Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни icon

Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни
Скачати 67.17 Kb.
НазваРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни
Дата07.06.2012
Розмір67.17 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки з дисципліни

Вступ до вищої освіти”

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Дніпропетровськ НМетАУ 2010

 Характеристика дисципліни


Навчальна дисципліна "Вступ до вищої освіти" є вибірковою (за вибором навчального закладу) і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Мета вивчення дисципліни – вирішення проблеми адаптації студентів першого курсу до особливостей надбання вищої освіти в умовах навчання в Національній металургійній академії України.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості навчання у вищій школі;

 • основні засади організації навчального процесу у вищий школі в загалі і у НМетАУ зокрема;

 • внутрішній розпорядок у НМетАУ;

 • правила успішного навчання студента у вищому навчальному закладі;

 • права та обов’язки студентів;

 • визначення, причини та основні передумови автоматизації.

вміти:

 • організувати власну роботу з вивчення навчальних дисциплін;

 • працювати з навчальною літературою;

 • орієнтуватись в переліку навчальних дисциплін;

 • користуватись правами студента.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки за контрольну роботу , яка виконується під час сесії.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань контрольної роботи.

Зв’язок з іншими дисциплінами – набуті знання та вміння використовуються при вивченні інших дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».


^

Робоча програма дисципліни

Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)
денна форма

заочна

форма

Усього годин за навчальним планом

36

36

у тому числі:
^

Аудиторні заняття16


4

з них:

лекції


16


4

лабораторні роботи

-
практичні заняття

-

-

семінарські заняття

-

-
^

Самостійна робота


20

32

у тому числі при :

підготовці до аудиторних занять


8


4

підготовці до модульних контрольних робіт


9


-

виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

виконанні індивідуальних завдань

-

-

опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях


3


28
^

Підсумковий контроль


диф.

залік

залікЗміст дисципліни

№№

тем

Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість (годин),

література

1

Закон України про «Вищу освіту». Організація навчального процесу в НМетАУ. Кафедра автоматизації виробничих процесів. Огляд навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом «Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології.

1г. лекція.

8г. самостійна робота [1]

2

Основи автоматизації. Принципи побудови систем автоматичного управління. Системи управління зі зворотним зв’язком. Приклади систем автоматичного управління.


1г. лекція.

8 г. самостійна робота [2]

3

Система управління тепловим режимом нагрівальної печі. Засоби вимірювання температури, релейні регулятори, похибка управління.

1г. Лекція

8 г..самостійна робота [3]

4

Системи управління дискретними автоматами. Програмований контролер Simatik S7-200, датчики положення вузлів механізмів, виконавчі механізми.

1г. Лекція

8 г.самостійна робота [4]


Рекомендована література


1.Закон України Про вищу освіту.

2.В.П. Іващенко, В.І. Приходько, ).Г. Ясев Вступ до вищої освіти : Навч. Посібник.- Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2007.-194 с.

3.Щербина Г.С., Потап О.Е. Основы автоматизации (Введение в специальность): Учеб. пособие. – Днепропетровск:: ГИПОмет, 2003. – 56 с.

4. Иващенко В.П., Егоров А.П., Потап О.Е., Щербина Г.С., Дорошенко С.В., Степкин В.В. Цифровые системы управления и обработки информации: Учебное пособие. Днепропетровск: НМетАУ, 2004. – 151 сУкладач доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /


Програму затверджено на засіданні НМК за напрямом 6.050202 – ”Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології”

протокол № 13 від «13» травня 2010 р.


Голова НМК за напрямом доцент, к.т.н.

/ О.П. Єгоров /

^ Методичні вказівки з вивчення дисципліни

Вивчаючи закон про вищу освіту, необхідно розглянути наступні питання:

 1. Структура вищої освіті.

До структури вищої освіти входять освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

1) освітні рівні:

 • неповна вища освіта;

 • базова вища освіта;

 • повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • молодший спеціаліст;

 • бакалавр;

 • спеціаліст, магістр.

 1. Документи про вищу освіту:

 • диплом молодшого спеціаліста;

 • диплом бакалавра;

 • диплом спеціаліста;

 • диплом магістра.

 1. Типи вищих навчальних закладів.

 2. Студентське самоврядування.

 3. Форми навчання у вищих навчальних закладах.

 4. Права та обов’язки студентів.

Вивчаючи основи автоматизації, треба засвоїти:

1. Поняття про об’єкт автоматизації [3, с.14];

2. Принципи побудови систем автоматичного управління зі зворотним зв’язком, системи з контуром, що компенсує [3, c.18];

3. Сучасні технології управління об’єктами металургійної промисловості [4, с.3];

4. Основні етапи створення систем автоматичного управління [4, с.13];

5. Устрій та роботу логічних контролерів що програмуються [4, с.50].


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Навчальним планом заочного факультету передбачене виконання контрольної роботи у тестовій формі.


Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки з дисципліни „маркетингова цінова політика для студентів факультету економіки та менеджменту
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни „Маркетингова цінова політика”/ Укладачі: В. В. Божкова, О.І. Карінцева, Л. В....
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconРобоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка»
Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів заочного факультету,...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма і пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів», наведені: рекомендована література, робоча програма І пояснення до тем лекцій, самостійної роботи, лабораторних занять, питання з самоконтролю
Робоча програма, методичні вказівки І індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія»
Робоча програма, методичні вказівки тa індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Філософія» для студентів усіх спеціальностей...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Трудове право», рекомендована література, робоча програма, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Трудове право» для студентів усіх напрямів...
Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», рекомендована література, робоча програма, пояснення до тем, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання по варіантах і рекомендації до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів напряму 030508...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи