Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Скачати 85.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича
Дата04.06.2012
Розмір85.44 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор____________С.В. Мельничук
«_____»_________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ІСПИТУ

з англійської мови


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«Бакалавр»Схвалено Вченою радою факультету іноземних мов

Протокол № _2__ від __29______ лютого 2012 р.Голова ради

Кушнерик В.І.

^ Чернівці - 2012

На іспиті з англійської мови вступник до вищого навчального закладу повинен:


 • Володіти основними мовленнєвими навичками, здобутими у процесі навчання у школі, та вдало застосовувати їх у запропонованих комунікативних ситуаціях.

 • Розуміти прочитані оригінальні англійські тексти різних жанрів і стилів та викласти їх рідною мовою, враховуючи різноманітні мовні структури, зв’язність, логічність, послідовність, а також лексичний та граматичний матеріал.

 • Уміти письмово перекласти українські речення англійською мовою, дотримуючись орфографічних, лексичних і граматичних норм.

 • Адекватно використовувати лексику та граматику сучасної англійської мови відповідно до заданої комунікативної ситуації та з використанням відповідного стилю.

 • Вміти передавати власну точку зору, ставлення, особисті відчуття та робити висновки англійською мовою.

 • Продукувати чітке, плавне, зв’язне усне мовлення з ефективною логічною структурою, яка допомагає слухачеві помітити й запам’ятати значущі пункти.

 • Застосовувати ідіоматичні вирази та фразові дієслова. Правильно передавати найтонші смислові відтінки, використовуючи зі свідомою правильністю широкий діапазон мовленнєвих зразків.


^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ


Вступне випробування проводиться у письмовій (переклад речень) та усній (співбесіда) формі.


Випробування складається з трьох видів роботи:

 1. Читання, усний переклад українською мовою іноземного тексту.

 2. Співбесіда (монолог та діалог) з запропонованої тематики.

 3. Письмовий переклад п’яти українських речень англійською мовою.Тематика співбесіди


І. Особистісна сфера

 • Повсякденне життя і його проблеми

 • Сім'я. Родинні стосунки.

 • Характер людини.

 • Режим дня.

 • Здоровий спосіб життя.

 • Дружба, любов

 • Стосунки з однолітками, в колективі.

 • Світ захоплень.

 • Дозвілля, відпочинок.

 • Особистісні пріоритети.

 • Плани на майбутнє, вибір професії.

ІІ. Публічна сфера.

 • Навколишнє середовище.

 • Життя в країні, мова якої вивчається.

 • Подорожі, екскурсії.

 • Культура і мистецтво в України та в країні, мова якої вивчається.

 • Спорт в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Література в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Засоби масової інформації.

 • Молодь і сучасний світ.

 • Людина і довкілля.

 • Одяг.

 • Покупки.

 • Харчування.

 • Науково-технічний прогрес, видатні діячі науки.

 • Україна у світовій спільноті.

 • Свята, знаменні дати, події в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Традиції та звичаї в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Видатні діячі історії та культури України та країни, мова якої вивчається.

 • Визначені об’єкти історичної та культурної спадщини України та в країні, мова якої вивчається.

 • Музеї, виставки.

 • Кіно, телебачення.

 • Обов’язки та права людини.

 • Міжнародні організації, міжнародний рух.

ІІІ. Освітня сфера.

 • Освіта, навчання, виховання.

 • Шкільне життя.

 • Улюблені навчальні предмети.

 • Система освіти в Україні та в країні, мова якої вивчається.

 • Іноземні мови у житті людини.


^ ГРАМАТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИМ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ АБІТУРІЄНТ


1. Морфологія

Іменник. Вживання іменників у однині та у множині.

Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.

Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.

Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.

Займенник. Види займенників. Вживання займенників.

Дієслово. Видо-часові форми дієслова в активному та пасивному стані.

Умовні речення (0, І, ІІ, ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції. Герундій. Модальні дієслова. Participle I, Participle II.

Фразові дієслова з: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand.

Структура to be going to do smth.

Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти.

Quantifiers/Intensifiers (quite, a bit, etc)

Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.

Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.

Частка. Особливості вживання to з дієсловами.

Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.

2. Синтаксис

 • Структура різних типів речень.

 • Прості речення.

 • Безособові речення.

 • Складні речення (складносурядні і складнопідрядні).

^ 3. Пряма і непряма мова.

 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.


4. Словотворення

Слова, утворені від відомих коренів за допомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

^ ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів)


Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов (рівень стандарту).

^ ЛІТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ


 1. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови

 2. Голіцинський Ю. Б., Голіцинська Н.А. Граматика. Збірник вправ.

 3. Гужва Т., Кодашвили О., Романовская Ю. Английский язык. Тексты для чтения и аудирования. Упражнения по грамматике. Для абитуриентов, слушателей курсов, студентов.

 4. Alexander L.G. English Grammar Practice for Intermediate Students.

 5. Murphy R. English Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Students.

 6. Longman Dictionary of English Language and Culture.

 7. Webster’s New World Dictionary.

Критерії оцінювання

відповідей на іспиті з англійської мови для абітурієнтів,

що вступають до Чернівецького національного університету

імені Юрія Федьковича у 2012 р.


Відповідь абітурієнта оцінюється предметною комісією з французької мов за 200-бальною шкалою.


^ Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може правильно й змістовно відповісти на запропоноване йому завдання, вільно висвітлює конкретно визначені комунікативні ситуації, вміє дати чітку, логічну і послідовну характеристику певній події, предмету чи явищу, висловлює свою думку, вміє відповісти на запитання, які мають на меті уточнити зміст відповіді, володіє необхідними навичками мовленнєвої компетенції (правильна й чітка вимова, багатий лексичний матеріал, правильні граматичні й синтаксичні конструкції).

При цьому допускає незначні похибки при викладі змісту запропо­но­ва­ного завдання (мінус 4 балів), при логічності викладу матеріалу (мінус 4 балів), при вимові мовних одиниць (мінус 6 балів) та при вживанні граматичних і синтаксичних конструкцій (мінус 10 балів).


^ Відповідь у 150-175 балів оцінюється, коли абітурієнт загалом розуміє та може досить повно розкрити зміст запропонованого завдання, майже вільно орієнтується у запропонованій ситуативній тематиці, дає досить чітку, але не зовсім логічну й послідовну характеристику певній події, предмету чи явищу, намагається висловити свою думку, розуміє основні граматичні правила та вміє пояснити їх застосування на практиці, володіє навичками мовленнєвої компетенції (правильна й чітка вимова, багатий лексичний матеріал, правильні граматичні й синтаксичні конструкції).

При цьому допускає незначні похибки при викладі змісту запропо­но­ва­ного завдання (мінус 4 балів), при логічності викладу матеріалу (мінус 4 балів), при вимові мовних одиниць (мінус 6 балів) та при вживанні граматичних і синтаксичних конструкцій (мінус 10 балів).

^ Відповідь у 124-149 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може сформулювати і пояснити лише деякі елементи запропонованого завдання, з труднощами орієнтується у запропонованій комунікативній ситуації, дає загальну і не досить чітку характеристику окремим елементам певної події, предмета чи явища, розуміє деякі основні граматичні правила, але не завжди вміє пояснити їх застосування на практиці, неповністю володіє навичками мовленнєвої компетенції.

При цьому допускає незначні похибки при викладі змісту запропо­но­ва­ного завдання (мінус 4 балів), при логічності викладу матеріалу (мінус 4 балів), при вимові мовних одиниць (мінус 6 балів) та при вживанні граматичних і синтаксичних конструкцій (мінус 10 балів).


^ Відповідь у 0-123 бали оцінюється, коли вимоги до попереднього пункту не виконані: абітурієнт лише частково відтворює запропонований матеріал, але не встановлює причинно-наслідкові зв’язки, не розуміє основні граматичні правила, не може дати визначення основних мовних явищ, лише частково володіє навичками мовленнєвої компетенції, його знання загалом мають несистемний характер.


Програму затверджено на засіданні предметної комісії кафедри англійської мови факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 2 від 28.02.2012)


Голова предметної комісії Л. М. Грижак

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи