промивання системи. Акти прийняття систем в експлуатацію.

 9. Роботи які передбачені при наладці. Регулювальні роботи. Центральне регулювання. Місцеве регулювання. Наладка теплових пунктів і місцевих систем.

 10. Режими відпускання тепла. Автоматизація систем теплопостачання.^

Холодильна техніка та технологія


1. Способи та системи охолодження. Класифікація холодильників. Теплопритоки холодильних камер.

2. Понижувальні та підвищувальні абсорбційні теплові насоси.

3. Використання теплових насосів в централізованому теплопостачанні.

4. Визначення розмірів та компонування холодильних камер.

5. Застосування холодильних технологій в промисловості.

6.Характеристика та вибір систем охолодження.

7. Класифікація та види теплообмінних апаратів холодильних машин.

8. Визначення витрат холоду. Теплопритоки.

9. Діаграми робочого циклу холодильної машини.

Теплопостачання

 1. Класифікація та склад систем теплопостачання.

 2. Рівняння теплового балансу для розрахунку режимів регулювання теплового навантаження. Загальне рівняння регулювання теплового навантаження.

 3. Визначення питомої теплової продуктивності опалювальної системи.

 4. Види та методи регулювання теплового навантаження.

 5. Призначення і конструкція теплової ізоляції трубопроводів, вимоги до матеріалів.

 6. Схеми систем теплопостачання. Водяні та парові системи.

 7. Методи регулювання роботи теплових мереж. Регулювання однорідного та різнорідного навантаження.

 8. Устаткування теплових пунктів. Конденсатозбірники, змішувальні вузли, підігрівники.

 9. Гідравлічний та тепловий розрахунки мережі. Конденсатовідведення.

 10. Загальні відомості про опалення.

 11. Системи водяного опалення з природною циркуляцією.

 12. Нормативні документи, які регламентують проектування систем опалення.Санітарні вимоги до систем опалення.

 13. Розширювальні баки систем водяного опалення. Насоси систем опалення, їх особливості, області застосування.

 14. Тепловий режим будинку. Особливості опалення висотних будівель. Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій.

 15. Парове опалення. Області застосування, переваги та недоліки.

 16. Гідравлічний розрахунок систем водяного опалення з примусовою циркуляцією. Тепловий розрахунок опалювальних приладів.


Газопостачання

1. Основні елементи міських систем газопостачання, вимоги до них.

2. Принцип дії регуляторів тиску.

3. Класифікація та призначення газопроводів міських розподільчих мереж.

4. Класифікація систем газопостачання за тиском та призначенням.

5. Методи захисту газопроводів від електрохімічної корозії.

6. Переходи газопроводів через природні та штучні перешкоди.

7. Визначення властивостей суміші газів.

8. Визначення втрат тиску в газопроводах низького тиску.

9. Правила прокладки зовнішніх газопроводів.

10. Основні правила та вимоги діючих нормативних документів щодо забезпечення правил безпеки систем газопостачання.

11. Визначення втрат тиску в газопроводах високого та середнього тиску.

Теплогенеруючі установки

 1. Характеристики енергоносіїв. Загальні поняття про системи виробництва і забезпечення енергоносіями промислових і громадських споживачів.

 2. Методи виробництва теплової енергії. Підготовка і спалювання палива.

 3. Теплова схема котла з природною циркуляцією. Параметри теплової схеми та її характеристики.

 4. Радіаційний теплообмін в топці. Інтенсифікація радіаційного теплообміну.

 5. Конвективний теплообмін в поверхнях нагріву. Методи інтенсифікації конвективного теплообміну.

 6. Корозія та забруднення поверхонь нагріву теплогенеруючих установок. Засоби зменшення низькотемпературної корозії.

 7. Класифікація котелень в системах теплопостачання.

 8. Водогрійні котельні та їх класифікація. Склад устаткування водогрійних котелень.

 9. Парові котельні та склад їх застосування .Теплові схеми промислових котелень.

 10. Принципові схеми ТЕЦ. Комбінована виробка і відпуск електроенергії і теплоти.

 11. Системи опалення і гарячого водопостачання. Методи регулювання відпуску теплоти та їх порівняльні характеристики.

 12. Схеми та конструкції пароперегрівників. Регулювання температури пари.

 13. Графіки змін температур і витрат теплоносіїв. Обладнання теплових пунктів. Акумулювання теплоти.

 14. Теплові схеми промислових ПТГУ. ПТГУ з природною циркуляцією низького тиску. ПТГУ з примусовою циркуляцією. Водогрійні котли. Котли на відхідних газах.

 15. Характеристики органічного палива і продуктів згорання. Умовне паливо.

 16. Тепловий баланс і ККД теплогенеруючих установок.

 17. Теплообмін в конвективних елементах ПТГУ. Теплові розрахунки випарних пучків, пароперегрівника, економайзера, повітропідігрівника.


Теоретична механіка

1. Момент сили відносно точки та осі.

2. Тертя ковзання та кочення.

3. Теоретичні та експериментальні методи визначення центра мас тіла.

4. Найпростіші рухи твердого тіла. Швидкість, прискорення точок тіла.

5. Плоский рух. Швидкість точок тіла.

6. Закони Ньютона. Диференціальне рівняння руху точки у векторній та скалярній формах.

7. Кінетична та потенціальна енергія.

8. Загальні теореми динаміки. Означення.

9. Метод кінетостатики для матеріальної системи та точки.

10. Загальне рівняння динаміки.


Будівельні матеріали

1. За якими ознаками та на які групи поділяються будівельні матеріали? Фізичні, гідрофізичні, теплові, механічні та спеціальні властивості будівельних матеріалів.

2. Природні кам’яні матеріали. Класифікація гірських порід. Характеристика породоутворюючих матеріалів.

3. Сировина та технологія виробництва керамічних виробів. Класифікація керамічних виробів, різновиди, властивості та області застосування.

4. Мінеральні в’яжучі речовини. Як вони поділяються за умовами твердіння? Привести характеристику різновидів кожної групи.

5. Сировина, технологія виробництва та властивості силікатних виробів.

6. Визначення, класифікація та властивості будівельних розчинів.

7. Бетони (визначення та бетонознавство). Властивості бетонів. Фактори, що впливають на основні властивості бетонів.

8. Легкі бетони на простих заповнювачах. Ніздрюваті бетони. Класифікація, властивості, області застосування.

9. Бетонні та залізобетонні вироби. Загальні відомості, класифікація. Поняття про залізобетон.

10. Лісові матеріали, фізичні та механічні властивості деревини, їх залежність від будови та вологості.

11. Загальні відомості, класифікація та властивості будівельних пластмас.

12. Неорганічні та органічні теплоізоляційні матеріали. Різновиди, властивості та області застосування.

13. Лакофарбові матеріали. В’яжучі речовини та пігменти. Лакофарбові суміші.


Будівельна теплофізика

1. Дослідження теплофізичних властивостей.

2. Врахування повітропроникності в процесі теплопередачі через захищення.

3. Вплив вологісного режиму та теплозахисні властивості захищень.

4. Забезпечення розрахункових умов для зимового теплового режиму приміщень.

5. Особливості теплофізичних розрахунків захищень для літньої та зимової пори року.


Водопостачання та каналізація

1. Як визначаються розрахункові витрата та напір в системі холодного водопостачання в будинку?

2. Які водозабірні споруди (для поверхневих та підземних вод) Ви знаєте? Дайте їх характеристику.

3. Яким чином можливо перерахувати робочу характеристику відцентрового насоса на іншу частоту обертання? Поясніть прикладом.

4. Накресліть загальну схему каналізації об’єкту (міста, села).

5. Як визначаються розрахункові витрати стічної рідини, її швидкість в трубах, нахилу та уклону каналізаційних трубопроводів (колекторів)?

6. Методи очистки стічних вод. Склад очисних споруд, їх схеми та принципи дії.

7. Умови спуску стічних вод (очищених) у водойми. Пристрої розсіюючих випусків.


Теоретичні основи охорони повітряного басейну

1. Параметри процесу пиловловлювання.

2. Циклони та їх розрахунок.

3. Розрахунок розмірів труб для розсіювання викидів у атмосферу.

4.Шляхи покращення екологічних характеристик транспортно-енергетичних установок.

5. Методи нейтралізації вихлопних газів. Пристрої для нейтралізації.

6. Контроль за станом атмосфери.

7. Методи контролю концентрації шкідливостей, які вміщуються у повітрі.

8. Приклади для контролю забруднення атмосфери.


Аеродинаміка та вентиляція

 1. Класифікація систем вентиляції.

 2. Розрахункові параметри внутрішнього та зовнішнього повітря для систем вентиляції.

 3. Характеристика основних схем систем кондиціювання житлових та громадських будівель.

 4. Наведіть послідовність аеродинамічного розрахунку механічних систем вентиляції.

 5. Наведіть конструкції та сфери використання вентиляційних каналів та повітропроводів систем вентиляції.

 6. Як визначити швидкість і критичну відстань в зоні місцевого відсмоктування повітря? Пояснити прикладом розрахунку.

 7. Схема взаємодії двох точкових стоків. Формули для визначення складових швидкості в будь-якій точці простору, при взаємодії двох однакових стоків. Вентиляційні приточні струмені - основні поняття.

 8. Як визначити кінематичну і теплову далекобійність компактного струменя, а також зовнішні контури струменя? Пояснити прикладом.

 9. Віялові приточні струмені - основні поняття і закономірності (для неповного і повного ізотермічного струменя).

 10. Природні конвективні потоки – основні поняття.

 11. Теплова взаємодія двох однакових конвективних потоків: густина теплового потоку, надмірна температура в довільній точці складного потоку, критичний рівень і максимальна температура на цьому рівні.

 12. Повітряні фонтани (ПФ) — основні поняття. Компактні ПФ, які витікають під кутом до горизонту. Геометрична характеристика компактного ПФ. Рівняння зігнутої осі фонтану.

 13. Розподіл приточного повітря у вентильованому приміщенні: загальні положення, безканальна подача повітря в приміщенні похилим плоским ПФ.

 14. Розподіл приточного повітря у вентильованому приміщенні: загальні положення, безканальна подача повітря в приміщення вертикальними компактними фонтанами.

 15. Розподіл приточного повітря у вентильованому приміщенні: загальні положення, безканальна подача повітря в приміщення плоскими настильними струменями.

 16. Аерація промислових будівель: загальні положення (у тому числі фізичні передумови розрахунку аерації, аналітичні залежності для розрахунків).

 17. Техніка розрахунку аерації промислових будівель.


Економіка галузі

1. Теплогазопостачання в системі капітального будівництва України.

2. Економічні основи науково-технічного прогресу сфері теплогазопостачання і вентиляції.

3. Економічне обґрунтування впровадження прогресивних конструкцій і технологій при налагоджені систем теплогазопостачання і вентиляції.

4. Норми та нормативи, що використовуються при визначення кошторисної вартості будівництва, в тому числі кошторисної вартості систем газопостачання і вентиляції.

5. Вартість систем теплогазопостачання і вентиляції в структурі кошторисної вартості будівництва.

6. Склад і види кошторисної документації, яка застосовується при визначенні кошторисної вартості спеціальних робіт.

7. Експлуатаційний кошторис (собівартість продукції чи послуг підприємств газопостачання).

8. Праця і заробітна плата в будівництві. Кадри, заробітна плата, продуктивність праці на підприємствах систем теплогазопостачання.

9. Основні виробничі фонди і оборотні засоби.

10. Шляхи підвищення економічної ефективності матеріально-технічної бази санітарно-технічних трестів.


Організація, планування та управління будівництвом

1. Проектні організації та їх основні функції.

2. Організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва.

3. Лінійні моделі виконання робіт.

4. Циклограмні та матричні моделі виконання санітарно-технічних та вентиляційних робіт. Мережеві моделі спеціалізованого будівельного-монтажного виробництва.

5. Організація поточного монтажу систем теплогазопостачання та вентиляції.

6. Календарне планування будівництва зовнішніх інженерних мереж.

7. Календарне планування монтажу систем теплогазопостачання та вентиляції на комплексі будов та споруд.

8. Будівельні генеральні плани.

9. Організація транспорту та експлуатація парку будівельних машин.

10. Організація виробництва на підприємствах спеціалізованих будівельно-монтажних організацій.

11. Планування монтажу систем теплогазопостачання та вентиляції.

12. Оперативне планування та диспетчерське управління.


Інженерна геодезія

1. Системи координат, що використовуються в геодезії.

2. Задачі, які розв’язують на топографічних картах.

3. Загальні відомості про лінійні та кутові вимірювання. Прилади, які для цього використовуються.

4. Нівелювання. Прилади, які використовуються для нівелювання.

5. Виконання технічного нівелювання і обробка польових результатів вимірювань.

6. Склад та послідовність польових робіт при прокладанні теодолітних ходів.

7. Види топографічних зйомок. Вибір масштабу зйомки та висоти перерізу рельєфу.

8. Інженерні вишукування, їх види, вибір масштабу та методів зйомки.

9. Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва лінійних споруд. Побудова профілів.

10. Проектування основних точок і передача позначок з вихідного на монтажний горизонт.

11. Детальні розбивочні роботи на монтажному горизонті при будівництві.

12. Розбивочні роботи при заміні технологічного обладнання та реконструкції об’єктів.

13. Задачі і зміст виконавчих зйомок.


Опір матеріалів

 1. Що таке деформація, деформації пружні, лінійні, кутові, абсолютні і відносні. Види простих деформацій.

 2. Що таке пластичність матеріалу, її характеристика. Яка різниця між пластичним і крихким матеріалами, виходячи з їх механічних характеристик.

 3. Розкрите суть характеристик міцності матеріалів. Де і як вони використовуються ?

 4. Внутрішні зусилля, що виникають при дії зовнішніх навантажень. Методи їх визначення. Нормальні і дотичні напруження.

 5. Порядок ведення розрахунків на міцність і жорсткість при простих видах деформацій.

 6. Що таке складний опір і порядок ведення розрахунків на міцність при складному опорі ?

 7. Поняття стійкої форми рівноваги і порядок ведення розрахунків на стійкість.

 8. В чому полягає особливість розрахунків при дії динамічних навантажень?

 9. Порядок визначення переміщень в пружних стержневих системах методом Мора і обчислення інтеграла Мора способом Верещагіна.

 10. Зв’язок деформацій і напружень в пружному ізотропному тілі. Характеристики пружних властивостей ізотропного матеріалу.


Будівельна механіка

1. Аналіз геометричної незмінності плоских споруд.

2. Лінії впливу. Приклад побудови.

3. Визначення внутрішніх зусиль по лініям впливу.

4. Способи розрахунку статично означених ферм.

5. Визначення переміщень в пружних системах.

6. Визначення переміщень від осадки опор.

7. Розрахунок статично неозначених рам методом сил.

8. Метод сил. Побудова епюри М.

9. Метод сил. Побудова епюри .

10. Метод сил. Побудова епюри N.

11. Методика вибору стандартного металевого профілю для стержнів ферми або рами.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Енергозбереження та експлуатація систем теплопостачання. Навчальний посібник. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. – 136 с.

 2. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Практикум з будівельної теплофізики. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 1998 – 141 с.

 3. Арсентьев Г.В. и др. Тепловое оборудование и тепловіе сети. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 325 с.

 4. Богуславский Л.Д. Снижение расхода энергии при работе отопления и вентиляции. М., 1980.

 5. Мхитарен Н.М. Энергосберегающие технологии в жилищном и гражданском строительстве. – К.: Наукова думка, 2000. – 420 с.

 6. Селиванов Н.П. Энергоактивные солнечные здания. – М., 1982.

 7. Хацко Ю.П. Енергія вашої квартири. – Львів, видавництво “СПОЛОМ”, 2001. – 93 с.

 8. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Експлуатація систем теплопостачання та вентиляції. Навчальний посібник. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2001. – 122 с.

 9. Кутателадзе О.С. Пристенная турбулентность. - Новосибирск: Издательство "Наука". Сибирское отдедеиие, 1973.- 227 с.

 10. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. - М.: Издательство "Наука" Главная редакция физико-математематической литератури, 1974. - 711с.

 11. Лыков А.В. Тепломасообмен (Справ очник). - М.: Энергия, 1971.-560с.

 12. Рейнольдс А.Дж. Турбулентные течения в инженерных приложениях: Пер. с англ. -М.: Энергия, 1979. - 408с.

 13. Теплопередача в двухфазном потоке / Под ред. Баттерворса и Г.Хьюитта Пер. с англ. - М.: Энергия, 1980.- 328 с.

 14. Штым А.Н. Аэродинамика циклонно-вихревых камер. Монография. – Владивосток: Изтательство Дальневосточного университета. 1984. – 200с.

 15. Кутателадзе С.C., Стырикович М.А. Гидродинамика газожидкостных систем. Изд. 2-е, перераб, и доп. М: Энергия, 1976. – 296с.

 16. Хьюитт Дж. й Холл-Тейлор Н. Кольцевые двухфазнне течения. Пер. с англ. М.: Энергия. 1974. – 408 с.

 17. Дж.Делайс, М.Гио, М.Ритмюллер. Теплообмен и гидродинамика двухфазных потоков в атомной й тепловой енергетике. Пер. англ. М.: Энергоатомиздат, 1984.- 422с.

 18. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии.- М.: Химия, 1971.- 784с.

 19. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел. А.С. Теплопередача. Учебник для вузов изд. 3-е перерераб. и доп. - М.: Энергия, 1975.- 486с.

 20. Погорелов А.И. Тепломасообмен (основы теории и расчета): Учебное пособие для вузов. – Одесса: Черноморье, 1999. – 128 с.

 21. Теплогидродинамические процессы в выпарных аппаратах. Федоткин И.М., Ткаченко С.Й. К.: Техніка, 1975. – 212 с.

 22. Ткаченко С.Й., Степанов Д.В., Співак О.Ю. Стабілізований теплообмін в системі: нагрівальний елемент – обмежений об‘єм рідини – навколишнє повітря// Вісник ТУП, №1, 2001, - с.131-139

 23. Ткаченко С.Й. Степанов Д.В. Дослідження інтенсивності тепловіддачі при встановленні теплообмінної поверхні в локальному нерівномірному газорідинному середовищі// Вісник ВПІ, 2001, - с.54-59.

 24. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. -М.: Наука, 1969. - 824 с.

 25. Альтшуль А.Д., Животовский Л.С.,Іванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. М.: Стройиздат, 1987. – 414 с.

 26. Башта Т.М., Руднев Б.С., Некрасов Б.Б. Гидравлика, Гидравлические машины и гидравлические приводы. М.: Машиностроение, 1988.-514 с.

 27. Войткунский Я.И.,Фаддеев Ю.И., Федяевский К.К. Гидромеханика.- Л.:Судостроение, 1982.- 455 с.

 28. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика. М.:Машиностроение, 1987.-460 с.

 29. Константинов Ю.М. Гидравлика. К.: Вища школа,1981.-360 с.

 30. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.:Наука,1988.-840 с.

 31. Мхитарян А.М., Ушаков В.В. и др. Аэрогидродинамика. М.: Машиностроение, 1984. – 352 с.

 32. Мандрус В. І., Лещій Н. П., Звягін В. М. Машинобудівна гідравліка. – Львів: Світ, 1995. – 264 с.

 33. Семидуберский М. С. Насосы, компрессоры, вентиляторы. – М.: «Высшая школа», 1874. – 232 с.

 34. Калицун В. И., Дроздов Е. В. Основы гидравлики и аэродинамики. Учебник для техникумов. – М.: Стройиздат, 1980. – 247 с.

 35. Коц І.В. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Гідравлічні та аеродинамічні машини" (приклади завдань для СРС і контрольних робіт). Навч. видання. - Вінниця: ВДТУ,2001.-26 с.

 36. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы и компрессоры. Учебник для теплознергетических специальностей. Вузов 2-е изд. перераб. и доп. - М. Знергоатомиздат, 1984.- 387 с.

 37. Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. й др. Гидравлика, гидромашины й гидроприводи. -Москва: Машиностроение, 1990. - 422 с.

 38. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки. Москва: Высшая школа, 1979.- 216 с.

 39. Лабораторний курс гидравлики, насосов й гидропередач. Учебное пособие для маш. Вузов. Под ред. С. С. Руднева, Л.Г. Подвидза. - Москва: Машиностроение, 1974. - 225 с.

 40. Проектирование насосньгх станций й испытание насосных установок / В.Ф. Чебаевский, К.П. Вишневский, Н.Н. Накладов. - Москва: Колос, 2000. - 376 с.

 41. Дурнов В.Н. Насосы, вентиляторы и компрессоры. - Москва: Машиностроение, 1989. - 235 с.

 42. Ткаченко С.Й. Розрахунки теплових схем і основи джерел теплопостачання/С.Й. Ткаченко, М.М.Чепурний, Д.В.Степанов// Навч. пос. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 137с.

 43. Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки/ С.Й.Ткаченко, М.М.Чепурний// Підручник з грифом МОН. - Вінниця: Поділля-2000. – 2004. – 352 с.

 44. Чепурний М.М. Гідрогазодинаміка/ М.М.Чепурний, С.Й. Ткаченко, Д.В.Степанов//Навч. Пос. – Вінниця: ВНТУ. – 2004. – 63 с.

 45. Чепурний М.М. Технічна термодинаміка в прикладах і задачах/М.М. Чепурний, Ткаченко С.Й. Навч. пос. - Вінниця: ВНТУ, 2005. – 131с.

 46. Техническая термодинамика /Под ред. В. Й. Базарова. – М.: Высшая школа, 1991. – 347с.

 47. Задачник по технической термодинамике й теплопередаче /Под ред. В.И.Крутова. – М.: Высшая школа, 1986. – 286 с.

 48. Исаченко В.П. Теплопередача/В.П.Исаченко, В.А. Осипова, А.С.Сукомел. – М.:Энергоатомиздат, 1981. – 366с.

 49. Михеев М.А. Основы теории теплообмена/М.А.Михеева, И.М.Михеева. – М.: Энергия, 1979. – 286с.

 50. Промышленные тепловые электростанции / Под ред. Е.Я.Соколова. – М.: Энергия. 1979. – 273 с.

 51. Дейч М.Е. Гидродинамика/М.Е.Дейч, А.Е.Зарянкин. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 384с.

 52. Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика. Основы механики жидкости/А.Д.Альтшуль, П.Г. Киселев/ Учебное пособие для вузов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1975. – 323 с.

 53. Примеры расчетов по гидравлике. Учебное пособие для вузов/ А.Д.Альтшуль. В.И.Калицун, Ф.Г. Майрановский и др.// Под ред. А.Д.Альтшуля. – М.: Стройиздат, 1977. – 225 с.

 54. Калинушкин М.Б. Вентиляторные установки. Москва: Высшая школа, 1979, 223 с.

 55. Тавашерсна Р.Н. Изготовление и монтаж технологических трубопроводов. Москва: Стройиздат, 1986, 286 с.

 56. Седлуха Т.А., Фридман О.М. Справочник мастера-строителя газопроводов. Ленинград: Недра, 1974, 320 с.

 57. Зарецкий Е.Н., Доморацкий С.И. Строительные конструкции в системах кондиционирования воздуха и вентиляции. Москва: Стройиздат, 1994, 86 с.

 58. Харланов С.А., Степанов В.А. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Москва: Высшая школа, 1991, 262 с.

 59. Коган А.Д., Шепотько А.П. Изготовление и монтаж вентиляционных систем. Киев: Будівельник, 1990, 192 с.

 60. Чуков А.А., Раев В.В., Захаров А.С. Монтаж оборудования универсального применения. Москва: Стройиздат, 1985, 168 с.

 61. Жуковський В.П., Кінаш Ю.В. Техніка і технологія заготівельних робіт і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції. Львів. Львівська політехніка, 1999. 328 с.

 62. Шпак Г. Моніторинг довкілля та інженерні методи охорони біосфери. – Львів: Львівська політехніка, 1997. – 234с.

 63. Клименко А. В., Зорин В. М. "Теплоэнергетика и теплотехника. Тепловые и атомные электростанции. Том (часть) 3.: Справочник - 4-е изд., стереот. - ("Теплоэнергетика и теплотехника") / Клименко А.В., Зорин В.М." – Изд-во МЭИ. – 2007. – 648 c.

 64. Ратушняк Г. С., Ратушняк О. Г. Управління енергозберігаючими проектами термореноваціії будівель. Навчальний посібник. - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 130 c.

 65. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки “Будівництво”./ Укладачі Г. С. Ратушняк, О. Д. Панкевич. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 40c.

 66. Степанов Д. В., Степанова Н. Д. Холодильна техніка та технологія. Навчальний посібник. –Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 130 c.

 67. Панкевич О.Д. Організація будівництва. Навчальний посібник. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 113 c.

 68. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Економіка енергетики" для студентів спеціальності 7.090510 –“Теплоенергетика” денної та заочної форми навчання. Укладач Лялюк О.Г. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 42 c.

 69. Петрук В.Г., Володарський Є.Т., Мокін В.Б.Основи науково-дослідної роботи. Навчальний посібник. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 143 c.

 70. Математичне моделювання в системному аналізі. Приклади та завдання: Навчальний посібник/ В. І. Риндюк, І. В. Коц, В. О. Приятельчук. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 102 с.

 71. Математичне моделювання у системному аналізі Навчальний посібник/ В. І. Риндюк, І. В. Коц, В. О. Приятельчук. – Вінниця: ВДТУ, 2001. – 92 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconПрограма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво»
move to 0-3614277
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconПрограма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Спеціаліст» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво»
Фахового вступного випробування для навчання за оппп «Спеціаліст» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція»
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconПрограма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Спеціаліст» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво»
move to 0-3614276
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconФахові випробовування інститут будівництва теплоенергетики та газопостачання
Фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція»
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconВінницький національний технічний університет
Загальні положення програми вступного випробування для навчання за оппп «бакалавр» за спеціальністю 06010107 "Теплогазопостачання...
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconВінницький національний технічний університет
Загальні положення програми фахового вступного випробування для навчання за оппп “Магістр” за спеціальністю 05060101 "теплоенергетика"...
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconМетодичні вказівки
«Водопідготовка в системах тгп І в» (для студентів 5 І 6 курсу всіх форм навчання за напрямом підготовки 0921 060101) «Будівництво»...
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconВінницький національний технічний університет
Загальні положення програми фахового вступного випробування для навчання за оппп «Спеціаліст» за спеціальністю 05060101 "Теплоенергетика"...
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconО. О. Алексахін Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни «Теплогазопостачання І вентиляція»
«Теплогазопостачання І вентиляція» (для слухачів другої вищої освіти напряму 060101 "Будівництво" спеціальностей "Міське будівництво...
Програма фахового вступного випробування для навчання за оппп «Магістр» за спеціальністю 06010107 – «Теплогазопостачання І вентиляція» напряму підготовки 060101– «Будівництво» iconПлан підготовки курсів дистанційного навчання кафедри Експлуатації газових І теплових систем на 2013 р. № п/п
Курс дистанційного навчання з дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи