І діяльність нбу icon

І діяльність нбу
НазваІ діяльність нбу
Сторінка1/6
Дата07.06.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ


 1. Загальні положення……………………………………………………… 3

 2. Практичні завдання для аудиторної та самостійної роботи

Заняття 1 Банківська система і діяльність НБУ……………………….. 4

Заняття 2 Банківська система і діяльність НБУ……………………….. 7

Заняття 3,4 Формування ресурсів комерційного банку………………13

Заняття 5 Операції комерційних банків на валютному ринку……… 25

Заняття 6,7 Кредитні операції банків …………………………………30

Заняття 8 Забезпечення фінансової стійкості банку………………… 36

 1. Тематика та зміст самостійної роботи студентів..................................41

 2. Вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної

форми навчання........................................................................................43

Список літератури....................................................................................45

Додатки......................................................................................................48

^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Курс „Банківська справа” студенти вивчають згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво”

Мета курсу – формування системи знань з організації і здійснення банківської діяльності

Завдання курсу:
^

- надати студентам знання щодо:


 • організаційно - правових засад функціонування банківської системи України;

 • форм і методів здійснення банківських операцій;

 • різновидів банківських послуг, які надають комерційні банки;

 • навчити студентів виконувати конкретну роботу, пов’язану з основними напрямами банківської діяльності.

^ Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань, одержаних під час лекційних та самостійних занять і набуття практичних навичок фінансових розрахунків, аналізу їх результатів, складання висновків та пропозицій стосовно отриманих результатів

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під керівництвом викладача після самостійного вивчення теми, користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.

Тематика й зміст практичних занять для студентів денної форми навчання наведені у табл. 1:

Таблиця 1 - Тематика й зміст практичних занять для студентів денної форми навчання:


Тема заняття

№ занять

Кількість годин

1

Банківська система і діяльність НБУ

1,2

4

2

Формування ресурсів комерційного банку

3,4

4

3

Операції комерційних банків на валютному ринку

5

2

Продовження табл. 1

1

2

3

4

4

Кредитні операції банків

6,7

4

5.

Забезпечення фінансової стійкості банку

8

3
Усього
17
^

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ АУДИТОРНОЇ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Заняття 1


Тема: Банківська система і діяльність НБУ


Мета заняття:

 • розглянути порядок проведення практичних занять та їх зміст;

 • розглянути побудову банківської системи України;

 • засвоїти основні засади організаційного та юридичного забезпечення діяльності НБУ;

 • познайомитись з функціями та операціями НБУ;

 • ознайомитись зі звітністю НБУ.

Питання для обговорення:

 1. Характеристика банківської системи України.

 2. Побудова функціональної структури Національного банку.

 3. Функції і операції НБУ . Згрупуйте операції на активні й пасивні.

 4. Участь Національного банку у формуванні капіталу і діяльності міжнародних організацій.

 5. Склад звітності НБУ.

Література:1,2,13,17,18,19,22,23,24,26.

Завдання для аудиторної роботи

Задача 1

На підставі даних за 2003-2004* рр.( табл. 2) підготуйте стислу аналітичну довідку про джерела ресурсів НБУ та головні напрями розміщення цих ресурсів. Виділить головні активні й пасивні операції, які виконує НБУ.


Таблиця 2 – Баланс Національного банку України

Найменування статті

2003 р.

2004 р.

Активи

Кошти й депозити в іноземній валюті


34 228


48 588

Цінні папери нерезидентів

3 054

4 045

Авуари в СПЗ

113

6

Монетарне золото

1 101

1 180

Цінні папери Уряду

7 958

6 871

Кредити банкам та іншим позичальникам

2 097

3 982

Внутрішній державний борг

10 521

9 780

Внески в рахунок квоти МВФ

10 870

11 304

Основні засоби та нематеріальні активи

1 386

1 407

Інші активи

639

455

Усього активів

71 967

87 618

Зобов’язанняБанкноти й монети в обігу

36 048

45 669

Кошти банків

4 338

9 600

Кошти Уряду та інших клієнтів

5 078

5 430

Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету

20

377

Депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України

-

173

Кредити отримані

386

421

Зобов’язання перед МВФ

20 693

19869

Інші зобов’язання

819

83

Усього зобов’язань

67 382

81 622

Власний капіталСтатутний капітал

10

10

Фонди та інші резерви

1 534

1 596

Резерви переоцінки іноземної валюти та банківських металів

2 977

4 328

Резерв переоцінки основних засобів

64

62

Усього власного капіталу

4 585

5 996

Усього пасивів

71 967

87 618

* Примітка: Діапазон аналізу може бути розширений з появою даних за наступні роки.


^ Завдання для самостійної роботи

Задача 2

За даними табл. 3 проаналізуйте основні показники діяльності банків України в 2001-2004 рр.

Таблиця 3- Показники діяльності банків України в 2001-2004 рр.п/п

Показники

Дата

01.01.2001

01.01.2002

01.01.2003

01.01.2004

01.11.2004

1.

Кількість зареєстрованих банків

195

189

182

179

182

2.

Кількість банків, що находиться у стадії ліквідації

38

35

24

20

20

3.

Кількість діючих банків

153

152

157

158

160

3.1

з них: з іноземним капіталом

22

21

20

19

19

3.1.1

у т. ч. зі 100% іноземним капіталом

7

6

7

7

7
Активи
1.

Загальні активи ( не скориговані на резерви під активні операції)

39866

50785

67774

105539

140901

2.

Високоліквідні активи

8270

7744

9043

160430

22111

3.

Кредитний портфель

23637

32097

46736

73442

97481

4.

Довгострокові кредити

3309

5683

10690

28136

42944

5.

Проблемні кредити ( прострочені й сумнівні)

2679

1863

2113

2500

2868

6.

Вкладення в цінні папери

2175

4390

4402

6534

9308
Пасиви
1

Пасиви , усього

37129

47591

63896

100234

134138

2

Статутний капітал

3671

4573

5998

8116

10468

3

Зобов’язання банків

30622

39676

53913

87352

117573

3.1

З них: кошти суб’єктів господарської діяльності

13071

15653

19703

27987

39101

3.2

Вклади фізичних осіб

6649

11165

19092

32113

44575
Довідково
1.

Доходи

7446

8583

10470

13949

16029

2.

Витрати

7476

8051

9785

13122

14936

Заняття 2

Тема: Банківська система і діяльність НБУ


Мета заняття:

 • засвоїти сутність грошово - кредитної політики;

 • розглянути засоби й методи здійснення грошово - кредитної політики;

 • ознайомитися з формами державного регулювання діяльності банків.

Питання для обговорення:

 1. Грошово-кредитна політика.

 2. Цілі та механізми проведення податкової політики.

 3. Сутність політики обов’язкового резервування.

 4. Операції Центрального банку на відкритому ринку.

 5. Зміст дисконтної політики.

 6. Порівняльна характеристика організації систем регулювання банківської діяльності в розвинутих країнах (США, Японія) і в Україні.

Література:8,1213,16,18,22

Мета заняття досягається у процесі проведення ділової гри “ Банківська система та регулювання ринку”.

^ Умови гри

Імітується вплив держави на обсяги виробництва та прибутку автомобілебудівних компаній.

Навчальна група ділиться на чотири групи, які представляють:

а) Центральний банк (ЦБ);

б) Міністерство фінансів (МФ);

в) власників і керівників приватними комерційними банками(КБ);

г) власників і керівників автомобілебудівних фірм (АП).

Кожна з груп виконує в ході гри свої функції, але всі повинні розуміти ситуацію, що імітується , сенс дій інших груп.

Ситуація, що імітується, така: з виробництвом автомобілів у країні склалось так, що можливі обсяги виробництва призведуть до значного надлишку цієї продукції ( вплив світового ринку, експорт та імпорт не враховуються). У цих умовах держава вживає заходи щодо “охолодження” буму. Визначивши річну потребу в автомобілях, вона через МФ знижує приватні капіталовкладення в цю галузь. Для цього було збільшено податок на прибуток АП. Однак податки неможливо постійно збільшувати , їх граничний розмір приймається на рівні 50% прибутку. Проте, за розрахунками МФ, цього недостатньо для дестимулювання інвестицій.

Додатково до податкових застосовуються кредитні засоби впливу. Центральний банк випускає облігації, що допоможе вилучити надлишок кредитних ресурсів у комерційних банків. Крім того, ЦБ збільшує облікову ставку за кредити, що надаються приватним банкам. У свою чергу, КБ змушені підняти рівень відсотку за кредит для АП. Автовиробники, після збільшення відсоткової ставки, обмежують свої займи у банках. Усі заходи знижують можливості капіталовкладень АП в тій мірі, яка необхідна для того щоб не допустити перевиробництво й збалансувати попит та пропозицію на автомобільному ринку.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

І діяльність нбу iconГлосарій термінів економічних категорій Банківське регулювання нбу
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
І діяльність нбу iconЗаявка на участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики»
Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи нбу (м. Київ)
І діяльність нбу iconПоложення про внз. Кредитно-модульна система навчання. Сутність педагогічної діяльності вчителя. Учитель української національної школи. Організація самостійної роботи студентів. Засоби професійного самовиховання
Особливості педагогічної діяльності. Суспільна значущість професії вчителя, його функції. Педагогічна діяльність. Наукова діяльність....
І діяльність нбу iconУдосконалення інструментів управління процентним ризиком банку башлай С. В., к е. н., доцент двнз «уабс нбу»; Шиян Д. В
Башлай С. В., к е н., доцент двнз «уабс нбу»; Шиян Д. В. асистент, Севастопольський інститут банківської справи двнз «уабс нбу»
І діяльність нбу iconПро спортивно-оздоровчу роботу в хібс убс нбу
У 2009-2010 н р в Харківському інституті банківської справи убс нбу проведено наступні заходи
І діяльність нбу iconІнформатизація навчальної діяльності сумського державного університету
Т), зокрема: навчальна діяльність, навчаюча діяльність, управлінська діяльність (опрацювання даних І прийняття рішень) тощо [2, 3,...
І діяльність нбу iconГлосарій термінів економічних категорій з дисципліни
Банківське регулювання нбу – одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність...
І діяльність нбу iconЯ. І. Мозговий, аспірант двнз «Українська академія банківської справи нбу» стратегія корпоративної соціальної відповідальності, як конкурентна перевага банку
В статті аналізуються основні підходи до визначення сутності поняття корпоративна соціальна відповідальність. Визначаються головні...
І діяльність нбу iconО. П. Бойко, двнз “Українська академія банківської справи нбу”© фактор культури в економічній сфері
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: двнз “уабс нбу”,...
І діяльність нбу iconПро гру «Брейн-ринг» двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Нбу» за сприяння обласного управління освіти І науки проводить інтелектуальну гру «Брейн-ринг» англійською мовою. Її безпосередніми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи