Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 103.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата04.06.2012
Розмір103.71 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


Затверджую

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

________________ С. В. Мельничук

«___» _________________2012 р.


ПРОГРАМА

комплексного іспиту з екології

для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями

7.04010601 - спеціаліст, 8.04010601 - магістр

спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища”


Схвалено

Вченою радою факультету біології, екології та біотехнології

протокол № 2 від 21 лютого 2012 р.


Голова Вченої ради

____________професор Марченко М.М.


Чернівці

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Знати: предмет, завдання, об’єкт екології, міжпредметні зв’язки екології з іншими науками про довкілля; історію розвитку екологічної науки до наших днів, зміну об’єктів та предметів дослідження науки на історичному етапі; основні екологічні поняття і терміни: біосфера, біом, основні види біомів, біомаса, біотехнологія, біосинтез, екосистема, гомеостаз, біотоп, біоценоз, вид, популяція, природне середовище, екологічні фактори, екологічна валентність, зои оптимуму, зона песимуму, стенобіонти, еврибіонти, лімітуючі фактори, ланцюги живлення (трофічна сітка), біопродуктивність (первинна, вторинна), біомаса, агроценоз, біологічний малий і геологічний великий кругообіг; основні закони біогеохімічного кругообігу В.І. Вернадського; екологічні піраміди: біомаси, енергії, чисел, біогеохімічні цикли; сукцесія, склад екосистеми, процес розкладу екосистеми, явища коменсалізму, мутуалізму, нейтралізму, ентропія екосистем, ентропія екологічна, фактори, що впливають на життя екосистеми, стабільність екосистеми, життя екосистеми, стійкість екосистеми.

Закон оптимуму; закон біогенної міграції атомів, закон 10-ти %, закон константності (Вренадського), закон зворотності (Далло), закон 1-го %, закон толерантності (Шелфорда), яким чином ці закони виражені в чотирьох законах Баррі Коммнонера, закони Кіраса.

Основні принципи забруднення довкілля, та виділені їх основі основні групи забруднення середовища, основні поняття: ГДК, максимально разові, середньодобові, ГДВ, ГДД, ГДС, ГДР, СЗЗ, ЗТЕН, ЕВ; в яких одиницях проводиться вимірюваня в різних середовищах довкілля; еволюція складу та еволюція стану атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери до сьогоднішнього дня; явища, викликані забрудненням атмосфери: парниковий ефект, його фізичний зміст, озонова дира, її властивості, сполуки, що являються генераторами її утворення; види й умови утворення смогів, кислотні та лужні дощі, основні заходи боротьби з забрудненням атмосфери; основні види забруднення вод, очищення стічних вод, а також загалом, методи очищення в різних природних середовищах: механічні, фізико-механічні, хімічні, біологічні, їх суть, основні забруднювачі від роботи промисловості, сільського господарства, транспорту, військової сфери; еволюція біосфери, еволюція людини, поняття “ноосфера”, поняття “екологічний моніторинг”, “природокористування” (раціональне і нераціональне); основні складові сучасної економіки природокористування; правові основи природокористування: екологічна експертиза, її етапи; ОВОС, його види, етапи, учасники; міжнародні екологічні організації і угоди, громадські екологічні організації та рухи.

Наукові основи народногосподарських проблем (раціонального використання природних ресурсів України, захист довкілля від забруднення, збереження еталонів природи); позитивні етноекологічні особливості господарювання, основні поняття сталого розвитку; про відповідальність за стан довкілля; основи природоохоронного законодавства; методи оцінювання стану навколишнього середовища; основи оцінювання та збереження природи рідного краю та власного здоров’я.


Вміти: виділяти в природному середовищі біом, екосистему, біотоп, біоценоз, сукцесію, екотон, виявляти в природі явища коменсалізму, мутуалізму, нейтралізму, пояснити на будь-якому можливому прикладі вплив лімітуючих факторів на види рослинного та тваринного світу; пояснити роль і значення головних елементів і сполук, що знаходяться в атмосфері, гідросфері, літосфері та біосфері в кругообігу енергії і біологічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, кисню, сірки, фосфору); пояснити розподіл енергії, 1-ий та 2-ий закони термодинаміки в житті та роботі екосистеми, вміти обчислювати ентропію в екосистемах, давати характеристики головним типам біомів, показати їх місцезнаходження на карті, виділяти в межах типів біомів підтипи; вміти пояснити вплив того чи іншого фактора на життя екосистеми.

Пояснити в природному середовищі, в житті та роботі екосистеми дієвість законів екології.

Виділяти основні етапи формування взаємовідносин людини й довкілля та їх особливості; визначити групу забруднювачів довкілля; виділяти раціональне і нераціональне природокористування для регіонів світу і пояснити екологічний вплив АЕС, ТЕС, ГЕС; за наявністю окремих полютантів в природному середовищі визначити, яка галузь народного господарства служить джерелом забруднення; давати екологічну оцінку роботі окремих галузей промисловості, сільського господарства, транспорту (в тому числі водного та повітряного), військовій діяльності; характеризувати техногенні катастрофи, наслідком яких є глобальне погіршення екосистем планети.

Показати і відобразити регіони України з найчистішим і найзабрудненішим атмосферним повітрям, водними об’єктами, антропогенно-зміненими ґрунтами; охарактеризувати заповідники, заказники, національні парки України, їх місце і значення на карті України, основні види рослинного, тваринного світу, що охороняються природно-заповідними об’єктами України; оцінити стан навколишнього середовища, регулювати власні споживання та спосіб життя, брати участь у практичних природоохоронних діях.

Загальна екологія


Аутекологія. Предмет та основні поняття загальної екології. Основоположні принципи екологічної науки. Основні закони екології (мінімуму Лібіха, толерантності Шелфорда, взаємодії факторів Мітчерліха-Баулє, компенсації факторів Рюбеля, незамінності фундаментальних факторів, відносності адаптації, неоднозначної дії факторів на різні функції організму, біогенної міграції атомів В.І. Вернадського, єдності «організм-середовище»). Біогеографічні правила. Поняття „екологічний фактор”. Сучасна класифікація екологічних факторів. Значення тепла для живих організмів. Екологічні групи організмів за відношенням до температурного фактора. Механізми адаптації організмів до низьких температур. Значення води для живих організмів. Вміст води в тілах різних живих організмів. Розподіл опадів за біомними екосистемами. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до вологості. Механізми адаптації організмів до посушливих умов. Значення світла для живих організмів. Класифікація рослин за відношенням до фотоперіоду. Показники оцінки світлових характеристик (інтенсивність світла, кількість світла, освітленість) та прилади для їх вимірювання. Екологічні групи рослин та тварин за відношенням до освітленості. Солоність як важливий екологічний фактор водного середовища. Адаптація організмів до життя у водному середовищі.

Демекологія. Критерії класифікації популяцій та їх різновидності за цими критеріями. Просторова структура популяцій та методика її визначення. Вікова структура популяцій рослин. Вікові піраміди та їх типи. Криві зміни чисельності популяцій. Криві та таблиці виживання.

Синекологія. Просторова та конкурентна структура угруповань. Трофічна структура угруповань. Різновидності екологічних ніш. Закон Гаузе. Типи взаємодії між організмами. Гомо- та гетеротипові коакції. Протокооперація. Мутуалізм. Коменсалізм. Алелопатія. Паразитизм. Груповий ефект. Масовий ефект. Поняття про життєву форму. Класифікація життєвих форм рослин за системою Раункієра. Класифікація життєвих форм тварин за синтетичною системою Формозова-Кашкарова. Оцінка видового та таксономічного різноманіття угруповань. Використання індексів різноманіття в екологічній практиці.

Екосистемологія. Поняття ”сукцесія”. Основні типи сукцесій. Теорія моно- та поліклімаксу. Оцінка видового та таксономічного різноманіття угруповань.

^

Експериментальна екологія


Сучасні моделі адаптаційного синдрому. Застосування штучних екосистем (мікрокосмів) в екології та їх значення. Їх будова та напрямки дослідження за допомогою них. Приклади застосування генетичнотрансформованих організмів для очистки довкілля від забруднювачів. Значення методу культури in vitro для вирішення екологічних проблем.


^ Нормування антропогенного навантаження

Принципи екологічного, санітарно-епідеміологічного та науково-технологічного нормування якості середовища. Характеристика глобальних наслідків антропогенного впливу на довкілля. Типи комбінованої дії шкідливих речовин, приклади. Доцільність використання різних методів очищення стічних вод. Розробка нормативів ГДВ, ТПВ для стаціонарних джерел забруднення. Характеристика показників та нормативів якості води. Зони санітарної охорони навколо підприємств. Стан ґрунто­вого покриву. Причини втрат ґрунтів. Особливості нормування шкідливих речовин у ґрунтах. Етапи регламен­тування надходження хімічних сполук у ґрунт.


^ Карантинні організми та захворювання

Значення фумігації у боротьбі з небезпечними організмами. Фуміганти та методи знезараження підкарантинних матеріалів. Функціонування та значення прикордонних пунктів карантину рослин в роботі Державної служби з карантину рослин України. Перелік карантинних служб по Чернівецькій області. Документи, якими супроводжується рослинна продукція для ввезення в Україну. Поняття “фітосанітарний сертифікат”. Еколого-правові підстави для отримання вантажу його власником. Порядок виділення середніх проб при аналізі зернових підкарантинних матеріалів. Характеристика карантину рослин та карантину тварин. Особливості карантину тварин. Роль хребетних тварин Чернівецької області у виникненні і розповсюдженні інфекційних та інвазійних захворювань тварин на території області. Роль безхребетних тварин Чернівецької області у виникненні і розповсюдженні інфекційних та інвазійних захворювань тварин на території області. Характеристика гірчака рожевого як карантинного бур’яна: систематичне положення, географічне розповсюдження, морфологічні особливості, шкодочинність, особливості біології та розповсюдження, фітосанітарні заходи. Характеристика американського білого метелика як карантинного шкідника: систематичне положення, географічне розповсюдження, морфологічні особливості, шкодочинність, особливості біології та розповсюдження, фітосанітарні заходи. Сказ як небезпечне захворювання: збудник, шляхи передачі, особливості перебігу, симптоми захворювання, протиепізоотичні заходи.

^

Факторна екологія


Фізіологічні процеси, які регулюються фітохромною системою. Механізм фототропізмів рослин. Світлозалежні реакції фотосинтезу. Фотозбудження молекули хлорофілу. Фотоліз води. Фітохімічні реакції фотосинтезу.

Умови водного дефіциту. Пристосування рослин і тварин до дефіциту води. Механізми пристосування рослин та тварин до засоленості середовища. Механізми теплопродукції і терморегуляції. Хімічна і фізична терморегуляція гомойотермних організмів.

Механізми адаптації до жаростійкості і посухостійкості рослин. Концепція суми ефективних і активних температур. Роль білків теплового шоку для організмів. Значення біологічних антифризів для організмів. Суть та біологічне значення зворотної гіпотермії.


^ Екологія мікроорганізмів

Характеристика чисельності, різноманітності та розповсюдження мікроорганізмів в різних екосистемах біосфери. Класифікація мікроорганізмів за зовнішніми морфологічними та внутрішніми фізіолого-біохімічними ознаками бактеріальних клітин. Процес розкладу рослинних рештків в L, F та Н шарі підстилки ґрунту під дією різних угруповань мікроорганізмів. Мікробні екосистеми тварин: ендо- та екзосимбіонти риб, комах, жуйних тварин. Мікробні екосистеми людини: мікрофлора шкіри, ротової порожнини, шлунково-кишкового тракту, сечостатевих шляхів. Дисбактеріоз та засоби корекції мікрофлори. Етапи колообігу N та види мікрізми, що його зумовлюють. Співвідношення С:N у різних органічних субстратах та їх вплив на мінералізацію і гуміфікацію; значення цього процесу в живленні рослин та можливому забрудненні довкілля. Процеси прямої і побічної денітрифікації хемолітотрофами та факультативними хемоорганотрофами. Значення хемосинтезу в агро- та біоценозах.


^ Екологія людини

Визначення поняття “здоров’я”. Характеристика рівнів (індивідуальне, суспільне), типів здоров’я (фізичне, духовне, психічне, соціальне) та їх основних критеріїв.

Адаптація людини, її форми (фенотипічна, фенотипічна), рівні (біологічна, соціальна). Загальні особливості адаптації людини. Акліматизація. Адаптація людини до різних екстремальних кліматичних умов (умови Півдня, Півночі, високогір’я).

Класифікація мутагенних факторів та характеристика їх впливу на організм людини. Мутації, їх типи. Класифікація тератогенних факторів та розкриття їх впливу на організм людини. Вплив радіації на організм людини. Гостра і хронічна променева хвороба. Віддалені наслідки променевих уражень. Медико-екологічні наслідки аварії на ЧАЕС. Характеристика сучасної демографічної ситуації в Україні.
^

Екологія тварин


Місце екології тварин в структурі сучасної екології, предмет, напрямки досліджень. Поняття «життєва форма» у тварин. Пристосування гідробіонтів, яким властивий активний та пасивний способи руху в товщі води. Охарактеризуйте поняття біоорієнтація, його етапи та особливості орієнтації тварин, що населяють різні середовища. Групи організмів за відношенням до температури. Основні типи живлення тварин і пов’язані з ними пристосування. Назвіть та охарактеризуйте основні групи споживачів за характером їжі. Порівняйте поняття „чисті” типи живлення за характером їжі та моно-, оліго- і поліфаги. Охарактеризуйте водно-сольовий обмін у водних організмів. Пойкілоосмотичні і гомойоосмотичні організми. Осморегуляція у прісноводних організмів та морських хрящових риб. Охарактеризуйте явище гермафродитизму у тварин. В чому полягають особливості морфологічних, фізіологічних та етологічних адаптацій у тварин? Наведіть класифікацію фізіологічних адаптацій у тваринних організмів. Явище гемолізу та його типи. Охарактеризуйте кінези та таксиси як основу інстинктивної поведінки тварин.

^

Еволюційна екологія


Популяція як елементарна еволюційна одиниця. Елементарний еволюційний матеріал. Мутаційний процес як елементарний еволюційний фактор. Популяційні хвилі. Типи популяційних хвиль та їх характеристика. Еволюційне значення ізоляції. Типи ізоляції. Зміст та біологічне значення природного добору. Форми природного добору. Штучний добір. Форми штучного добору.

Видоутворення як основне явище еволюційного процесу. Алопатричне та симпатричне видоутворення.


Критерії

оцінювання знань абітурієнтів, що вступають на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»


спеціальності:

 • біологія

 • біохімія

 • агрохімія і грунтознавство

 • екологія та охорона навколишнього середовища

 • землеустрій та кадастр
 1. Екзаменаційний білет містить два запитання.

 2. Оцінювання проводиться за 200 бальною шкалою.

 3. Члени екзаменаційної комісії оцінюють відповіді абітурієнта за 100 бальною шкалою:

  • кожне запитання білета оцінюється максимально 50 балів.

 4. Додатково додається 100 балів.

 5. Абітурієнт, який набрав менше, ніж 124 бали, вважається таким, що не склав іспит.Декан

факультету біології, екології та біотехнології Марченко М.М.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи