Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 90.14 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Дата01.06.2012
Розмір90.14 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2012 р.


Програма

вступного фахового випробовування

для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень

«БАКАЛАВР»

(на базі ОКР «молодший спеціаліст»)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

напрям підготовки – 6.010102 «Початкова освіта»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 6

від «19» січня 2012 р.

Голова ради _____________ І.М.Зварич


Чернівці – 2012


Програма

вступних фахових випробувань

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«бакалавр»

(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

Напряму 6.010102 «Початкова освіта»


І. ПЕДАГОГІКА

^

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ


Предмет і завдання педагогіки. Теорія виховання і освіти у працях зарубіжних педагогів XVII – XIX ст. Закон України “Про освіту” про принципи побудови системи освіти, їх реалізація в сучасній школі. Внесок сучасних педагогів-новаторів шкіл України у розвиток педагогіки як науки та їх роль у підвищенні педагогічної майстерності вчителя. Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ ст./. Педагогічна майстерність та її складові. Гуманістична спрямованість вчення В.Сухомлинського.

Розвиток і формування особистості. Професійний обов’язок та соціальні функції вчительства. Педагоги-класики про завдання вчителя. Професіограма вчителя початкових класів.

Мета та ідеал виховання.
^

Загальна характеристика логіки і методів науково-педагогічного дослідження

тЕОРІЯ ВИХОВАННЯ


Суть процесу виховання. Теорія виховання і освіти у працях зарубіжних педагогів XVII – XIX ст. Концепція національного виховання про сутність, мету та принципи національного виховання.

Основні закономірності і принципи виховання.

Характеристика основних напрямів змісту виховання. Суть, завдання, шляхи естетичного виховання учнів на уроках та у позаурочний час. Єдність сім’ї і школи в естетичному вихованні школярів. Система трудового виховання учнів початкових класів. Українська народна педагогіка про трудове виховання дітей молодшого шкільного віку. Професійна організація молодшої школи. Загальнолюдські цінності, духовність школяра. Майстерність вчителя початкових класів у вихованні почуття відповідальності, працелюбності. Зміст та завдання екологічного навчання та виховання молодших школярів. Державна національна програма “Освіта” про екологічне виховання. Основні шляхи формування морально-етичних норм поведінки молодших школярів. Інтегративний принцип виховання у реалізації завдань морально-етичного виховання.
^

Загальні методи виховання.

Організаційні форми виховної роботи.


Вибрані проблеми теорії виховання. Вплив педагогічного рівня батьків на стан виховання дітей в сім’ї. Відображення проблем сімейного виховання в працях А.Макаренка, В.Сухомлинського. Етнопедагогіка про родинне виховання. Історія та сучасні типи сімей. Функції та завдання сімей, визначені концепцією національного виховання. Форми роботи з сім’єю.

дИДАКТИКА


Процес навчання, його структура, методологія. Основні категорії дидактики та їх роль у структурі процесу навчання. Завдання дидактики на сучасному етапі в умовах становлення національної школи

Зміст освіти в національній школі. Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ ст./. Відродження шкіл нового типу та особливості їх діяльності. Педагогічні ідеї Х.Алчевської. Середня загальноосвітня школа – основна ланка системи освіти. Основні державні документи про школу. Боротьба С.Русової за національну освіту та школу рідною мовою. Освітня діяльність та педагогічні ідеї українських педагогів кінця ХІХ століття.

Закономірності і принципи навчання. Традиційні та нетрадиційні принципи навчання. Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів 1-3 класів. Учіння і викладання.

Методи і засоби навчання. Методи навчання. Їх класифікація та характеристика групи методів за вибором. Фактори, які впливають на вибір учителем методів навчання. Індивідуалізація навчання. Основні прийоми та специфічні особливості індивідуального підходу.

Форми організації навчання. Історичний аспект розвитку основних форм організації навчання. Братські школи в Україні і Білорусії XVI – XVII ст. Типологія та структура уроку. Порівняльна характеристика структури традиційного і нестандартного уроку. Погляди і розуміння Песталоцці, Гербартом і Дістервергом поняття “виховуюче навчання”. Дайте оцінку цьому принципу. Класики педагогіки про вимоги до уроку як основної форми навчальної діяльності. Історичний аналіз форм організації процесу навчання.

Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Основні функції та завдання перевірки й оцінки знань, умінь і навичок учнів. Критерії та норми оцінювання знань. Умінь і навичок молодших школярів

Вибрані проблеми дидактики. Мета, завдання та зміст диференційованого навчання. Функції та етапи оволодіння знаннями. Майстерність учителя в організації процесу оволодіння учнями знань. Класики вітчизняної й сучасної педагогіки про наступність і послідовність у формуванні системи знань, умінь і навичок в учнів 1-3 класів.

ШКОЛОЗНАВСТВО


Наукові основи внутрішкільного управління. Закон України “Про освіту” про завдання, зміст та принципи управління освітою та шк. олою. Внутрішкільне керівництво та контроль. Функції конференції, педради та методоб’єднання.
^

Методична робота в школі.


Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Втілення досягнень педагогічної науки в шкільну практику.


ІІ.ПСИХОЛОГІЯ

Предмет психології

Предмет психології, її завдання на сучасному етапі. Поняття про психіку. Психічні явища: процеси, стани, властивості. Мозок і психіка. Виникнення та розвиток психіки в процесі еволюції. Свідомість як найвища форма психіки людини. Психологічна служба. Галузі психології. Значення психологічних знань для педагогічної діяльності. Методи психологічного дослідження: спостереження, бесіда, анкета, експеримент, вимоги до їх організації і проведення. Поняття про діяльність. Роль діяльності в розвитку психіки. Оволодіння діяльністю. Поняття про знання, вміння, навички та звички, їх формування та взаємодія. Види діяльності (гра, навчання, праця), їх взаємозв'язок та вплив на психічний розвиток дитини. Творча діяльність.
^

Пізнавальні психічні процеси


Поняття про відчуття. Роль відчуттів у діяльності людини. Їх розвиток і виховання у дітей. Аналізатори як органи відчуттів. Види та властивості відчуттів. Відчуття і пізнавальна діяльність. Відчуття і професія. Поняття про сприймання. Взаємодія аналізаторів у процесі спостереження. Роль спостереження у навчальній діяльності дитини. Поняття про увагу. Роль уваги у діяльності дітей та в професійній діяльності дорослих. Види уваги та їх психологічна характеристика. Властивості уваги. Організація уваги вчителем на уроці. Визначення та роль пам'яті у житті людини, в навчанні дитини. Процеси пам'яті та їх взаємозв'язок. Теорії пам’яті. Види пам'яті, їх характеристика. Розвиток та виховання пам'яті у дітей. Умови продуктивного запам'ятовування навчального матеріалу учнями. Індивідуальні особливості пам’яті. Організація різних видів пам'яті на уроках. Поняття про мислення. Зв'язок мислення з іншими пізнавальними процесами. Мислення і мовлення. Види мислення, їх характеристика та взаємозв’язок. Операції мислення. Індивідуальні особливості людського мислення. Поняття про уяву та її значення в діяльності людини. Уява і навчання. Уява і діяльність. Прийоми створення образів уяви. Види уяви. Уява і творча діяльність ученого, учителя.
^

Поняття про особистість. Основні властивості особистості


Поняття про емоції. Основні види емоційних проявів. Формування та розвиток вищих почуттів у дитини. Почуття і особистість. Поняття про волю. Розвиток та виховання вольових рис характеру дитини в сім'ї та школі. Педагогічні здібності вчителя, їх розвиток і формування. Здібності та завдатки. Умови формування та розвитку здібностей у дітей. Здібності і діяльність особистості. Види та рівні розвитку здібностей. Здібності і особистість. Самовиховання характеру. Проблеми перевиховання. Поняття про особистість, індивіда, індивідуальність. Психологічна структура особистості. Біологічне і соціальне в структурі особистості. Характеристика особливостей особистості (активність, єдність психіки, стійкість, динамічність, соціальна роль, життєва позиція). Характеристика спрямованості особистості. Суспільно-історична природа особистості. Формування і розвиток особистості. Рушійні сили психічного розвитку. Поняття про потреби. Види потреб. Джерела індивідуальності, індивідуальні відмінності свідомості. Взаємозв’язок потреб та інтересів з мотивами поведінки особистості.

^ Поняття про спілкування. Групи і колективи

Спілкування як обмін інформацією. засоби і функції спілкування. вербальна та невербальна комунікація. спілкування як міжособистісна взаємодія людей. поняття "психологічний бар'єр" у спілкуванні. причини виникнення "психологічних бар'єрів" в роботі вчителя. "соціальний контроль" і "соціальні норми", "соціальна роль" та "соціальне очікування". мова та її механізми. види мовлення, їх психологічна характеристика та роль у навчально-виховному процесі. педагогічний такт і педагогічна культура вчителя. лідерство як психологічний феномен, типи лідерів. поняття про групи і колективи. класифікація груп, їх роль у житті дітей різного шкільного віку. структура міжособистісних відносин в групі.

^ Закономірності психічного розвитку дитини

та характеристики вікових періодів

Поняття про психічний розвиток та його характеристика. фактори, що впливають на розвиток особистості: поняття про вік, вікові та індивідуальні особливості особистості. критерії вікової періодизації. провідна діяльність та її роль у розвитку дитини. загальна характеристика психічного розвитку немовлят та малюків. розвиток дитини раннього дитячого віку. психологічна характеристика дошкільника. гра як провідна діяльність в дошкільному віці . особливості психічного розвитку дошкільників. готовність дошкільника до навчання в школі.. психологія молодшого школяра. зміна соціальної ситуації в зв'язку з переходом до школи. розвиток пізнавальних процесів в дітей б-річного віку. психологічні новоутворення молодшого школяра. особливості організації навчального процесу з дітьми б-річного віку. психологічні особливості підліткового віку. анатомо-фізіологічна перебудова організму та соціальна ситуація розвитку підлітка. взаємини підлітка з дорослими та ровесниками.. формування особистості підлітка.. загальна характеристика юнацького віку. провідна діяльність та новоутворення віку. пізнавальні процеси та розумовий розвиток.. формування особистості в період ранньої юності. взаємини з дорослими та однолітками в ранній юності..


^ Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті

з педагогіки та психології для абітурієнтів, які здобули базову освіту

за ОКР «молодший спеціаліст», що відповідає напряму підготовки «Початкова освіта» ОКР «бакалавр»


1

2

3

Питання з педагогіки

Питання з психології

^ Педагогічна задача

40 балів

40 балів

20 балів


Питання з педагогіки та психології:

174-200 балів виставляється за повну, ґрунтовну, аргументовану відповідь, глибокі знання змісту предмета: уміння розкрити і науково обґрунтувати теоретичні положення, уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне; висловлювати власні судження і особисте ставлення до проблеми, відповідь відзначається системністю, послідовністю, логічністю викладу думок і творчим вирішенням педагогічних ситуацій, якісно сформовані практичні навички, програмовий матеріал пов’язує із профілем вищого навчального закладу.

149-173 бали виставляється за повну, аргументовану відповідь, абітурієнт досконало володіє практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але допускає незначні неточності у розкритті змісту і логіці викладу навчального матеріалу.

124-148 балів виставляється за повну, аргументовану відповідь на два питання, а решта – відповіді поверхневі; абітурієнт плутає поняття, невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; відсутня здатність аналізувати; не вміє встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

1-123 бали виставляється за неповну, не аргументовану відповідь на одне-два питання, а решта – відповіді відсутні, абітурієнт не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів, визначень; відсутня здатність аналізувати; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.


В.о. завідувача кафедри педагогіки

та методики початкової освіти проф. Іванчук М.Г.

Схожі:

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та твір великої...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Для випускників музичних шкіл – виконання 1 інструментального твору І завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка як наука про виховання. Виховання як суспільно-педагогічне явище, його історичний, соціальний, загальнолюдський, національний...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни одеський національний економічний університет
Програма фахового вступного випробовування за напрямком підготовки 030510 "Товарознавство І торговельне підприємництво" на освітньо-кваліфікаційний...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для осіб, що вступають на навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за скороченим...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи