Додаток 1 icon

Додаток 1
Скачати 67.98 Kb.
НазваДодаток 1
Дата07.06.2012
Розмір67.98 Kb.
ТипДокументи

ДОДАТОК 1

ДОГОВІР № ____

на відкриття і обслуговування "Депозитного рахунку"М.Харків, 08 .10. 2003р.


ВАТ КБ "НАДРА", (далі - "Банк"), в особі заст. директора філії ВАТ КБ "Надра" ХРУ Лопатенка Д. П, діючого на підставі Положення про філію та Доручення № 23/1-11-4472 від 30.09.2003 р., з однієї сторони, і гр.______________________ (далі - "Вкладник"), з другої сторони, (далі - "Сторони"), уклали Договір про нижчевикладене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. Цей Договір регламентує умови відкриття, обслуговування та закриття депозитного рахунку, який відкривається Банком на ім'я Вкладника, порядок сплати відсотків за користування коштами Вкладника та повернення коштів Вкладнику.


^ 2. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ТА ЗАКРИТТЯ ДЕПОЗИТНОГО РАХУНКУ


 1. Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок ___________________

 2. Банк закриває Рахунок після повернення Вкладнику суми, накопиченої на Рахунку.


^ 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ, СТРОК І СУМА ДЕПОЗИТУ


3.1. Вкладник вносить готівкою або перераховує, а Банк приймає на відкритий Вкладнику депозитний рахунок грошові кошти (далі - "Депозит")в розмірі USD_______________( сума цифрами).

При цьому кошти, прийняті у вихідні або святкові дні, зараховуються на депозитний рахунок в перший операційний день після вихідних або святкових днів.

 1. Валюта депозиту - Долар США.

 2. Строк депозиту - 123 дні. Термін повернення Депозиту - 08.02.2004.

 3. Процентна ставка по депозиту становить 8.4 відсотків річних.

 4. Відсотки нараховуються за схемою простих відсотків.^ 4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Вкладник має право:

 1. На отримання виписок за депозитним рахунком та інформації щодо суми нарахованих відсотків.

 2. На отримання суми депозиту та нарахованих відсотків відповідно до умов цього Договору.

 3. Достроково розірвати Договір і отримати суму Депозиту, письмово попередивши про це Банк, на умовах, передбачених п. 5.5 цього Договору.

 4. Зробити заповідальне розпорядження Банку про видачу будь - якій особі, установі, підприємству або державі суми депозиту та нарахованих
  відсотків у разі своєї смерті, оформивши його в порядку,
  передбаченому чинним законодавством України та встановленими нормами банку "Надра".

 5. Дати довіреність іншим особам на право розпорядження депозитом та сумою нарахованих відсотків, оформивши її в порядку,
  передбаченому чинним законодавством України та нормативними документами банку "Надра".

4.2. Вкладник зобов'язується:

 1. Надати та оформити документи, передбачені чинним законодавством України, нормативними актами Національного банку України та встановленими нормами ВАТ КБ "Надра", необхідні для відкриття депозитного рахунку та проведення по ньому операцій.

 2. Внести готівкою або перерахувати на депозитний рахунок, що відкривається Банком, грошові кошти згідно з п. 3.1 цього Договору.

 3. Своєчасно інформувати Банк про зміни своїх паспортних даних та адреси.

4.3. Банк має право:

 1. Вимагати від Клієнта надати документи, необхідні для відкриття депозитного рахунку та проведення по ньому операцій.

 2. Змінювати відсоткову ставку, що обумовлена п. 3.4. цього Договору, в порядку передбаченому п. 5.7 Договору.

4.4. Банк зобов'язується:

 1. Відкрити Вкладнику депозитний рахунок та зарахувати на нього грошові кошти Вкладника в розмірі та на строк, обумовлений цим Договором.

 2. Забезпечити повне збереження і повернення депозиту з нарахованими відсотками.

 3. Надавати Вкладнику інформацію щодо суми нарахованих відсотків.

 1. Зберігати таємницю депозиту відповідно до чинного законодавства України.

 2. При закінченні строку дії цього Договору, а також у випадках його дострокового розірвання здійснити розрахунок і повернути Вкладнику на його вимогу суму депозиту та нарахованих відсотків згідно п. 5.5. цього Договору. Сплата відсотків і повернення депозиту здійснюються шляхом видачі готівки або перерахування коштів на рахунок, вказаний Вкладником у заяві про повернення депозиту.

^ 5. УМОВИ ДОГОВОРУ

 1. Додаткові внески до основної суми Депозиту, та часткове повернення Депозиту не допускаються.

 2. Відсотки за депозитом нараховуються щомісячно в кожний останній робочий день місяця і по закінченні дії Договору, за фактичну кількість днів зберігання.

 3. Сплата нарахованих відсотків за користування депозитом здійснюється щомісячно.

 4. При розрахунку відсотків приймається 365 днів на рік, у місяці - календарна кількість днів, причому день зарахування коштів на депозитний рахунок і день повернення (сплати) коштів з рахунку приймаються при
  розрахунку відсотків як один день.

 5. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Вкладника Вкладник письмово повідомляє Банк про свої наміри за 15 днів, по закінченні яких Банк зобов'язується повернути депозит. На письмовій заяві
  Вкладника про дострокове припинення дії Договору за ініціативою Вкладника ставиться відмітка (штамп), що вказує дату повернення накопиченої суми депозиту. Вкладнику сплачуються нараховані відсотки згідно із ставкою,
  що зазначена в п. 3.4 цього Договору, за фактичний строк зберігання депозиту, до дати отримання Банком заяви Вкладника про дострокове припинення дії Договору за ініціативою Вкладника. З моменту отримання
  Банком заяви Вкладника про дострокове припинення дії Договору за ініціативою Вкладника до дати сплати суми депозиту відсотки не нараховуються і не сплачуються.

 6. У випадку, якщо вкладник вчинить заставу (переуступку права вимоги і т.п.) депозитного вкладу та відсотків за депозитом в забезпечення виконання своїх зобов'язань по іншому договору (кредиту і т.п.), то Банк не несе відповідальності за неможливість дострокового розірвання даного Договору.

 7. Банк має право змінити відсоткову ставку, що вказана в п. 3.4 цього Договору, про що Вкладнику надсилається письмове повідомлення. Якщо протягом 10 днів з дня відправки повідомлення від Вкладника не
  надходить заперечення, то нові умови Договору вважаються прийнятими Вкладником. Нова відсоткова ставка починає діяти з 11-го дня після направлення Вкладнику повідомлення про зміну відсоткової ставки. У разі, якщо
  Вкладник упродовж 10-ти календарних днів з моменту відправки Банком повідомлення відмовиться від запропонованих Банком умов нарахування відсотків за депозитом, Вкладнику достроково повертається сума
  депозиту і нараховані відсотки на умовах, викладених в п. 5.5 цього Договору.


6. ФОРС-МАЖОР


6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин, які знаходяться поза контролем Сторони, яка не виконує зобов'язання. Такі обставини включають стихійні лиха (повінь, екстремальні погодні умови, пожежа, землетрус тощо), воєнні дії, громадські безпорядки, коротке замикання в електричній мережі, відключення електроенергії, перебої в роботі комп'ютерного обладнання, зміни діючого законодавства, дії чи рішення органів державної влади, Національного банку України, страйки та інші дії персоналу телефонних компаній, органів енергопостачання, інші обмеження правового, технічного, економічного чи політичного характеру поза контролем Сторін, які об'єктивно перешкоджають виконанню однією із Сторін її зобов'язань (в подальшому "форс - мажор"). Період звільнення від відповідальності починається з моменту проголошення невиконуючою Стороною "форс-мажору" і закінчується в момент нормалізації обстановки, що повинно підтверджуватися відповідними документами. "Форс - мажор" автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс - мажорних" обставин, за визначенням цього Договору, Сторони повинні поінформувати одна одну протягом 5- ти робочих днів з моменту настання таких обставин. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більш ніж 3 місяці, то будь-яка зі Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань по цьому Договору, в такому випадку жодна з Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.


^ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


 1. За невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 2. Всі спори в рамках цього Договору вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.^ 8. СТРОК І ПОРЯДОК ДІЇ ДОГОВОРУ


 1. Цей Договір вважається укладеним з дати його підписання Сторонами. Датою початку дії Договору вважається день надходження коштів на депозитний рахунок.

 2. Строк дії договору збігається зі строком депозиту, який зазначений в п. 3.3 цього Договору.


^ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Додаткові угоди, що додаються до цього Договору, стають його невід'ємною частиною.

 2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, встановленими нормами НБУ та ВАТ КБ "Надра".

 3. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. При цьому обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 4. Банк є платником податків на загальних підставах на умовах, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


БАНК ВКЛАДНИК


ВАТ КБ "НАДРА" Прізвище:

в особі заст. директора філії Ім'я:

ВАТ КБ "Надра" ХРУ По-батькові:

Лопатенка Д. Г. Паспорт: серія №

м. Харків, вул. Петровського 15 Адреса:

тел. (0572) 17-99-69, 17-40-76 Ідентифікаційний номер:


За банк________ /Прізвище І.П./ Вкладник______ /Прізвище І.П./ підпис підпис


М.П.

Схожі:

Додаток 1 iconДокументи
1. /Додаток 1 ОРГКОМ-ТЕТ.doc
2. /Додаток 10...

Додаток 1 iconOverview Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Sheet 1: Додаток 1
Такса для обчислення розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодженням тварин з числа видів, занесених до Червоної...
Додаток 1 iconПоложення про проведення (додаток 1) і календаря змагань (додаток 2). Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення спартакіади (додаток 3)
Севастополя, підготовки їх до служби в Збройних Силах України, виявлення кращих команд для участі у Всеукраїнських змаганнях
Додаток 1 iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Додаток 1 iconДокументи
1. /1_9-426/Додаток до листа/_нформатика.doc
2. /1_9-426/Додаток...

Додаток 1 iconДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Додаток к угода з охорони праці
Додаток 1 iconДокументи
1. /10. Додаток 8 - Акт здач_-прийм. роб_т.doc
2. /11....

Додаток 1 iconПро нову форму «додаток до диплома кандидата наук»
Вак україни нову форму "Додаток до диплома кандидата наук" (далі за текстом "Додаток"), що засвідчує відповідність наукових ступенів...
Додаток 1 iconДокументи
1. /Вказивки 2012.doc
2. /Додаток 1.doc
Додаток 1 iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Додаток 1 iconДокументи
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи