Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» icon

Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура»
Скачати 105.92 Kb.
НазваПрограма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура»
Дата01.06.2012
Розмір105.92 Kb.
ТипКонкурс


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Юрія Федьковича


Ректор

Чернівецького національного

університету


_________________С.В. Мельничук


«_20___» січня 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 6.060102 «Архітектура» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти


Галузь знань: 0601 – Будівництво і архітектура


Схвалено на засіданні кафедри будівництва і архітектури .

Протокол №5 від 20.01.2012 р.


Зав. кафедрою М.Ш. ФайнерПрограму підготували : І.В. Коротун

Н.О. Хілько


^ ЧЕРНІВЦІ - 2012

ПРОГРАМА вступного випробування творчого - конкурсу для вступу за напрямом 6.060102 «Архітектура» передбачає виявлення здібностей абітурієнтів до засвоєння освітньо-професійної програми рівня “бакалавр”, напрям «Архітектура».

Програма творчого конкурсу передбачає випробування абітурієнта щодо уміння зображувати на аркуші паперу реальні об’єкти (рисунок), відтворювати об’єкти за уявою (композиція) та креслити об’єкти за встановленими правилами (графіка - креслення).


І. Завдання з рисунку передбачає виявлення художніх здібностей абітурієнта, його здатності сприймати та передавати образотворчими засобами об'ємну форму, її реальні пропорції, конструктивну побудову в перспективі, світлотіньову характеристику зображуваних об'єктів з урахуванням особливостей світлоповітряного середовища.

Абітурієнтам за п’ять астрономічних години необхідно виконати з натури реалістичний рисунок постановки, що складається з архітектурних деталей, гіпсових моделей частин тіла, голови людини (маски) геометричних тіл, побутових предметів на тлі драперії.

Рисунок виконується графітними олівцями на білому папері формату A3.


Критерії оцінки завдання з рисунку:


- розмір зображення;

- компоновка зображення на площині паперу;

- розмір зображення;

- передача пропорцій зображуваних об'єктів;

- перспектива зображуваних форм;

- правильність побудови форм та деталей об'єктів;

- об'ємність форми об'єктів, співвідношення світла та тіні, передача тональних співвідношень;

- відображення матеріалу та фактури;

- виявлення просторових співвідношень у розташуванні предметів;

- техніка виконання рисунку;

- цілісність та художня виразність рисунку.

196-200 балів — виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог

188-195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

180-187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи;

^ 180-200 балів — відповідає високому рівню підготовки.

170-179 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але має окремі недоліки непринципового характеру (окрема неточність в побудові форми, відображення світлотіні, тону, передачі матеріалу, фактури, виразність рисунку);

150-169 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить незначні похибки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання (компоновка зображення, окрема неточність в побудові форм, перспективи техніці виконання );

^ 150-179 балів — відповідає середньому рівню підготовки.

140-149 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить недоліки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання (часткові відхилення в композиції зображення, в побудові форм, перспективі, світлотіні, в частковому порушенні цілісності зображення);

124-139 балів — виставляється за роботу, в якій в цілому правильно зображена постановка але зображення містить помилки в компоновці, розмірі зображення, передачі пропорцій предметів, перспективі, побудові форм, співвідношення світла і тіні, тону, об’ємності, матеріалу й фактури, в техніці виконання, порушення цілісності при незавершеності окремих деталей;

^ 124-139 балів — відповідає низькому рівню підготовки.

123 і менше балів — виставляється за роботу, в якій допущено грубі помилки, що принципово спотворюють форму зображуваної постановки: в компоновці, розмірі зображення, передачі пропорцій предметів, перспективі, побудові форм, співвідношення світла і тіні, тону, об’ємності матеріалу й фактури, порушення цілісності при незавершені окремих деталей; робота технічно виконана недосконало, не закінчена. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.


ІІ. Завдання з композиції передбачає виявлення здатності вступника до створення в уяві та відображення на папері композиції із заданих геометричних фігур. Абітурієнт має створити не менше двох варіантів композиції, побудованих у відповідності до завдання щодо поєднання заданих фігур. Зображення виконується у вигляді аксонометричного рисунка та трьох ортогональних проекцій кожної композиції.

Зображення та написи виконуються олівцем від руки (не користуючись креслярськими інструментами: лінійками, рейсшинами, трикутниками, циркулями, тощо).

В аксонометричних рисунках необхідно виявити об'ємність геометричних фігур, користуючись графічними засобами.

Робота виконується графітними олівцями на папері формату A3 протягом трьох астрономічних годин.


Основні критерії оцінки завдання з композиції :


- відповідність композиції заданій умові: накладення, врізування геометричних фігур або інше, умови симетрії, асиметрії тощо;

- відповідність кількості заданих елементів, їх геометричних видів, правильність їх зображень;

- закономірність та виразність композиції в цілому;

- правильність виконання аксонометричних зображень та ортогональних проекцій ;

- якість компоновки креслень, аксонометричного рисунка, пошукових варіантів, написів на аркуші;

- якість лінійної графіки та світлотіньового виявлення об'ємності зображуваних форм;

- досягнення цілісності компоновки зображення на аркуші.

^ 196-200 балів — виставляється за майстерно виконану роботу з дотриманням усіх встановлених вимог виконану в повному обсязі роботу, в якій, розроблена композиція – цілісна, виразна, врівноважена, неординарна, пошукові варіанти альтернативні за формоутворенням, правильно зображено композицію в аксонометрії та у проекціях, композиція аркуша цілісна, графіка якісна, світлотіньове оформлення аксонометрії виразне.

188-195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання;

180-187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві похибки технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи;

^ 180-200 балів — відповідає високому рівню підготовки.

170-179 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має окремі похибки непринципового характеру щодо створеної композиції, незначні неточності у зображеннях, якості графіки, компоновці зображення, написаних.

150-169 балів – виставляється за роботу, яка виконана у повному обсязі, але має ряд незначні недоліки в:

- в пошукових варіантах;

- у зображеннях композицій;

- в розташуванні зображень на аркуші;

- в графіці.

^ 150-179 балів – відповідає середньому рівню підготовки.

140-149 балів – виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам, але містить недоліки, що принципово не впливають на повноту і правильність виконання завдання:

- створена композиція недосконала;

- пошукові варіанти подібні за формоутворенням;

- є неточності у зображенні проекцій аксонометрії;

- недосконала композиція зображень на аркушу;

- недосконалі написи;

- існує незавершеність окремих елементів роботи – ортогональних проекцій, аксонометрії написів світлотіньового оформлення.

124-139 балів – виставляється за роботу, в якій виконана композиція містить ряд помилок: не завершені варіанти рішення, недосконале, неякісне графічне оформлення, спотворення зображуваних форм, порушені умови (накладення, врізування фігур одне на інше), не витримана відповідність щодо кількості заданих елементів, не досягнута закономірність побудови композиції, цілісності композиції, випадкове розташування на аркуші.

^ 124-139 балів – відповідає низькому рівню підготовки.

123 балів і менше – виставляється за роботу, що містить грубі помилки: грубо порушено завдання, роботу не завершено, відсутні варіанти рішення, недосконале, неякісне графічне оформлення, значне спотворення зображуваних форм, порушені умови (накладення, врізування фігур одне на інше), не витримана відповідність щодо кількості заданих елементів, відсутність одного з компонентів завдання, не досягнута закономірність побудови композиції, цілісності композиції, випадкове розташування зображень на аркуші.

^ Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.


ІІІ. Вступне завдання з графіки — креслення передбачає перевірку знань та умінь вступників щодо зображення на папері предметів в ортогональних проекціях і в аксонометрії, нанесення розмірів, виконання текстових написів та графічного оформлення зображень за умов дотримання встановлених правил (стандартів).

Вступникам необхідно за двома заданими ортогональними проекціями предмета побудувати його третю проекцію та аксонометрію, нанести розміри і надписати роботу. Робота виконується графітними олівцями на папері формату A3. Тривалість виконання роботи — три астрономічні години.


Критерії оцінки завдання з графіки — креслення:

— здатність встановити форму предмета за його ортогональними проекціями;

— правильність побудови третьої проекції деталі за двома заданими;

  • правильність побудови аксонометрії;

— правильність нанесення розмірів;

  • дотримання стандартів при виконанні та оформленні графічної та текстової

інформації;

— якість виконання зображень на форматі;

— повнота виконання і оформлення роботи.

Позитивна оцінка може бути виставлена за умови виконання у повному обсязі програми вступного випробування: побудовано З ортогональні зображення деталі, її аксонометричне зображення, нанесені розміри, надписи і робота виконана на необхідному графічному рівні.

Оцінка ^ 192-200 балів виставляється за майстерно виконану роботу з дотриман­ням усіх встановлених вимог;

188-195 балів — виставляється за роботу, яка в цілому відповідає всім вимогам щодо якості і повноти виконання завдання при правильному розв'язанні завдань, повній відповідності креслень стандартам, наявності на кресленнях необхідних розмірів і написів, раціональній компоновці всіх зображень на форматі.

180-187 балів — виставляється за роботу, яка відповідає всім вимогам, але містить несуттєві відхилення технічного характеру при виконанні чи оформленні роботи; за умови дотримання вимог завдання, але при наявності на кресленнях окремих неточностей: при написанні літер і цифр, накресленні окремих ліній, компоновці зображень.

^ 180-200 балів — відповідає високому рівню підготовки.

Оцінка 170-179 балів ставиться при правильному розв'язанні завдань, але допущеному при цьому ряді окремих недоліків в зображенні розмірів і написів — відсутності декількох необхідних розмірів або надмірній кількості розмірів на проекційному кресленні, недоліків в графічному оформленні, а також похибок в елементах зображень, що принципово не впливають на загальну правильність розв'язання задачі.

Оцінка ^ 150-169 балів ставиться у випадку правильного розв'язання запропонованих завдань і допущених при цьому малоістотних проекційних конструктивних недоліків: незначні розбіжності у відповідних розмірах ортогональних і аксонометричних зображень, або в різних ортогональних зображеннях, або неякісному графічному виконанні роботи, компоновці зображень, незакінченості графічного виконання елементів завдання.

^ 150-179 балів — відповідає середньому рівню підготовки.

140-149 балів ставиться при наявності у роботі окремих помилок, що не впливають на правильність розв'язання завдання в цілому, але містить недоліки: неповна проекційна відповідність між 3-ма зображеннями;

  • допущені помилки при побудові аксонометрії, пов'язані з порушенням пропорційності розмірів зображеної деталі;

  • незакінченість оформлення роботи.

140-149 балів оцінюється правильно, в основному, виконана робота, в якій допущені проекційні або графічні помилки:

  • неповна відповідність 3-го зображення двом заданим (вказана невідповідність стосується окремих ділянок зображеної деталі, але не в цілому);

  • при побудові перерізу його окремі ділянки не відповідають вихідним даним;

  • при побудові аксонометрії порушені вимоги стандартів (коефіцієнти спотворення вздовж осей, положення і розміри осей еліпсів, що зображають кола і т.п.), суттєва незакінченість оформлення роботи.

^ 124-139 балів — відповідає низькому рівню підготовки.

Оцінки в 123 і менше балів виставляються при наявності грубих помилок, що призводять до принципової невідповідності побудованих зображень вихідним даним або невиконанні обсягу завдання, низької графічної якості, недотримання стандартів, відсутності розмірів, випадкової компоновки зображень на аркуші. Зазначений рівень є недостатнім. При цьому абітурієнт не допускається до подальшої участі в конкурсі.

При виконанні завдань абітурієнтам не дозволяється користуватись навчальною, методичною, нормативно-довідковою літературою.


Завідувач

кафедри будівництва та архітектури М.Ш.Файнер


Схожі:

Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма вступного випробування творчого конкурсу для вступу за напрямом 060102 «Архітектура» передбачає виявлення здібностей абітурієнтів...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПрограма Творчого конкурсу для вступу за напрямом 020207 Дизайн
Мета вступного випробування – перевірка рівня володіння абітурієнтом певним рівнем знань в галузі образотворчого мистецтва, ступеня...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПоложення про проведення вступного випробування у формі творчого конкурсу (ліплення) для вступу у 2013 році на навчання до двнз "івано-франківський національний медичний університет" за спеціальністю 12010106 стоматологія ортопедична
З метою виявлення рівня підготовленості і мануальних здібностей вступників на спеціальність стоматологія ортопедична проводиться...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПоложення про проведення вступного випробування у формі творчого конкурсу (ліплення) для вступу у 2013 році на навчання до двнз "івано-франківський національний медичний університет" за спеціальністю 12010106 стоматологія ортопедична
З метою виявлення рівня підготовленості і мануальних здібностей вступників на спеціальність стоматологія ортопедична проводиться...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПрограма вступного випробування (творчого конкурсу) на напрям підготовки «Журналістика»
Рекомендовано на засіданні кафедри видавничої справи та редагування і журналістики Східноєвропейського національного університету...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Рама вступного випробування творчого конкурсу для вступу за напрямом 020205 «Образотворче мистецтво» передбачає виявлення здібностей...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма вступного випробування — творчого конкурсу для вступу на напрям 060102 «Архітектура» iconПрограма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва для спеціальності 020205 Образотворче мистецтво
Вступне фахове випробування з дисципліни «Образотворче мистецтво» для вступників на базі загальноосвітньої школи буде проводитися...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи