Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень icon

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Скачати 239.9 Kb.
НазваПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Дата01.06.2012
Розмір239.9 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича


«Затверджую»

Ректор ___________С.В. Мельничук

«____» _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного фахового випробовування

для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень

«СПЕЦІАЛІСТ»

(на базі ОКР «бакалавр»)

галузь знань – 0101 «Педагогічна освіта»

спеціальність – 7.01010101 «Дошкільна освіта»


Схвалено Вченою радою факультету

педагогіки, психології та соціальної роботи

Протокол № 7

«19» січня 2012 р.

Голова ради ___________ І. М. Зварич


Чернівці – 2012

^ Педагогіка (дошкільна)


Педагогіка як наука про виховання. Виховання як суспільно-педагогічне явище, його історичний, соціальний, загальнолюдський, національний характер.

Основні педагогічні категорії: виховання, освіта, навчання, самовиховання, самоосвіта, перевиховання, розвиток, соціалізація та ін.

Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

Дошкільна педагогіка - наука про виховання і навчання дітей дошкільного віку. Своєрідність завдань, змісту і методів виховання дітей. Джерела дошкільної педагогіки як науки. Основні завдання дошкільної педагогіки, зв’язок з іншими науками, її місце в системі педагогічних наук. Роль С.Русової у створенні концепції українського національного садка.

Значення дошкільного віку для формування особистості людини.

Основні положення про роль соціальних умов життя і виховання у формуванні особистості.

Спадкові особливості, вроджені задатки як органічні передумови психічного розвитку. Вплив середовища на розвиток дитини.

Провідна роль виховання і навчання в психічному розвитку дитини. Засвоєння суспільного досвіду, оволодіння матеріальною і духовною культурою, виробленою людством, в процесі виховання і навчання. Формування під час засвоєння суспільного досвіду загальних здібностей і якостей особистості. Характеристика теорій та концепцій формування особистості.

Роль діяльності (ігрової, навчальної, трудової) у засвоєнні нових знань й умінь, у формуванні психічних якостей і рис особистості. Правильна організація діяльності та педагогічне керівництво нею - важливе виховне завдання.

Вікові етапи психічного розвитку та педагогічна вікова періодизація дошкільного дитинства.

Індивідуальні особливості розвитку дітей. Необхідність врахування вікових і індивідуальних особливостей дітей у вихованні та навчанні. Методи вивчення дітей.

Поняття про систему освіти. Основні історичні етапи розвитку системи освіти. Державна національна програма "Освіта (Україна ХХІ ст.)". Структура та основні ланки системи освіти в Україні. Дошкільна освіта. Типи дошкільних закладів. Система альтернативних дошкільних закладів. Розробка державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти в Україні.

Теорія виховання як розділ педагогіки. Демократія і виховання в історії педагогіки. Структура теорії виховання. Суть і зміст виховання, його закономірності та рушійні сили. Об’єктивні та суб’єктивні аспекти процесу виховання. Принципи виховання як вихідні положення, що зумовлюють зміст, організацію, методи виховання.

Характеристика найважливіших принципів виховання: суспільної спрямованості виховання, єдності свідомості та поведінки особистості; виховання в колективі і через колектив; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю дітей; повага до особи в поєднанні з вимогливістю до неї, опора на позитивне в дитині; послідовність, наступність, систематичність і безперервність виховання; єдність педагогічних вимог дитячого садка і сім’ї; врахування вікових і індивідуальних особливостей вихованців.

Методи формування свідомості дитини. Роль прикладу у вихованні.

Методи організації діяльності та формування досвіду позитивної поведінки, її стимулюванні.

Гуманізація процесу виховання дітей дошкільного віку.

Національна програма "Діти України".

Теоретичні засади розумового виховання дітей. Визначення понять "розумове виховання", "розумовий розвиток", "навчання". Психологічні та фізіологічні основи розумового виховання. Роль чуттєвого досвіду у пізнанні дитиною навколишнього світу. Зв’язок мислення з емоціями, роль діяльності в розумовому розвитку дітей.

Завдання розумового виховання. Формування сенсорної культури, розвиток мислення і мови, уваги, пам’яті, уяви, засвоєних елементарних знань про навколишнє; виховання пізнавальних інтересів, спостережливості, активності, самостійності.

Провідна роль навчання в розумовому розвитку дітей. Єдність виховання і навчання, їх взаємозв’язок. Формування навчальної діяльності в дошкільному віці.

Ознайомлення з навколишнім життям - основний принцип розумового виховання. Зміст знань про навколишнє в ранньому і дошкільному віці, його ускладнення і поглиблення. Своєрідний характер знань дітей. Повідомлення дітям елементарних наукових, систематизованих знань. Виховний характер знань.

Об’єм знань про природу, працю людей. Розвиток математичних уявлень. Навчання рідній мові, підготовка до вивчення грамоти.

Методи розумового виховання дітей: наочні, словесні, практичні. Ігрові методи та прийоми. Співвідношення методів, їх зумовленість вибору.

Поняття сенсорної культури. Значення сенсорної культури для ознайомлення з навколишнім світом. Формування складних процесів мислення, естетичного сприйняття і відчуттів, творчих здібностей. Педагогічні умови сенсорного виховання дітей.

Зміст сенсорного виховання дітей. Формування обстежуючих дій, уявлень про сенсорні еталони.

Сенсорне виховання в системах М.Монтессорі і Декролі. Система сенсорного виховання у вітчизняній дошкільній педагогіці.

Психолого-педагогічні основи морального виховання. Поняття "моральне виховання" і "моральний розвиток". Значення морального виховання дітей з ранніх літ. Послідовне засвоєння дітьми моральних норм і принципів.

Народна педагогіка про моральне виховання дітей раннього віку.

Завдання та зміст морального виховання дітей раннього, молодшого та середнього віку.

Шлях формування звичок моральної поведінки: наслідування, засвоєння способів поведінки на прикладі дорослого, показ, вправлення в моральних вчинках, засвоєння морального досвіду в діяльності дітей і спілкуванні.

Завдання морального виховання дітей старшого дошкільного віку: виховання першооснов колективізму, дружби, гуманізму, чесності, правдивості, скромності, патріотизму.

Моральні уявлення і судження, їх роль у моральному розвитку дитини, зв’язок з почуттями. Доступність розуміння деяких моральних категорій: доброта, чесність, справедливість, дружба, відповідальність.

Стиль взаємин дорослими в сім’ї та в дитячому садку, ставлення дорослих до дітей, створення позитивного "емоційного фону", основаного на повазі до дитини у співвідношенні з розумовою вимогою; зв’язок виховання з життям, опора на активність, ініціативу дітей. Систематичність, послідовність і єдність вимог до дітей; врахування цілісності розвитку особистості.

Методи морального виховання: вплив на почуття і свідомість дітей, вправлення у моральних вчинках; наслідування; організація змістовної, цікавої, морально спрямованої діяльності дітей (гра, праця, навчання), керівництво взаєминами дітей.

Методи формування моральних уявлень і суджень, оцінок: спостереження взаємин дорослих; спілкування з дорослими і ровесниками; вплив художньої літератури і мистецтва.

Проблема особистості та колективу в дошкільній педагогіці. Колектив - необхідна умова розвитку особистості.

Особистість і індивідуальність. Умови, необхідні для розвитку особистості. Значення дошкільного віку у розвитку особистості.

Поняття "дитячий колектив", його особливості, характерні риси, поступове становлення, етапи розвитку, елементи дитячої самоорганізації. Засоби формування дитячого колективу (гра, праця, мистецтво тощо). Особисті симпатії ї дружба; тимчасові та тривалі дитячі колективи. Взаємини в дитячому колективі. Роль вихователя на різних сходинках розвитку дитячого колективу.

Потреба у спілкуванні як фактор, визначаючий розвиток взаємин. Особистісні взаємини в "малих групах" та їх вплив на колективні міжособистісні стосунки.

Норми і правила взаємин у колективі у різних вікових групах. Формування у дітей дружніх взаємин. Роль дружби в житті дитини і дитячого колективу, її розвиток і мотивація. Конфлікти між дітьми, їх причини.

Проблема виховання гуманних почуттів у психолого-педагогічній теорії. Поняття "гуманність". Роль дошкільного віку в розвитку гуманних почуттів і поваги до інших людей, взаємодопомоги, взаємопідтримки в колективній діяльності, співпереживання, співчуття, емоції культури спілкування.

Поява і розвиток вищих моральних почуттів, їх своєрідність, особливості прояву, збільшення ступеня стійкості, усвідомленості, уміння керувати ними, розширення їх діапазону. Особливий вплив почуттів на поведінку дитини.

Розвиток гуманних почуттів в процесі спілкування з дорослими як носія морального досвіду.

Виховання гуманних почуттів в процесі спілкування в сюжетно-рольовій грі. Особливості гуманних проявів дітей у залежності від їх уявлень про моральні норми і досвіду реальної поведінки, від змісту, рольової структури і сюжетних характеристик гри, від функції гри для внутрішнього світу дитини.

Шляхи формування гуманних почуттів; розвиток у дітей здібностей розуміти стан і настрій людини, стимулювання позитивних емоцій; формування здібностей емоційного ставлення до навколишніх людей.

Причини прояву негуманного ставлення до людей, тварин, рослин.

Роль самооцінки у вихованні доброзичливого ставлення до ровесників.

Поняття "культура поведінки дошкільника". Завдання виховання культури поведінки як складова морального виховання: формування культурно-гігієнічних навиків; культури вчинків; культури спілкування в різних видах діяльності; виховання елементів моральної свідомості і культури діяльності.

Роль середовища і виховання у засвоєнні дітьми моральних норм і правил. Гра-школа дитячого спілкування. Роль літератури і мистецтва у формуванні моральних понять. Вплив педагогічного спілкування на засвоєння дітьми правил поведінки.

Особливості формування культури поведінки у різних вікових групах. Розвиток моральних мотивів поведінки. Поступовий перехід від мотивів зовнішніх, випадкових, егоїстичних до мотивів соціальних, колективістських. Єдність моральних почуттів, уявлень і поведінки.

Відхилення у поведінці дітей та їх причини. Шляхи профілактики та корекції відхилень у поведінці дітей.

Робота з сім’єю "важковиховуваних дітей". Небезпека безмежної влади авторитета у вихованні дітей.

Виховання чесності, дисциплінованості та волі у старших дошкільників

Виховання чесності, правдивості, дисципліни та волі як складова морального виховання дітей старшого дошкільного віку.

Поняття "чесність", "правдивість", "дисциплінованість", "воля", їх основи. Усвідомлення дітьми цих понять.

Соціальна основа чесної і нечесної поведінки дітей. Стиль взаємин з дорослими. Соціальний статус дитини.

Причини дитячої брехні, відхилень у поведінці. Нестійкість поведінки як наслідок слабкого розвитку гальмування.

Значення волі для формування моральних рис особистості. Фізіологічні та психологічні основи формування волі у дошкільників. Значення співвідношення мети з мотивом для розвитку волі у дитини.

Методи виховання чесності та правдивості у дітей: довіра, ставлення в позицію дорослого, вибачення проступку, позитивно-емоційне спілкування з дорослим, вірність своєму слову, вимога. Врахування індивідуальних особливостей дітей у вихованні моральних якостей.

Значення режиму та гри у формуванні волі дитини. Взаємозв’язок сім’ї і дитячого садку у формуванні чесності, дисциплінованості та вольових рис у дітей, єдність їх вимог.

Виховання свідомості дисципліни. Здібність до внутрішнього гальмування як необхідна умова дисциплінованості. Необхідність врахування особливостей нервової системи у вихованні дисциплінованості дітей. Критика дисципліни, основаної на слухняності (М.Монтессорі), авторитарної дисципліни та дисципліни "природних наслідків" (Ж.Руссо).

Формування основ соціального обов’язку у дітей старшого дошкільного віку

Наукові підходи до формування соціального обов’язку у дітей.

Соціальний обов’язок як моральне почуття, закон поведінки. Взаємозв’язок формування соціального обов’язку з трудовим вихованням.

Організація змістовної діяльності дітей як умова розвитку соціальних почуттів обов’язку у дітей: бережливе ставлення до предметів навколишнього, природи, відповідальність за доручену справу, здібності оцінити вчинки інших і власні.

Методи формування основ соціального обов’язку у дітей: вплив на почуття і свідомість ; спостереження за ставленням дорослих до виконання своїх обов’язків, - природи; формування моральних уявлень про явища суспільного життя, спостереження життєвих ситуацій; індивідуальні бесіди; ігри-вправи.

Формування у дітей здібностей встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між своїми діями і тим, як це відіб’ється на інших. Розвиток моральних мотивів.

Формування у дошкільників уміння співвідносити поняття "хочу" і "необхідно", підпорядкувати свої бажання соціальним мотивам.

Роль гри і праці у вихованні основ соціального обов’язку у дітей.

Формування наполегливості в досягненні результатів як важливе завдання підготовки дітей до школи.

Поняття "екологія" і "охорона природи". Мета та завдання екологічного виховання дітей дошкільного віку.

Принципи екологічного виховання: єдність пізнання, переживання, дії; принцип прогностичності; взаємозв’язок глобальних, національних і локальних проблем; міжпредметні зв’язки.

Умови екологічного виховання дітей: формування системи знань про природу; формування практичних умінь і навичок догляду за рослинами та тваринами; формування естетичного сприйняття природи; спілкування дітей з природою.

Організація пошуково-дослідницької роботи в ознайомленні дітей з природою, її роль в екологічному вихованні.

Теоретичні засади естетичного виховання дітей дошкільного віку.

Поняття "естетичне виховання", "художнє виховання", "естетичний розвиток".

Значення естетичного виховання у формуванні особистості. Закономірності естетичного розвитку дітей.

Основні принципи естетичного виховання: єдність естетичного, національного та морального виховання; провідна роль виховання і навчання у естетичному розвитку дитини; комплексне використання різних видів діяльності дітей; забезпечення естетики життя і побуту дітей; необхідність активного включення дітей в різноманітні види творчої діяльності.

Засвоєння естетичного виховання: розвиток сприйняття прекрасного, естетичного, естетичних почуттів і уявлень дитини; залучення до художньо-творчої діяльності та формування основ естетичного смаку; розвиток творчих здібностей у грі, малюванні, ліпленні, конструюванні та інших видах художньої діяльності.

Засоби естетичного виховання: гра та іграшки, мистецтво, естетика побуту, природа, праця, самостійна художня діяльність, свята. Комплексний підхід до використання засобів естетичного виховання.

Сутність поняття "методи естетичного виховання" і "методи художнього навчання".

Своєрідність методів естетичного виховання у залежності від педагогічної мети і завдань, особливостей виду дитячої діяльності: метод спонукання до співпереживання, емоційного сприйняття прекрасного; метод переконання під час розвитку у дітей естетичного сприйняття, елементів художнього смаку; метод привчання, вправлення у практичних діях, спрямованих на створення естетики побуту, поведінки тощо; метод пошукових ситуацій, що спонукають дітей до творчості.

Проблема дитячої творчості. Своєрідність дитячої художньої творчості. Види дитячої художньої творчості, її значення у формуванні особистості. Основні шляхи її розвитку. Єдність та взаємодія навчання умінням і навичкам художньої діяльності та розвитку творчих здібностей.

Методи художнього навчання та їх залежність від завдань, методів естетичного виховання, джерела знань, виду художньої діяльності, навчальної задачі, вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Прогресивні погляди вітчизняних і зарубіжних педагогів про значення трудового виховання у розвитку особистості. Народна педагогіка про необхідність трудового виховання дітей.

Мета, завдання та принципи трудового виховання в дитячому садку. Взаємозв’язок трудового і морального виховання дітей та їх засобів. Зміст трудового виховання у різних вікових групах. Види праці дітей.

Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей.

Зміст трудового виховання дітей старшого дошкільного віку. Види і зміст дитячої праці: спільна праця з дорослими, трудове доручення, чергування, колективна праця, ручна праця, господарська праця, праця в природі.

Педагогічні та гігієнічні вимоги до організації праці дітей та обладнання.

Методи і прийоми навчання дітей трудовим умінням і навичкам. Організація і методика керівництва колективною працею. Використання результатів праці дітей. Виховання в праці самостійності, відповідальності. Організація індивідуальної і колективної праці.

Ознайомлення з працею дорослих. Зв’язок праці з грою. Розумове виховання дітей у процесі трудової діяльності. Приучення дітей до планування трудової діяльності.

Психолого-педагогічні засади фізичного виховання. Поняття "фізичне виховання", "фізичний розвиток", "фізична досконалість". Єдність психічного і фізичного розвитку дитини.

Вчення І.Павлова про єдність організму та середовища, умовно рефлекторні тимчасові зв’язки та динамічний стереотип, типи вищої нервової діяльності - наукова основа фізичного виховання дітей.

Мета та завдання фізичного виховання: охорона та укріплення здоров’я, всебічний фізичний розвиток рухів, засвоєння гігієнічних навичок і звичок.

Принципи фізичного виховання: провідна роль діючого середовища, виховання і навчання у фізичному розвитку, зв’язок фізичного розвитку із загальним розвитком дитини; різносторонність фізичного виховання; значення, усвідомленість дітьми необхідності оволодіння різними видами рухів та гігієнічними навичками.

Засоби фізичного виховання: гігієнічні умови; харчування; сон; прогулянка; закалювання; режим; фізичні вправи.

Зміст фізичного виховання у різних вікових групах. Особливості організації фізичного виховання та керівництва ним на різних вікових етапах.

Режим для дитини, його значення для фізичного та загального розвитку. Фізіологічні основи режиму. Причини виникнення стомлення, шляхи його попередження. Рухлива основа режиму. Небезпека малорухливого способу життя.

Педагогічні вимоги до побудови режиму: стійкість, визначеність, доцільність, врахування індивідуальних особливостей дітей. Зміни в режимі в залежності від віку. Умови привчання до режиму, активна участь дітей в режимних процедурах, розвиток їх самостійності. Розуміння дітьми необхідності режимних процедур.

Формування культурно-гігієнічних навичок дітей.

Комплексний підхід у здійсненні фізичного виховання в дитячому садку. Фізична готовність дітей до школи.

Співробітництво дошкільного закладу з батьками у здійсненні завдань фізичного розвитку дітей.

Гра - своєрідний спосіб відтворення життя. К.Д.Ушинський, С.Ф.Русова, П.Ф.Лесгафт про гру як провідний вид діяльності дітей. Дослідження гри Л.С.Виготським, О.Н.Леонт’євим, С.Л.Рубінштейном, Д.Б.Ельконіним.

Становлення і розвиток ігрової діяльності, її місце в педагогічному процесі дитячого садка. Гра - засіб всебічного розвитку дітей.

Класифікація дитячих ігор.

Характеристика творчої гри та її основних компонентів.

Закономірності розвитку гри у зв’язку із загальними закономірностями розвитку дитини. Виникнення і розвиток гри в ранньому дитинстві. Основні теми ігор дітей. Значення і ускладнення змісту ігор. Мотиви вибору гри, їх зміни з віком і розвитком дитини. Розвиток ігрової творчості.

Роль та ігровий образ. Засоби створення образу. Різновидність творчої гри. Ігри-драматизації. Роль вихователя в творчій грі. Складність керівництва грою дітей. Шляхи формування ігрового колективу. Зв’язок гри з конструюванням, працею. Будівельні ігри.

Дидактичні ігри як форма навчання, відповідність віковим особливостям дітей. Значення дидактичної гри для сенсорного розвитку дітей, формування пізнавальної діяльності, розвитку розумової активності, виховання дисциплінованості, дружніх взаємин.

Народні дидактичні ігри, їх педагогічна цінність.

Дослідження дидактичних ігор у вітчизняній педагогіці та психології (Є.І.Тіхєєва, Ф.М.Блехер, В.М.Аванесова, П.І.Хачанурідзе, З.М.Богуславська, О.І.Сорокіна, С.Ф. Русова та інші).

Зміст дидактичних ігор відповідно до "Програми виховання в дитячому садку". Вимоги до дидактичної гри.

Дидактичні ігри з іграшками, природнім матеріалом, настільно-друковані, словесні ігри. Дидактичні ігри з сюжетом і без сюжету. Дидактичні задачі, їх поступове ускладнення.

Правила дидактичних ігор, їх виховне значення, залежність від змісту гри та віку.

Підбір дидактичних ігор. Основні проблеми керівництва: створення зацікавленості до завдань і правил, їх пояснення, контроль за виконанням. Виховання дружніх взаємин, справедливості. Індивідуальний підхід до дітей.

Значення іграшки для задоволення потреби дитини в грі, для здійснення задуму. Навчальна та виховна цінність іграшки. Історія іграшки як предмета мистецтва та засобу виховання. Відображення в іграшці життя суспільства, мети виховання. Народні іграшки, їх художня та педагогічна цінність.

Педагогічні, художні, гігієнічні вимоги до іграшки. Види іграшок та їх місце в дитячих іграх.

Провідні педагоги про значення іграшки у вихованні дітей.

Виховна цінність рухливих ігор, їх місце в педагогічному процесі дитячого садка. Значення рухливих ігор у розвитку особистості.

Види рухливих ігор, їх планування та особливість методичного керівництва на різних вікових етапах.

Використання українських народних рухливих ігор, ігор-забав, їх виховна цінність.

Зміст і методика проведення у різних вікових групах.

Дидактика як теорія освіти і навчання. Категорії та поняття дидактики (освіта, навчання, принципи навчання, форми, методи навчання, учбова діяльність).

Становлення дидактики як науки.

Суть і зміст освіти. Місце знань, умінь, навичок.

Завдання та зміст Програми навчання і виховання дітей ("Малятко", "Дитина", "Українське дошкілля").

Поняття навчання та його значення у розвитку особистості.

Структура процесу навчання. Навчальна діяльність як основний компонент процесу навчання.

Основні складові учіння: мета, задача, мотив, планування, процес здійснення, пізнання за допомогою дій, операцій, результат.

Навчання в дитячому садку як складова його педагогічного процесу, спрямованого на розвиток і виховання дитини-дошкільника. Специфіка застосування основних принципів дидактики в дитячому садку.

Методи та прийоми організації навчальної діяльності: наочні, словесні, практичні. Становлення елементів навчальної діяльності, своєрідність засвоєння дітьми навчальних умінь і навичок. Форми навчання в дитячому садку.

Зміст поняття психологічної готовності дітей до шкільного навчання. Зміни в житті дитини, пов’язані зі вступом до школи. Структура і зміст психологічної готовності до школи: мотиваційна; емоційно – вольова; розумова; готовність дітей до взаємодії і спілкування з учителем та однолітками. Її основні завдання. Чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до школи.

Наукові основи проблеми наступності в роботі дошкільної та початкової ланок освіти. Організаційно – педагогічні умови забезпечення наступності в роботі дошкільного виховного закладу і школи. Вивчення готовності дитини до шкільного навчання.

Складність і різноманітність педагогічного процесу дитячого садка. Взаємозв’язок виховних і освітніх завдань у різних видах діяльності.

Організація життя дітей у першу та другу половину дня. Врахування вікових та індивідуальних особливостей у керівництві самостійною діяльністю дітей, увага до інтересів і навиків кожної дитини. Види планів у дитячому садку.


^ Методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку

Характеристика принципів навчання дітей рідної мови.

Прийоми навчання переказу.

Приклади з українських народних казок з церемонією вітання героїв. Вимоги народної педагогіки до мовленнєвого етикету.

Погляди Я.А.Коменського на навчання дітей рідної мови.

Форми роботи дошкільного закладу з сім’єю, які забезпечать успішний розвиток мови дітей дошкільного віку.

Роль праць К.Д.Ушинського у розвитку мови дітей.

Вимоги ставлять до мови дітей дошкільного віку. Назвіть основні критерії вивчення мовного розвитку дітей.

Характеристика вимог, що ставляться до мови вихователя.

Закономірності засвоєння звука дитиною.

Система навчання дітей рідної мови, розроблена К.Д.Ушинським.

Основні прийоми навчання мови та вимоги до них.

Значення дитячого лепету. Типи занять з розвитку мови, класифікація їх за дидактичною метою.

Класифікація методів навчання і розвитку мови дітей.

Послідовність роботи в навчанні дітей звуковому аналізу слів.

Доцільність проведення з дітьми спостережень і екскурсій у збагаченні їх словника.

У чому полягає педагогічна цінність наочних, словесних та ігрових методів.

Прийоми, які використовує вихователь при ознайомленні дітей з реченням.

Дидактичні вимоги до занять з розвитку мови дітей.

Визначення монологу, діалогу, зв’язного мовлення.

Доцільність використання сучасних методів навчання грамоти дітей дошкільного віку.

Навчання дітей користуватися мовою у грі. Методичний прийом на прикладі.

Види розповідей на наочній основі і характеристика одному із них.

Завдання та зміст підготовки до навчання грамоти у різних вікових групах.

Сензитивність дошкільного віку в розвитку мовленнєвої діяльності.

Функції мовлення і їх розвиток у дітей.

Провідні методи розвитку діалогічного та монологічного мовлення.

Розповідь вихователя як ефективний і доступний метод розвитку мови дітей.


^ Методика організації та керівництва образотворчою діяльність

дітей дошкільного віку

Малювання та його види.

Порівняльна характеристика методики навчання ліпленню у двох різних за віком групах.

Зв’язок методики зображувальної діяльності з іншими науками.

Ліплення та його види.

Нетрадиційні матеріали на заняттях з малювання

Образотворче мистецтво – складова культури суспільства і людини.

Аплікація та її види.

Нетрадиційні форми та методи малювання.

Принципи побудови програми „Малятко”. Завдання і зміст розділу „Образотворче мистецтво”.

Особливості конструктивної діяльності.

Порівняльна характеристика методики навчання аплікації у двох різних за віком групах.

Образотворча діяльність для всебічного виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

Характеристика програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку (малювання).

Порівняльна характеристика методики навчання конструюванню у двох різних за віком групах.

Класифікацію методів керівництва зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку.

Характеристика програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку ( ліплення).

Порівняльна характеристика методики навчання малюванню у двох різних за віком групах.

Особливості творчої образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

Характеристика програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку ( аплікація).

Методика проведення заняття з малювання у молодшій групі.

Роль образотворчого мистецтва у становленні особистості дитини дошкільного віку.

Програмові завдання з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку ( конструювання).

Методика проведення заняття з малювання у середній групі.

Визначення понять: „здібності”, „творчість”, „творчі здібності”, „творча обдарованість”.

Методика навчання малюванню дітей у вікових групах дитячого садка.

Методика проведення заняття з аплікації у середній групі.

Характеристика етапів розвитку образотворчих здібностей у дітей дошкільного віку.

Методика навчання ліпленню у вікових групах дитячого садка.

Методика проведення заняття з малювання у старшій групі.

Фізіологічні та психологічні особливості зображувальної діяльності дітей третього року життя.


^ Методика ознайомлення дітей з природою

В.О.Сухомлинський про значення природи у вихованні дітей. Досвід роботи школи під голубим небом.

Суть педагогічних теорій Я.А.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Ф.Фребеля, М.Монтесорі про роль природи у вихованні дітей.

Методологічні основи методики ознайомлення дітей з природою.

У чому виявляється зв’язок методики ознайомлення з природою з іншими науками?

Змісту ознайомлення з природою у різних вікових групах в програмах "Малятко", " Дитина", "Українське дошкілля".

Педагогічні погляди К.Д.Ушинського про використання природи у початковому вихованні та навчанні дітей.

Основні погляди Е.М.Водовозової, А.С.Симонович, Є.І.Тіхєєвої, Л.К.Шлегер на роль природи у вихованні дітей.

Діячі освіти України про формування особистості дитини засобами природи.

Принципи та основні умови екологічного виховання дітей.

Суть пізнавального, розвиваючого та виховуючого характеру заняття - як основної форми організації ознайомлення дітей з природою.

Предмет і основні завдання методики ознайомлення дітей з природою в дитячому садку.

Догляд за рослинами та мешканцями куточка природи у різних вікових групах і його значення в екологічному вихованні дітей.

Методика організації та проведення екскурсій в різних вікових групах.

Виховне та освітнє значення куточків природи. Принципи підбору його мешканців.

Форми організації догляду за кімнатними рослинами та види цієї роботи у різних вікових групах.

Принципи і методику ознайомлення дітей з свійськими і дикими тваринами.

Сутність екскурсій як форми і методу ознайомлення з природою, її види і структура.

Зміст праці дітей старшого дошкільного віку на городі та квітнику. Її значення у формуванні системи знань про сезонні явища природи.

Методика ознайомлення дітей різного віку з життям тварин і рослин у різні пори року.

Принципи, якими розроблений відбір матеріалів програми з ознайомлення дітей з природою. Сутність краєзнавчого принципу.

Систематизація знань дітей про природу та їх значення у розумовому вихованні дітей.

Загальна характеристика методів ознайомлення дітей з природою.

Значення природи у вихованні дітей. Чому ознайомлення з природою необхідно починати у дошкільному віці?

Завдання, принципи та умови екологічного виховання дітей.

Відмінність екскурсій від щоденної прогулянки.

Вимоги до знань дітей з природознавства та їх значення у підготовці дітей до школи.

Методика проведення спостережень у різних вікових групах.

Форми природопізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного віку.

Завдання ознайомлення дітей різного віку /молодшого та старшого з природою/. У чому їх особливість?

Особливість педагогічного керівництва працею в природі у різних вікових групах.

Спостереження як основний метод ознайомлення дітей з природою.

Специфіка проведення екскурсій у різних вікових групах?

Значення ілюстрації та моделей у формуванні знань про природу.

Завдання морально-естетичного виховання вирішуються під час ознайомлення дітей з природою.

Прийоми активізації пізнавального інтересу дітей у процесі ознайомлення з природою.

Формування у дітей уявлень про зимуючих та перелітних птахів.

Значення природи у фізичному вихованні дітей.

Значення фіксації знань про природу. Основні форми цієї роботи у молодшому та старшому дошкільному віці.

Особливість методики формування у дітей уявлень про комах.

Чуттєве та раціональне в пізнанні дітьми природи.

Значення дослідно-пошукової діяльності дітей у формуванні екологічної культури.

Значення та умови утримування земноводних і плазунів в куточку природи.

Робота ДНЗ з сім’єю в ознайомленні дітей з природою /екол. виховання/.

Значення і види праці в природі.

Значення гри при ознайомленні дітей з природою.

Наступність ДНЗ і школи в ознайомленні з природою.

Зміст і методика формування чуйного ставлення до тварин в сюжетно-рольових іграх.

Значення ознайомлення дітей з сільськогосподарською працею дорослих у формуванні знань про природу.

Місце та значення бесіди в ознайомленні дітей різних вікових груп з природою.

Види та зміст праці в природі. Особливості організації праці дітей у різних вікових групах.

Інтеграція природознавчого та народознавчого змісту в роботі з ознайомлення дітей з природою.

Організація свят і розваг на природничому матеріалі та їх значення у вихованні дітей.

Значення природопізнавальної діяльності дітей у розвитку їх мовлення.

Методика формування у дітей уявлень про явища неживої природи в різних вікових групах.

Значення проведення дослідів та експериментів у формуванні системи знань про природу.

Особливості проведення дидактичних ігор природничого змісту в різних вікових групах.

Педагогічні та гігієнічні вимоги до використання ТЗН в роботі з дітьми.

Планування та облік роботи з ознайомлення дітей з природою.

Доцільність використання художньої літератури в ознайомленні дітей з природою.


^ Завідувач кафедри педагогіки та

психології дошкільної освіти доц. Олійник М.І.


Декан факультету педагогіки, психології

та соціальної роботи проф. Зварич І.М.

Критерії оцінювання відповідей на усному комплексному фаховому іспиті з педагогіки (дошкільної) та методик виховання і навчання дітей дошкільного віку для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП «бакалавр», що відповідає напряму підготовки «Дошкільна освіта» та обраній спеціальності «Дошкільна освіта» ОКР «спеціаліст»


174-200 балів ставиться, якщо: студент глибоко і всебічно знає зміст питань курсів, наукові першоджерела; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем вищого навчального закладу, демонструє високий рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання.

149-173 бали ставиться, якщо: студент твердо знає навчальний матеріал; оволодів досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психолого-педагогічні феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.

124-148 бали ставиться, якщо: студент в основному знає зміст питання, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати психолого-педагогічні факти та явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики.

0-123 бали ставиться, якщо студент не розкрив питання; не володіє теоретичними знаннями, не знає наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування психолого-педагогічних явищ і ситуацій.


Завідувач кафедри педагогіки

та психології дошкільної освіти доц. Олійник М.І.


Декан факультету педагогіки,

Психології та соціальної роботи проф. Зварич І.М.Схожі:

Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв'я­зок з іншими науками. Джерела І складові частини педагогіки по­чаткової...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
На музичному інструменті ( фортепіано, скрипка, баян, акордеон, бандура, цимбали) виконати два твори поліфонічний твір та твір великої...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Суть поняття “зміст освіти”. Характеристика основного змісту початкової школи відповідно до державної програми “Освіта” /Укр. ХХІ...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Предмет педагогіки як науки. Дошкільна педагогіка в системі педагогічних наук. Розвиток педагогічної думки на Україні. Українська...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconІмені В. Г. Короленка
Програма вступного випробовування з Рисунку для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр / Укладачі: Л. В. Бичкова,...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробування з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Мета проведення вступного іспиту з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра визначення рівня підготовленості абітурієнтів...
Програма вступного фахового випробовування для абітурієнтів на освітньо-кваліфікаційний рівень iconПрограма вступного випробовування – творчого конкурсу з музики для абітурієнтів на освтньо-кваліфікаційний рівень
Для випускників музичних шкіл – виконання 1 інструментального твору І завдань із сольфеджіо та теорії музики (слуховий аналіз, спів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи