Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 94.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата21.06.2012
Розмір94.01 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор Чернівецького національного

університету імені Юрія Федьковича

________________ С. В. Мельничук

«___» __________________2012 р.


Програма

вступного іспиту на скорочену форму навчання

факультету біології, екології та біотехнології

із „Землевпорядного проектування”,

Земельного кадастру” та „Земельного права”

для вступників на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

напряму 0709 – Геодезія, картографія та землевпорядкування


Схвалено

Вченою радою факультету біології,

екології та біотехнології

протокол № 2 від 21 лютого 2012 р.


Голова Вченої ради

____________ професор Марченко М.М.


Чернівці

2012

Землевпорядне проектування

Землевпорядне проектування як галузь науки, його предмет і методи.

Принципи розміщення елементів впорядкування території багато-річних плодових насаджень (кварталів, доріг, підсобних центрів, захисних лісосмуг, водних джерел).

Принципи землевпорядного проектування.

Пальметні, спурові сади, їх переваги і особливості впорядкування території.

Завдання і зміст землеустрою згідно Земельного кодексу України.

Організація території виноградників і ягідників.

Впорядкування території сінокосів. Поняття сінокосозміни, схема сінокосозміни.

Поняття пасовищезміни, схема пасовищезміни. Заходи з поліпшення природних кормових угідь.

Роль землевпорядкування в регулюванні земельних відносин.

Принципи формування випасних груп худоби. Впорядкування території пасовищ (розміщення елементів впорядкування території гуртових ділянок, загонів чергового випасання, скотопрогонів, водних джерел, літніх таборів).

Розміри селянських (фермерських) господарств. Зміст проекту організації території селянського (фермерського) господарства.

Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

Міжгосподарське землепорядкування: завдання, зміст, особливості на сучасному етапі.

Розміщення садиби селянського (фермерського) господарства та елементів інженерної інфраструктури.

Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Порядок і послідовність проведення міжгосподарського землевпорядкування.

Організація сівозмін. Впорядкування території сівозмін та кормових угідь на території селянського (фермерського) господарства.

Зміст (складові частини) проекту утворення землеволодінь (землекористувань) сільськогосподарських підприємств.

Соціально-економічна ефективність внутрігосподарського землевпо-рядкування.

Зміст (складові частини) проекту відводу земель для несільськогосподарських потреб.

Поняття про екологічну ефективність внутрігосподарського землевпорядкування.

Проект роздержавлення і приватизації земель. Його складові частини.

Здійснення проекту внутрігосподарського землевпорядкування. Складання плану здійснення проекту.

Внутрігосподарське землевпорядкування: поняття, завдання, зміст, особливості на сучасному етапі.

Поняття про землевпорядний процес. Етапи землевпорядного процесу. Елементи робіт за етапами.

Підготовчі роботи при внутрігосподарському землевпорядкувані: завдання, види, зміст.

Оформлення, розгляд і затвердження проекту внутрігосподарського землевпорядкування.

Завдання на проектування до проекту внутрігосподарського землевпорядкування, його зміст і затвердження.

Угіддя, їх класифікація. Структура угідь у різних зонах країни та виробничих типах сільськогосподарських підприємств.

Поняття організації угідь, її завдання і зміст. Основні вимоги, які ставляться до організації угідь (технічні, економічні, природоохоронні).

Порядок виділення земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв).

Поняття сівозміни. Типи і види сівозмін. Проектування системи сівозмін в господарстві.

Розвиток особистих підсобних господарств громадян та селянських (фермерських) господарств при реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств.

Поняття впорядкування території сівозмін, елементи та взаємозв’язок між ними. Основні вимоги до впорядкування території сівозмін.

Види і форми ерозії ґрунтів. Фактори, що спричиняють її. Рівні проектування комплексу протиерозійних заходів, їх зміст.

Поняття про поле і робочу ділянку. Основні вимоги до проектування.

Суть та завдання робочого проектування. Основний зміст робочих проектів, види та їх класифікація.

Організація польових сівозмін, фактори, які впливають на їх кількість і види.

Поняття рекультивації, її завдання, етапи. Об’єкти рекультивації. Робочий проект рекультивації.

Спеціальні сівозміни, вимоги до їх організації, методика обґрунтування їх розміру.

Робочі проекти створення культурних пасовищ, послідовність розробки.

Кормові сівозміни, вимоги до їх організації, методика обґрунтування їх розміру.

Робочий проект створення протиерозійних лісонасаджень.

Внутрігосподарські дороги, їх види і вимоги до розміщення.

Принципи розміщення полезахисних лісосмуг, обґрунтування їх розміщення при впорядкуванні території сівозмін.

Порядок розміщення польових доріг, польових станів, джерел водопостачання, обґрунтування їх розміщення при впорядкуванні території сівозмін.

Вимоги, які ставляться до ділянок, вибраних під багаторічні плодові насадження. Розміщення порід і сортів плодових насаджень.

Землевпорядкування, його суть і правовий режим.


Земельний кадастр

Земля, як природний ресурс, об’єкт соціально-економічних зв’язків та головний засіб виробництва в сільському господарстві.

Поняття раціонального використання земель, принципи.

Економічна оцінка земель, її види. Основні економічні показники, шкала економічної оцінки земель.

Внутрігосподарська оцінка земель. Технологічні властивості земель, які враховуються при господарській оцінці.

Грошова оцінка земель, методика проведення, розрахунок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Поняття трансформації угідь, її види. Еколого-економічне обгрунтування трансформації.

Структура органів Державного комітету України по земельних ресурсах, завдання землевпорядної служби на сучасному етапі.

Категорії державного земельного фонду. Місце земельного фонду України у світових земельних ресурсах.

Державний земельний кадастр, його призначення і завдання. Ведення Державного земельного кадастру.

Текстові і планово-картографічні матеріали, які використовуються при земельному кадастрі.

Економічне обгрунтування системи сівозмін. Методика визначення валового виходу продукції рослинництва.

Завдання державного контролю за використанням і охороною земель, його призначення.

Державна реєстрація землеволодінь, землекористувань. Кадастрова нумерація земельних ділянок.

Документи, що посвідчують право власності і право користування землею, їх зміст. Роль сертифікатів на право на земельну частку (пай).

Облік кількості земель, види і порядок його проведення в сільській (селищній, міській) раді.

Облік якості земель, його завдання і порядок проведення в сільській (селищній, міській) раді.

Оцінка форми полів, визначення непродуктивних затрат на холості повороти і заїзди машинно-тракторних агрегатів.

Основні завдання, принципи і структура системи моніторингу земель.

Бонітування ґрунтів, районування території, діагностичні ознаки ґрунтів, способи визначення показників, шкала бонітування.

Моніторинг земель, що зазнають ерозії. Оцінка небезпеки ерозії.

Характеристика угідь за категоріями придатності, класами земель, механічним складом та іншими ознаками, що впливають на родючість.

Поняття охорони земель, її завдання і зміст.

Зміст земельного звіту, методика складання табличних матеріалів, пояснювальна записка.


Земельне право

Земельні правовідносини, їх класифікація та регулювання.

Поняття земельного права, методи та принципи земельного права.

Поняття і класифікація джерел земельного права.

Право власності на землю, зміст. Об’єкти та суб’єкти права власності на землю.

Права та обов’язки власників землі та землекористувачів.

Розподіл та перерозподіл земель.

Порядок вирішення земельних спорів.

Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

Правовий режим земель житлової та громадської забудови.

Правовий режим земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Правовий режим земель лісового фонду.

Правовий режим земель водного фонду.

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

Правовий режим земель оздоровчого призначення.

Правовий режим земель рекреаційного призначення.

Правовий режим земель історико-культурного призначення.

Поняття охорони земель, її завдання і зміст.

Зміст земельного звіту, методика складання табличних матеріалів, пояснювальна записка.

Права і обов’язки державних інспекторів за використанням і охороною земель, їх функції.

Оформлення документації при виявленні адміністративних правопорушень земельного законодавства.

Процесуальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення земельного законодавства.


Критерії

оцінки знань абітурієнтів, що вступають

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в 2012 році

(скорочена форма)


напрями підготовки:

  • біологія

  • геодезія, картографія та землеустрій

  • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

  • біотехнологія

  • агрономія


Оцінювання відповідей проводиться за 200-бальною шкалою:

Бали

Критерії оцінки знань

101-110

Абітурієнт не володіє спеціальною термінологією, не розкриває суті питання.

111-120

Абітурієнт за допомогою екзаменатора наводить елементарні приклади, допускає грубі помилки, теоретичних знань недостатньо.

121-128

Абітурієнт не в повній мірі володіє мінімальним рівнем знань з фахової дисципліни

129-134

Абітурієнт за допомогою екзаменатора дає визначення окремих понять, самостійно, але неповно характеризує окремі об'єкти та процеси, проте не може навести прикладів.

135-152

Абітурієнт самостійно дає визначення окремих понять фахової дисципліни, за допомогою екзаменатора відтворює матеріал, володіє окремими питаннями фахової дисципліни.

153-162

Абітурієнт самостійно, але неповно відтворює матеріал, наводить прості приклади. В цілому, володіє мінімальним рівнем знань.

163-172

Абітурієнт самостійно відтворює матеріал, за допомогою екзаменатора може дати порівняльну характеристику явищам і процесам.

173-182

Абітурієнт самостійно відповідає на поставлені запитання, дає порівняльну характеристику явищам і процесам, однак припускається окремих помилок і неточностей, які не впливають на загальний зміст відповіді.

183-188

Абітурієнт вільно відповідає на поставленні запитання, добре знає фаховий матеріал, відповідає логічно та послідовно, може навести конкретні приклади, але не може встановити причинно-наслідкові зв'язки.

189-196

Абітурієнт вільно відповідає на запитання, самостійно аналізує і розкриває суть явищ, процесів; узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; відповідь логічна, обгрунтована з наведенням конкретних прикладів.

197-200

Абітурієнт вміє логічно і грамотно викладати матеріал з використанням спеціальної термінології, наведенням конкретних прикладів; вміє користуватися схемами, які дозволяють повніше розкрити питання. Логічно, усвідомлено відтворює матеріал; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв'язки.Декан факультету біології,

екології та біотехнології проф. Марченко М.М.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи