Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” icon

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Скачати 331.03 Kb.
НазваПрограма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”
Дата04.06.2012
Розмір331.03 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


Затверджую


Ректор ___________ С. В. Мельничук


„ ____” ________________2012 р.


ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

зі спеціальності

7. 03060101 – „ Менеджмент організацій і адміністрування ”

для вступників

на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол № 6 від 25 січня 2012 р.


Голова вченої ради Нікіфоров П.О.


^ Чернівці - 2012

ВСТУП


Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності економіста, який спеціалізується в галузі управління. Професійна діяльність менеджера пов’язана із забезпеченням раціонального управління економічними і соціальними процесами, організацією і проектуванням систем управління, розвитком та оновленням процесів, форм і методів управління у відповідності із тенденціями соціально-економічного розвитку.

Широкі можливості реалізації професіональної і творчої діяльності менеджера у сфері економіки та бізнесу, в комерційних та некомерційних організаціях всіх форм власності, різноманітних форм діяльності, наукових, конструкторських, проектних організаціях, органах державного управління передбачають необхідність засвоєння студентами широкого кола фундаментальних знань та закріплення практичних навичок у вирішенні завдань управлінського характеру. Він має знати закони ринку, законодавство, спроби отримання та оперативного використання різних джерел інформації, передбачати та об’єктивно оцінювати економічну та політичну ситуації, зі знаннями справи та реальних можливостей ставити цілі, формулювати завдання, використовувати необхідні методи для їх розв’язання, розробляти стратегії, створювати проекти, робити прогнози, оцінювати можливі результати управлінських рішень, здійснювати діагностику стану речей і перебігу відповідних процесів, вміти користуватися владними повноваженнями, бути готовим до кооперації з колегами і партнерами у професійній діяльності, брати на себе відповідальність, ризик, приймати обґрунтовані рішення, бути готовим до неминучих змін і нововведень, здатним змінити характер і вид своєї професійної діяльності.

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника – бакалавра зі спеціальності “Менеджментˮ у змісті програми виділені чотири розділи: Менеджмент, Виробничий менеджмент , Управління персоналом, Стратегічний менеджмент.


Розділ I. МЕНЕДЖМЕНТ

^

Тема 1.1. Менеджмент як наука: еволюція та сучасний стан


Об’єктивні передумови виникнення та існування менеджменту.

Мета, завдання та особливості сучасного менеджменту. Підвищення ролі та значення менеджменту в сучасних умовах.

Сутність понять “менеджмент” та “управління”. Суб’єкт та об’єкт управління. Специфіка діяльності менеджера. Система знань менеджера. Менеджери та підприємці. Рівні менеджменту та їх характеристика.

Розвиток теорії та практики менеджменту. Школи управлінської думки: школа наукового управління, класична (адміністративна) школа, школа психології та людських відносин, школа науки управління.

Особливості розвитку та проблеми менеджменту на етапі становлення ринкової економіки в Україні.


^ Тема 1.2. Організація як об’єкт управління

Поняття організації та її функції. Види організацій. Формальні, неформальні, прості та складні організації. Загальна характеристика організацій.

Організація і її середовище. Внутрішнє середовище організації. Внутрішні змінні: цілі, структура, завдання, технологія, люди /працівники/. Взаємозв’язок і взаємозумовленість внутрішніх змінних організації.

Зовнішнє середовище організації та його значення. Основні характеристики зовнішнього середовища. Взаємозв’язок факторів зовнішнього середовища. Мінливість та невизначеність зовнішнього середовища.

Характеристика основних етапів життєвого циклу організації. Особливості менеджменту на кожному етапі життєвого циклу.


^ Тема 1.3. Планування як функція менеджменту

Сутність поняття “функція менеджменту”. Основні та конкретні функції менеджменту, їх взаємозв’язок.

Мета та завдання планування. Елементи та етапи процесу планування. Місія організації. Види планів. Одноразові, стандартні та альтернативні плани. Програми, проекти, політика, процедури, правила.

Оперативні, тактичні та стратегічні плани. Специфіка стратегічного планування .

Стратегія організації. Основні види стратегій та їх особливості.


^ Тема 1.4. Організування як функція менеджменту

Сутність організації взаємодії (організування) як управлінської функції, її основні аспекти. Елементи організування: обов'язки, повноваження, відповідальність. Обмеженість повноважень.

Делегування повноважень: суть, переваги, оптимальні умови використання. Централізація та децентралізація. Переваги та недоліки централізованих і децентралізованих структур.

Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур. Принципи побудови структур управління.

Класифікація організаційних структур управління: лінійні; функціональні; лінійно-функціональні; дивізіональні; продуктові; організаційні структури, орієнтовані на споживача; регіональні; організаційні структури фірм, що діють на міжнародних ринках; адаптивні; проектні; матричні структури, а також організації конгломератного типу.


^ Тема 1.5. Мотивація як функція менеджменту

Сутність мотивації. Основні її компоненти: мотиви і стимули. Потреби: первинні та вторинні. Винагорода: внутрішня та зовнішня.

Змістовні теорії мотивації (теорія Маслоу, МакКлеланда, модель Герцберга).

Процесуальні теорії мотивації (теорія очікувань, теорія справедливості, модель Портера-Лоулера).

Специфіка і механізми матеріального стимулювання працівників.

^

Тема 1.6. Контроль як функція менеджменту


Сутність і елементи управлінського контролю. Вирішення проблем невизначеності, попередження виникнення кризових ситуацій, підтримки успіху.

Форми управлінського контролю: попередній, поточний та заключний. Види контролю: фінансовий, виробничий, маркетинговий.

Процес управлінського контролю; розробка стандартів та критеріїв, порівняння досягнутих результатів з встановленими стандартами, етап дії.

Принципи ефективного контролю: стратегічна спрямованість, орієнтація на результати, відповідність контрольованому виду діяльності, своєчасність, гнучкість, простота, економічність.


^ Тема 1.7. Методи менеджменту

Сутність методів менеджменту та їх класифікація.

Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування, нормування, інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань, інструктування, координація робіт), дисциплінарні дії.

Економічні методи менеджменту: плани, стимули, податки, фінанси, кредит, бюджет, ціни.

Соціальні методи: методи управління окремими груповими явищами і процесами; методи управління індивідуальною поведінкою.

Психологічні методи: методи формування і розвитку трудового колективу, методи гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи психологічного спонукання, методи професійного відбору і навчання.

^

Тема 1.8.Управлінські рішення


Природа, сутність та класифікація рішень у сфері менеджменту.

Етапи прийняття раціональних рішень. Обмежена раціональність у менеджменті.

Умови прийняття управлінських рішень.

Фактори, які впливають на процес прийняття рішень.

Рішення в умовах невизначеності. Діловий ризик.

Колективне ухвалення рішень: механізм, переваги і недоліки.
^

Тема 1.9. Комунікації у менеджменті


Інформація в управлінні. Суть, класифікація (за змістом, за формою та знаком передавання, за формою фіксування, за стадією обробки, за місцем походження, за часом, за повнотою та можливістю використання, за достовірністю, за-джерелом).

Кількісні і якісні (економічність, достовірність, повнота, актуальність, цінність, змістовність, адекватність, вартість) характеристики управлінської інформації.

Значення комунікації. Види комунікацій в управлінні. Чутки.

Організація комунікаційного процесу, його елементи та етапи. Зворотний зв'язок. Викривлення. Міжособові та організаційні бар'єри комунікації, їх подолання.

Інформаційні системи процесу управління – централізовані і децентралізовані. Удосконалення інформаційних систем у менеджменті.

^ Тема 1.10. Керівництво та лідерство у менеджменті

Керівництво в організації. Особистий вплив і влада. Необхідність влади в управлінні. Форми влади та впливу. Класифікація основ влади: заснована на примушенні, заснована на винагороді, законна влада, влада прикладу, влада експертних знань, влада через переконання. Переваги та недоліки. Порівняльна характеристика різних методів впливу на підлеглих.

Вплив шляхом переконання і вплив через участь в управлінському процесі. Лідерство як соціально-психологічне явище. Його динаміка.

Роль лідера а управлінні колективом. Формальне та неформальне лідерство.

Лідерство і стиль керівництва. Стилі керівництва: автократичний, демократичний, ліберальний.


^ Тема 1.11.Поведінкові аспекти менеджменту

Конфліктні ситуації, їх суть. Типи конфліктів. Внутрішньоособовий, міжособовий, між особою та групою і міжгруповий конфлікти. Причини і наслідки конфліктів. Конфлікт як процес. Управління конфліктними ситуаціями, методи розв'язання конфліктів.

Організаційні зміни, їх природа. Управління змінами, заходи та етапи проведення змін в організації. Подолання опору змінам. Сутність, організаційного розвитку. Характеристика основ складових організаційного розвитку, заходи щодо здійснення організаційного розвитку.

Стреси, їх природа і причини. Наслідки стресових ситуацій. Етапи виникнення стресу. Механізм управління стресовими ситуаціями.

^
Тема 1.12. Відповідальність та етика у менеджменті

Юридична та соціальні відповідальність у менеджменті.

Етика бізнесу та її роль у розвитку менеджменту.

Взаємозв’язок відповідальності та етики у менеджменті.

Організаційна культура, її вплив на ефективність діяльності організації. Елементи організаційної культура.


^ Тема 1.13. Менеджмент інноваційної діяльності

Інноваційні процеси: сутнісна характеристика та місце у системі господарювання. Поняття новинок, нововведень, інноваційних проектів інноваційної діяльності, інноваційного менеджменту. Класифікація новинок і нововведень.

Зарубіжний досвід інноваційної діяльності суб’єктів господарювання.

Проблеми формування і розвитку інноваційного менеджменту в Україні.


^ Тема 1.14 Умови, критерії, норми і обмеження функціонування організації

Умови діяльності сучасної організації. Економічні та соціальні фактори. Чинники мікро-, макро- та глобального рівня.

Критерії оцінки діяльності організації. Сучасні методики оцінки основних параметрів функціонування організацій.

Людина як мета і ключовий ресурс в діяльності сучасних організацій. Людський капітал в контексті управлінської діяльності.


^ Розділ II. виробничий МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 2.1. Виробничий менеджмент у структурі менеджменту організацій

Особливості сучасного менеджменту. Місце курсу "Виробничий менеджмент" у підготовці спеціалістів, його мета і структура. Загальна характеристика визначень поняття "менеджмент". Наукові підходи в дослідженні проблем менеджменту.

Виробничий (операційний) менеджмент: суть, передумови виникнення та місце в системі менеджменту організацій. Основні функціональні сфери менеджменту. Роль та основне призначення виробничого менеджменту.

Функції, методи і принципи виробничого (операційного) менеджменту: суть та загальна характеристика.

Виробничий (операційний) менеджмент та менеджери. Діяльність операційного менеджера та його завдання. Вимоги до професійної компетенції операційного менеджера.

^ Тема 2.2. Процес створення виробничої (операційної) системи та його етапи

Загальні поняття про систему та принципи її функціонування. Теорія систем і менеджмент. Основні принципи системного підходу, організації як соціотехнічні системи та їх особливості.

Суть операційних систем та основні їх типи. Операційна система, її елементи, цілі та призначення. Класифікація операційних систем. Взаємозв'язок операційної та інших функцій організації. Продуктивність і конкурентноздатність операційної системи.

Етапи створення операційної системи. Проектування виробів і проектування процесу виробництва, їх основні критерії та варіанти. Життєвий цикл вибору та процесу його виробництва. Проектування продуктів та процесів у сфері послуг та удосконалення операцій у сфері послуг, їх особливості. Особливості проектування послуг та удосконалення операцій у сфері послуг.

Виробничі потужності та її розташування. Типи планіровок виробництва. Проектування робіт і нормування праці.

^ Тема 2.3. Процес і методи прийняття рішень у виробничому менеджменті

Суть та характерні особливості управлінських рішень у виробничому менеджменті. Процес прийняття рішень. Умови визначеності, ризику та невизначеності у прийнятті управлінський рішень.

Моделювання як інструмент обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Типи моделей, процес їх побудови. Методи моделювання: платіжна матриця та дерево рішень. Загальні проблеми моделювання. Використання моделей операційним менеджером. Суть прогнозування, класифікація прогнозів. Типи прогнозів. Якісні методи прогнозування: думка жюрі, думка збутовиків, модель очікування споживача, метод Дельфі. Кількісні методи прогнозування: метод змінюваного середнього, метод експоненціального вирівнювання, метод трендового проекціювання.

^ Тема 2.4. Відпрацювання стратегії організації та стратегії виробництва

Економічна стратегія організації та особливості її розробки. Суть стратегії підприємства, її основне призначення, елементи та етапи формування. Визначення місії та

цілей організації. Аналіз зовнішнього середовища та внутрішнє (управлінське) обстеження. Вибір альтернативи, реалізація та оцінка стратегії.

Моделі вибору стратегічного розвитку організації. Бостонська матриця (матриця БКГ), вибір стратегії на основі вивчення елементів стратегії (модель Б. Карлоффа). Модель вибору стратегії за Мінцбергом. Модель конкурентної стратегії за Портером.

Виробнича (операційна) стратегія та її компоненти. Рівні стратегії та суть стратегії виробництва. Компоненти операційної місії та стратегії. Основні виробничі стратегії: стратегія товару, процесу, вибору місця розташування, розміщення людських ресурсів, постачання. Тактичні рішення в операційному менеджменті: управління запасами, розробка розкладу, тактика якості, тактика надійності.

^ Тема 2.5. Агрегатне планування реалізації операційних стратегій

Суть планування, завдання та структура планів операційної системи. Основні принципи планування виробництва та операцій. Загальні методи планування в операційному менеджменті.

Агрегатне планування, його зміст та організація. Стратегії в агрегатному плануванні. Пасивні та активні стратегії. Чисті і змішані стратегії. Переваги та недоліки агрегатного планування.

Методи агрегатного планування. Інтуїтивний підхід, графічний і табличний методи, математичні підходи. Порівняльна характеристика методів агрегатного планування. Агрегування і дезагрегування.

Агрегатне планування сервісних систем, його особливості. Підходи до агрегатного планування у сервісі.

^ Тема 2.6. Короткострокове тактичне планування виробництва і операцій

Короткострокові плани в структурі процесу планування. Взаємозв'язок стратегічних, агрегатних та короткострокових планів. Процес дезагрегування стратегії та основний виробничий план (розклад) фірми. Основні взаємозв'язки у структурі короткострокового тактичного планування.

Система плану потреб матеріалів (ППМ), її суть та основні елементи. Основні елементи (ППМ). Виробничий графік. Специфікація (відомості) складу виробу. Структура виробу. Відомості модуля. Відомості планування та тимчасові відомості. Облік стану запасів та закупок. Часовий графік виготовлення виробу та часові структури виробу. План повної та чистої потреби в матеріалах.

Короткострокові розклади, контроль завантаження робочих центрів та визначення послідовності робіт. Суть та мета процедури відпрацювання короткострокових розкладів у зворотному напрямку. Розробка розкладу для одиничного виробництва (на рівні цеху). Інформаційна база та файли розробки розкладів. Контроль "вхід-вихід". Графіки Гантта. Метод призначень. Визначення послідовності робіт. Правило пріоритету запуску у робочі центри. Правило критичного відношення. Експертні системи відпрацювання розкладів. Експертні системи відпрацювання розкладів. Оптимізовані виробничі технології (ОВТ) та О - контроль.

Розклад у повторюваному виробництві та в сервісних системах. Суть повторюваного виробництва. Використання методу руху рівня матеріального потоку для відпрацювання розкладів у повторюваному виробництві. Особливості системи розкладів у сервісі.

^ Тема 2.7. Оперативне планування у виробничих системах

Загальна характеристика змісту, цілей та завдань, оперативного планування виробництва. Мета, необхідність, зміст та основні завдання системи оперативного планування. Нормативна база та рівні оперативного планування.

Міжцехове та внутрішньоцехове оперативне планування. Основні завдання міжцехового оперативного планування. Специфіка та завдання внутрішньоцехового оперативного планування. Диспетчеризація та її основні елементи: облік, аналіз, контроль, регулювання. Завдання диспетчеризації та її організаційна побудова.

Види виробничих систем та особливості оперативного планування їх діяльності. Виробнича система з "виштовхуванням" виробу та виробнича система з "витягуванням" виробу, їх загальні характеристики.

Оперативне планування виробництва в системах з "виштовхуванням" виробів, особливості його реалізації. Система операційного планування серійного виробництва. Оперативно-календарний план. Календарно-планові нормативи: розміри і ритми партій виробів, тривалість виробничих циклів, випередження запуску-випуску виробів, розміри заділів. Місячні оперативні завдання для дільниць. Стандарт-плани.

Масове виробництво та особливості його організації. Потоковий метод виробництва. Однопредметні та багатопредметні потокові лінії. Оперативне планування в умовах масового виробництва. Особливості оперативно-календарних планів та календарно-планових нормативів. Місячні квартальні оперативні програми в масовому виробництві.

Оперативне планування в організаційних структурах з витягуванням виробів. Вирівнювання виробництва як метод пристосування його до попиту, що змінюється. Стадії пристосування виробництва до змішаного попиту. Організаційні структури вирівнювання виробництва за попитом. Системи професійної ротації кадрів.

Оперативне планування за принципом "точно в строк" та інформаційна система "КАНБАН". Суть системи " точно в строк" та характер її функціонування. Система "КАНБАН" та практична її реалізація.

^ Тема 2.8. Управління проектами в структурі виробничого менеджменту

Суть поняття проекту та загальна характеристика проектів. Визначення проекту. Ознаки проекту. Оточення проекту та його учасники. Основні властивості та види проектів.

Управління проектами в системі операційного менеджменту. Основні фази управління проектами. Планування проектів та проектні організації. Відпрацювання розкладів проектів, його цілі та засоби. Реалізація та контроль проектів.

Основні методи (техніка) управління проектами. Метод критичного шляху (метод СРМ - англійська абревіатура).Метод оцінки та перегляду планів (метод РЕRТ-англійська абревіатура). Об'єднуючий переваги РЕRТ і СРМ методів - метод РЕRТ / Соst. Сучасні тенденції у застосуванні методів управління проектами

^ Тема 2.9. Бізнес-планування в системі виробничого менеджменту

Бізнес-планування як інструмент реалізації стратегії і тактики підприємницької діяльності. Суть необхідність, функції, цілі та завдання бізнес-планування.

Основні підходи до формування бізнес-планування та загальні правила його відпрацювання. Визначення підходів до формування бізнес-планів та загальні правила його відпрацювання. Спрямованість, масштабність бізнес-плану, визначеність та ризик ситуації, підпорядкованість внутрішнім та зовнішнім потребам. Загальні правила відпрацювання бізнес-плану.

Структура бізнес-плану та процедури розробки його основних розділів. Складові частини бізнес-плану. Короткий зміст процесу відпрацювання основних компонентів бізнес-плану.


^ Тема 2.10. Управління фінансовою діяльністю в операційному менеджменті

Суть, завдання та етапи еволюції управління фінансами. Організаційна структура фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту.

Відпрацювання фінансової політики та фінансової структури фірми. Основні види фінансування, фінансові джерела та особливості їх отримання. Довгострокове фінансування через випуск акцій і облігацій. Середньострокове та короткострокове фінансування. Отримання необхідних фінансових коштів.

Формування структури капіталу фірми та управління використанням фінансових ресурсів. Політика фірми щодо структури капіталів. Управління оборотними капіталом. Джерела фінансування оборотного капіталу. Оборотні засоби та управління ними. Управління основним капіталом. Основні фонди, довгострокові фінансові вкладання, нематеріальні активи.

Управління процесом формування фінансових планів (бюджетних кошторисів) фірми. Суть, мета та значення фінансового планування. Управління процесом бюджетування (процесом відпрацювання фінансових планів). Розробка фінансового плану (основного бюджету) фірми та його структура.

^ Тема 2.11. Управління ризиками у виробничо-операційних системах

Суть, причини виникнення та види ризиків. Поняття категорії "ризик" в історичному та економічному аспектах. Основні причини виникнення ризику та їх класифікація. Види ризиків, їх основні ознаки та загальна характеристика. Особливості ризиків у виробничому менеджменті.

Методи та методики оцінки степені ризику. Організація роботи з аналізу ризику. Оцінка степені ризику. Допустимий, критичний та катастрофічний ризики.

Основні підходи до управління ризиком та способи його мінімізації. Загальні принципи управління ризиком. Засоби (методи) реалізації управління ризиком. Пасивний захист від ризику. Активні методи оптимізації ризику.

^ Тема 2.12. Управління матеріально-технічним забезпеченням і збутом

Матеріально-технічне забезпечення як функціональна сфера операційної системи. Суть МТЗ, його основні завдання та форми. Організаційна структура матеріально-технічного забезпечення. Функції МТЗ.

Управління матеріально-технічними ресурсами та його основні завдання. Аналіз потреби та розрахунок кількості замовлення. Визначення форм, методів постачання та вибір постачальників. Погодження цін на ресурси та укладення договорів. Контроль якості, строків поставок та організація складування ресурсів.

Збутова діяльність як складова частина операційного менеджменту. Суть збутової діяльності та її економічне значення. Маркетинг і збут в сучасних умовах. Організаційна структура збуту. Концепція управління збутом. Управління збутом та його основні функції. Інформаційна система збуту. Управління товарорухом та просуванням товарів. Управління формуванням попиту та стимулювання збуту (система ФОПСТИЗ).

^ Тема 2.13. Управління матеріально-технічними запасами організації

Суть управління запасами, мета їх створення та призначення матеріально-технічних запасів фірми. Суспільно-необхідний рівень споживання матеріалів ресурсів та фактори, що впливають на матеріалоспоживання.

Типи запасів, детермінованість та стохастичність (випадковість, вірогідність) їх формування. Витрати, пов'язані з формуванням та зберіганням виробничих запасів. Основні функції матеріально-технічних запасів.

Види попиту на предмети матеріально-технічних запасів. Системи управління запасами: система управління запасами з незалежним попитом при фіксованій кількості продукції та фіксованому часі; система управління запасами із залежним попитом; система АВС - аналізи та система точності записів обліку; "точно в строк".

Загальна характеристика моделей управління матеріально-технічними запасами фірми.

^ Тема 2.14. Управління якістю продукції (послуг) фірми

Поняття якості та її основні показники (характеристики). Одиничні, комплексні та загальні показники (характеристики) якості. Рівні якості та методи їх визначення. Витрати, що пов'язані з якістю продукції та економічно-оптимальна якість продукції.

Система забезпечення якості товару на внутрішньовиробничому та загальнонаціональному рівнях. Внутрішньовиробничий контроль якості. Технічний контроль, його види та методи. Контроль якості на національному та міжнародному рівнях.

Стандартизація продукції та види стандартів. Система міжнародних стандартів серії ІSО 9000. Сертифікація продукції, її види та функції. Державний нагляд за якістю.

Управління системою якості продукції та основні напрямки його вдосконалення. Суть, завдання, функції та служба управління якістю продукції. Еволюція підходів до управління якістю продукції. Практичні аспекти управління якістю у зарубіжних фірмах. Удосконалення системи управління якістю в перехідній економіці України.

^ Тема 2.15. Управління допоміжними та обслуговуючими сферами

(інфраструктурою) операційної системи


Суть та загальна характеристика інфраструктурних підрозділів фірми.

Ремонтне господарство його зміст, необхідність та основні завдання. Організаційна структура управління ремонтним господарством, необхідність її створення. Визначення ремонтних робіт. Організаційні форми та методи ремонту. Напрямки вдосконалення роботи ремонтного господарства.

Організація інструментального господарства, його зміст та основні завдання. Організаційна структура інструментального господарства. Основні напрямки вдосконалення роботи інструментального господарства.

Організація енергетичного господарства. Структура енергогосподарств. Організаційні завдання енергогосподарства. Енергетичні баланси та техніко-економічні показники.


^ РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


Тема 3.1. Сутність і завдання управління персоналом в сучасних умовах

Організація як об’єкт управління та її визначальні характеристики. Зацікавлені групи. Власники, наймані працівники, менеджери, профспілки, державні інститути. Суперечливість інтересів зацікавлених груп. Соціальне партнерство та його функції.

Соціальні інститути. Формальні і неформальні правила, соціальна роль та соціальний статус. Власність та договір як ключові правові інститути. Організаційна культура. Фактори, які визначають організаційну культуру та її роль в управлінні персоналом.

Зміст, система цілей та предмет управління персоналом. Організаційна, соціально-економічна та відтворювальна функції.

Кількісні характеристики персоналу. Середньоспискова чисельність. Управлінський та виробничий персонал. Структуризація за кваліфікаційним критерієм. Якісний склад персоналу: професійна, вікова структура та стаж роботи. Сучасні тенденції формування структури персоналу.

Кадрові служби у системі менеджменту підприємств. Чинники, які визначають специфіку ОСУ персоналом. Специфіка ОСУ персоналом в Україні та функції і тенденції їх розвитку в розвинених країнах.


^ Тема 3.2. Нормативні та правові аспекти трудових відносин

Трудові відносини та механізм їх реалізації. Найманий працівник та роботодавець. Міжнародна організації праці та її функції. Тріада МОП. Джерела національних правових норм, що регулюють трудові відносини. Кодекс законів про працю та його структура. Локальні нормативні акти.

Трудовий договір як основа регулювання трудових відносин на рівні організації. Загальний порядок та вимоги щодо укладання трудових договорів. Договір на невизначений термін, строковий договір, договір на час виконання певної роботи.

Неповнота трудового договору та неявність умов, викладених у ньому. Асиметричність інформації учасників договору та її можливі наслідки. Опортуністична поведінка суб’єктів трудових відносин.

Суб’єкти колективного договору та їх функції. Основні характеристики та ключові положення колективного договору. Колективні (тристоронні) угоди, як засіб регулювання трудових відносин на рівні галузі, території.

Документація та діловодство в управлінні персоналом. Основні вимоги організації діловодства кадрових служб. Документаційне забезпечення управління персоналом. Організація обліку і звітності по персоналу.


^ Тема 3.3. Трудовий колектив як соціальна система

Група, індивідуалізм, колективізм. Потенційна несумісність групових та індивідуальних цілей. Класифікація робочих груп.

Команда та її роль в організації. Функціональні команди, команди з вирішення проблем, міжфункціональні та самокеровані команди. Стадії розвитку команди.

Механізм та чинники ефективного функціонування групи. Колективне прийняття рішень, колективна відповідальність.

Рольова поведінка членів групи. Незалежний, нейтральний та зорієнтований на підпорядкованість типи поведінки.

Ознаки, причини появи та особливості неформальних груп. Позитивний та негативний вплив неформальних груп на організацію. Напрямки ефективної співпраці з неформальними групами.


^ Тема 3.4. Політика управління персоналом

Політика управління персоналом: сутність, мета і завдання в сучасних умовах. Принципи кадрової політики. Кадрова політика в системі управління персоналом підприємства.

Пасивний, реактивний, превентивний, активний та авантюристичний типи кадрової політики. Зв’язок політики управління персоналом із зовнішнім середовищем. Відкрита та закрита кадрова політика.

Національно-культурне середовище формування політики управління персоналом. Теорії М.Вебера та Д.Маклелланда. Моделі кадрової політики У.Оучі. Необхідність формування вітчизняних моделей кадрової політики.

Необхідність зміни та адаптації політики управління персоналом. Зовнішні та внутрішні фактори впливу.

Ефективність політики управління персоналом організації. Перешкоди реалізації кадрової політики та критерії її ефективності.


^ Тема 3.5. Планування персоналу в організації

Сутність, цілі та завдання планування персоналу. Зв'язок планів по персоналу з іншими плановими показниками підприємства та зі стратегічними цілями. Основні блоки заходів щодо планування персоналу.

Поточна та довгострокова потреба у персоналі. Ефективність планування персоналу та принципи, які її визначають: принципи науковості, економічності, безперервності, масовості, точності.

Фактори, які визначають потребу у персоналі. Внутрішньоорганізаційні та зовнішні фактори. Витрати на персонал та механізм їх формування. Методи визначення потреби у персоналі: екстраполяція, експертні оцінки, нормативний метод, методи лінійного програмування.

Рівні кадрового планування. Стратегічне, тактичне та оперативне планування персоналу.


^ Тема 3.6. Процес комплектування організації персоналом

Сутність та організація наймання персоналу. Чинники, які визначають необхідність наймання працівників. Політика “створи кадри” та “придбай кадри” Алгоритм залучення персоналу.

Ринок праці та його структура. Вивчення ринку праці. Параметри дослідження ринку праці.

Процедура вербування (набору) працівників. Джерела зовнішнього та внутрішнього набору персоналу, їх преваги та недоліки. Форми залучення працівників.

Призначення відбору персоналу та ключові оціночні критерії. Автобіографічні, професійні та особистісні характеристики кандидатів. План «семи пунктів». Процедура відбору працівників.

Адаптація персоналу як чинник стабілізації/дестабілізації колективу. Чинники, які визначають успішність адаптації працівника. Управління адаптацією працівника.


^ Тема 3.7. Професійний розвиток і навчання персоналу

Професійний розвиток персоналу: актуальність та призначення. Зв'язок професійної підготовки та адаптації і ротації персоналу. Організація системи професійного навчання працівників. Аналіз потреб у підготовці персоналу, вибір форм навчання, оцінка необхідних витрат, деталізація планів навчання, оцінка результатів. Особистісні характеристики працівника, як чинник успішності професійного навчання.

Внутрішньофірмова підготовка працівників та підготовка в навчальних закладах. Навчання з відривом і без відриву від поточних трудових обов’язків. Тенденції професійного навчання працівників в розвинених країнах.

Підвищення кваліфікації працівників як форма професійного навчання: завдання та методи реалізації. Принципи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів.

Інвестиції у навчання працівників та їх особливості. Мінімізація ризику інвестицій в навчання персоналу. Розподіл витрат, специфічність професії, соціальні програми, поетапна підготовка і кар’єра.


^ Тема 3.8. Управління діловою кар’єрою в організації

Кар’єра як об’єкт управління персоналом. Професійна та внутрішньоорганізаційна кар’єра. Напрямки розвитку професійної та внутрішньоорганізаційної кар’єри. Спеціалізація та транспрофесіоналізація. Головні завдання управління кар’єрою.

Етапи ділової кар’єри з точки зору окремого працівника. Підготовчий та адаптаційний етапи, етап просування, етап збереження, завершальний етап. Темпи розвитку кар’єри та фактори успіху. Моделі побудови кар’єри.

Система управління діловою кар’єрою. Організація роботи з планування та реалізації кар’єри, основні етапи та їх характеристика.

Підготовка і формування резерву керівників. Завдання формування кадрового резерву. План кадрових переміщень. Відбір у кадровий резерв.


^ Тема 3.9. Оптимізація чисельності персоналу

Сутність вивільнення працівників та його види.

Умови та наслідки звільнення працівників. Звільнення з ініціативи працівника, звільнення з ініціативи адміністрації, вихід на пенсію. Система заходів щодо звільнення працівників.

Плинність кадрів та її оцінка. Причини і мотиви плинності кадрів. Потенційна плинність кадрів. Система управління плинністю кадрів.

Роль гнучких режимів праці (ГРП) в сучасних умовах. Переваги від застосування ГРП.


^ Тема 3.10. Оцінка, оплата праці й мотивація персоналу

Зміст та завдання атестації персоналу. Об’єкти та показники атестації персоналу. Організація, методи та етапи проведення атестації.

Оцінка персоналу та її адміністративна, інформативна і мотиваційна функції. Роль оцінки персоналу в системі менеджменту організації.

Оцінка кандидатів на вакантну посаду та оцінка працівників організації. Процедура підготовки до оцінки персоналу. Показники, критерії та методи оцінки персоналу. Вихідні дані для оцінки персоналу.

Комплексна оцінка керівників і спеціалістів: особливості, значення та технологія проведення.

Оплата праці: економічний зміст, класифікаційні групи. Основна і додаткова зарплата. Відтворювальна, мотиваційна, регулююча, соціальна та оптимізаційна функції зарплати.

Погодинна та відрядна форми заробітної плати: їх особливості, переваги, недоліки, умови застосування. Тарифна та безтарифна система оплати праці.

Характеристики ефективного управління мотивацією. Мотиваційні стратегії. Мотиваційний моніторинг.

^

РОЗДІЛ IV. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Тема 4.1. Причини та умови виникнення стратегічного менеджменту.

Концепція стратегічного управління

Стратегічний менеджмент як нова управлінська філософія. Стратегічні підходи до управління (відкритість економічних систем, ситуаційний підхід до управління; децентралізація управління; як соціалізація управління; організаційна культура).

Специфічні принципи сучасного стратегічного управління: соціальної відповідальності за виконання місії перед суспільством; інноваційності, екогармонійності, економічності, емерджентності.
^

Еволюція пріоритетів у розвитку менеджменту: стратегічне планування, стратегічне управління, стратегічний менеджмент.


Формування сучасних підходів до визначення стратегічного управління.

Предмет, об’єкт, мета та завдання стратегічного менеджменту.

^ Тема 4.2. Стратегічне управління як система

Суть економічної стратегії та підходи до її визначення. Характерні риси економічної стратегії. Класифікація стратегій підприємства.

Ознаки класифікації стратегій: характер дій, рівень ієрархії управління, напрям розвитку та зростання; напрями діяльності; галузева позиція; базова концепція досягнення конкурентних переваг.

Структурно-функціональна побудова системи стратегічного управління. Підсистеми стратегічного управління: стратегічне планування, реалізація стратегій, організація забезпечення стратегічного управління.

Функції та модель стратегічного управління. Порівняння стратегічного та оперативного управління. Порівняння стратегічного планування та стратегічного управління.
^

Тема 4.3. Стратегічний потенціал підприємства


Стратегічні ресурси підприємства: суть, види, методика аналізу. Стратегічний потенціал підприємства, його складові. Принципи структурного аналізу стратегічних ресурсів: комплексність, співставимість, динамічність. Матеріальні ресурси. Просторові ресурси. Техніка і технологія. Методи оцінки матеріально-технічних та просторових ресурсів фірми. Аналіз людських ресурсів та ресурсів організаційної структури підприємства. Діагностика фінансових та інформаційних стратегічних ресурсів підприємства. Стратегічні інформаційні ресурси.


^ Тема. 4.4. Підприємство як відкрита система.

Середовище прямого та непрямого впливу на підприємство. Значення та структура зовнішнього середовища безпосереднього впливу. Постачальники. Трудові ресурси. Посередники. Кредитно-фінансові установи. Контактні аудиторії. Споживачі. Конкуренти. Фактори віддаленого середовища. Технологія. Стан економіки. Соціокультурні фактори Політичні фактори. Правові фактори. Природне середовище. Міжнародні фактори. Закони та державне регулювання.

Види стратегічного аналізу ( SWOT-, PEST- та SNW-аналіз).


^ Тема 4.5. Місія та цілі підприємства

Необхідність та роль місії у функціонуванні підприємства. Загальні вимоги до змісту місії та формулювання місії.

Цілі як бажаний результат і як інструмент діяльності підприємства. Вимоги до визначення цілей. Коротко- і довгострокові цілі. Порівняння оперативних та стратегічних цілей.

Алгоритм аналізу можливості прийняття місії з урахуванням перспектив її реалізації.

^ Тема 4.6. Нестабільність зовнішнього середовища та види стратегічного управління підприємством


Оцінка ступеня нестабільності зовнішнього середовища. Шкала Ансоффа. Алгоритм визначення оцінки нестабільності зовнішнього середовища. Сигнали зовнішнього і внутрішнього середовища та їх оцінка.

Види стратегічного управління фірмою в умовах нестабільності: довгострокове планування або управління на основі екстраполяції; стратегічне планування; управління шляхом вибору стратегічних позицій; управління шляхом ранжирування стратегічних завдань.

Дії фірми при слабких сигналах про виникнення проблем. Система надзвичайних заходів при виникненні несподіваних завдань стратегічного характеру.

Стратегічні зміни у процесі реалізації стратегії. Ризики, пов’язані з реалізацією стратегії.


^ Тема 4.7. Проблеми гнучкості та синергізму в розвитку підприємства

Оцінка стратегічної гнучкості підприємства та її етапи. Концепція синергізму. Визначення ступеня синергізму.

Типи синергізму. Джерела досягнення синергії. Оцінка ступеня синергізму. Гнучкість і синергізм.

Стратегія диверсифікації. Корпоративні стратегії, що відповідають певному становищу недиверсифікованої компанії на ринку. Шість стратегій диверсифікації: стратегії входження в нову галузь (спільне підприємство або придбання контрольного пакета акцій); стратегії диверсифікації в суміжні (споріднені) галузі; стратегії диверсифікації в несуміжні (неспоріднені) галузі; стратегії згортання та ліквідації; стратегії реструктуризації, відновлення та економії; стратегії багатонаціональної диверсифікації.


СПИСОК

рекомендованої літератури до розділу „Менеджмент”

 1. Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2007. – 524 с.

 2. Будзан Б. Менеджмент в Україні: Сучасність і перспективи. - К.: Вид-во С. Павличко «Основи», 2001. - 349 с.

 3. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. – К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ - 2000”, 2003. – 336 с.

 4. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник. - Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 5. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления. – М.: НОРМА, 2001. - 259 с.

 6. Комарницький І.Ф., Терлецька Ю.О. Антикризове управління підприємством: теорія та практика: навч.посіб. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т., 2010. – 248 с.

 7. Кравченко А. И. История менеджмента. – М.: Академический проект, 2000. – 352 с.

 8. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К.: ВИРА – Р, 2010. – 336 с.

 9. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”, 2003. – 352 с.

 10. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: „Академвидав”, 2003. – 416 с.

 11. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: КНТЕУ, 2004. – 580с.

 12. Менеджмент для магистров: учеб.пособие / Под.ред. А.А. Епифанова. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 762 с.

 13. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2008. – 702с.

 14. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.

 15. Сладкевич В.П. Сучасний менеджмент: навч.посібник . – К.: МАУП, 2007. – 488 с.

 16. Хміль Ф.І. Менеджмент. – К.: Вища школа, 2000. – 306 с.

 17. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. – К.: Т-во „Знання”, 2009. – 583 с.СПИСОК

рекомендованої літератури до розділу „Виробничий менеджмент”


 1. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 624 с.

 2. Василенко Ю.П., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. – К.: ЦУЛ, 2003. – 316 с.

 3. Виссема Ханс. Менеджмент в подразделениях (предпринимательство и координация в децентрализованной компании): Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 288 с.

 4. Гелловэй Лес. Операционный менеджмент: принципы и практика. - М : ИНФРА-М, 2002. – 240 с.

 5. Дилфорд Д. Производственный и операционный менеджмент. – Минск, 1995. – 360с.

 6. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. – СПб.: Специальная литература, 1998. – 216 с.

 7. Курочкин А.С. Организация управления предприятием.- К.: МАУП, 1996. -133 с.

 8. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. – М.: ПРИОР, 1998. – 384 с.

 9. Менеджмент организации. Учебн. пособие / Под. ред. проф.З.П. Румянцевой, Н.А. Саламатина. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432 с.

 10. Обэр-Крис Дж. Управление предприятием: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1997. – 304 с.

 11. Организация, планирование и управление деятельностью предприятия / Под. ред. С.М. Бухало.- К.: ВШ., 1999. - 470 с.

 12. Організація виробництва. Навч.посіб. / За ред. Никифорак В.А.- Чернівці: Рута, 1998. – 168 с.

 13. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. – Львів: Інтелект-Захід, 1999. – 256 с.

 14. Производственный менеджмент / Под. ред. Ильенковой С.Д.- М.: ЮНИТИ, 2001. – 276 с.

 15. Ричард Б. Чейс, Николас Дж. Эквилайн, Роберт Ф. Якобе. Производственный и операционный менеджмент. – М.: Изд. дом «Вильяме», 2001. – 760 с.

 16. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебн. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 443 с.

 17. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. – К.: КАПРАЛ, 1997. – 100 с.

 18. Яременко О.Л., Сумец А.М. Операционный менеджмент. – Харьков: ФОЛИО, 2002. – 247 с.

СПИСОК

рекомендованої літератури до розділу „Управління персоналом”


 1. Виноградський М.Д., Бєляєва С.В. Управління персоналом. – К.: ЦУЛ, 2006. –504 с.

 2. Зельдович Б.З. Основы организационного поведения. – М.: Экзамен, 2006.

 3. Кибанов А. Я. Управление персоналом. Регламентация труда. – М., 2005. – 576с.

 4. Колокнева М.В. Теория организации в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2006. – 280 с.

 5. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. – К.: КНЕУ, 1998. – 224с.

 6. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент. – К.: МАУП, 2005.

 7. Крамаренко В.І. Управління персоналом фірми. – К.: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 8. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – К.: Кондор, 2003.– 296 с.

 9. Лукьянченко Н.Д., Бунтовская Л.Л. Шаульская Л.В. Социально-психологические основы управления. – Донецк: ДНУ, 2001.

 10. Михайлова Л.І. Управління персоналом. К.: ЦУЛ, 2007.

 11. Самыгин С.И., Зайналабидов М.С. Основы управления персоналом. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

 12. Травин В. Менеджмент персонала предприятия. М.: Дело, 2000. – 272с.

 13. Травин В. В., Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента. – М., 2001. – 336с.

 14. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я.Кибанова. – М.:Инфра-М, 2003.– 638 с.

 15. Хміль Ф.І. Управління персоналом. К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 16. Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 112с.

 17. Шекшня С. Управление персоналом современной организации. – М.: Интел-Синтез, 2000. – 368с.

СПИСОК
^

рекомендованої літератури до розділу „Стратегічний менеджментˮ

 1. Білорус О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації / О. Білорус // Економіка України. – 2007. – № 11. – С. 4-7.

 2. Галушка З.І., Комарницький І.Ф. Стратегічний менеджмент: навч.-метод.посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 248 с.

 3. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т.В. Головко, С.В. Сагова. – Київський національний економічний ун-т; За ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2007. – 198 с.

 4. Левик І.С. Суть стратегічного аналізу, його місце та роль в системі управління підприємством / І.С. Левик. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/levik-is-sut-strategichnogo-analizu-yogo-mistse-ta-rol-v-sistemi-uprav linnya-pidpriemstvom/. – Назва з екрана.

 5. Мошек Г.Є. Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях: Навч. посіб. Ч.1 / Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба, Н.Г. Казмерчук, Ю.В. Поканевич // / За ред. Г.Є.Мошека. – К.: КДТЕУ 2009. – 313 с.

 6. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: навчальний посібник / О.М. Скібіцький. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

 7. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства.- Харків: ХДЕУ, 2008. – 363 с.^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

зі спеціальності

7.03060101 – „ Менеджмент організацій і адміністрування”

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст”


Для випускників вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та випускників ЧНУ ім. Ю. Федьковича, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, конкурсний бал розраховується за 200-бальною шкалою згідно підсумків вступного випробування .

Фахові вступні випробування проводяться у такому порядку:

1.Вступник отримує білет, який включає 3 теоретичних завдання.

2.Абітурієнт повинен написати відповіді на ці питання, а потім усно на них відповісти членам комісії.

3. Вислухавши відповіді, члени комісії можуть задавати додаткові питання, але такі, які стосуються більш глибокого висвітлення попередньо поставлених питань.

Оцінювання рівня знань абітурієнта.

Остаточна оцінка визначається із врахуванням результатів відповідей на всі завдання.

Оцінка “відмінно” (181-200 балів) виставляється абітурієнту, який глибоко розуміє теорію та методологію менеджменту, знає теорію управлінської думки, повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами відповідної навчальної дисципліни, правильно оцінює особливості та умови розвитку менеджменту в сучасній економіці, система його знань відображає вміння творчо поєднувати інформацію, робити незалежні висновки, знаходити адекватні приклади і аргументи з реального економічного життя.


Оцінка “добре” (161-180 балів) характеризує рівень підготовки, при якому абітурієнт повністю оволодів теоретичним матеріалом та практичними аспектами даної навчальної дисципліни, однак система його знань не виходить за межі стандартної програми – це лише грамотне відтворення та пояснення матеріалу при наявності певних, відносно несуттєвих помилок і неточностей.

Оцінка “задовільно” (124-160 балів) відповідає рівню підготовки абітурієнта, при якому він демонструє загальну, елементарну обізнаність в матеріалі (як в теоретичному, так і в практичному аспекті), однак сутність проблем розкривається неповністю, фрагментарно і має характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення при наявності суттєвих помилок у відповідях.

Оцінка “незадовільно” (100-123 бали) виставляється абітурієнту, який неспроможний дати навіть стислу, базову характеристику відповідних проблем, у якого відсутні знання щодо загальної структури проблематики дисципліни (окремих розділів), ключових положень та дефініцій, наявні грубі помилки у поясненнях.


Голова предметної комісії доц. Галушка З.І.


Схожі:

Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”
Професійна діяльність менеджера пов’язана із забезпеченням раціонального управління економічними І соціальними процесами, організацією...
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
...
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування (за видами економічної діяльності) Донецьк, Доннту, 2013р.
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Голова вченої ради факультету документальних комунікацій та менеджменту проф. Крайчук О. В
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconПрограма вступного фахового випробування розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації
Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Менеджмент організацій і...
Програма комплексного фахового іспиту зі спеціальності 03060101 – „ Менеджмент організацій І адміністрування ” для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” iconДонецький національний університет програма фахового іспиту
Менеджмент організацій І адміністрування» (за видами економічної діяльності) на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» є визначення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи