Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки icon

Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Скачати 393.87 Kb.
НазваКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Сторінка1/3
Дата01.06.2012
Розмір393.87 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР


між ректором ВНТУ

та профспілковим комітетом

на 2012-2014 роки


Затверджено

на конференції трудового колективу працівників і студентів ВНТУ

22.12. 2011 року


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між ректором ВНТУ та профспілковим комітетом

на 2012-2014 роки


Загальні положення


 1. Колективний договір на 2012-2014 рік (далі – колективний договір - КД) укладено між ректором Вінницького національного технічного університету, який є його керівником і здійснює безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу та профспілковим комітетом ВНТУ як уповноваженим представником і захисником інтересів співробітників і студентів в особі голови профкому ( далі – сторони) відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» , Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу освіту, інших законодавчих актів України.

  1. 1.2. Колективний договір визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їхнє співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи ВНЗ, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників, осіб, які навчаються, забезпечення їх конституційних прав.

  2. 1.3. Положення колективного договору діють безпосередньо та поширюються на працівників ВНТУ, осіб, які навчаються, та які перебувають у сфері дії Сторін, є обов’язковими для виконання ректором, керівництвом ВНТУ, профспілковим комітетом, всіма працівниками, особами, які навчаються.

  3. 1.4. Профспілковий комітет разом з ректором після узгодження тексту Сторонами подає колективний договір на затвердження конференції співробітників і студентів, підписує його після обговорення у цехових профспілкових організаціях і схвалення його не менше, ніж двома третинами членів профспілки.

  4. 1.5. Сторони колективно-договірного процесу мають відповідні повноваження для ведення переговорів, укладення колдоговору, забезпечення його реалізації.

  5. 1.6. Головною метою діяльності ректора, робочих та дорадчих органів профспілки є зростання ВНТУ до світового рівня та забезпечення на цій основі стабільності і гідного рівня життя всіх найманих працівників, осіб, які навчаються.

  6. 1.7. Ректор та керівництво ВНТУ мають виняткове право на планування, управління і контроль діяльності університету, крім випадків, обумовлених чинним законодавством та КД, де ректор та керівництво ВНЗ погоджують свої дії із профспілкою. Головне завдання ректора, органів ВНТУ, посадових осіб – забезпечення успішної роботи і розвитку навчального закладу, повної зайнятості і вдосконалення оплати та умов праці працівників, навчання студентів, суворе дотримання законодавства та КД щодо працівників та осіб, які навчаються.

  7. 1.8. Профспілка в особі профспілкового комітету ( далі - ПК) є єдиним і повноважним представником працівників, студентів при підготовці та реалізації КД та інших питань відповідно до чинного законодавства. Головне завдання ПК – гідне представництво та захист інтересів, прав і соціальних гарантій працівників і їх сімей, в т.ч. їх права на участь в управлінні ВНТУ, гідності та повноцінності кожного члена колективу, студентів, ПК визнав необхідність і використовує всі свої можливості для підвищення продуктивності праці та зміцнення трудової, навчальної дисципліни серед працюючих та студентів.

  8. 1.9. Кожний працівник в рівній мірі повноцінній і гідній член колективу, має право безпосередньої участі у вирішенні питань, що стосуються його особисто на всіх рівнях керівництва ВНТУ та профспілки, інших питань в порядку, визначеному законодавством, КД, іншими документами. Завдання та обов’язки працівника:

 • виконувати Статут університету та правила внутрішнього розпорядку, вказівки і розпорядження керівництва, посадової інструкції і інші нормативні документи;

 • самовіддано та ініціативно працювати над реалізацією цілей ВНТУ у відповідності з ідеологією колективу ВНТУ;

 • поважати права та обов’язки всіх членів колективу і сприяти їх повній реалізації.

  1. 1.10. Сторони визначають, що основою роботи колективу є співпраця ректора, профспілки та всіх членів колективу, студентів, і тому взаємовідносини між сторонами будуються на основі партнерства з дотриманням законодавства КД, загальноприйнятих норм поведінки, на демократичних засадах.

  2. 1.11. Фінансування заходів, передбачених колективним договором, проводиться за рахунок загального фонду та коштів спец. фонду Державного бюджету. Порядок фінансування визначається ректором, керівництвом та профкомом ВНТУ в ході реалізації заходів по колективному договору.


2. Термін дії колдоговору


2.1. Колективний договір укладається на 2012-2014 роки, набуває чинності з моменту підписання представниками сторін і діє до укладення нового колдоговору.

2.2. Жодна із сторін, які уклали договір, не може протягом встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

2.3. Сторони вступають у переговори для укладення нового колективного договору не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії колдоговору.

2.4. Зміни і доповнення до колективного договору протягом терміну його дії вносяться тільки за взаємною згодою сторін після проведення переговорів у 10-денний термін з дня отримання пропозиції однієї із сторін.

2.5. Сторони забезпечують впродовж дії колективного договору моніторинг виконання питань, що стосуються прав та гарантій працівників, осіб, які навчаються, ініціюють їх захист.

2.6. Сторони створюють умови для інформаційного забезпечення працівників, осіб, які навчаються, щодо виконання норм, положень і зобов’язань колективного договору, дотримуючись періодичності оприлюднення відповідної інформації не рідше одного разу на півріччя.


3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку ВНТУ.


3.1. Ректор та керівництво ВНТУ зобов’язуються:


3.1.1. Сприяти ефективній діяльності вищого навчального закладу, виходячи з фактичних обсягів фінансування ВНТУ з бюджету, та раціональному використанню інших коштів для підвишення результативності роботи вищого навчального закладу, поліпшення становища найманих працівників.

3.1.2. Сприяти розвитку матеріально-технічної бази ВНТУ, дотриманню державних стандартів та державних соціальних гарантій в галузі освіти, що стосуються прав та інтересів працівників та студентів, недопущення їх зупинення та скасування під час формування кошторисів ВНТУ на відповідні навчальні роки.

3.1.3. Додержуватись режиму економії ресурсів (матеріальних, фінансових, часу, праці) на всіх рівнях. Розвивати систему економічного заохочення до ефективного використання ресурсів щодо підрозділів і конкретних працівників.

3.1.4. Планувати в кошторисі та використовувати необхідний об»єм коштів для нормального функціонування всіх підрозділів, з урахуванням нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів.

3.1.5. Забезпечити своєчасну підготовку, демократичне обговорення та прийняття внутрішніх нормативних документів та змін до них з врахуванням реалій дня.

3.1.6. Створювати умови для прискорення розвитку конкурентноспроможних напрямків НДР, їх пріоритетного фінансування. Надавати організаційну та фінансову допомогу у впровадженні результатів НДР.

3.1.7. Визначати чисельність науково-педагогічних працівників, які утримуються за рахунок коштів, отриманих за давання платних освітніх послуг, у співвідношенні числа студентів на одного викладача, встановленому для виконання державного замовлення відповідно до нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ( далі – Міністерство).

При встановленні навантаження викладачеві виходити з виконуваного ним обсягу роботи залежно від співвідношення кількості студентів, які навчаються за рахунок державного бюджету і коштів, отриманих за надання платних освітніх послуг.

Затверджувати кошториси видатків і штатний розпис за погодженням з Міністерством та профспілковим комітетом ВНТУ.

3.1.8. Не розголошувати третім особам, окрім випадків, обумовлених законодавством, інформацію про умови, закладені в контракт з працівником. За згодою працівника один примірник контракту знаходиться у голови профспілкового комітету з метою здійснення контролю за його виконанням.

3.1.9. При прийнятті працівників на роботу враховувати думку працівників однойменних спеціальностей, якщо вони не мають повної ставки заробітної плати і не мають додаткових джерел надходження коштів із бізнесових структур чи пенсійного фонду.

3.1.10. Здійснювати у повному обсязі фінансування заходів соціального захисту студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів.

3.1.11. Брати участь у створенні фонду підтримки та розвитку вищої освіти, соціального захисту працівників освіти, студентської молоді.

3.2. Профком ВНТУ зобов’язується:


3.2.1. Надавати юридичну та методичну допомогу керівникам всіх підрозділів, працівникам ВНТУ у вирішенні питань виробничого характеру, студентам у вирішенні питань, пов’язаних з навчальним процесом.

3.2.2. Сприяти зниженню соціальної напруги в трудовому колективі, удосконаленню виробничих відносин, зміцненню трудової дисципліни.

3.2.3. Усіма можливими законними засобами захищати працівників, студентів, до яких несправедливо застосовуються заходи адміністративно-дисциплінарного впливу внаслідок відстоювання ними інтересів найманих працівників , трудового колективу, студентів.

3.2.4. Представляти і захищати трудові та соціально-економічні права й інтереси членів профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем в судових справах.

3.2.5. Утримуватись від організації страйків з питань, включених до колективного договору, за умови їх вирішення у встановленому законодавством порядку.


3.3. Сторони колективного договору домовились:


3.3.1. Спрямовувати свою діяльність на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної роботи вищого навчального закладу.

3.3.2. Сприяти вирішенню питання щодо:

- визнання заборгованості з виплат, передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту», пов’язаних із установленням педагогічним та науково-педагогічним працівникам посадових окладів (ставок заробітної плати) на рівні середньомісячної (подвійної) заробітної плати працівників промисловості, доплат спеціалістам освіти до рівня середньомісячної заробітної плати в народному господарстві;

- забезпечення проведення індексації та компенсації витрат частини доходів у зв’язку з порушенням термінів здійснення відповідних виплат;

- недопущення збільшення кількості студентів на одного викладача;

- збереження гарантій на пільговий проїзд студентів у транспорті, передбачених ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

- заборони обмежень виплати стипендій студентам ( враховуючи вимоги постанови КМ України « Питання стипендіального забезпечення» № 882 від 12.07.2004р.) .

3.3.3. Упереджувати виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до розв’язання шляхом взаємних консультацій, переговорів відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).


4. Зайнятість.


4.1. Ректор та керівництво ВНТУ зобов’язуються:

4.1.1. Здійснювати свої функції стосовно зайнятості відповідно до Законів України «Про зайнятість населення», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», інших законодавчих актів в частині працевлаштування молодих спеціалістів.

4.1.2. Не допускати скорочення чисельності науково-педагогічних працівників при запровадженні новітніх форм і технологій організації навчального процесу у ВНТУ.

4.1.3. Розробити та затвердити механізм заохочення педагогічних та науково-педагогічних працівників до участі у наданні платних освітніх послуг населенню.

4.1.4. Вжити заходів щодо посилення соціального партнерства з роботодавцями для підвищення якості професійно-практичної підготовки та результативності працевлаштування випускників.

4.1.5. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, реорганізацію і перепрофілювання закладу, що призводить до скорочення чисельності або штату працівників, узгоджувати з профспілковим комітетом, не пізніше ніж за 3 місяці до намічених дійё з економічним обґрунтуванням та заходами забезпечення зайнятості працівників, що вивільняються. Тримісячний період використовувати для вжиття заходів, спрямованих на зниження рівня скорочення чисельності працівників.

4.1.6. При скороченні штатів ВНТУ звільняти працівників лише після використання, як правило, всіх наявних та додатково створених можливостей для їх працевлаштування в ВНТУ, в т.ч.:

- заповнення всіх вакансій;

- скорочення до мінімуму сумісництва, суміщень, надурочних робіт тощо;

- збільшення обсягу виконуваних робіт;

- розширення робочих місць шляхом впровадження гнучких форм зайнятості тощо.

4.1.7. Забезпечити працевлаштування на вільні і нововведені педагогічні та науково-педагогічні посади працівників, які мають відповідну фахову освіту та не мають повної ставки заробітної плати за посадою або ставки навчальних годин у ВНТУ.

4.1.8. Не звільняти з ініціативи адміністрації вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 3-х (6-ти) років, одиноких матерів з дитиною до 14 років або дитиною-інвалідом. У разі прогулів і систематичного невиконання особами цієї категорії своїх посадових обов’язків питання звільнення з роботи вирішувати на підставі чинного законодавства.

При визначенні переважного права осіб щодо залишення на роботі при скороченні штатів користуватись ст. 42 КЗпП України, та враховувати наявність інших доходів та джерел існування, крім зарплати в ВНТУ.

4.1.9. З метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахування періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних і науково-педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних, педагогічних та інших працівників ВНТУ, інших підприємств, установ, організацій, закладів освіти лише за умови забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку. При цьому враховується відповідність освіти, кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників вимогам , необхідним для викладання окремих дисциплін, до викладання яких планується залучати керівних, педагогічних та інших працівників ВНТУ, інших підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

- забезпечити працевлаштування на вільні і новостворені робочі місця незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, відповідно до кваліфікаційних вимог.

4.1.10. Забезпечувати зростання якісного складу кадрів ВНТУ на основі оптимального співвідношення в кадровій політиці динамізму та спадкоємності дотримання соціальної справедливості.

4.1.11. Щорічно аналізувати і прогнозувати наявність робочих місць, їх забезпечення кадрами на відкритому засіданні Ученої Ради.

4. 1.12. Забезпечити виконання держзамовлення, планів і задач, що стоять перед ВНТУ, розвиток діяльності по наданню платних послуг. Гарантувати на цій основі повну чи часткову зайнятість всім працівникам ВНТУ.

4.1.13. Сприяти роботі молодіжного центру праці ВНТУ, розвитку його взаємодії з державною службою зайнятості.


4.2. Профком зобов’язується :


4.2.1. Не давати згоду на вивільнення працівників за ініціативою адміністрації без попередніх переговорів щодо їх працевлаштування.

4.2.2. Приймати участь в проведенні заходів, спрямованих на організацію ефективної співпраці в колективі.

4.2.3. Проводити виховну та організаційну роботу по забезпеченню високої трудової, громадської активності та дисципліни членів профспілки. Давати принципову оцінку порушенням дисципліни, вимог нормативних документів членами спілки. Враховувати якість роботи працівників ВНТУ при розподілі соціальних та профспілкових виплат та заохочень.

4.2.4. Своєчасно розглядати проекти нормативних та інших документів при їх узгодженні.

4.2.5. Контролювати основну діяльність адміністрації в межах компетенції профспілки. Проводити консультації з приводу виникнення обґрунтованої необхідності скорочення більш як 10 відсотків чисельності працівників.

4.2.6. Надавати безкоштовну юридичну консультацію та правову допомогу працівникам ВНТУ, в т.ч. звільненим за скороченням штатів в період перебування їх на обліку по безробіттю ( при умові перебування їх на профспілковому обліку).

4.2.7. Зберігати за звільненим по скороченню штатів працівником ВНТУ на період працевлаштування встановлені чинним законодавством пільги.


4.3. Спільні зобов’язання ректора, керівництва та профкому:

4.3.1. Розвивати матеріальні, організаційні та морально-психологічні умови для активної співпраці всіх працівників та структурних підрозділів над реалізацією цілей і задач ВНТУ, в т.ч.:

4.3.2. Проводити обговорення підсумків навчального року та планів на наступний рік на загальних зборах колективу ВНТУ. Проводити аналогічну роботу в підрозділах.

4.3.3. Доводити до відома підрозділів нормативні акти, накази та інші документи, що стосуються організації та оплати праці, соціальних питань, кадрів та інше.

4.3.4. Щорічно обговорювати звіт про фінансову діяльність ВНТУ на спільному відкритому засіданні Ученої Ради та ПК.

4.3.5. Проводити щорічні доповіді керівників підрозділів та ректора. Ректор доповідає в грудні на зборах колективу ВНТУ.

4.3.6. Проводити навчання працівників з питань чинного законодавства про зайнятість, надавати консультації.

4.3.7. Забезпечити належну організацію підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

4.3.8. Контролювати порядок проведення скорочення штатів, забезпечення працевлаштування при цьому вивільнених працівників на новостворені робочі місця, вакантні ставки відповідно до чинного законодавства, колективного договору.


5. Регулювання виробничих, трудових відносин,

режим праці та відпочинку


5.1. Ректор та керівництво ВНТУ зобов’язуються:


5.1.1. Зміцнювати матеріально-технічну базу ВНЗ, дотримуватись державних стандартів та соціальних гарантій.

5.1.2. Дотримуватись встановленої законодавством тривалості робочого тижня, пільг і компенсацій, передбачених для працюючих в нічний та вечірній час, забезпечувати баланс робочого часу в межах не вище встановленого Міністерством праці і соціальної політики. Забезпечити облік робочого часу в усіх підрозділах.

5.1.3. Встановлювати і доводити до викладачів навантаження не пізніше, ніж за 2 місяці до нового навчального року.

5.1.4. Встановлювати працівникам на їх прохання неповний робочий час з оплатою за фактично відпрацьований час, в т.ч. для:

- жінок, які мають дітей до 14 років;

- осіб, які частково втратили працездатність;

- осіб, які працюють в шкідливих чи фізично важких умовах праці;

- у випадку скорочення штатів за заявами працівників окремого підрозділу;

- осіб пенсійного віку.

5.1.5. Забезпечити дотримання встановлених чинним законодавством норм тривалості робочого часу і відпочинку, нормативних документів щодо порядку здачі в оренду приміщень та обладнання.

5.1.6. Повідомляти працівників про введення нових і зміну чинних норм праці не пізніше ніж за 2 місяця до їх запровадження.

5.1.7. Погоджувати з профкомами:

- кошториси, штатні розписи, графіки відпусток, навчальне навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- запровадження змін, перегляд умов, норм праці;

- час початку і закінчення роботи, режим роботи змін, поділ робочого часу на частини, застосування підсумкового обліку робочого часу, графіки роботи, згідно з якими передбачати можливість створення умов для приймання працівниками їжі протягом робочого часу на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерву;

- посадові обов’язки працівників, проведення атестації, тарифікації та інших соціально-економічних, правових питань відповідно з додатком до колдоговору;

5.1.8. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

5.1.9. Сприяти наданню можливості непедагогічним працівникам закладів освіти і науки, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах основного робочого часу.

5.1.10. Забезпечити матеріальне заохочення науково-педагогічних працівників,під керівництвом яких студенти стали переможцями всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад, конкурсів, турнірів.
  1   2   3

Схожі:

Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconМіністерство освіти І науки україни донбаська національна академія будівництва І архітектури колективний договір між адміністрацією І колективом донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір між адміністрацією І колективом студентів Донбаської національної академії будівництва І архітектури
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки icon проект Колективний договір на 2006-2008 роки Розділ І загальні положення
Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих...
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки icon“затверджено” рішенням конференції трудового колективу від 25 січня 2011 р. Колективний договір
Колективний договір є основним правовим документом, який регламентує трудові І соціально-економічні відносини між адміністрацією...
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconКолективний договір київського національного університету будівництва І архітектури на 2009-2011 роки
Колективний договір – нормативний документ, в якому визначені взаємні обов’язки адміністрації І трудового колективу у сфері економічного...
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconПроект міністерство освіти І науки україни сумський державний університет колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013 – 2015 роки Схвалено конференцією трудового колективу Сумду протокол № ?
Додатки
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconКолективний договір на 201 4 -2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
Колективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи