Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 314.46 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата28.07.2012
Розмір314.46 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор С.В. Мельничук


«_____» ______________2012 р.
ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

Спеціальність - 7.03050701 «Маркетинг»


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 25 січня 2012 року


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


^ Чернівці - 2012

ПЕРЕДМОВА

До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст зі спеціальності «Маркетинг» допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з галузі знань «Економіка та підприємництво».

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра з напряму підготовки «Маркетинг», він повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, продемонструвати знання з основних фахових маркетингових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі чотири розділи:

РОЗДІЛ І. Маркетингова товарна політика

РОЗДІЛ ІІ. Промисловий маркетинг

РОЗДІЛ ІІІ. Маркетингові дослідження

РОЗДІЛ ІV. Маркетингова цінова політика


^ РОЗДІЛ І. Маркетингова товарна політика

Тема 1

Сутність, зміст та завдання маркетингової товарної політики

Загальні підходи до визначення сутності маркетингової товарної політики. Трактування терміну «товарна політика» у різних літературних джерелах. Еволюція визначення «маркетингова товарна політика». Узагальнення визначення сутності поняття.

Структурні елементи маркетингової товарної політики. Мета маркетингової товарної політики. Основні завдання та рішення у маркетинговій товарній політиці. Поняття розробки товару. Поняття обслуговування товару. Поняття елімінування товару. Основні проблеми елімінування товару.

Фактори формування маркетингової товарної політики підприємств. Поняття та складові фактори товарного клімату. Поняття та складові фактори товарного потенціалу.

Тема 2

Товари і послуги у маркетинговій діяльності

Поняття товару в маркетингу. Мультиатрибутивна концепція товару за Ф. Котлером.

Класифікація товарів. Класифікація товарів за ступенем матеріальної відчутності. Класифікація за ступенем довговічності використання товару. Класифікація за характером кінцевого використання.

Поняття та складові товарного портфелю підприємства. Ієрархічна класифікація товарів для формування структури товарного портфеля,

Сутність послуг. Визначення послуг. Основні відмінності ринку послуг від товарних ринків. Загальні характерні риси послуг. Класифікація послуг. Порівняння послуг залежно від ступеня їх невідчутності.

Стандартизація товарів та послуг в Україні. Державні стандарти України — ДСТУ. Галузеві стандарти України — ГСТУ. Стандарти науково-технічних і інженерних товариств і спілок України — СТТУ. Стандарти підприємств — СТП. Технічні умови України — ТУУ.

Тема 3

Ціна в системі ринкових характеристик товару

Ціна як акумулююча (узагальнена) характеристика товару. Основні фактори врахування ціни у маркетинговій товарній політиці. Цінова еластичність попиту на товари.

Методи визначення базового рівня ціни товару. Методи оптимізації. Емпіричні методи ціноутворення. Імітаційне ціноутворення. Ціноутворення на основі сприйнятної цінності.

Встановлення знижок-надбавок до базового рівня ціни. Основні підстави для встановлення надбавок. Основні підстави для встановлення знижок. Характеристики цін в залежності від умов поставки.

Тема 4

Якість продукції та методи її оцінювання

Поняття якості продукції. Показники якості та їх класифікація. За кількістю характеристик якості, які ураховуються. За видом оцінки. За видами характеристик якості. За методом визначення. За рівнем нормування або регламентації

Управління якістю продукції. Позиції управління якістю продукції. Ланцюг і ланки якості. Петля якості. Система стандартів ISO 9000.

Регламентація якості продукції. Нормативні документи, які регламентують параметри та рівень якості продукції.

Тема 5

Конкурентоспроможність товару та її показники

Конкурентоспроможність товару. Класифікації показників конкурентоспроможності. Показники споживчих якостей товару. Показники, що характеризують рівень передпродажного сервісу. Показники іміджу товару і його товаровиробника. Вартісні показники придбання. Вартісні показники споживання та утилізації.

Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності товару: Загальна послідовність оцінки конкурентоспроможності товару. Імідж товару і його роль у забезпеченні конкурентоспроможності.

Міжнародний аспект конкурентоспроможності товарів. Індекс технологій. Узагальнений індекс конкурентоспроможності. Причини втрати конкурентних позицій на міжнародному рівні.

Тема 6

Життєвий цикл товару

Концепція життєвого циклу товару.

Етапи життєвого циклу товару та їх характеристики. Характеристика етапу розробки товару. Характеристика етапу впровадження на ринок. Характеристика етапу зростання обсягів збуту. Характеристика етапу зрілості (модифікація ринку. модифікація товару). Характеристика етапу виходу з ринку. Цілі та стратегії маркетингу на етапах життєвого циклу товару.

Управління життєвим циклом товару. Основна мета управління ЖТЦ. Поняття етапів інноваційного циклу у ЖТЦ. Управлінський аналіз етапів інноваційного циклу ЖТЦ. Варіанти вирішення проблем збуту на етапі зростання. Варіанти вирішення проблем етапу зрілості. Управлінські дії на етапі виведення з ринку. Основні проблеми управління інноваційним і життєвим циклом товару.

Тема 7

Ринок товарів і послуг

Поняття товарного ринку. Класифікації ринків. Інфраструктура товарного ринку та її елементи. ринку. Загальна модель функціонування ринкової інфраструктури. Загальна характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. Типи ринків за рівнем конкуренції товаровиробників. Основі засоби антимонопольного регулювання в Україні.

Пріоритети споживачів на товарному ринку. Проблеми контролю за станом навколишнього середовища. Ієрархія потреб А. Маслоу. Характеристики товару, що враховуються при прийнятті рішення про купівлю товару.

Споживацькі пріоритети різних груп споживачів. Класифікація за станом купівельної спроможності. Класифікація споживачів на основі соціологічних підходів. Споживчі пріоритети організацій-споживачів.

Тема 8

Формування попиту на ринку окремого товару

Теоретико-методичні основи формування ринкового попиту на основі урахування інтересів суб’єктів ринку. Модель аналізу поведінки споживачів на ринку. Проблеми, що виникають у взаєминах суб’єктів ринку (інвесторів, розробників нових товарів (інновацій), виробників, постачальників, працівників збуту, споживачів, суспільства в цілому). Схема приведення у відповідність цілей і спонукальних мотивів діяльності суб’єктів ринку. Етапи проведення оцінки відповідності інтересам кожного з суб’єктів ринку.

Засоби формування ринкового попиту. Вплив реклами. Вплив пабліситі (пропаганди). Вплив паблік рілейшнз. Вплив особистого продажу. Вплив стимулювання збуту.

Методичні підходи до оптимізації витрат на формування споживацького попиту.

Урахування внутрішніх і зовнішніх факторів мотивації при формуванні споживацького попиту. Внутрішні фактори мотивації. Зовнішні фактори мотивації.

Тема 9

Маркетингові дослідження товарного ринку

Поняття кон’юнктури ринку. Загальна характеристика маркетингового дослідження кон’юнктури товарного .ринку. Етапи аналізу кон’юнктури ринку. Фактори, які впливають на кон’юнктуру ринку. Різновиди товарної кон’юнктури. Аспекти дослідження загальногосподарської кон’юнктури. Основні інструменти виміру та оцінки кон’юнктури ринку.

Показники кон’юнктури товарного ринку. Система показників кон’юнктури конкретного товарного ринку.

Алгоритм вивчення кон’юнктури конкретного товарного ринку. Методичне дослідження кон’юнктури товарного ринку. Коефіцієнт концентрації, монополізації і конкуренції ринку (коефіцієнт Джині, коефіцієнт Херфінделя-Хіршмана (ННІ), коефіцієнт Розенблюта (І)). Основні фактори впливу на ринкову кон’юнктуру. Фактори, що визначають еластичність попиту.

Прогнозування кон’юнктури товарного ринку. Вимоги до прогнозування кон’юнктури товарного ринку. Методи прогнозування кон’юнктури товарного ринку.

Тема 10

Цільовий ринок товару і методика його вибору

Поняття сегмента і сегментації ринку. Цільовий ринок і цільовий сегмент ринку. Чотири аспекти сегментації. Методика визначення ринкових позицій товару. Загальна схема сегментації ринку конкретного товару.

Методика вибору цільового сегмента ринку. Оцінка власних можливостей підприємства. Збір і аналіз інформації, яка характеризує ринки збуту. Вибір методу сегментації, виділення сегментів ринку та їх комплексна оцінка. Вибір цільових сегментів і розробка пропозицій для прийняття управлінських рішень.

Стратегічні підходи до охоплення ринку. Стратегія недиференційованого маркетингу. Стратегія диференційованого маркетингу. Стратегія концентрованого маркетингу. Схема виділення ніш ринку.

Позиціювання товару на ринку.

Тема 11

Організація управління продуктом

Організація комплексної системи управління товаром на основі маркетингу.

Організація управління товарним портфелем.

Система управління ринковою атрибутикою товарів.

Система управління товарними ризиками.

Тема 12

Планування нового продукту і розроблення товару

Концептуальні основи управління інноваційним процесом на засадах маркетингу. Поняття інноваційної діяльності, інноваційного розвитку. Шляхи інноваційного розвитку. Основні складові успіху інноваційної діяльності. Функціональна схема інноваційного циклу.

Етапи розробки і виведення нового товару на ринок. Основні джерела нових ідей товарів. Порівняльна характеристика методів генерації ідей інновацій. Рівні представлення задуму товару. Розроблення маркетингової стратегії просування інновації. Оцінка можливості та економічної доцільності досягнення цілей Розробка технологічної та конструкторської документації інновації. Випробування інновації. Розгортання комерційного виробництва інновації.

Аналіз ризику на етапах розробки і виведення нового товару на ринок. схема інноваційного процесу. Інноваційні ризики.

Тема 13

Асортиментна політика

Сутність асортиментної політики.

Показники товарної номенклатури і товарного асортименту.

Модифікація товарної номенклатури. Рішення про модифікацію товарної номенклатури. Модифікація асортиментних груп (товарних ліній). Показники асортименту (ширина, глибина, довжина, гармонійність). Показники сталості та оновлення асортименту. Карта ринкового профілю товарної лінії.

Диверсифікація як засіб підвищення ефективності асортиментної політики. Стратегія концентричної (горизонтальної) диверсифікації. Стратегія вертикальної диверсифікації. Латеральна (поздовжня) диверсифікація.

Тема 14

Призначення та види ідентифікування продукції

Товарна марка та її різновиди.

Марочні стратегії. Розширення сімейства марки. Розширення меж використання марок. Застосування багато марочного підходу. Нові марки. Методи та інструменти ідентифікації товарних марок.

Фірмовий стиль. Бренд і брендинг.

Маркування товару. Штрих-коди. Види маркування.

Тема 15

Упаковка в системі планування продукту

Поняття та основні вимоги до упаковки товару. Етапи роботи маркетолога над створенням упаковки продукту. Основні стратегії при проектуванні упаковки. Проблеми у роботі маркетолога при створенні упаковки.

Різновиди упаковки товару. Основні критерії оцінки варіантів упаковки. Причини виникнення дискомфорту при сприйнятті упаковки.

Особливості сучасного дизайну упаковки товару. Основні правила дизайну упаковки (основні прийоми композиції, теорія форм та об’ємів, теорія кольору).Інформація на упаковці. Можливість внесення змін у дизайн упаковки.

Розділ ІІ. Промисловий маркетинг

Тема 1

Сутність промислового маркетингу

Передумови розвитку промислового маркетингу. Поняття та визначення промислового маркетингу. Природа промислового маркетингу. Терміни, які використовуються у світовій літературі для передачі змісту терміну «промисловий маркетинг». Концепції промислового маркетингу.

Визначення промислового ринку та його основні характеристики. Відмінності між ринками ТПП (товарів промислового призначення) та ТКС (товарів кінцевого споживання). Відмінності маркетингу ТПП та ТКС. Характеристика суб’єктів промислового маркетингу – організацій-споживачів. Характеристика об’єктів промислового маркетингу – товарів промислового призначення.
^
Тема 2
Специфіка організації товаропостачання на промисловому ринку

Товари промислового призначення і мотивація організації-споживача. Структура «індустріального ланцюга». Основні види ситуацій при закупівлях на промисловому підприємстві.

Концепція партнерського маркетингу у постачанні. Форми співпраці «постачальник-покупець». Характеристика традиційного та сучасного підходів до формування взаємовідносин «постачальник-покупець». Етапи формування партнерських стосунків промислового підприємства з постачальниками. Переваги та недоліки партнерських стосунків «постачальник-покупець».

Поняття Центру продажу та Купівельного центру. Етапи прийняття рішення про придбання ТПП організацією-споживачем. Модель поведінки організації-споживача. Основні фактори, що впливають на поведінку організацій-споживачів ТПП. Модель купівельної поведінки організації-споживача. Основи логістичного управління у постачанні.

Тема 3

Особливості організації та проведення промислових маркетингових досліджень

Поняття промислових маркетингових досліджень. Основні напрямки проведення промислових маркетингових досліджень. Основні етапи дослідження галузі. Схема структури галузі. Оцінка ТПП за різноманітними критеріями.

Дослідження конкурентів на ринку ТПП. Типи конкурентних ситуацій у промисловому маркетингу. Дослідження динаміки конкуренції на промисловому ринку.

Специфіка виконання промислових маркетингових досліджень. Етапи та особливості здійснення маркетингових досліджень на ринку ТПП. Відмінності між підходами до маркетингових опитувань на ринках ТКС та ТПП. Методи контакту з респондентом у промислових маркетингових дослідженнях. Критерії вибору методу опитування у промислових маркетингових дослідженнях.
Тема 4

Сегментація промислового ринку, та позиціонування ТПП

Поняття сегментування промислового ринку. Визначення сегменту промислового ринку. Основні етапи проведення сегментації на промисловому ринку. Ідентифікація ринк ТПП.

Напрямки визначення ринку на макрорівні. Процес макросегментації у промисловому маркетингу. Ключові критерії та ознаки сегментування на макрорівні. Сітка мікро сегментації ринку у промисловому маркетингу. Переваги і недоліки ринкового сегментування.

Особливості вибору цільового ринку. Основні етапи визначення цільового ринку. Позиціонування товарів промислового призначення.

Прогнозування попиту на ТПП. Поняття ринкового попиту на ТПП. Поняття місткості ринку. Визначення чутливості попиту ринку. Загальна місткість промислового ринку. Поняття вертикального та горизонтального ринку. Методи оцінки перспективного попиту на ТПП. Опитування щодо намірів покупців. З’ясування сукупної думки збутового персоналу. Метод експертних оцінок. Аналіз даних минулих років.

Тема 5

Маркетингова товарна політика промислового підприємства

Поняття товарного асортименту. Управління товарним асортиментом. Порядок формування товарного асортименту. Поняття рейтингу продукції Критерії ранжування ТПП. Життєвий цикл ТПП. Поняття СОНТ – системи створення і освоєння нової техніки. Проблеми елімінування ТПП.

Управління інноваціями у маркетинговій товарн6ій політиці промислового підприємства. Критерії класифікації нововведень. Проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств. Етапи стратегії просування інновації. Особливості розвитку високотехнологічних галузей промислового ринку. Фактори конкурентоспроможності ТПП. Етапи оцінки конкурентоспроможності ТПП. Розрахунок показника конкурентоспроможності.

Управління якістю продукції в товарній політиці промислового підприємства. Поняття якості товару, її складові. Фактори якості промислової послуги. Забезпечення якості, яке базується на контролі. Забезпечення якості, яке базується на управлінні виробничим процесом. Забезпечення якості, яке базується на розробці нових видів продукції. Комплексне управління якістю. Маркетингова петля якості на промисловому підприємстві. Обслуговування ТПП у маркетинговій товарній політиці. Класифікація і види послуг промислових підприємств в. Концепція «змішаного обслуговування». Етапи планування обсягу і рівня якості обслуговування.

Тема 6

Цінова політика у промисловому маркетингу

Роль цінового фактора у стратегії промислового підприємства. Процес прийняття стратегічних і тактичних цінових рішень. Характеристики купівельних ситуацій у промисловому маркетингу. Важливість цінового фактора у веденні переговорів між продавцем та покупцем на ринку ТПП.

Особливості ціноутворення на ринку ТПП. Моделі ціноутворення. Модель «витрати плюс». Модель орієнтації на ціни конкурентів. Модель орієнтації на споживача. Етапи ціноутворення.

Лізинг і факторинг як форми фінансування трансакційних операцій. Види лізингу. Переваги лізингових угод. Поняття факторингу. Основні напрямки застосування факторингу.

Тема 7

Маркетингова збутова політика промислового підприємства

Сутність збутової політики промислового підприємства. Функції збутової політики. Напрямки здійснення дистрибуційної діяльності

Форми організації збуту ТПП. Класифікація основних каналів збуту ТПП. Класифікація посередників в каналах розподілу ТПП. Управління каналами збуту ТПП. Етапи планування і організації каналів збуту. Вибір каналів збуту. Фактори, що враховуються виробником при підборі збутового агента. Фактори, що враховуються виробником при підборі гуртових підприємств. Напрямки координації роботи каналу збуту ТПП.

Тема 8

Основи логістики збуту промислового підприємства

Об’єкти логістичних рішень у збуті. Етапи проектування логістичних рішень у збутовій діяльності. Стратегічні рішення в дистрибуції. Збутова політика і логістична стратегія. Основні ринкові логістичні стратегії. Поняття логістичної системи. Характеристики та показники логістичної системи. Роль і функції складського господарства. Форми транспортування. Переваги і недоліки різних видів транспортування. Основні завдання транспортно-експедиційного агентства. Управління запасами у збуті. Класифікація запасів. Методика використання АВС- та XYZ-аналізу. Основні етапи проектування логістичної мережі. Основні етапи аудиту логістики.

Тема 9

Інтегровані маркетингові комунікації на ринку ТПП

Елементи маркетингових комунікацій промислового маркетингу. Особистий продаж і управління збутом ТПП. Підбір торговельного персоналу. Підготовка представника служби збуту. Концепція «нових продажів». Реклама та стимулювання збуту на ринку ТПП. Функції реклами в промисловому маркетингу. Цілі рекламної діядбн7ості у промисловому маркетингу. Пріоритетність каналів поширення інформації на ринку ТПП. Етапи плану стимулювання збуту ТПП

Виставкова і ярмаркова діяльність на ринку ТПП. Цілі проведення виставок і ярмарків. Основні етапи організації виставки для ТПП.

Тема 10

Управління маркетингом на промисловому підприємстві

Сутність і завдання управління маркетингом на промисловому підприємстві. Взаємозв’язок ділової стратегії промислового підприємства і стратегії його маркетингової діяльності. Роль маркетингу в діловому управлінні промисловим підприємством. Взаємозв’язок між плануванням, організацією та системою контролю маркетингу.

Планування маркетингу на промисловому підприємстві. Місія промислового підприємств ва. Етапи стратегічного планування на промисловому підприємстві. Планування маркетингу. Основні напрямки можливостей розвитку підприємства. Розділи плану маркетингу випуску конкретного товару. Організація маркетингової діяльності промислового підприємства. Функції і види організаційних структур служби маркетингу. Проблеми перебудови оргструктур управління на вітчизняних промислових підприємствах до орієнтації на маркетингову концепцію.

Мета, типи і системи контролю маркетингової діяльності на промисловому підприємстві. Етапи контролю за виконанням річних планів. Аналіз можливостей збуту. Ревізія маркетингу.

Тема 11

Управління персональними продажами у промисловому маркетингу

Особливості управління персональними продажами у промисловому маркетингу. Пошук, підбір та якісні характеристики спеціалістів по персональним продажам. Підготовка спеціалістів по персональним продажам на промисловому підприємстві. Підбір працівників. Навчання персоналу. Розподіл обов’язків між працівниками. Надання допомоги при роботі у сферах збуту. Розробка та здійснення системи матеріального заохочення. Контроль за службовими витратами. Оснащення польових продавців товарів промислового призначення. Курс навчання продавця. Обладнання, яке допомагає при збуті. Елементи комплексу маркетингових комунікацій промислового маркетингу. Консультативний продаж. Системні продажі. Переговорні продажі. Групові продажі.

Тема 12

Технічне обслуговування у промисловому маркетингу

Сутність технічного обслуговування у промисловому маркетингу. Структуризація технічного обслуговування. Розробка корпоративної концепції технічного обслуговування. Напрямки корпоративної політики у галузі технічного обслуговування. Ризики, пов’язані з вибором стратегії ділового сервісу. Формування сервісних структур у системі технічного обслуговування.

Тема 13

Промислові послуги як частина реалізації промислового маркетингу

Сутність та значення промислових послуг. Світовий досвід еволюції та розвитку системи сервісного обслуговування на діловому ринку. Роль сервісних центрів у системі обслуговування організацій-споживачів. Сучасний стан і проблеми розвитку системи сервісного обслуговування на ринку ТПП України.


^ РОЗДІЛ ІІІ. Маркетингові дослідження

Тема 1

Система маркетингових досліджень

Сутність та основні напрями маркетингових досліджень, їх роль у функціонуванні маркетингової інформаційної системи підприємства. Маркетингові дослідження у функціонуванні маркетингової інформаційної системи підприємства. Сутність маркетингових досліджень, їх роль та основні напрями. Основні етапи процесу маркетингового дослідження. Види маркетингових досліджень та організація їх проведення.

Тема 2

Інформація в маркетингових дослідженнях

Визначення інформації. Основна сутність маркетингової інформації. Види маркетингової інформації, її класифікація. Джерела, за допомогою яких можна отримати маркетингову інформацію. Класифікація та види джерел маркетингової інформації.

Суть маркетингової інформаційної системи. Її важливість та необхідність в утворенні та основні вимоги до неї.

Суть маркетингової розвідки. Суть маркетингової розвідки. Цілі маркетингової розвідки. Методи одержання інформації шляхом проведення маркетингової розвідки.

Тема 3

Організація роботи із постачальниками маркетингової інформації

Поняття та значення вторинної інформації. Методи обробки та аналізу вторинної інформації. Поняття та значення постачальників маркетингової інформації в системі маркетингових досліджень. Класифікація видів постачальників маркетингової інформації. Критерії вибору постачальників маркетингової інформації та бланку замовлення маркетингової інформації. Контроль за якістю виконання замовлення постачальниками маркетингової інформації (МІ).

Тема 4

Структура і процес маркетингових досліджень. Методи збирання первинної інформації

Структура та процес маркетингових досліджень. Поняття гіпотези та формування цілей дослідження. Поняття генеральної та вибіркової сукупності. Математичні методи формування вибіркової сукупності. Методи збору та обробки первинної інформації. Кількісні і якісні методи. Загальна класифікація методів збору інформації в маркетинговому досліджені. Спостереження і проблеми його використання в маркетингових дослідженнях Класифікація спостережень і методика їх організації. Опитування в маркетинговому дослідженні. Спеціальні маркетингові дослідні методики. Організація збирання первинної маркетингової інформації та її обробкою. Заключні етапи маркетингового дослідження, пов’язанні із підготовкою звіту та презентацією його результатів.

Тема 5

Дослідження місткості ринку та його сегментування

Поняття та методи визначення місткості та частки ринку. Особливості сегментування ринку. Стратегії охоплення ринку. Конкурентна корисність сегментації. Зміст макро- і мікросегментування на ринку за різними ознаками.

Тема 6

Дослідження кон’юнктури товарного ринку

Визначення сутність та різновиди кон’юнктури товарного ринку. Алгоритм вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку. Вплив кон’юнктури ринку на діяльність підприємства. Інструменти виміру кон’юнктури ринку. Прогнозування кон’юнктури товарного ринку.

Тема 7

Прогнозні дослідження збуту

Визначення сутності прогнозування збуту. Дослідження факторів, які впливають на попит. Подано характеристику основних якісних, кількісних та комбінованих методів, які використовуються у прогнозуванні збуту. Прикладні аспекти тестування методичного інструменту.

Тема 8

Дослідження конкурентного середовища та конкурентів. Дослідження внутрішнього середовища фірми

Розглянуто сутність та функції конкуренції на товарному ринку і стратегії досягнення виробником конкурентних переваг. Проаналізовані основні фактори конкурентного середовища, які повинні враховувати у своїй діяльності підприємства. Розглянуто особливості визначення конкурентоспроможності підприємств та визначення ними своїх переваг.

Тема 9

Дослідження поведінки споживачів

Моделі поведінки кінцевих споживачів та організацій-споживачів. Фактори, які впливають на поведінку покупців. Методи дослідження моделі поведінки споживачів. Етапи прийняття рішення про купівлю товарів. Лояльність споживачів. Типи лояльності. Методи оцінки ступеня лояльності споживачів.

Тема 10

. Маркетингові дослідження брендів

Процес та етапи проведення маркетингових досліджень брендів. Визначення основних видів інформації та методів її збору. Індекс розвитку та показник проникнення бренду на ринок. Огляд різних методик виміру марочного капіталу. Вимір марочного капіталу: фінансовий та маркетинговий підхід.

Тема 11

. Маркетингові дослідження у сфері послуг

Процес та етапи проведення маркетингових досліджень у сфері послуг. Визначення основних видів інформації та методів її збору. Визначення долі ринку, концентрації ринку, коефіцієнт утримання та цінності клієнта у сфері послуг. Оцінка діяльності персоналу по збуту. Розрахунок ефективності інвестицій у маркетингову діяльність у сфері послуг.

Тема 12

Програмна реалізація методів маркетингових досліджень

Програмна реалізація методів маркетингових досліджень . Важливість використання програмного забезпечення при проведенні маркетингових досліджень. Програмне забезпечення при зборі та обробці інформації

Огляд пакетів, найчастіше використовуваних у практичній діяльності.

Переваги та недоліки їх використання.

^ РОЗДІЛ ІV. Маркетингова цінова політика

Тема 1

Введення в ціноутворення

Вступ. Основні поняття курсу. Ціна, ціноутворення, цінова політика. Місце ціни в комплексі маркетингу компанії. Трактування поняття «ринкова ціна». Суть маркетингової цінової політики. Цілі та завдання маркетингової цінової політики. Завдання, які стоять перед маркетологами в рамках цінової політики. Збільшення частки ринку. Поліпшення фінансових показників. Позиціювання товару. Стимулювання попиту. Вплив на конкурентів. Важливість цінових рішень для компаній. Еволюція теорії цін. Економічні школи, які займалися розробкою теорії цін. Ціна в період схоластики.

Тема 2

Формування цінової політики

Загальні основи формування цінової політики. Етапи формування ціни. Внутрішні чинники впливу на цінову політику. Маркетингові цілі компанії. Стратегія маркетингового комплексу. Витрати підприємства. Види витрат та залежність ціни від них. Концепція організаційної діяльності. Структури, які займаються питаннями ціноутворення на підприємстві. Зовнішні чинники впливу на цінову політику. Стан ринку і попиту. Споживачі. Властивості товару та його оцінка споживачем як фактор ціноутворення. Рекомендації до ціноутворення в залежності від сприйняття якості споживачем. Державне регулювання цін. Заморожування цін. Встановлення мінімальних і максимальних меж ціни. Встановлення економічних параметрів діяльності галузей економістів. Канали розподілу та конкуренція. Інші зовнішні чинники: стан економіки, інфляція, науково-технічний прогрес, кредитна і податкова політика держави.

Тема 3

Ціна як інструмент маркетингової цінової політики

Ціна як економічна категорія. Роль ціни у маркетинговій ціновій політиці. Функції ціни як інструменту цінової політики. Сутність ціни в теоріях політичної економії. Принципи визначення вартості. Ціна в теоріях нетрудової вартості. Ціна в мікро- та макроекономічних теоріях. Погляди сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників на ціну та її функції. Сприйняття ціни споживачем.

Тема 4

Система цін та їх класифікація

Система цін. Чинники формування системи цін. Види цін в сучасній економіці (класифікація). Ціни, що формуються з урахуванням характеру економічного обороту. Ціни, які залежать від особливостей процесу розподілу товарів. Ціни, основані на тривалості часу дії. Розподіл цін за територією їх дії. Ціни у відповідності до порядку відшкодування споживачем транспортних витрат. Розподіл цін за ступенем новизни продукції. Ціни, що формуються за характером впливу держави. Оптові та роздрібні ціни. Закупівельні ціни. Тарифи. Фіксовані, регульовані та вільні ціни. Ціни на нові товари. Ціни на товари, що реалізуються на ринку тривалий час. Зовнішні та внутрішні ціни держави.

Тема 5

Фактори маркетингового ціноутворення

Структури, які займаються питаннями ціноутворення на підприємстві. Зовнішні чинники впливу на цінову політику. Стан ринку і попиту. Споживачі. Властивості товару та його оцінка споживачем як фактор ціноутворення. Рекомендації до ціноутворення в залежності від сприйняття якості споживачем. Мотиваційний вплив ціни.

Тема 6

Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу

Основні етапи процесу ціноутворення. Визначення цілей ціноутворення. Аналіз попиту на товар. Аналіз витрат. Аналіз цін конкурентів. Вибір методу ціноутворення. Вибір цінової стратегії. Встановлення остаточної ціни. Методологія визначення ціни за витратного ціноутворення. Переваги та недоліки витратного ціноутворення. Розрахунок ціни на основі стандартної націнки. Ціна, що встановлюється за принципом «витрати плюс». Ціноутворення на основі кривих освоєння і існування ефекту масштабу. Ціноутворення із забезпеченням цільового прибутку. Ціна, встановлена із забезпеченням цільової рентабельності. Ціноутворення із забезпеченням цільової рентабельності капіталу. Цінові рішення, що забезпечують підвищений прибуток. Цінова дискримінація першого, другого та третього ступенів. Двоповерхова ціна, блокова ціна, комплексна ціна. Комбіновані методи ціноутворення.

Тема 7

Процедура прийняття рішень щодо визначення ціни

Структури, які займаються питаннями ціноутворення на підприємстві. Алгоритм прийняття рішень щодо ціноутворення. Етапи ціноутворення. Проведення аналізу маркетингової інформації щодо визначення ціни. Формування висновків та рекомендацій. Ухвалення цінового рішення. Система факторів, що впливають на прийняття рішення про ціноутворення.

Тема 8

Коригування ціни

Ціннісний підхід до цінової політики. Функціональна цінність товару. Соціальна цінність. Емоційна та епістемічна цінність. Умовна цінність продукту. Методи визначення цінності товару для споживача. Метод купівельної реакції. Компромісний аналіз. Контрольований експеримент. Метод визначення ціни байдужості. Аналіз попиту. Аналіз стану і взаємодії цін. Співвідношення цін. Коригування базової ціни. Пікове ціноутворення. Перехресне субсидування. Цінова збалансованість. Конкурентні методи встановлення ціни. Чинники чутливості покупців до зміни цін та їх аналіз. Види цінового стимулювання попиту. Прості та складні цінові знижки. Кількісна та прогресивна знижки. Знижка «сконто». Сезонні та дилерські знижки. Товарообмінний залік. Експортні, приховані, клубні та інші види знижок. Система бонусів.

Тема 9

Особливості дослідження ринкової кон’юнктури у ціноутворенні

Ринкова кон’юнктура та особливості її впливу на ціну. Моніторинг ринкової кон’юнктури. Методи маркетингового дослідження ринкової кон’юнктури. Специфіка впливу на ціноутворення внутрішнього середовища підприємства. Особливості впливу на ціноутворення зовнішнього мікро- та макросередовища підприємства. Залежність формування цінової політики на підприємстві від світових товарних та фінансових ринків.

Тема 10

Маркетингові цінові стратегії

Процес формування цінової стратегії підприємства. Підготовка до формування цінової стратегії. Фінансовий та сегментаційний аналіз. Аналіз конкуренції. Вибір та формування цінової стратегії. Види маркетингових стратегій ціноутворення. Маркетингові стратегії встановлення ціни на новий товар: «збирання вершків», впровадження продукту на ринок, психологічної ціни, лідерства на ринку або в галузі, ціни з відшкодуванням витрат виробництва, престижних цін. Маркетингові стратегії встановлення ціни на наявні на ринку товари та послуги - змінно-спадна ціна, довгострокова ціна, ціна споживчого сегмента ринку, еластична ціна, ціна на знятий з виробництва виріб. Маркетингові стратегії ціноутворення в межах товарної номенклатури. Стратегії ціноутворення за географічним принципом (ціна FОВ у місці походження товару, єдина ціна з включенням у неї витрат на доставку, зональні ціни, ціни з орієнтацією на базисний пункт). Маркетингові стратегії знижок і зарахувань. Спеціальні стратегії ціноутворення. Адаптація цінової стратегії.

Тема 11

Ціноутворення у міжнародному маркетингу

Зарубіжний досвід регулювання цін. Теоретичні основи регулювання цін при різних типах економічних систем. Заходи і методи, за допомогою яких здійснюється державне регулювання цін у розвинених країнах. Правила з ціноутворення, використовувані більшістю країн з економікою змішаного типу. Методологічний аспект ціноутворення в розвинених країнах.


Тема 12

Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні

Невизначеність ринкових ситуацій. Контроль цінових рівнів. Дослідження агрегованих даних про продаж. Аналіз даних про купівлю в умовах контрольованого експерименту. Суть ризику в ціноутворенні. Причини появи цінового ризику та можливі збитки від нього. Особливості прояву ризикових ситуацій. Методологія оцінки ризику в ціноутворенні. Кількісна оцінка ризиків. Абсолютна величина цінового ризику. Реакція споживачів на зміну цін. Чинники чутливості покупців до зміни цін. Реакція конкурентів на зміну цін.

Тема 13

Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні

Пряме державне регулювання цін. Встановлення фіксованих цін. Застосування граничних коефіцієнтів зміни ціни. Граничні рівні торговельних надбавок. Заморожування (блокування цін). Укладання договорів про ціни між державою і підприємствами. Непрямі методи державного регулювання цін. Застосування граничних нормативів рентабельності. Зміна рівнів і диференціація ставок товарних податків. Пільгове оподаткування та кредитування. Диференціація ставок ввізного мита. Захист внутрішнього ринку. Регулювання цін і тарифів підприємств-монополістів. Законодавча база регулювання процесів ціноутворення в Україні. Закон України «Про ціни і ціноутворення» та основні напрямки регулювання цін, які ним забезпечуються. Нормативні документи Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та Державної податкової адміністрації України.

Тема 14

Ціноутворення брендів

Критерії бренду. Ціна як вираження бренду. Особливості ціноутворення на орендовані товари. Цілі формування ціни на бренд. Марочні стратегії ціноутворення у маркетингу. Чинники лояльності до торгових марок. Оцінка вартості бренду.


Список рекомендованої літератури

ДО розділу І «МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА»

 1. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. – 712 с.

 2. Ибрагимов Л. А. Инфраструктура товарного рынка. – М.: ПРИОР, 2001. – 256 с.

 3. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1997.

 4. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник. – Суми: „Університетська книга”, 2005. – 234с.

 5. Кардаш В. Я. Товарна інноваційна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006.

 6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 2002. – 155с.

 7. Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с.

 8. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник / Под ред. проф. В.А. Алексунина. – М.: Маркетинг, 2001.  – 516 с.

 9. Маркетингова товарна політика: метод. рекомендації / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад. І. Г. Черданцева]. - Чернівці : Рута, 2008. - 67 с.

 10. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник / За редакцією Л.А. Мороз. — 2-е вид. — Львів: Інтелект-Захід, 2002.  — 244 с.

 11. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг: Учебн. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Юнити-Дана, 2002. – 287 с.

 12. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.

 13. Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. – Спб.: Питер, 2005. – 416 с.

 14. Снегирева В.В., Снегирева Н.И., Лындина Е.Н. Управление развитием торгового ассортимента // Маркетинг успеха. – 2003. - №10

 15. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

 16. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2000. – 752 с.

 17. Шканова О. М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

 18. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204 с.

 19. Энджел Д., Блэкуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. - СПб.: Питер, 2000.Список рекомендованої літератури

ДО розділу ІІ «Промисловий МАРКЕТИНГ»

 1. Крикавський Є., Чухрай Н. Промисловий маркетинг: підручник 2-ге вид / Крикавський Є., Чухрай Н. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. – 472 с.

 2. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики [Текст] : Навч. посібник для вищ. навч. закл. / М.В.Вачевський, В.Г.Скотний, О.М.Вачевський ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 254 с. - Бібліогр.: с. 196-201.

 3. Промисловий маркетинг [Текст]: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.П.Пилипчук, О.Ф.Оснач, Л.П.Коваленко ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 261 с.

 4. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : Підручник / А.О. Старостіна, А.О. Длігач, В.А. Кравченко; За ред. А.О. Старостіної. - К. : Знання, 2005. - 764 с.

 5. Маркетинг у промисловості [Текст]: підруч. для студ. вищих навч. закл. / О. С. Тєлєтов ; Сумс. держ. ун-т. - К. : Центр навч. л-ри, 2004. - 247 с.

 6. Промисловий маркетинг [Текст]: навч.-метод. комплекс / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: О. В. Кифяк, В. І. Гончар]. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 46 с.

 7. О.Ф. Оснач, В.П. Пилипчик, Л.П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.

 8. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики. Навч. посібник. / Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256с.

 9. Пилипчик В.П., Оснач О.Ф., Коваленко Л.П. Промисловий маркетинг. Навчальний посібник. – Київ: Цент навчальної літератури, 2005. – 264 с.

 10. Промисловий маркетинг: Навч. посібник / Під ред. О.О. Шубіна. – К,:НМЦВО МОіН України, Студцентр, 2002. – 432 с.

 11. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. / Святненко В.Ю. – К.:МАУП, 2001. – 264с.

 12. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості: Підручник. / Тєлєтов О.С. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.Список рекомендованої літератури

ДО розділу ІІІ «МАРКЕТИНГОВі дослідження»

1. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: підручник / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" / А.В. Войчак (ред.). — К. : КНЕУ, 2007. — 408c.

2. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сумський держ. ун-т. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 192с. 3. . Маркетингові дослідження. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б., Сорока О.А.: Навч. посібник – НУ “Львівська політехніка” (Інф.-вид. Центр “Інтелект” + ІПДО ), 2004.- 288 с.

4. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Скарби", 2004. — 464с.

5. Ортинська В.В., Мельникович О.М. Маркетингові дослідження: підручник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К., 2007. — 376с.

6. Федорчук Антоніна Іванівна. Маркетингові дослідження: навч. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Вид-во Львівської комерц. акад., 2008. — 367c.

7. А. В.Зозулёв, С. А. Солнцев Маркетинговые исследования. Учебное пособие. М.: ”Рыбари”, 2008. - 643с

8. Федорчук А. І. Маркетингові дослідження: навчальний посібник. Львів: ЛКА, 2008. – 368с.

9. Роберт Дж. Каден Партизанские маркетинговые исследования. М.:Эксмо, 2010. - 368 с

10. Тєлетов О.С. Маркетингові дослідження .Навчальний посібник. 2010. – 299 c.

11. Е. Н. Скляр, Г. И. Авдеенко, В. А. Алексунин. Маркетинговые исследования. Практикум. М.: Дашков и Ко, 2011. – 216c.

12. О. А. Лебедева, Н. И. Лыгина. Маркетинговые исследования рынка. М.:Форум, Инфра-М, 2009. – 192c.


Список рекомендованої літератури

ДО розділу ІV «МАРКЕТИНГОВА цінова ПОЛІТИКА»

 1. Бєлявцев М.І., Петенко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика: навчальний посібник. –К.: Центр навчальної літератури, 2005. -332 с.

 2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2004. – 712 с.

 3. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика. – К.: КНЕУ, 2002.

 4. Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Навч. посібн.-К.: Центр навчальної літератури, 2004. -220 с.

 5. Кампо К., Гижсбрехт Э. Ценообразование // Маркетинг / Под ред. М.Бейкера – СПб.: Питер, 2002.

 6. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства. – К.: КНЕУ, 2001.

 7. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова цінова політика: Навч. посібн. – К.: ЦУЛ, 2007. – 200 с.

 8. Котлер Ф. Основы маркетинга. –М., 1990.

 9. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми. –К.: КНЕУ, 2002. – 245 с.

 10. Маркетинг / Руделіус У. та ін. – М: ДеНово, 2008. – 646 с.

 11. Маркетингова цінова політика: Навч. посібник для вищ. навч. закл. / М.І.Бєлявцев, І.В.Петенко, І.В.Прозорова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. - К. : Центр навч. л-ри, 2005. - 330 с

 12. Маркетингова цінова політика: метод. рекомендації / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича; уклад. О. В. Кифяк. - Чернівці : Рута, 2008. - 30 с.

 13. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Стратегия и тактика ценообразования. – СПб: Питер, 2001.

 14. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. – СПб.: Питер, 2001.

 15. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика. Навчальний посібник. –К.:КНЕУ, 2001.

 16. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орїєнтації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Шк. маркетинг. менеджменту. - К. : Професіонал, 2004. - 154 с.

 17. Ценообразование: практикум / Г.А. Маховикова, И.А.Желтякова, Н.Ю. Пузыня. – М.: Эксмо, 2008. – 304 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

спеціальності 7.03050701 «Маркетинг»

Комплексний фаховий вступний іспит проводиться у такому порядку:

Абітурієнт отримує білет, який включає 2 теоретичних завдання. Після підготовки, абітурієнт усно відповідає членам комісії. Вислухавши відповіді, члени комісії можуть задавати додаткові питання, але такі, які стосуються більш глибокого висвітлення попередньо поставлених питань. Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться за 200-бальною шкалою, по 100 балів за кожне завдання.

Оцінювання теоретичних завдань:

Оцінка «Відмінно» (176-200 балів). Абітурієнт повністю володіє теоретичним матеріалом та практичними аспектами маркетингових дисциплін, знає закони ринку, господарське законодавство, способи отримання та оперативного використання різних джерел інформації, уміє об'єктивно оцінювати економічну та політичну ситуації, творчо аналізувати ринкову інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального економічного життя.

^ Оцінка «Добре» (150-175 балів). Характеризує рівень підготовки, при якому абітурієнт повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами маркетингових дисциплін, однак система його знань не виходить за межі підручникового матеріалу – це лише грамотне його відтворення та пояснення.

^ Оцінка «Задовільно» (124-149 балів). Відповідає задовільному рівню підготовки. Абітурієнт демонструє загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення.

Оцінка «Незадовільно» (0-123 балів). Неспроможність дати навіть коротку, базову характеристику відповідних проблем. Відсутність знань щодо загальної структури проблематики дисципліни (окремих розділів), ключових положень.


Схвалено на засіданні кафедри маркетингу Протокол № 6 від 20 січня 2012 року


Завідувач кафедри маркетингу доц. Буднікевич І.М.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи