Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Скачати 71.36 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Дата28.07.2012
Розмір71.36 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮРектор ЧНУ імені Юрія Федьковича


___________________ С. В. Мельничук


“_____” ___________________ 2012 р.ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

З ФІЗИКИ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

„бакалавр”


(повна форма навчання)
Схвалено Вченою радою фізичного факультету

Протокол № _5_ від „ 31 січня_ 2012  р.


Голова Вченої ради проф. Гуцул І. В.


Чернівці 2012

Програма співбесіди з фізики

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

повної форми навчання


 1. Механічний рух. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях і переміщення. Відносність руху.

 2. Швидкість. Середня і миттєва швидкості руху тіла. Рівномірний прямолінійний рух. Додавання швидкостей.

 3. Прискорення. Рівноприскорений та рівносповільнений прямолінійні рухи. Основні кінематичні величини, що характеризують ці рухи.

 4. Графіки залежності кінематичних величин від часу в рівномірному, рівноприскореному та рівносповільненому рухах.

 5. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Кінематичні величини, що характеризують цей рух.

 6. Рух тіла, кинутого горизонтально та під кутом до горизонту.

 7. Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Лінійна та кутова швидкості. Прискорення при рівномірному русі тіла по колу (доцентрове прискорення).

 8. Інерціальна система відліку. Перший закон Ньютона. Принцип відносності Галілея.

 9. Маса. Сила. Другий і третій закони Ньютона.

 10. Додавання сил. Центр мас тіла. Момент сили. Умови рівноваги тіла.

 11. Сили пружності. Закон Гука. Сили тертя, коефіцієнт тертя ковзання.

 12. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіл. Невагомість.

 13. Рух тіл під дією сил тяжіння. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

 14. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики (Ю.В.Кондратюк, С.П.Корольов). Значення робіт К.Е.Ціолковського для космонавтики.

 15. Механічна робота. Потужність. Кінетична енергія. Теорема про кінетичну енергію.

 16. Потенціальна енергія. Робота сили тяжіння, сили пружності і сили тертя. Закон збереження енергії в механічних процесах.

 17. Тиск. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини. Принцип дії гідравлічного преса.

 18. Атмосферний тиск. Зміна атмосферного тиску з висотою. Архімедова сила для рідин та газів. Умови плавання тіл.

 19. Дослідне обгрунтування основних положень молекулярно-кінетичної теорії. Маса і розміри молекул. Стала Авогадро. Броунівський рух. Взаємодія атомів і молекул речовин у різних агрегатних станах.

 20. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 21. Температура та її вимірювання. Абсолютна шкала. Швидкість молекул газу. Рівняння стану ідеального газу. Універсальна газова стала.

 22. Ізотермічний, ізобарний та ізохорний процеси. Закони, що описують ці процеси.

 23. Внутрішня енергія тіла і способи її зміни. Кількість теплоти. Згоряння палива. Питома теплота згоряння.

 24. Нагрівання та охолодження речовини. Питома теплоємність. Плавлення та кристалізація. Питома теплота плавлення. Випаровування та конденсація (питома теплота пароутворення). Рівняння теплового балансу.

 25. Робота газу в термодинаміці. Внутрішня енергія ідеального газу. Перший закон термодинаміки (закон збереження енергії в теплових процесах).

 26. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатичний процес.

 27. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна та його максимальне значення. Теплові двигуни і охорона природи.

 28. Випаровування та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння. Залежність температури кипіння рідини від тиску. Вологість повітря. Вимірювання вологості повітря.

 29. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

 30. Кристалічні та аморфні тіла. Види деформації. Закон Гука для деформованих твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл.

 31. Електризація тіл. Закон збереження електричного заряду. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

 32. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Електричне поле точкового заряду. Принцип суперпозиції полів.

 33. Провідники в електричному полі. Електростатичний захист. Діелектрики в електричному полі. Діелектрична проникність.

 34. Робота електростатичного поля при переміщенні заряду. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів. Зв’язок напруженості електростатичного поля з напругою.

 35. Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского конденсатора. Енергія електричного поля.

 36. Електричний струм. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників.

 37. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.

 38. Електронна провідність металів. Надпровідність. Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Закони електролізу.

 39. Електричний струм у газах . самостійний і несамостійний розряди. Поняття про плазму.

 40. Струм у вакуумі. Електронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

 41. Напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність від температури і освітленості. Власна та домішкова провідності напівпровідників.

 42. P-n перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор. Використання їх у техніці.

 43. Магнітна взаємодія струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі. Закон Ампера.

 44. Дія магнітного поля на рухомі заряди. Сила Лоренца. Магнітні властивості речовини. Магнітна проникність, феромагнетизм.

 45. Магнітний потік. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

 46. Явище самоіндукції. Індуктивність контуру. Енергія магнітного поля провідника із струмом.

 47. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Математичний маятник. Період коливань математичного та пружинного маятників.

 48. Перетворення енергії при гармонічних коливання. Вільні і вимушені коливання. Резонанс.

 49. Поширення коливань у пружному середовищі. Поперечні та повздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок довжини хвилі із швидкістю її поширення.

 50. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультра звуки. Акустика. Луна.

 51. Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі. Формула Томсона.

 52. ЕРС-індукції в рухомих провідниках. Генератор змінного струму.

 53. Змінний електричний струм. Резонанс у колах змінного струму.

 54. Трансформатор. Робота трансформатора. Передача електроенергії на великі віддалі.

 55. Електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль.

 56. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Принцип радіозв’зку. Винахід радіо О.С.Поповим.

 57. Прямолінійне поширення світла. Швидкість світла та її вимірювання. Закони відбивання світла. Побудова зображень у плоскому дзеркалі.

 58. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення світла. Повне внутрішнє відбивання. Дисперсія світла.

 59. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень у лінзах.

 60. Когерентність. Інтерференція світла. Умови інтерференційних максимумів та мінімумів. Використання інтерференції у техніці.

 61. Дифракція світла. Дифракційна гратка. Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки.

 62. Принцип відносності Ейнштейна. Швидкість світла у вакуумі, як гранична швидкість передачі сигналу. Основні висновки з постулатів теорії відносності.

 63. Релятивіська динаміка. Зв’язок між масою та енергією.

 64. Фотоефект та його закони. Кванти світла. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Постійна Планка. Застосування фотоефекту в фізиці.

 65. Фотон. Енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Досліди Лебедєва. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 66. Досліди Резерфорда по розсіюванні - частинок. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом.

 67. Неперервний, смугастий і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Лазер.

 68. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв’язку атомних ядер.

 69. Радіоактивність. Альфа і бета частинки, гама- випромінювання. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань. Біологічна дія радіоактивних випромінювань.

 70. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.


КРИТЕРІЇ

оцінювання відповідей вступників

на освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

повної форми навчання


Під час співбесіди абітурієнт одержує три теоретичних питання з фізики згідно програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, готує відповіді на кожне питання на протязі відведеного, згідно правил прийому, часу. Після цього члени предметної комісії слухають відповіді кожного абітурієнта. При одержанні повної ґрунтовної відповіді на кожне з питань абітурієнт рекомендується приймальній комісії до зарахування студентом фізичного факультету.


Затверджено

Вченою радою фізичного факультету, протокол №  5  від   __31 січня__ 2012  р.


Голова Вченої ради

фізичного факультету проф. Гуцул І. В.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи