“затверджено” icon

“затверджено”
Скачати 158.11 Kb.
Назва“затверджено”
Дата22.06.2012
Розмір158.11 Kb.
ТипДокументиЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

“_____”_____________ 20 р.

протокол № _____

Зав. кафедри,

д.мед.н., професор Ю.М. Нечитайло.


М Е Т О Д И Ч Н А В К А З І В К А

до практичного заняття на тему:


АНТРОПОМЕТРІЯ. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ.

МЕТОДИ ОЦІНКИ “


Навчальний предмет:

„Пропедевтика дитячих хвороб”

Курс 3

Спеціальність „Медична психологія”

Кількість навчальних годин –6

Методичну розробку склав

доцент Безрук В.В.^

ЧЕРНІВЦІ-2008

1. Актуальність теми:

Рівень фізичного розвитку дитини у певному віці є одним із найбільш об’єктивних та чутливих показників стану здоров’я. Антропометрія дозволяє дати кількісну характеристику та оцінку фізичного розвитку. Вона дуже широко застосовується в медицині. Одна з перших процедур, що відбувається після народження нової людини - це її антропометричне дослідження. Найбільш серйозні захворювання часто діагностуються саме після встановлення негативних антропометричних змін, чим обумовлюється увага до антропометрії медичних працівників різних спеціальностей.2. Навчальні цілі заняття:

  1. Ознайомитись з сучасними процесами росту та розвитку дітей (? =1);

  2. Розвинути уявлення про вплив біологічних, екологічних, соціально-економічних факторів на фізичний розвиток дітей (? =1);

  3. Знати антропометричний та стоматоскопічний методи обстеження в педіатрії (? =2);

  4. Знати сучасні методи оцінки фізичнго розвитку (? =2);

  5. Оволодіти методиками антропометричних вимірювань (? =3);

  6. Вміти порівняти антропометричні показники дитини із віко-статевими стандартами (?=3);

  7. Вміти визначити варіант фізичного розвитку дитини з врахуванням причин його відхилення (?=3).


^ 3.. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни

Знати

Вміти

1.Попередні дисципліни (нормальна фізіологія, фізична культура, пропедевтика внутрішніх хвороб)

Основні фізіометричні, соматоскопічні та антропометричні показники, методики їх оцінки та їх значення при визначенні функціонального стану організму.

Визначати соматоскопічні, фізіометричні, антропомет- ричні показники за відпо-

відними методиками.


2. Наступні дисципліни (загальна гігієна, факультетська педітрія, госпітальна педіатрія)

Фактори, які впливають на фізичний розвиток.

Варiабельнiсть фiзичного роз- витку та методи його оцінки. Принцип побудови перцен- тильних таблиць і номограм.

Провести антропомет- ричні вимірювання у дитини за відповідними методиками. Користуватися перцентильними таблицями і номограмами для оцінки рівня фізичного розвитку.

3.Внутрішньопредметна інтег рація (теми: “загальний огляд здорової дитини”, “загальний огляд хворої дитини”, “методика обстеження кістково-м’язової системи”)

Критерiї оцiнки фiзичного розвитку (соматоскопічні, фізіометричні показники). Оцiнити показники фiзичного розвитку, визначити його варiацiї.


Провести атропометричнi вимiрювання

Оцінити антропометричні показників за сучасними антропометричними стандартами4. Поради студенту:

^ ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

АНАМНЕСТИЧНІ ДАНІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Сімейні особливості тілобудови

Соціально-економічний статус сім’ї

Екологічні особливості місцевості проживання

Характер харчування

Фізична активність

Психогенні стресорні фактори

Наявність хронічного захворювання

Шкідливі звички батьків

Прийом медикаментозних засобів


^ МЕТОДИКИ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

Вимірювання довжини тіла

Вимірювання зросту

Зважування (маса тіла)

Вимірювання обводів (голови, грудної клітки, плеча, стегна)

Вимірювання товщини підшкірно-жирового шару

Визначення розвитку м’язів


^ МЕТОДИ ОЦІНКИ ОТРИМАНИХ ДАНИХ ШЛЯХОМ ПОРІВНЯННЯ

Методи орієнтовних розрахунків


Орієнтовні прибавки довжини тіла, маси тіла та обводу грудей у дітей першого року життя

Емпіричні формули для розрахунків антропометричних показнків


Методи антропометричних стандартів

Параметричні

сигмальні регресійні

Непараметричні

перцнтильні

графічні табличні


^ ФОРМУЛЮВАННЯ ВИСНОВКІВ-ЗАКЛЮЧЕНЬ

Рівень фізичного розвитку

Середній, нижче середнього, вище середнього низький високий, вкрай низький, вкрай високий

Гармонійність фізичного розвитку

гармонійний дисгармонійний

з дефіцитом маси тіла

з надлишком маси тіла

з відставанням у зрості

з випередженням у зрості

Визначення кнституційного типу

Нормостенік

Астенік

Гіперстенік


Адекватний фізичний розвиток є найбільш об’єктивним та позитивним показником здоров’я. Це підтверджується тим, що більш високим показникам здоров’я відповідають більш високі його показники. Маючи відомості про рівень фізичного розвитку окремих груп, стає можливим судити про стан здоров’я населення взагалі (в тому числі і дитячого). Це питання стає особливо актуальним, коли мова йдеться про збереження репродуктивного здоров’я дівчаток пубертатного віку. В процесi спостереження за здоровою i хворою дитиною для педiатра важливо перш за все правильно оцiнити показники його фiзичного розвитку. Бiльшiсть даних про фiзичний розвиток можна отримати за допомогою антропометричних вимiрювань.

Зміни у популяційних показниках зросту відображають довготривалі багаторічні процеси пов’язані із генетичними змінами у популяції. Одним із таких процесів є акселерація (багаторічний тренд). Інший за напрямком процес - децелерація, пов’язаний із погіршенням соціальних та демографічних умов розвитку дітей. Порушення фізичного розвитку можуть виникнути у любий період розвитку дитини і для їх визначення існує ряд клінічних назв, які використовуються поряд із оцінкою за антропометричними нормативами. Недостатній зріст визначають як низькорослість. У випадку тривалої, та синхронної із зменшенням маси тіла, затримки росту у немовлят використовують термін “гіпостатура”, у старших вікових груп - “гіпоплазія”. Дефіцит маси визначають терміном “гіпотрофія”, надлишок - “паратрофія” чи “ожиріння”. В залежності від величини відхилень виділяють їх 3 ступеня: І - від 10 до 20%, ІІ - від 20 до 30% та ІІІ - більше 30%.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

1) Антропометричні показники (довжина тіла, зріст, маса тіла, обводи голови, грудної клітки, живота, кінцівок).

2) Соматоскопічні показники (форма грудної клітки, конституційний тип, ступінь розвитку мускулатури, ступінь розвитку підшкірно-жирової клітковини).

3) Соматометричні показники (діаметр кісток, товщина підшкірно-жирової складки).

4) Фізіометричні показники (артеріальний тиск, пульс, м’язева сила, станова сила).

Оцінка рівня фізичного розвитку дітей проводиться у декілька етапів. Цей процес включає в себе три складових:

- вимірювання антропометричних показників за певними методиками,

- оцінка отриманих даних шляхом порівняння із референсними даними,

- формування висновків-заключень.

Отримані антропометричні результати порівнюються з популяційними або біологічними віковими показниками. В практиці застосовують два основних методи порівняння - орієнтовних розрахунків та антропометричних стандартів. Крім того, результати вимірів можуть піддаватися математичній обробці з вирахуванням антропометричних індексів, стандартизацією показників тощо.

^ ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ ФIЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МЕТОДИКИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

Всі антропометричні обміри дітей повинні проводитися стандартними інструментами в ранковий час, натще або через 1,5-2 години після легкого сніданку. Перед обстеженням дитина повинна оглядатися. При наявності ознак гострої інфекції, підвищеній температурі тіла обстеження слід перенести на інший час. Дитину роздягають повністю або залишають мінімум стандартного (спортивного) одягу, без взуття у тонких бавовняних шкарпетках або босоніж. У школярів вимірювання не повинні проводитися після уроків з фізичним навантаженням (фізкультура, праця).

Перш за все, важливим є адекватне обчислення віку дитини (A). При обстеженні дітей слід записувати дату народження та дату обстеження. При порівнянні з табличними даними, що мають дискретний характер, і де наведені показники для окремих місяців чи років, вік дітей заокруглюють до повного місяця чи року. До відповідної вікової групи включаються діти з коливаннями віку на 0,5 роки у кожну сторону. Наприклад: до вікової категорії 10 років включаються діти з віком від 9,6 року до 10,5 року. При використанні референсних даних у вигляді номограм потреба у заокругленні віку відпадає, оскільки вікова вісь має безперервний характер. Вік дітей для цього вираховується у десятинній формі відніманням дати народження від дати обстеження з точністю до 1 знаку після коми.

Типові антропометричні вимірювання включають довжину дітей лежачи або зріст дітей стоячи, масу тіла дітей, обвід грудної клітки, обвід голови. Розрiзняють поняття зрiст дитини та довжина тiла. Довжина тiла вимiрюється лежачи i цей показник визначають у дiтей перших 3 рокiв. У старших дiтей вимiрюється зрiст вертикально.

^ Довжина тiла у дiтей до одного року вимiрюється горизонтальним ростомiром у виглядi широкої дошки довжиною до 100 см i шириною 40 см. Зверху дошки є нерухома поперечна планка, внизу- рухома, яка легко рухається по сантиметровiй шкалi, нанесенiй з лiвої сторони дошки ростомiру. Для вимiрювання довжини тiла дитину кладуть на спину, щоб вирхiвка голови торкалась до нерухомої поперечної планки. При цьому голова фiксується так, щоб верхнiй край вушної раковини i нижний край очної орбiти знаходились в однiй вертикальнiй площинi. Ноги дитини повиннi бути випрямленi i притиснутi до дошки ростомiру. До стоп, зiгнутих пiд прямим кутом, пiдводять рухому планку ростомiру. Вiдстань мiж планками i буде довжиною тiла.

Зрiст у дiтей старшого вiку вимiрюється станковим ростомiром. Дитина стає на площадку ростомiру i торкається вертикальної її дошки, яка має двi шкали подiлок в сантиметрах (для росту сидячи - справа i для росту стоячи - злiва). Дитина повинна стояти прямо, опустивши руки по швах, п'яти разом, торкаючись п'ятами, сiдницями i мiжлопаточною дiлянкою дошки з подiлками. Голова встановлюється так, що нижнiй край очної орбiти та верхнiй край вушної раковини знаходились в однiй горизонтальнiй площинi. Руками планка ростомiру опускається без натиску до голови. Зрiст вiдраховується вiд нижнього краю планки. Зрiст у дiтей у вiцi вiд 1 до 3 рокiв можна також вимiрювати станковим ростомiром, використовуючи замiсть нижньої площадки вiдкидну лавочку ростомiра. Положення тiла таке ж, як i при вимiрюваннi зросту дiтей старшого вiку. Вiдрахунок росту ведеться вiд нижнього краю рухомої планки ростомiра, але по шкалi для зросту сидячи.

Маса тiла у дiтей до 2-х рокiв вимiрюється на вазi для зважування грудних дiтей /лоточна вага/. Для цього вагу встановлюють горизонтально i врiвноважують, орiєнтуючись на покажчик рiвноваги. Потiм зважують пелюшку, яку кладуть на лоток ваги. Роздiту дитину головкою i плечевим поясом кладуть на широку частину лотка, а ногами - на вузьку. У дiтей раннього вiку, якi можуть сидiти, масу тiла можна вимiрювати сидячи. При цьому дитину садять на широку частину лотка. Перед зважуванням встановлюють можливу масу дитини. Для визначення маси тiла з показiв ваги вираховують масу пелюшки i розпашонки, якщо дитина була у нiй.

Маса тiла у дiтей старших 3 рокiв вимiрюється на медичнiй вазi типу "Фербенкс". Дитина повинна ставати на площадку ваги i сходити з неї при нерухомому коромислi. Маса тiла бiльш стабiльний показник, який вiдображає ступiнь розвитку кiсткової i м'язевої систем, внутрiшнiх органiв, пiдшкiрної жирової клiтковини. При оцiнцi маси тiла у дiтей першого року життя необхiдно пам'ятати, що збiльшення довжини тiла на 1 см вiдповiдає збiльшенню маси тiла на 280-300 г.

^ Окружнiсть грудної клiтки вимiрюють в 3 положеннях: в станi спокою, вдоху i видиху, а у маленьких дiтей лише в станi спокою. При вимiрюваннi сантиметрову стрiчку накладають ззаду пiд кутом лопаток, а спереду - по нижньому краю бiля соскових кружкiв. У дiвчаток з розвинутими грудними залозами спереду проводять на рiвнi верхнього краю IV ребра над молочними залозами. Руки дитини повиннi бути опущеними вздовж тiла. Необхiдно слiдкувати, щоб дитина не пiднiмала плечi, не вiдводила руки вперед або в бiк. При вимiрюваннi слiд натягнути стрiчку, дещо притиснувши м'якi тканини. У новонародженого окружнiсть грудної клiтки 32-34 см. У дiтей першого року життя вона збiльшується щомiсячно на 1,25-1,3 см, складаючи до року 48+-3,5 см.

Для вимiрювання окружностi голови сантиметрову стрiчку накладають горизон тально через потиличний пагорб позаду та на чолi над бровами. Окружнiсть голови у новонародженого 34-35 см. У дiтей першого року життя вона збiльшується щомiсячно на 1 см i в рiк становить 46-47 +- 2,5 см.

^ Окружнiсть плеча вимірюють в його верхнiй третинi при вiльно опущенiй руцi. Сантиметрову стрiчку накладають горизонтально в мiсцi найбiльшого розвитку біцепса.

При вимiрюваннi окружностi живота сантиметрову стрiчку переважно накладають горизонтально на рiвнi пупка.

Для вимiрювання окружностi гомiлки стрiчку накладають горизонтально на рiвнi найбiльшого розмiру гомiлкових м'язiв. ^ Ширина плечей вимiрюється тазомiром на рiвнi найбiльшої ширини плечей. Ширина тазу вимiрюється тазомiром. Визначають мiжвертельну дистанцiю, при цьому обидва кiнця циркуля здавлюють пiдшкiрну жирову клiтковину.

^ Дiаметр кiсток плеча i стегна вимiрюють штангенциркулем, який накладають в дистальнiй частинi плеча або стегна мiж кiстками. М'язнi тканини здавлюють браншами. При вимiрюваннi м'язевої сили кистi використовують ручний динамометр (на 30 кг для дiтей дошкiльного i молодшого шкiльного вiку i 90 кг - старшого шкiльного вiку). Рука, сила якої вимiрюється, повинна бути витягнута в сторону i пiднята до рiвня плечей, а шкала i стрiлка динамометра обернута до поверхнi долонi. Вимiрювання повторюють 2-3 рази i записують найбiльший показник.

Для визначення станової сили використовують становий динамометр. При вимiрюваннi дитина повинна стати на опорну площадку так, щоб гачок знаходився мiж двома ступнями на серединi їх довжини, а ручка динамометра - на рiвнi пiдколiнної ямки. Ноги випрямленi. Дитина згинається, береться за ручку i з максимальної силою повiльно випрямляється. Дослiдження повторюють 2-3 р i записують кращий результат.

^ Поверхня тiла - вираховується по номограмi з урахуванням довжини i маси тiла. Вiдомо, що поверхня тiла дитини, яка припадає на 1 кг маси тiла, у новонародженого в 3, а в 1 рiк - в 2 рази бiльше, чим у дорослого.

Поверхня тіла новонародженого складає 0,06 кв. м на 1 кг (0,2-0,3 кв. м). Для порівняння - у дорослого цей показник становить 0,02 кв. м на 1 кг ваги (1,5-2 кв. м). Повеpхня тiла дитини в 1 piк становить 0,43 кв. м, на кожний послiдуючий piк додається 0,06 кв м. Для її вирахування використовується наступна формула:

4m +7

S (кв.м.) =---------------

m - 90

де S- поверхня тіла, m - маса тіла.

Для дiтей вiд 10 до 17 pокiв коpистуються фоpмулою:

n -1

S /кв. м / = --------------

10

де S- повеpхня тiла, n - вiк в pоках


^ Ступiнь розвитку пiдшкiрної жирової клiтковини можна визначити вимiрюванням шкiрно-жирових складок калiпером. Вимiрюють товщину 4 -х шкiрно-жирових складок: над 3-х головим м'язом, пiд нижнiм кутом лопатки, над гребенем клубової кiстки i в пiдколiннiй ямцi. Використовують калiпер Беста. Браншi калiпера повиннi мати тиск 10 г/мм в кв. Напрямок шкiрно-жирової складки в кожному мiсцi строго визначений. Так при вимiрюваннi складки пiд нижнiм кутом лопатки, вона захоплюється дещо косо вiд кута лопатки назовнi. Товщина її вимiрюється перпендикулярно до напрямку складки. Над 3-х головим м'язом i в пiдколiннiй ямцi складки захоплюють вертикально, а вимiрюють горизонтально.

^ Ступiнь розвитку мускулатури можна визначити соматоскопiчно, по результатах вимiрювання м'язевої сили кистi i станової сили, а також по IАМ. Соматоскопiчно розвиток мускулатури оцiнюють за 3- бальною системою. При слабкому розвитку мускулатури (1 бал) рельеф м'язiв виражений слабко, при сильному (3 бали) - сильно, при середньому (2 бали) - середньо.

^ Оцiнка розвитку кiсткової системи. Важливим показником бiологiчної зрiлостi органiзму дитини i пiдлiтка служить ступiнь розвитку скелета. Хоч строки появи ядер окостінiння окремих частин скелету рiзнi, але для кожної кiстки вони коливаються в певних межах. Вiдповiднiсть ступеня окостінiння окремих кiсток тому чи iншому вiку, тiсний взаємозв'язок мiж процесами оссифiкацiї є пpоявами функцiональної активностi залоз внутрiшньої секрецiї i дозволяють говорити про кiстковий вiк, що є показником бiологiчного вiку. Про вiдповiднiсть кiсткового вiку календарному можна судити по рентгенограмi кистi. Але її рекомендується проводити лише дiтям iз значними вiдхиленнями в рiвнi бiологiчного розвитку.

Також важливо знати час i послiдовнiсть прорiзування зубiв. Для визначення кiлькостi молочних зубiв у дiтей у вiцi 6-24 мiс. необхiдно вiдмiтити, що до зубiв, якi прорiзались, вiдносяться постiйнi зуби рiзних стадiй прорiзування вiд чiткого виступання рiжучого краю коронки над десною до зуба, що повнiстю з'явився.

^ МЕТОДИ ОЦIНКИ ФIЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ.

1. Метод орієнтовних розрахунків.

Цей метод базується на використанні емпіричних формул. У формулах не диференціюється стать дитини та генетичні чи інші особливості розвитку. Тому формули дають тільки приблизну уяву про дійсний розвиток дитини, але вони зручні у практичній роботі лікарів-педіатрів. За формулами отримується одна цифра, межами коливання показника слід вважати відхилення у різні боки на 7-10%. Тобто, якщо антропометричний показник відхиляється від отриманого за формулами не більше ніж на ±7-10%, то його вважають задовільним. Слід зазначити, що результати розрахунків за різними формулами суттєво відрізняються. І те, що за однією формулою може свідчити про нормальний розвиток, за іншою вказує на відхилення. Можна порадити постійне користування однією з формул. Це дає змогу вивчити її недоліки та особливості і враховувати їх в подальшому користуванні. (Формули для розрахунків наведені в розділі “Основні показники фізичного розвитку”).

^ 2. Метод антропометричних референс-стандартів.

Метод антропометричних референс-стандартів широко використовується як науковцями, так і клініцистами. Він має значно більшу інформаційну цінність, ніж орієнтовні розрахунки. Його перевагами є врахування вікових та статевих особливостей окремої дитини, етнічних та регіональних особливостей дитячої популяції. Розрізняють параметричні та непараметричні стандарти.

^ Параметричні сигмальні стандарти. У попеpеднi pоки домiнувало вживання паpаметpичних таблиць i сигмальної оцiнки фiзичного pозвитку дiтей, яке включало визначення середньої арифметиної величини (М) та середнього квадратичного відхилення (сигма) відповідного антропометричного показника і поpiвняння його з сеpеднiми фiзичними показниками для дiтей певного вiку та статi та їх стандаpтним вiдхиленням. Показники, якi виходять за межi М -+ 2 сигми стандаpта для здоpових дiтей, свiдчать пpо патологiю.

^ Шкали регресі бувають двох- та трьохмірні. Вони вказують на прибавку у масі (обводі грудної клітки) при зміні зросту на 1 см. При двохмірних враховується тільки прибавка у масі тіла, при трьохмірних - у масі та обводі грудної клітки. Таким чином шкали регресії мають вигляд об’ємних таблиць, складених окремо для кожної статі та віку дітей.

На сучасному етапi найчастiше коpистуються непаpаметpичними таблицями та їх гpафiчними еквiвалентами - номогpамами.

^ Непараметричні стандарт - перцентильні (процентні або центильні) референс-стандарти. При їх використанні показники розвитку дитини формулюють у вигляді перцентильних величин і стандартизують їх по віку та статі. Якщо зріст 10-річного хлопчика 132 см, а 8-річної дівчинки - 125 см, то неможливо порівняти ці показники без їх відповідної стандартизації. У формалізованому виді вони виглядатимуть так: зріст обох дітей знаходиться на 25 перцентилі. Таким чином, стандартизований показник виражається вже в перцентильній величині, а не в см. Пеpцентильнi таблицi складенi з дiапазоном вiд 5-го до 95-го пеpцентильних коpидоpiв. Номеp центиля означає ту межу ознаки,нижче якої показники зустpiчаються у 3,10,25 або вiдповiдно вище - у 97, 90, 75 вiдсоткiв здоpових дiтей. Отpиманi pезультати фiзичного pозвитку дiтей спiвставляють з таблицями.

При дискретній стандартизації вводиться поняття “коридору” - показників стандарту, обмежених величинами певних перцентилей. За нульовий коридор приймаються показники у межах між 25 та 75 перцентилями. Коридорами із знаком иінус є межі: між 10% та 25% (-1), між 5% та 10% (-2) та нижче 5% (-3). Коридори з позитивним знаком знаходяться: між 75% і 90% (+1), між 90% і 95% (+2) та вище 95% (+3).

Таким чином антропометричний вимір дитини буде поданий у відносному вигляді із знаком “ - ” для величин менших за середню арифметичну, із знаком “+” - для величин більших за середню арифметичну.

СЕРЕДНIМИ вважаються показники фiзичного pозвитку дiтей,якi потpапляють у 25-75 центильнi коpидоpи. НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО вважаються показники фiзичного pозвитку,якi попадають у пpомiжки вiд 25 до 10 центилей. ВИЩЕ СЕРЕДНЬОГО вважаються показники фiзичного pозвитку, якi попадають у пpомiжки вiд 75 до 90 центилей i є тенденцiєю до вiдхилен ня у показнику. Межi вiд 10 до 5 % та вiд 90-95 % коpидоpiв свiдчать пpо можливу наявнiсть вiдхилення у pозвитку дитини. В цьому випадку говоpять пpо НИЗЬКI та ВИСОКI показники. Сьогоднi широко застосовується комплексна схема оцiнки фiзичного розвитку дiтей. В нiй враховується як бiологiчний рiвень зрiлостi, так i морфофункцiональний стан органiзму. Слiд пiдкреслити, що в рiзнi вiковi перiоди окремi показники бiологiчного розвитку дiтей можуть бути ведучими i допомiжними. Так для дiтей молодшого вiку ведучими є число постiйних зубiв, скелетна зрiлiсть, довжина тiла. В той же час для дiтей середнього i старшого шкiльного вiку бiльше значення мають вираженiсть вторинних статевих ознак, осифiкацiя кiсток i менше - довжина тiла i розвиток зубної системи.

Спочатку визначають вiдповiднiсть календарного вiку, рiвню бiологiчного розвитку дитини. Якщо показники бiологiчного розвитку вiдстають вiд календарного вiку, або випереджують його, це свiдчить про затримку (ретардацiя) або прискорення (акселерацiя) темпiв бiологiчного розвитку; i спiвпадає, коли бiльшiсть показникiв бiологiчного розвитку знаходяться в середньо вiкових межах. Потiм оцiнюють антропометричнi i функцiональнi показники. Видiлення в групу дiтей з вiдхиленнями в фiзичному розвитку обумовлено тим, що в них часто є порушення з боку серцево-судинної, ендокринної, нервової системи i iн. i вони пiдлягають спецiальному обстеженню.

^ 5. Контрольні питання:

1. Фізичний розвиток - як показник здоров’я дитини та його закономірності.

2. Критерії та методи оцінки фізичного розвитку.

3. Принципи оцінки рівня фізичного розвитку.

4. Як з віком змiнюється довжина i зріст дітей?

5. Як відбувається збiльшення маси тiла?

6. Які методи розрахунку довжини i зросту дитини ви знаєте?

7. Як вимiрюється довжина i зрост дитини?

8. Які методи розрахунку маси тiла ви знаєте?

9. Як проводити зважування дiтей рiзного вiку?

10.Як проводити вимiрювання обводу голови та тулубу у дiтей?

11. Що являють собою перцентильнi таблицi та номограми?

12. Правила користування перцентильними таблицями та номограмами.

6. ЛІТЕРАТУРА:

Навчальна

Основна:

1. Медицина дитинства. Під pед. П.С.Мощича.- Київ.Здоpов'я.1994. – 644 с.

2. Наказ МОЗ України №149 від 20.03.2008 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»

3. Чеботарьова В.Д., Майданик В.Г. Пропедевтична педіатрія.- К., 1999- 327 с.

Додаткова:

  1. 1. Нечитайло Ю.М. Антропометрія та антропометричні стандарти у дітей. Чернівці: видавництво БДМА. 1999. – 144 с.

Наукова.

1. Запорожан В.Н., Аряев Н.Л. Охрана здоровья матери и ребенка в практике семейного врача. – Київ, „Здоров’я”, 2002

Методична

1. Нечитайло Ю.М., Фокіна С.Є. Методичні вказівки до практичних занять з пропедевтики дитячих хвороб для студентів III курсу медичного факультету (спеціальність „медична психологія"). - Чернівці, 2003. - 19 с.


Підготував методичну вказівку

доцент Безрук В.В.


Рецензія позитивна

доцент Шкробанець І.Д.

Схожі:

“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи