Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 136.25 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата01.06.2012
Розмір136.25 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.


ПРОГРАМА


з географії


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалавр”

напрям підготовки : географія; екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування; геодезія, картографія та землеустрій; менеджмент; туризм.


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „ 30 ” січня 2012р.


Голова ради Руденко В.П.


^ Чернівці - 2012


На іспиті з географії вступник до вищого навчального закладу повинен:

  1. вільно орієнтуватися за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами;

  2. уміти дати чітку і послідовну характеристику елементів природного середовища (рельєфу, клімату, вод,

фунтів, рослинності, тваринного світу) і показати основні взаємозв'язки між окремими елементами при­родного середопища;

  1. уміти дати господарську оцінку природним умовами, показати зв'язки між природним середовищем та
    господарською діяльністю людини;

  2. знати основні принципи розміщення виробництва і вміти показати їх застосування на практиці;

  3. володіти необхідними навичками в роботі над планом, картою, глобусом, з цифрами, статистичним і гео-

графічним матеріалом, з деякими приладами, які використовуються в спостереженнях за погодою, в ро­боті на місцевості та ін.
^

І. Загальний географічний огляд земної кулі


План місцевості. Поняття про план місцевості. Горизонт. Сторони горизонту. Способи орієнтуван­ня на місцевості. Азимут. Вміння користуватися компасом. Масштаб та його види. Абсолютна і відносна висоти точок місцевості. Використання планів у практичній діяльності людини.

^ Географічна карта. Поняття про географічну карту. Основні відмінності географічної карти від плану місцевості. Типи карт. Вимірювання відстаней по карті за допомогою масштабу. Вміння по карті ви­мірювати довжину річки, визначити висоту гір, глибину океанів і морів. Особливості картографічного зо­браження. Неминучість спотворення на картах внаслідок кривизни Землі; елементарні поняття про характер цих спотворень (відстаней, напрямків і площ). Градусна сітка на карті та її елементи. Географічна широта і довгота. Значення карти в житті та господарській діяльності людини.

^ Форма і рух Землі. Сонячна система та її будова. Розвиток уявлень про форму Землі. Фізико-географічне значення форми Землі. Розміри земної кулі. Добове обертання Землі та його наслідки. Місце­вий, поясний і декретний час, лінія зміни дат. Річний рух Землі та його наслідки. Тропіки і полярні кола.

^ Літосфера і рельєф. Внутрішня будова Землі. Поняття „літосфера". Типи земної кори. Зовнішні си­ли, що змінюють поверхню Землі. Вивітрювання. Робота вітру, текучих вод, льоду. Внутрішні сили, що зу­мовлюють зміни земної кори. Вулкани та райони їх поширення. Утворення материків і океанів. Форми зем­ної поверхні: рівнини, низовини, плоскогір'я, гори і нагір'я. Гори складчасті та складчасто-брилеві. Поняття про річкову долину. Рельєф дна Світового океану. Острови і півострови. Значення рельєфу в господарській діяльності людини.

Атмосфера. Поняття про атмосферу. Висота, межі і будова атмосфери. Загальна циркуляція атмос­фери. Нагрівання атмосфери. Зміни температури повітря залежно від географічної широти місця і від висоти над рівнем океану. Тиск атмосфери і його вимірювання. Зміна атмосферного тиску з висотою. Вітри та їх походження. Бризи, мусони, пасати, циклони і антициклони. Водяна пара в атмосфері. Атмосферні опади та їх утворення. Розподіл опадів на поверхні земної кулі. Вимірювання кількості опадів. Погода. Характерис­тика складових стану погоди. Спостереження за погодою. Значення вивчення погоди для народного госпо­дарства.

Клімат. Залежність клімату від географічної широти місця, близькості моря, морських течій, рельє­фу і висоти місцевості. Розподіл сонячного світла і тепла на земній поверхні. Значення клімату в господар­ській діяльності людини.

Гідросфера. Поняття про гідросферу. Світовий кругообіг води. Світовий океан та його частини: моря, затоки, протоки. Суходіл в Океані. Географічне положення, особливості рельєфу характерні риси клімату, основні морські течії і господарське освоєння океанів. Температура і солоність води. Вміння визна­чити глибини на карті. Рух води у Світовому океані. Господарське значення морів. Розчленованість берего­вої лінії. Підземні води. Джерела. Використання підземних вод і джерел. Річка та її частини. Живлення рі­чок. Басейни і вододіли. Канали, водосховища. Використання річок у господарській діяльності людини. Озера, типи озерних улоговин та їх господарське використання. Болота та їх використання. Льодовики.

Біосфера. Поняття про біосферу. Межі біосфери. Походження та поширення життя на Землі. Рос­линність суходолу і океану. Тваринний світ суходолу і океану. Вплив біосфери на інші оболонки.

^ Географічна оболонка. Поняття про географічну оболонку. Загальні риси географічної оболонки. Поняття про природний комплекс. Взаємодія рельєфу і клімату та їх вплив на грунти, рослинність, тварин­ний світ. Зміна природних комплексів під впливом господарської діяльності людей.
^

Фізико-географічний огляд світу


Типовий план характеристики. Фізико-географічне положення. Історія відкриття і дослідження. Рельєф. Природні ресурси. Клімат. Внутрішні води. Природні зони.

Характеристика: Європи, Азії, Північної Америки, Південної Америки, Африки, Австралії і Океанії, Антарктиди.

^ II. Географія України

/. Фізична географія України

Географічне положення. Предмет фізичної географії України. Географічне положення, кордони. Характеристика географічного положення України. Формування території України. Дослідження території.

^ Рельєф, геологічна будова і корисні копалини. Основні риси рельєфу: низовини, височини, гори. Тектонічна будова і тектонічна структура. Особливості геологічної будови території України. Геоморфоло­гічна будова і основні форми рельєфу. Закономірності поширення і господарська оцінка паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

^ Клімат і кліматичні ресурси. Основні кліматотвірні чинники. Загальні риси клімату. Типи повіт­ряних мас. Розподіл температур повітря і опадів по території України. Несприятливі погодні явища. Енерге­тичні кліматичні ресурси. Прогноз погоди.

^ Моря, поверхневі і підземні води. Водні ресурси. Чорне і Азовське моря. Загальні риси їх природ­них умов. Гідрологічний і гідрохімічний режими, флора і фауна, природні ресурси морів. Екологічні про­блеми морів. Поверхневі води, особливості їх формування і розподілу. Основні річкові басейни та ріки. Ка­нали. Озера, водосховища. Болота їх типи і поширення. Підземні води. Водні ресурси України, шляхи їх ра­ціонального використання та охорона.

Ґрунтовий покрив, земельні ресурси. Умови ґрунтоутворення, основні генетичні типи грунтів, за­кономірності їх поширення. Господарське використання грунтів. Земельні ресурси України.

^ Рослинність і тваринний світ. Різноманітність видового складу, закономірності поширення рос­линності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків, боліт. Різноманітність видового складу тварин. Фауністи­чні комплекси лісової, лісостепової та степової зони, Українських Карпат та Кримських гір. Несприятливі фізико-географічні процеси і явища.

^ Природні комплекси України і фізико-географічне районування. Умови розвитку і характерніриси природних комплексів. Зміна ландшафтів України за історичний час. Класифікація ландшафтів. Фізико-географічне районування України, його наукове і практичне значення. Природно-господарська характе­ристика природних зон України: мішаних лісів, лісостепової, степової; Українських Карпат, Кримських гір.

^ 2. Економічна і соціальна географія України

Економіко- і політико-географічне положення України. Проголошення незалежності України та її вплив на політичну ситуацію в Європі. Економіко-географічне положення і його господарська оцінка. Су­часний адміністративний поділ. Геополітичні аспекти взаємодії з іншими державами. Місце країни на полі­тичній і економічній карті світу.

Населення і трудові ресурси. Територіальні відмінності й чинники розміщення населення. Густота населення. Природні й екологічні умови, які впливають на основні показники розміщення населення. При­родний рух населення. Вікова і статева структура. Погіршення демографічної ситуації і шляхи розв'язання цієї проблеми. Економічна криза і демографічна політика. Міграція населення, види і причини. Національ­ний та етнічний склад населення. Українська діаспора і причини її виникнення. Урбанізація та регіональні відмінності в її рівнях. Типи міських поселень. Функції міст і міські агломерації. Сільське розселення та йо­го територіальні відмінності. Демографічні проблеми сільського населення країни, шляхи їх вирішення. Трудові ресурси та їх розподіл за галузями господарства і в регіонах. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття і його географічні аспекти.

^ 3.Формування господарського комплексу України, його структура

Історія формування господарського комплексу. Основні риси галузевої структури господарства. Сучасні проблеми розвитку і територіальної організації.

Промисловість. Загальна характеристика розвитку і розміщення промисловості. Галузева структу­ра, спеціалізація і основні міжгалузеві комплекси. Сучасні проблеми і перспективи розвитку та розміщення промисловості.

^ Паливно-енергетичний комплекс. Структура, місце і роль у господарському комплексі. Вугільна промисловість. Райони добування і використання вугілля. Проблеми і перспективи подальшого розвитку. Нафтова і газова промисловість. Основні райони нафто- і газовидобутку. Перспективи розвитку нафтової і газової промисловості. Електроенергетика, її структура, розвиток і розміщення основних типів електростан­цій. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу.

^ Металургійний комплекс. Структура, місце і роль у господарстві. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база. Географія чорної металургії. Кольорова металургія. Основні галузі та їх розміщення. Про­блеми і перспективи розвитку металургійного комплексу.

Машинобудівний комплекс. Значення, місце і роль у господарстві. Структура і принципи розмі­щення. Розміщення окремих галузей. Територіальна організація машинобудування. Проблеми і перспективи розвитку.

^ Хімічний комплекс. Значення, місце і роль хімічного комплексу. Сировинна база. Галузева струк­тура. Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми галузі та перспективи розвитку.

^ Лісопромисловий комплекс. Галузева структура і значення. Лісове господарство (лісозаготівельна промисловість). Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Лісохімічна і гідроліз­на промисловість. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу.


^ Будівельний комплекс. Галузева структура і значення. Чинники розвитку і розміщення. Географія цементної промисловості.

Соціальний комплекс. Галузева структура і значення. Легка промисловість, її структура, принципи розміщення і географія. Сфера послуг, її розвиток і розміщення. Проблеми та перспективи розвитку компле­ксу.

Агропромисловий комплекс (АПК). Роль, місце і значення АПК. Структура комплексу та основні його ланки. Земельний фонд. Рослинництво. Зернові культури. Галузі, що переробляють продукцію зерно­вого господарства. Вирощування технічних культур. Галузі переробки технічних культур. Вирощування картоплі і овочів, садівництво, ягідництво і виноградарство. Переробні галузі. Тваринництво. Галузі переро­бки тваринницької продукції. Агропромислові зони.

^ Транспортний комплекс і міжнародні економічні зв'язки. Роль і значення транспорту. Основні види транспорту і особливості їх розміщення. Внутрішні та зовнішні економічні зв'язки. Основні принципи міждержавного економічного співробітництва, проблеми і перспективи розвитку й територіальної організа­ції зв'язків.

^ Економічні райони. Географічний поділ праці й економічне районування. Донецький район. При­дніпровський район. Північно-східний район. Столичний район. Центральний район. Подільський район. Північно-західний район. Карпатський район. Причорноморський район (коротка економіко-географічна характеристика).

^ Раціональне використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона. Вплив госпо­дарської діяльності людини на природні умови і природні ресурси. Геоекологічна ситуація в Україні. Раціо­нальне використання та охорона природних умов і природних ресурсів. Мінерально-сировинні ресурси. Кліматичні ресурси. Проблеми охорони природних систем Чорного і Азовського морів та водних ресурсів. Земельні ресурси та їх використання. Біотичні ресурси, їх раціональне використання й охорона. Рекреаційні ресурси. Природоохоронні комплекси.

Географія своєї області. Загальна характеристика.

^ III. Економічна і соціальна географія світу

Сучасна політична карта світу. Етапи формування політичної карти світу. Типологія країн. Пока­зники, що визначають рівень економічного розвитку країни. Форми правління і адміністративно-територіального устрою країн. Місце України в цьому процесі. Сучасна політична карта Європи, Азії, Аф­рики, Америки.

^ Географія світових природних ресурсів. Світові природні ресурси. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, рекреаційних. Світового океану. Ресурсозабезпеченість і рссурсозберігання.

Географія населення світу. Чисельність населення світу і його динаміка. Природний рух населен­ня та його відтворення. Демографічна політика. Статевий та віковий склад населення. Етнічний (національ­ний) склад населення. Найчисленніші народи і мовні сім'ї. Релігії народів світу. Нерівномірність розміщен­ня населення на Землі. Урбанізація та її проблеми. Міське і сільське населення світу. Міграційні процеси. Трудові ресурси та зайнятість населення в різних сферах господарства країн та регіонів світу.

^ Світове господарство. Поняття про світове господарство і етапи його формування. Чинники і принципи розміщення. Світове господарство в період НТР, основні риси НТР. Вплив НТР на галузеву стру-


ктуру та розміщення виробництва.

^ Географія промисловості світу. Структура промисловості. Світова паливно-енергетична система. Географія вугільної, нафтової і газової промисловості. Електроенергетика світу. Чорна і кольорова металур­гія, основні райони розвитку і розміщення цих галузей. Машинобудування, його структура і географія осно­вних галузей. Хімічна промисловість.

^ Географія сільського господарства. Галузева структура. Особливості розміщення галузей рослин­ництва і тваринництва.

Географія транспорту. Значення і місце в світовому господарстві, розвиток та розміщення найваж­ливіших видів транспорту: залізничного, автомобільного, морського.

^ Зовнішні економічні зв'язки. Суть та основні форми економічного співробітництва. Міжнародний туризм та його різновиди.

Міжнародний географічний поділ праці. Поняття про міжнародний географічний поділ праці та його особливості. Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу.

^ Глобальні проблеми людства. Виникнення і суть глобальних проблем людства. Найважливіші проблеми сучасності: демографічна, екологічна, енергетична, продовольча, війни і миру, освоєння ресурсів Світового океану та шляхи їх вирішення.
^

Економіко-географічна характеристика країн світу


Типовий план характеристики. Економіко-географічне положення та його господарська оцінка. Природні умови та ресурси. Населення і трудові ресурси. Загальна характеристика господарства. Промисло­вість, її галузева та територіальна структура. Характеристика основних сільськогосподарських галузей рос­линництва і тваринництва. Транспорт, основні його види та географія. Зовнішньоекономічні зв'язки. Еколо­гічні проблеми

^ Країни Європи і Азії:

Німеччина. Великобританія. Франція. Італія. Одна з країн Центральної Європи (на вибір).

Білорусь. Молдова. Одна з країн Балтії (на вибір). Росія. Казахстан. Одна з країн Центральної Азії

(на вибір) Японія. Індія. Китай. Туреччина.

^ Країни Америки: США. Канада. Бразилія. Аргентина.

Країни Африки: Одна з країн (на вибір). Австралія.


Програму затверджено на засіданні предметної комісії географічного факультету Чернівецько­го національного університету імені Юрія Федьковича.


Голова предметної комісії

географічного факультету

ЧНУ ім. Ю. Федьковича доц. В.Я.Вацеба


Критерії

оцінювання відповідей на іспиті з географії для абітурієнтів, що вступають до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2012 році


Відповідь оцінюється предметною комісією з географії за 200- бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт глибоко розуміє та може вільно і змістовно викласти основні географічні закони та закономірості, вільно орієнтується за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами, уміє дати чітку, логічну і послідовну характеристику елементів природного середовища та їх взаємозв’язків, легко здійснює господарську оцінку природних умов знає основні принципи розміщення виробництва та вміє показати їх застосування на практиці, володіє необхідними навичками користування картами, уміє аналізувати статистичні і географічні матеріали. При цьому допускає незначні похибки при викладі основних географічних законів і закономірностей (мінус 6 балів), логічності викладу матеріалу (мінус 6 балів), господарській оцінці природних умов (мінус 6 балів) та характеристиці основних принципів виробництва (мінус 6 балів).

Відповідь у 150-175 балів оцінюється, коли абітурієнт загалом розуміє та може досить повно сформулювати і пояснити основні географічні закони і закономірності, майже вільно орієнтується за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами, дає досить чітку характеристику елементів природнього середовища та їх взаємозв’язків, здійснює господарську оцінку природних умов, розуміє основні принципи розміщення виробництва та вміє пояснити їх застосування на практиці, володіє навичками користування картами, може аналізувати статистичні і географічні матеріали. При цьому допускає певні похибки при викладі основних географічних законів і закономірностей (мінус 6 балів), логічності викладу матеріалу (мінус 6 балів), господарській оцінці природних умов (мінус 6 балів) та характеристиці основних принципів виробництва (мінус 6 балів).

Відповідь у 124-149 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може сформулювати і пояснити лише деякі географічні закони і закономірності, в основному орієнтується за фізичними, економічними і політико-адміністративними картами, дає загальну характеристику окремих елементів природного середовища та певних взаємозв’язків між ними, розуміє деякі принципи розміщення виробництва, але не завжди вміє пояснити їх застосування на практиці, неповністю володіє навичками користуватися картами, не в повній мірі вміє аналізувати статистичні і географічні матеріали. При цьому допускає значні похибки при викладі основних географічних законів і закономірностей

(мінус 6 балів), логічності викладу матеріалу (мінус 6 балів), господарській оцінці природних умов (мінус 6 балів) та характеристиці основних принципів виробництва (мінус 6 балів).

Відповідь у 0-123 бали оцінюється, коли вимоги до попереднього пункту не виконані: абітурієнт лише відтворює географічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкові зв’язки, не розуміє основних географічних законів і закономірностей, не може дати визначення основних понять і термінів, лише частково володіє картографічним матеріалом, його знання загалом мають хаотичний характер.


Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я.Вацеба

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи