Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 195.16 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата22.06.2012
Розмір195.16 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


До друку дозволяю

Перший проректор


(Г.В. Стадник)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо контрольної роботи № 1 з курсу

«Планування»


(для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності «Економіка підприємств міського господарства»)


Схвалено

кафедрою економіки

підприємств міського

господарства

Протокол № від 2000р.


ХАРКІВ – ХДАМГ – 2001

Методичні вказівки до контрольної роботи №1


з курсу “Планування”. Уклад. В.В. Княжеченко – Харків: ХДАМГ, 2001. – с.


Укладач В.В. Княжеченко

Рецензент В.М. Тюріна

 1. Загальні положення


Мета виконання цієї контрольної роботи – систематизація і закріплення теоретичних знань з питань системи методологічного забезпечення планування, набутих під час вивчання курсу, придбання навичок самостійного використання цих знань при розв’язанні питань, пов’язаних з використанням того чи іншого методу планування.

При виконанні контрольної роботи студент повинен виявити:

 • наявність теоретичної підготовки у відповідності з переліком тем, що підлягають вивченню;

 • усвідомлення місця планування у сучасному менеджменті;

 • усвідомлення методології планування як системи логіки, принципів та методів розробки планів.

Під час виконання контрольної роботи студент вирішує завдання у відповідності з останньою цифрою залікової книжки (див. табл. 1.1).

Розрахунки вносять безпосередньо до методичних вказівок за текстом.


 1. Система методологічного забезпечення планування


Методологія планування являє собою систему підходів і способів організації теоретичної та практичної діяльності, пов’язаної з розробкою стратегічних прогнозів (планів), цільових програм, інших планових документів різного рівня для розробки, обгрунтування та конкретизації рішень керівництва підприємств.


Таблиця 1.1 - Індивідуальні завдання


Теми

Остання цифра залікової книжки


00

1

22

3

4

5

66

7

8

99

1. Принципи планування

Навести принципи й розкрити 3 з них

(всім)

 1. Методи планування

2.1Використанання балансового і нормативного методів

 • навести приклади використання цих методів на вашому виробництві

 • виконати завдання №всім всім всім всім


1 2 3 1 2 3 1 2 3 1

2.2Використання методики “точки нульового прибутку” у планових розрахунках

2.3Використання методики “граничних витрат” при визначенні планових показників

2.4Використання методу компанії “Дюпон” при визначенні найбільш привабливих напрямків діяльності

Згідно таблиці 2.2


Згідно таблиці 2.3.


^

Згідно таблиці 2.5
Слід сказати, про те, що методологія планування – це органічна єдність:

а) логіки розробки планів;

б) принципів розробки планів;

в) системи методів визначення та обгрунтування оптимальних планових показників та рішень, розробки допоміжної інформації для коригування прийнятих рішень.


Поняття логіки планування вимагає систематизації послідовності дій у процесі планової діяльності. Особливо важливим є цій компонент методології для стратегічного планування, де значні обрій (обсяг) планування та коло вирішуваних питань. У цьому випадку без формування уявлення про послідовність вирішення питань, без усвідомлення від чого і куди ми йдемо легко прийняти не зовсім ефективне рішення. Плани більш низького рівня є деталізацією стратегічних планів, у зв’язку з чим несуть їх логіку.

Реалізація логіки планування потребує використання так званих принципів планування, що забезпечують теоретичні передумови для підвищення ефективності планової діяльності. Під принципами планування розуміють об’єктивну категорію, що визначає основні вимоги до організації практики планування.

Під час реалізації планової діяльності використовують різноманітні методи, що ставлять на меті: забезпечення збалансованості планових показників; врахування можливих змін в умовах економічної діяльності; визначення оптимальних напрямків діяльності та умов досягнення максимального прибутку; обсягів виробництва і т.ін.  1. ^ Сутність балансового та нормативного методів планування.


Для успішної діяльності економічної системи будь-якого рівня потрібно забезпечити баланс можливостей виготовлення ресурсу та попиту на нього (продукція, послуги, потужність та ін.).

Баланс у перекладі з французької – рівновага двох сторін одного постійно змінного явища. Сутність розробки будь-якого балансу полягає у забезпеченні відповідності між ресурсами та попитом на них. Балансовий метод планування виходить з того, що кожний товар (послуга) є, з одного боку, результатом діяльності, а з другого, – ресурсом для забезпечення попиту (іншої діяльності). Використання балансового методу дозволяє планомірно оновлювати матеріальні, трудові й вартісні пропорції під час розвитку економічної системи (нехай то держава, регіон чи підприємство). До ресурсів відносять: наявність товарів на початок року, в тому числі у вигляді запасів, виробництва товарів власними силами, надходження товарів (імпорт, купівля, бартер). До попиту потреб відносять: потреби виробництва (очікування попиту), виконання зобов’язань (експорт, продаж, бартер), формування залишків на кінець року (в тому числі запаси).

Оскільки потреба в ресурсах най частіше перевищує їх наявність, балансування супроводжується ранжуванням потреб (на першо- й другочергові) та пошуками резервів нарощування обсягів ресурсів. Це, в свою чергу, виключає суто механічний підхід до розробки конкретних балансів, вимагає проведення аналізу внутрішнього й зовнішнього стану підприємства чи іншої економічної системи. Таким чином, ми можемо говорити про те, що одночасно з балансовим використовується аналітичний метод планування. Цей факт є симптоматичним, оскільки на практиці в чистому вигляді (поодинці) методи планування використовуються мало. Здебільшого має місце комплексне застосування одразу кількох методів.

Повертаючись до наведеного прикладу, слід сказати, що нормативною базою балансів є система норм та нормативів, що визначають міру витрат різноманітних матеріальних ресурсів у натуральних одиницях вимірювання, витрат трудових ресурсів, коштів на виробництво одиниці продукції чи надання послуги.

Використання норм та нормативів – основа нормативного методу розробки прогнозних та планових документів.

Норма – науково обгрунтована міра витрат ресурсів на виготовлення одиниці продукції (виконання роботи або надання послуги) відповідної якості. Як економічна категорія норма характеризує рівень суспільного розподілу праці, є кількісною мірою витрат праці.

Норматив – поелементна складова норми, що характеризує рівень використання ресурсу чи його питомі витрати на одиницю виміру. Економічні нормативи відображають вимоги суспільства до результатів діяльності або регламентують відношення у процесі перерозподілу результатів діяльності.

Система використовуваних норм та нормативів формує нормативну базу по галузях та напрямках використання (трудові нормативи, фінансові та ін.).

Нормативний метод дозволяє досить легко прогнозувати очікувані планові показники, виходячи з необхідних обсягів виробництва та очікуваних значень та нормативів. Наприклад, визначати необхідні кошти для будівництва житла, виходячи з розміру загальної площі будівлі та питомих витрат на будівництво одного квадратного метра (нормативи питомих капіталовкладень), або визначити потребу в матеріалах, ходячі з планових обсягів виробництва і питомих витрат сировини на одиницю продукції (нормативи витрат матеріальних ресурсів). При цьому слід підкреслити, що використання прогресивних норм та нормативів дозволяє формувати систему планових показників, які можливо виконати лише за умови ефективного використання усіх ресурсів. Таким чином, використання нормативного методу на основі прогресивних нормативів забезпечує передумови для реалізації мобілізуючої функції планування.


Завдання до розділу 2.1 (виконуються на окремих аркушах і додаються до цих методичних вказівок).


№1 Підприємству згідно з виробничою програмою, необхідно забезпечити очищення 300 млн. м3 води на рік. Очищення 1000 м потребує 5 кг хлору. На підприємстві повинен бути так званий страховий запас (СЗ) – 12000 кг. Залишок запасів хлору на початок року склався на рівні 14000 кг. Залишок хлору на кінець року очікується на рівні 13000 кг (у тому числі СЗ). У звітному році оплачено поставку 10000 кг, що надійдуть до підприємства в плановому періоді. Вартість 1 кг хлору становить 0,6 грн. Визначити планові потреби у хлорі та розмір коштів для його закупівлі. Які методи планування використовуються під час виконання цього завдання?


№2 Визначити загальну й додаткову потребу в сировині на плановий рік та джерела покриття додаткової потреби на підставі розробки матеріального балансу на рівні підприємства, якщо відомо, що:

 • підприємство випускає комплектуючі, потреба в яких на плановий рік становить 185000 од.;

 • норма витрат сировини 3 кг/од.;

 • на початок року підприємство мало 12000 кг сировини, в тому числі 6000 кг страхового запасу;

 • відповідно до сплачених договорів у плановому році очікується надходження 60000 кг сировини;

 • відповідно до забов’язань підприємство повинно за зустрічними поставками (бартер) передати 200000 кг;

 • у зв’язку із зміною умов постачання страховий запас треба довести до 10000 кг;

 • залишок на кінець року планується в обсязі 8000 кг.№3 На початок року в депо знаходяться запаси запчастин “А” в кількості 200 одиниць. Планується, що ремонтні майстерні протягом року мають виготовити 600 од. Для покриття потреб у запчастинах на початок наступного року необхідно забезпечити залишок на кінець року в розмірі 150 од. Очікується, що в плановому році підлягає ремонту 60 од. рухомого складу, в кожній одиниці 20 деталей “А”. Імовірність, того, що вони будуть вимагати заміни, складає 80%. Розробити баланс по даному виду запчастин, якщо відомо, що в плановому році підприємство забов’язано передати 100 деталей на умовах бартеру, і визначити додаткове завдання на виробництво деталей “А” в майстернях.


  1. ^ Використання методики “точки нульового прибутку” в планових розрахунках


Під час проведення планових розрахунків виникає потреба у визначенні оптимальних обсягів виробництва або у встановленні мінімально допустимої ціни при різних обсягах виробництва, прийнятті рішення про доцільність нарощування виробництва, визначені доцільності виготовлення комплектуючих власними силами або їх закупівлі. У цих випадках може стати в нагоді використання методики, що базується на визначенні “точки нульового прибутку” (“критична точка”, “точка порогу збитковості”, “точка беззбитковості”).

Застосовувати цю методику слушно у випадку стабільних цін та питомих витрат в межах аналізованого обсягу виробництва бо вона базується на ряді припущень.

При розрахунках слід вміти відокремлювати умовно-постійні й умовно-змінні витрати. При цьому критерієм є можливість зміни цих витрат під впливом зміни обсягів виробництва.

Розрахунок “точки нульового прибутку” доповнюється графіком, на якому відображаються:

 • змінні витрати;

 • постійні витрати;

 • загальні витрати;

 • доходи.

По горизонталі визначають обсяги виробництва (купівлі), по вертикалі – вартісні показники.


Завдання до розділу 2.2 наведені у таблиці 2.2


Таблиця 2.2 Завдання до підрозділу 2.2

Показники
Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.Середні витрати матеріалів у розрахунку на 1 послугу, грн

2.Додаткові витрати пов’язані з:

 • оплатою праці АУП, т.грн

 • утриманням виробничих приміщень, грн

 • -амортизацію ОФ, грн

3. Оплата праці робітників погодинників,т. грн, відрядників грн/послугу

4.Інші витрати:

-умовно-постійні, т.грн;

-умовно-змінні, грн/послугу

 1. Очікуваний річний обсяг послуг, т.шт

 2. Ціна однієї послуги, грн
2


-


1

-


1


-

-


4


3


3


715


30


120


50


4

3


28


8


33


42


8


2


150

-


100


-

-


250


12


30


404


1


-


3


-

6


16


10


1.0


3620


24


8

-


160


40

-


300


6


35


404


-


2

-


-


3

-


7


6


6


14-


-


-

-


-


-

-


12


6


2.8


105


3


-

-


2


2

1


6


8


9


20-


-


1

-


-


-

-


15


14


1.4


2518


20


10

-


30


30

-


360


5


40


50

Розв’язання завдання № __

 1. Визначаємо умовно-постійні витрати.
 1. Визначаємо умовно-змінні витрати.
 1. Розраховуємо обсяги виробництва, що відповідають “точці нульового прибутку”.
 1. Будуємо графік:

Рис.2.1 - Графік “точки нульового прибутку”


Висновки:


2.3 Використання методики граничних витрат .

Під граничними витратами (доходами) розуміють приріст витрат (доходів), що обумовлений зміною обсягів виробництва більш ніж на одиницю. Інакше кажучи, граничні витрати (доходи) у якомусь інтервалі зростання виробництва – це середні значення які свідчать про те, в скільки буде обходитись виробництво одиниці при нарощуванні обсягів виробництва (скільки будуть отримувати доходів від кожної додаткової одиниці продукції) у зазначених межах.

Перевагою методики граничних витрат перед “точки нульового прибутку” є те, що вона може використовуватись в умовах коли питомі витрати й ціни залежать від зовнішніх факторів та обсягів виробництва.

За допомогою розрахунки граничних витрат можна визначити межі обсягів виробництва в яких зростання доходів випереджати зростання витрат.

Необхідна інформація про виконання завдань до підрозділу 2.3 наведена в табл. 2.3


Таблиця 2.3 - Вихідні данні

Показники

Варіанти


5и6

1и7

2и8

3и9

4и0

1. Обсяг виробництва, тис.шт.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

0

100

200

300

400

500

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

200

300

400

500

-

-

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

5000

5500

6000

6500

7000

-

2. Витрати на відповідний обсяг виробництва, тис.грн

1-

2-

3-

4-

5-

6-

50

200

360

540

730

880

2.5

5.0

6.25

7.0

7.5

8.5

720

1080

1460

1800

-

-

10

20

25

28

30

34

880

955

1040

1150

1275

-

3. Ціна, грн/од.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

-

3

2.8

2.7

2.5

2.2

-

40

37.5

34.0

30.0

25.0

5.6

5.4

5.0

4.5

-

-

80

80

75

68

60

50

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2


Додаткова інформація до варіантів:

5 та 6- Незважаючи на очікуване зниження ціни, можна нарощувати обсяг прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації. В яких межах має рацію нарощувати обсяг реалізації.

1 та 7 - Визначити оптимальні обсяги виробництва.

2 та 8.- Обгрунтувати доцільність проведення заходів щодо нарощування потужностей, котрі б дозволили довести випуск до 600 тис.од. Постійні витрати незмінні – 100тис.грн.

3 та 9 - На підставі графіка визначити межі, в яких обсяги виробництва в плановому періоді доцільні.

4 та 10.- Підприємство може довести обсяг послуг до 5 - 7 млн.од. Визначити оптимальний обсяг, орієнтуючись на максимальний прибуток, якщо постійні витрати для обсягів виробництва складають від 0 до 10 млн.шт.-530 тис.грн.

Розрахунки зручно виконувати в табличній формі. (див.таб.2.4)


Таблиця 2.4 - Розрахунок граничних витрат і доходів до завдання № __^ Обсяг виробництва

Постійні витрати

Змінні витрати

Загальні витрати

^ Ціна за одини-цю

Доход

Граничні

витра-ти

доход
Розрахунки доповнюють графіком, де відображаються обсяги виробництва (горизонтальна вісь), й граничні витрати та доходи (вертикальна вісь).

Рис.2.2 - Графік граничних витрат


Висновки:


^ 2.4 Використання методу компанії “Дюпон”.


Ця компанія вперше використала показник “норма прибутку на вкладений капітал” (НПК) та схему його розрахунку для визначення пріоритетних напрямків розвитку в майбутньому. Схема розрахунку НПК дозволяла керівництву під час реалізації планів швидко визначатися з наслідками (впливом на рівень НПК) змін в економіці підприємства. Схема розрахунків виходить з того, що

НПК (%) = (кількості обертів капіталу)х(рівень рентабельності продаж)

 • Кількість обертів капіталу визначається, виходячи з очікуваних обсягів доходів від продаж;

 • Рівень рентабельності продаж визначається як співвідношення прибутку та доходів.

Завдання до підрозділу 2.4 наведені в таблиці 2.5


Таблиця 2.5

Завдання до підрозділу 2.4

Варіанти


6 і 8

1 і 9

2 і 7

3 і 5

0 і 4

Показники

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

1.Обсяг інвестицій, од.

3000


12000

220

360

230

250

500

450

4000

10000

2. Кількість оборотів капіталу

6

2

?

?

?

?

1.8

2.0

5

3

3. Обсяг продаж

?

?

400

600

475

500

?

?

?

?

4. Собівартість на виробництво та збут продукції(без урахування витрат на обслуговування кредиту)

17500

22000

380

540

437

450

?

?

18000

20000

5.На обслуговування кредиту (в % від обсягу інвестицій

12

4

-

-

6

6

-

-

5

8

6. Рентабельність продаж, %

?

?

?

?

?

?

5.1

5.0

?

?

Виходячи з даних табл. 2.5, визначити НПК за можливими напрямками діяльності й прийняти рішення про більш прийнятний з них.


Навчальне видання


Методичні вказівки до контрольної роботи №1 з курсу “Планування” /для студентів 4(5) курсу заочної форми навчання спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”/


Упорядник Княжеченко Валерій Вікторович


Відповідальний за випуск В.О.Костюк

Редактор М.З.Аляб’єв.


План 2001; поз.-

Підп. до друку № Формат 60х84 1/16

Папір друку № Друк офсетний

Облік-вид. арк. 1.0 Умов.-друк.арк. 1.0

Тираж прим.

Зам.№ Ціна договірна


ХДАМГ, 61002,Харків, вул.Революції,12


Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХДАМГ

61002,Харків, вул.Революції,12


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи