Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня icon

Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня
Скачати 142.37 Kb.
НазваПрограма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня
Дата28.07.2012
Розмір142.37 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор С.В. Мельничук

“____” _________________ 20__ р.


ПРОГРАМА

фахового іспиту

для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня

спеціаліст”

спеціальність 7.01020101 “Фізичне виховання”


Схвалено Вченою радою факультету

фізичної культури та здоров’я людини “___” ________ 20__ р.


Голова ради доц. Зорій Я.Б.


Чернівці – 2012

^ I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Зміст програми

Екзамен для вступу на кваліфікаційний рівень „Спеціаліст” складається з теорії фізичного виховання, теорії спортивного тренування і спортивної фізіології (бакалавр) включає комплексну оперативну оцінку залишкових знань за фахом «Фізичне виховання» і вживання сформованих знань, умінь і навичок при рішенні професійних задач майбутньої самостійної діяльності.

^ 2. Структура комплексного екзамену

Форма комплексного екзамену – усний. Комплексний екзамен складається теоретичних питань з теорії і методики фізичного виховання, основ науково-педагогічних досліджень, основ теорії і методики спортивних тренувань, спортивно-педагогічного удосконалення, фізичної реабілітації, методики проведення занять у спецмедгупах, лікувальної фізичної культури

Екзамен дозволяє встановити рівень підготовки бакалавра до роботи в різних напрямах професійної діяльності: вчитель фізичної культури загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ і установ професійної освіти; працівник установ, який керує або здійснює фізкультурно-спортивну, оздоровчо-масову роботу серед населення; інструктор-методист по фізичній культурі.

^ 3. Вимоги до відповіді студента

Абітурієнт повинен знати:

 • основи загально-фундаментальних дисциплін в об'ємі, необхідному для вирішення виховних, навчальних, науково-методичних і організаційно-практичних дій;

 • основні історичні етапи, проблеми розвитку фізичної культури, спорту, їх функції як органічної частини соціальної системи суспільства;

 • медико-біологічні, психологічні та інші особливості людини в її розвитку, в зв'язку і під впливом занять фізичними вправами;

 • теорію і методику фізичного виховання

 • систему науково-дослідної роботи, її значення, мету, завдання; методи організації та проведення науково-дослідної роботи; основи методичної діяльності у сфері фізичної культури і спорті;

 • основні форми та засоби лікувальної фізичної культури; шляхи застосування фізичних природних факторів з лікувальною метою;

 • функції і системи планування і контролю у фізичному вихованні і спорті.

 • теоретико-методичні основи та організаційну структуру системи тренувального процесу; закономірності та фактори розвитку людей різного віку;

 • теоретико-методичні основи організації навчально-тренувального процесу з дітьми різного віку; основи планування, педагогічного контролю та обліку навчально-тренувального процесу у роботі з дітьми;

Абітурієнт повинен уміти:

 • творчо використовувати отриманні знання з теорії і методики спортивного тренування при вирішенні педагогічних, навчально-виховних, науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів; планувати, організовувати і здійснювати роботу зі спортивного тренування, проведення навчальних і тренувальних заходів та спортивних змагань; організовувати спортивно-масову та фізкультурно-оздоровчу роботу в різних ланках фізичного виховання; формувати в учнів систему знань і свідому потребу в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом.

 • ефективно використовувати теоретичні знання і практичні навики для вирішення виховних, навчальних, оздоровчих задач з різним складом населення і в різноманітних напрямах фізичної культури і спорту;

 • планувати, організовувати роботу і здійснювати економічний аналіз діяльності в різних напрямах професійної діяльності;

 • використовувати сучасні нормативні, правові, педагогічні, наукові прийоми управління у сфері фізичної культури і спорту;

 • володіти навиками оцінки сучасного стану фізичної культури і спорту оцінки функціонального стану організму людини на різних стадіях його біологічного розвитку і спортивної майстерності;

 • орієнтуватися в пошуку навчальної і спеціальної літератури, здійснювати методичну і дослідницьку діяльність в області фізичної культури і спорту;

 • вибирати тему наукового дослідження; складати список літератури до обраної теми; здійснювати аналіз відповідної психолого-педагогічної літератури; складати план дослідження; вибирати необхідні педагогічні методи і їх застосовувати; розробляти методику дослідження; обробляти результати дослідження; оформляти результати дослідження та їх захищати.

 • визначити щільність уроку фізичного виховання; оцінити фізичний розвиток досліджуваного; визначити реакцію організму на фізичні навантаження за змінами частоти пульсу та артеріального тиску; провести дослідження з повторними специфічними навантаженнями для визначення рівня спеціальної тренованості фізкультурника, спортсмена та відповідності навантажень його підготовленості; оцінити санітарно-гігієнічний стан спортивних споруд; надати першу допомогу при травмах на уроках фізичного виховання та тренуваннях.

 • використовувати форми, методи і засоби лікувальної фізичної культури для збереження стану здоров’я; здійснювати контроль та самоконтроль за станом здоров’я і впливом на організм процедур з ЛФК та спортивно-відновлювальних заходів.

 • кваліфіковано здійснювати планування і управління в названих сферах діяльності, володіти системами експрес-діагностики і на цій основі розробляти ефективні спортивні програми.


ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінювання знань абітурієнтів під час екзамену передбачає:

 1. Правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке викладення теоретичних понять)

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу і самостійних міркувань

 3. Новизна навчальної інформації; рівень використання наукових (теоретичних знань)

 4. Вміння користуватися засвоєними теоретичними знаннями.

Відповідь абітурієнта також оцінюється формою, тобто з точки зору логічності, чіткості, виразності викладу.

Білет складається з трьох теоретичних питань та практичного завдання. Кожне питання оцінюється максимально 25 балами.

Виходячи з розглянутих положень, критерії оцінки кожного питання такі:

20-25 балів виставляється абітурієнту тоді, коли його відповідь завершена за змістом, формою, обсягом. Це означає, що абітурієнт в повній мірі за програмою засвоїв увесь навчальний матеріал, викладений в підручниках та інших джерелах, дає глибокі відповіді на поставлені запитання, а також показує знання не лише основної, а й додаткової літератури, першоджерел, доводить власні міркування, робить узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, вміє пов'язати матеріал з реальною дійсністю і доцільно використовує його для аналізу практичних завдань.

13-19 балів передбачає також високий рівень знань, навичок і вмінь. При цьому відповідь досить повна, логічна з елементами самостійності, але містить деякі неточності, або пропуски в неосновних питаннях. Можлива недостатня чіткість в визначенні понять.

6-12 балів передбачає наявність знань лише основної літератури, абітурієнт відповідає по суті питання, і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при рішенні практичних завдань.

0-5 балів ставиться коли абітурієнт не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті, робить велике кількість помилок в усній відповіді.

Підсумкову оцінку співбесіди складає 100 балів (за здобуття ОКР "бакалавр" 6.010201 "Фізичне виховання") та сума балів за відповіді на питання та вирішення практичного завдання екзаменаційного білету.

Зарахування абітурієнтів на навчання відбувається на конкурсній основі за умови отримання не менше 124 балів.


ІІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ


Теорія і методика фізичного виховання

 1. Дайте визначення поняття “теорія фізичного виховання” та проаналізуйте зв’язок теорії фізичного виховання з іншими науками, які вивчають процес фізичного виховання.

 2. Дайте визначення поняття “фізична культура”. Які види та показники її розвитку ви знаєте?

 3. Дайте характеристику ігрового та змагального методів, їх позитивні та негативні сторони, сфери застосування.

 4. Дайте характеристику вікових змін та контролю розвитку витривалості.

 5. Дайте загальну характеристику фізичних якостей гетерохронності розвитку, єдності навчання і виховання якостей, вікові періоди.

 6. Дайте характеристику програмово-нормативних та організаційних основ фізичного виховання.

 7. Дайте характеристику фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання в системі впливів на організм, їх виникнення і розвиток.

 8. Охарактеризуйте оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори, виробничі і побутові рухові дії, як допоміжні засоби в системі впливів на організм.

 9. Дайте характеристику принципу свідомості і активності та шляхів його реалізації.

 10. Розкрийте поняття “техніка фізичних вправ”, її основу, основну ланку та деталі.

 11. Дайте характеристику принципу наочності та шляхів його реалізації.

 12. Опишіть види координаційних здібностей та засобів їх розвитку.

 13. Дайте характеристику принципу доступності та індивідуалізації і шляхів його реалізації.

 14. Охарактеризуйте завдання і засоби вдосконалення гнучкості як фізичної якості людини.

 15. Зробіть класифікацію фізичних вправ, їх значення для теорії і практики роботи вчителя.

 16. Дайте визначення методичних принципів та поясніть їх значення для організації педагогічного процесу.

 17. Опишіть алгоритм методики виховання фізичних якостей учнів старших класів.

 18. Дайте визначення понять “методи” і “методичні прийоми”. Прокласифікуйте методи фізичного виховання.

 19. Дайте характеристику методів цілісного розучування і розучування по частинах. Їх позитивні і негативні сторони, сфера застосування.

 20. Дайте загальну характеристику рухових якостей людини.

 21. Дайте характеристику фізичних навантажень як умови удосконалення рухових якостей. Їх обсяг та інтенсивність, внутрішній і зовнішній прояви.

 22. Дайте загальну характеристику гнучкості як фізичної якості людини.

 23. Визначте завдання та підберіть засоби вдосконалення витривалості.

 24. Опишіть методи розвитку рухових якостей.

 25. Дайте характеристику завдань і засобів силової підготовки учнів.

 26. Дайте характеристику масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та їх завдань.

 27. Дайте характеристику методики педагогічних спостережень (візуальні спостереження, хронометраж уроку, визначення фізіологічної кривої навантаження).

 28. Дайте характеристику факторів, що зумовлюють витривалість людини.

 29. Визначте і покажіть на практиці: рух, рухова дія, рухова діяльність.

 30. Розкрийте залежність процесу навчання фізичних вправ від співвідношення техніки і фізичних якостей при їх виконанні.


Спортивно-педагогічне удосконалення

 1. Охарактеризуйте педагогічні основи майстерності вчителя фізичного виховання.

 2. Дайте характеристику специфічних особливостей професійної діяльності вчителя ФК.

 3. Дайте характеристику педагогічної спрямованості вчителя фізичного виховання.

 4. Дайте характеристику змагальної діяльності та визначте її мету.

 5. Охарактеризуйте фактори, які впливають на ефективність спортивної діяльності.

 6. Охарактеризуйте систему відбору в багаторічній підготовці спортсмена.

 7. Охарактеризуйте компоненти спортивного тренування.

 8. Охарактеризуйте види планування навчально-тренувального процесу.

 9. Охарактеризуйте завдання шкільних спортивних секцій.

 10. Дайте характеристику педагогічного контролю у фізичному вихованні та спорті.


Основи теорії і методики спортивних тренувань

 1. Охарактеризуйте спортивно-педагогічні принципи навчально-тренувального процесу.

 2. Назвати критерії та основи методики відбору у спорті

 3. Розкрити етапи і стадії технічної підготовки спортсменів.

 4. Охарактеризувати фактори, від яких залежить рівень спортивних досягнень.

 5. Охарактеризувати структуру багаторічного тренування й фактори її визначання.

 6. Охарактеризувати види спортивних змагань та структуру змагальної діяльності.

 7. Побудувати тижневий мікроцикл, розкрити структуру і зміст з обраного виду спорту.

 8. Охарактеризувати мезоцикли, їх завдання та роль у обраному виді спорту.

 9. Охарактеризувати динаміку спортивної форми, як передумову побудови макроциклів.

 10. Назвати фактори, що обумовлюють підвищення можливостей систем енергозабезпечення роботи.Основи науково-педагогічних досліджень

 1. Дайте загальну характеристику методів науково-педагогічних досліджень.

 2. Охарактеризуйте неекспериментальні методи досліджень: спостереження, анкетування, бесіда.

 3. Охарактеризуйте експериментальні методи досліджень: природний і лабораторний.

 4. Опишіть зміст діяльності дослідника та першому етапі його наукової роботи.

 5. Дайте характеристику "предмету" і "об’єкту" педагогічного дослідження.

 6. Охарактеризуйте метод експертного опитування та його роль і місце у педагогічних дослідженнях.

 7. Визначте принципові положення, яким повинен керуватися дослідник при формуванні методики наукового дослідження.

 8. Охарактеризуйте етапи педагогічного експерименту у фізичному вихованні і спорті.

 9. Охарактеризуйте методи збору та обробки поточної інформації.

 10. Назвіть основні методи педагогічного дослідження у фізичному вихованні і спорті.


Фізична реабілітація

 1. Визначте періоди та етапи медичної реабілітації, опишіть, як змінюються завдання фізичної реабілітації на етапах відновного лікування.

 2. Визначте засоби фізичної реабілітації та їх застосування на етапах медичної реабілітації.

 3. Охарактеризуйте основні засоби та форми лікувальної фізичної культури.

 4. Розкрийте зміст рухових режимів, що застосовуються у різні періоди фізичної реабілітації.

 5. Обґрунтуйте необхідність застосування лікувального масажу у фізичній реабілітації. У яких випадках він протипоказаний?

 6. Визначте роль фізіотерапії у лікуванні, реабілітації та профілактиці різноманітних захворювань.

 7. Визначте основні правила комплексного використання лікувальних фізичних факторів.

 8. Охарактеризуйте медико-біологічні засоби відновлення при хронічному фізичному перенапруження спортсменів.

 9. Назвіть види працетерапії та обґрунтуйте необхідність їх застосування у фізичній реабілітації хворих.

 10. Охарактеризуйте різновиди курортів та профілі санаторно-курортних закладів. Визначте протипоказання до санаторно-курортного лікування.


Методика проведення занять у спецмедгрупах

 1. Охарактеризуйте групу учнів СМГ, яких за станом здоров’я відносять до підгрупи «А».

 2. Охарактеризуйте групу учнів СМГ, яких за станом здоров’я відносять до підгрупи «Б».

 3. Визначте основні завдання, що ставляться для учнів СМГ.

 4. Опишіть вправи, що протипоказані для учнів СМГ із захворюваннями нирок, обґрунтуйте чому.

 5. Визначте, яких методичних принципів необхідно дотримуватись при плануванні самостійних оздоровчих заходів для учнів СМГ.

 6. Визначте особливості методики занять з учнями СМГ при захворюваннях органів дихання.

 7. Визначте структурні особливості організації занять з учнями СМГ.

 8. Охарактеризуйте залікові вимоги до учнів СМГ.

 9. Визначте структурні особливості організації з учнями СМГ при порушенні зору.

 10. Визначте, що в себе включає основна частина заняття в СМГ, її тривалість.


Фізіологічні основи фізичної культури

 1. Охарактеризуйте анаеробні та аеробні, циклічні та ациклічні вправи.

 2. Опишіть стан фізіологічних функцій при основній роботі.

 3. Охарактеризуйте причини виникнення стомлення.

 4. Визначте вплив гормонів на обмін речовин та енергозабезпечення.

 5. Опишіть адаптаційні реакції, зумовлені тренуванням анаеробної спрямованості (ефективність руху, аеробна енергетика, буферна здатність).

 6. Опишіть адаптацію опорно-рухового апарату людини до фізичних навантажень.

 7. Охарактеризуйте адаптацію серцево-судинної системи на тренувальні навантаження.

 8. Опишіть адаптаційні реакції дихальної системи на тренувальні впливи.

 9. Визначте вплив перетренованості на м’язову діяльність.

 10. Охарактеризуйте фізіологічні реакції на умови високогір’я (реакція дихальної системи, серцево-судинної системи, зміни метаболічних процесів).


Практичні завдання

 1. Підберіть 12-15 вправ спрямованих на вдосконалення прудкості для учнів середніх класів.

 2. Підберіть засоби для удосконалення загальної витривалості учнів середніх класів.

 3. Підберіть засоби для удосконалення швидкісної витривалості учнів старших класів.

 4. Підберіть засоби для удосконалення силової витривалості учнів середніх та старших класів.

 5. Складіть комплекс вправ для вдосконалення гнучкості.

 6. Складіть програму удосконалення гнучкості для учнів 7-8 та 12-13 років.

 7. Побудуйте план двох варіантів підготовчої частини уроку фізичної культури.

 8. Підберіть засоби для удосконалення загальної витривалості учнів середніх класів.

 9. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із захворюваннями серцево-судинної системи.

 10. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із захворюваннями органів дихання.

 11. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із захворюваннями органів травлення.

 12. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із порушеннями постави.

 13. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із порушеннями органів зору.

 14. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із порушеннями зору.

 15. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із порушеннями обміну речовин.

 16. Скласти комплекс вправ для учнів СМГ із захворюваннями нирок.

 17. Змоделюйте ситуацію з використанням директивного стилю управління в навчально-тренувальному процесі.

 18. Змоделюйте ситуацію з використанням оптимального стилю управління в навчально-тренувальному процесі.

 19. Складіть примірний графік періодизації спортивної підготовки при двох піврічних циклах.

 20. Складіть орієнтовний тижневий цикл навчально-тренувальної роботи для вікової групи (10-13 років) у підготовчий період.

 21. Складіть графік розподілу компонентів тренувань у тижневих циклах.

 22. Складіть графік розподілу компонентів тренувань у місячних циклах.

 23. Складіть орієнтовну форму річного плану-графіку підготовки спортсменів.

 24. Складіть тематичний план-графік з теоретичної підготовки шкільної спортивної секції.

 25. Складіть план-графік вирішення завдань шкільних секційних занять у річній системі підготовки юних спортсменів віком 10-11 років

 26. Складіть план-графік вирішення завдань шкільних секційних занять у річній системі підготовки юних спортсменів віком 16-18 років

 27. Складіть положення про змагання з виду спорту.

 28. Складіть комплекс неспецифічних тестів для спортивних ігор.

 29. Складіть комплекс специфічних тестів для спортивних ігор

 30. Складіть календар ігор за системою з вибуванням для 13 команд.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навчальний посібник / В.І. Антонік, І. П Антонік., В.Є. Андріанов. – К. : Видавничий дім «Професіонал», Центр учбової літератури, 2009. – 336 с.

 2. Вільчковський Є.С. Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Є. С. Вільчковський. – Львів: ВНТЛ, 1998. – 336 с.

 3. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта / Л.В.Волков. — Киев, 2005. — 296 с.

 4. Зайцева В.М. Теорія спортивного тренування з основами методик : підручник для студентів ВНЗ / В.М. Зайцева. – Київ, 2003. – 173 с.

 5. Круцевич Т.Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания / Т.Ю. Круцевич. – К., 1999. – 240 с.

 6. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина: Підручник / Клапчук В.В., Дзяк Г.В., Муравов І.В. та ін.; за ред. В.В. Клапчука, Г.В. Дзяка. – К.: Здоров’я, 1995. – 312 с.

 7. Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів: монографія / Н.В Москаленко. – Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 252 с.

 8. Мухін В.М. Фізична реабілітація : підручник / В.М. Мухін. — К. : Олімпійська література, 2000. — 424 с.

 9. Папуша В. Фізичне виховання школярів: форми, зміст, організація. / В. Папуша. – Тернопіль: підручники і посібники, 2008. – 192 с.

 10. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В.Н. Платонов. — Киев, 2004.— 808 с.

 11. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів / Л.П. Сергієнко. – К.: Олімпійська література, 2001. – 440с.

 12. Студентська творча робота: Навчально-методичний посібник / за ред. проф. Б.М.Шияна. - Тернопіль: ТДПУ, 2000. – 48 с.

 13. Теория и методика физического воспитания/ Под ред. Т.Ю. Круцевич. – К.: Олімп. літ-ра, 2003. – Т.1. – 423 с.; Т.2 – 392 с.

 14. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1, 2. / Б.М. Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 272 с.

 15. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М.Шиян, В.Г Папуша., Є.Н. Приступа. – Львів, 1996. – 218 с.Завідувач кафедри теоретичних основ

і методики фізичного виховання доц. Мединський С.В.

Схожі:

Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування за спеціальністю 03050201 «Економічна кібернетика» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з економічної кібернетики за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування за напрямом 030102 «Психологія» в Інституті інноваційної та післядипломної освіти на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста пояснювальна записка
Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію з психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки 010102 „Початкова освіта”
Програма фахового випробування призначена на допомогу вступникам на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма вступного фахового випробування з психології при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Вступні іспити для абітурієнтів вечірнього факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова є формою перевірки...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Програма фахового іспиту для абітурієнтів, які вступають на скорочений термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр"...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямами підготовки 040102...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності 02010101 «Культурологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахового іспиту для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня iconПрограма фахового іспиту з історії для вступників окр «спеціаліст» спеціальності 02030201. Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма усного екзамену для вступників спеціальності «Історія» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 2013 р розроблена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи