Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 81.79 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата01.06.2012
Розмір81.79 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор С.В. Мельничук

“_____” _________________ 2012 р


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст”

(повна форма навчання)


спеціальність 7.04010101– “Хімія


Схвалено Вченою радою хімічного факультету

Протокол № 6 від „2” лютого 2012 р


Голова ради Лявинець О.С.


Чернівці  2012

З А Г А Л Ь Н А Т А Н Е О Р Г А Н І Ч Н А Х І М І Я


 1. Проаналізуйте вплив середовища на перебіг окисно-відновних реакцій в різних типах окисно-відновних реакцій. Продемонструйте різні способи складання рівнянь окисно-відновних реакцій, в тому числі і складних ОВР.

 2. Покажіть етапи розвитку хімії спираючись на фундаментальні закони хімії: (Закон сталості складу. Закон еквівалентів. Закони газового стану. Закон об'ємних відношень. Закон Авогадро).

 3. Проаналізуйте наукові відкриття, котрі привели до становлення сучасних уявлень про будову атома. Моделі будови атома Томсона, Резерфорда. Теорія будови атома Бора. Корпускулярно-хвильовий дуалізм електрона.

 4. На прикладі сполуки амоній хлориду розкрити природу різних типів хімічного зв”язку та охарактеризувати основні критерії цих зв”язків.

 5. Порівняння методів валентних зв'язків і молекулярних орбіталей .

 6. Проаналізуйте структуру періодичної системи, закономірності зміни властивостей елементів, періодичність властивостей атомів, аналогію між елементами, періодичність властивостей простих і складних речовин, розташування металів та неметалів у періодичній системі.

 7. Загальна характеристика галогенів. Знаходження галогенів в природі. Фізичні властивості галогенів. Хімічні властивості галогенів. Добування і застосування галогенів. Сполуки галогенів з воднем. Галогеніди. Кисневі сполуки галогенів.

 8. Загальна характеристика підгрупи сульфуру, знаходження сульфуру в природі. Охарактеризуйте способи добування сульфуру, властивості і застосування сульфуру. Гідрид сульфуру. Сульфіди. Сульфітний ангідрид і сульфітна кислота. Тіосульфатна кислота. Сульфатний ангідрид. Сульфатна кислота. Дисульфатна кислота. Проаналізуйте технічне добування сульфатної кислоти.

 9. Загальна характеристика групи нітрогену, знаходження нітрогену у природі. Охарактеризуйте добування і властивості нітрогену. Амоніак. Солі амонію. Застосування амоніаку і солей амонію. Технічне добування амоніаку, термодинаміка цього процесу. Оксиди нітрогену. Нітритна кислота. Нітратна кислота.

 10. Загальна характеристика фосфору, знаходження фосфору у природі, способи добування і властивості фосфору. Сполуки фосфору з гідрогеном і галогенами. Оксиди і кислоти фосфору. Фосфатні добрива.

 11. Загальна характеристика групи карбону, знаходження карбону у природі, його алотропію, адсорбційні та хімічні властивості. Карбіди. Диоксид карбону та карбонатна кислота. Оксид карбону. Сполуки карбону з сульфуром та нітрогеном.

 12. Загальна характеристика лужних металів, знаходження лужних метали в природі, основні способи добування і властивості лужних металів та їх основних сполук

 13. Загальна характеристика головної підгрупи другої групи (Берилій, Магній, Кальцій, Стронцій, Барій) та їх основні сполуки.

 14. Проаналізуйте восьму групу періодичної системи та підгрупу феруму. Ферум в природі. Виплавка чавуну. Переробка чавуну в залізо і сталь. Сполуки феруму. Кобальт. Нікель. та їх основні сполуки

 15. Загальна характеристика підгрупи купруму. Купрум, Аргентум, Аурум та їх основні сполуки.

 16. Підгрупа марганцю. Марганець. Реній. Їх основні сполуки.^

Ф I З И Ч Н А Х I М I Я

 1. Обґрунтування закону Гесса та його використання. Наслідки закону Гесса і їх використання для визначення теплоти хімічних реакцій.

 2. Хімічний потенціал, його фізичний зміст та використання для характеристики фізико-хімічних процесів.

 3. Опишіть залежність хімічного потенціалу від концентрації (активності) компонентів розчину та її використання для опису напрямку перенесення складових частин гомогенних та гетерогенних систем.

 4. Перший закон Коновалова та його використання для обґрунтування фракційної перегонки.

 5. Застосування законів Коновалова для пояснення фракційної перегонки.

 6. Умови рівноваги в гетерогенних системах. Правило фаз Гіббса та його використання для характеристики конкретних гетерогенних систем.

 7. Опишіть фазові переходи першого роду (топлення і випаровування) та охарактеризуйте їх, застосувавши рівняння Клаузіуса-Клайперона.

 8. Зробіть аналіз та покажіть використання дiаграм стану систем з обмеженою розчинністю компонентів в конденсованому станi.

 9. Характеристика діаграм стану систем, компоненти, яких утворюють стійкі при температурі топлення сполуки та їх використання.

 10. Подайте характеристику твердих розчинів та діаграм стану систем, в яких вони утворюються, обґрунтуйте їх використання.

 11. Опишіть вплив температури на швидкість хімічних реакцій та енергетичні зміни під час їх протікання.

 12. Умова рівноваги в гетерогенних системах з хімічними перетвореннями і її використання для конкретних систем.

 13. Зробіть характеристику питомої та еквівалентної електропровідностей розчинів; опишіть способи їх визначення.

 14. Обґрунтуйте класифікацію електрохімічних елементів та хімічних джерел струму; опишіть їх основні характеристики.

 15. Електроліз водних розчинів кислот, лугів і солей. Основні типи катодних і анодних реакцій. Вихід за струмом.

 16. Активні центри гетерогенних каталізаторів. Адсорбційна неоднорідність поверхні. Методи визначення адсорбційної неоднорідності поверхні. Отруєння каталізаторів.^

О Р Г А Н I Ч Н А Х I М I Я

 1. Алкани. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи одержання. Властивості. Промислове використання алканів.

 2. Алкени. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Методи одержання. Властивості.

 3. Хімічні властивості алкенів. Використання у промисловому органічному синтезі.

 4. Алкiни. Будова. Ізомерія. Номенклатура. Природа потрійного зв”язку. Методи синтезу.

 5. Хімічні властивості алкінів. Використання в промисловості. Синтези на основі ацетилену.

 6. Одноатомні спирти насиченого ряду. Будова. Номенклатура. Лабораторні i промислові методи синтезу, хімічні властивості.

 7. Оксосполуки. Будова, номенклатура альдегідів та кетонів. Методи синтезу i хiмiчнi властивості.

 8. Порівняльна характеристика хімічних властивостей альдегідів та кетонів. Якісні реакції для визначення альдегідів.

 9. Одноосновні карбонові кислоти. Будова. Номенклатура. Методи синтезу i властивості.

 10. Похідні одноосновних карбонових кислот: естери, аміди, галоген ангідриди, ангідриди, солі. Методи одержання, застосування в органічному синтезі.

 11. Бензол. Сучасне уявлення про будову бензолу. Енергія резонансу. Ароматичність. Синтез i властивості бензолу.

 12. Вплив орієнтантів I та II роду на реакції електрофільного заміщення. Узгоджена i неузгоджена орієнтація.

 13. Галоїдбензоли. Методи синтезу. Реакції електрофiльного і нуклеофільного заміщення. Механізм.

 14. Ароматичні аміни. Методи синтезу i хiмiчнi властивості. Солі диазонiю. Азосполучення. Азобарвники.

 15. Феноли. Будова, синтез, властивості. Феноло-формальдегідні смоли.

 16. Гідроксикислоти. Класифікація. Структурна та оптична ізомерія. Особливості хімічних властивостей порівняно з властивостями карбонових кислот та спиртів.


А Н А Л I Т И Ч Н А Х I М I Я


 1. Класифікація методів якісного аналізу. Поділ катіонів на аналітичні групи та групові реагенти згідно сірководневого методу аналізу.

 2. Подiл анiонiв на аналiтичнi групи. Груповi реактиви. Специфiка ходу аналiзу анiонiв.

 3. Розчини в хімічному аналізі. Способи вираження концентрацій розчинів та перехід від однієї концентрації до іншої.

 4. Іонний добуток води. Величина рН водних розчинів сильних і слабких кислот та основ.

 5. Властивості слабких електролітів. Константа дисоціації слабких кислот та основ. Закон розведення Оствальда.

 6. Хімічна рівновага в розчинах солей, які гідролізуються. Ступінь гідролізу і константа гідролізу. Величина рН в розчинах гідролізованих солей.

 7. Буферні системи в хімічному аналізі. Навести приклади і кiлькiснi характеристики буферних систем.

 8. Гетерогенна рівновага в аналізі. Добуток розчинності. Розрахунок рівноважної концентрації катіону i аніону, виходячи із добутку розчинності.

 9. Окисно-вiдновнi реакції в аналізі. Формула Нернста. Напрямок і глибина протікання окисно-вiдновних процесів в хімічному аналізі.

 10. Гравіметрія. Методи одержання кристалічних i аморфних осадів в гравіметричному аналізі. Вимоги до осаджувальної та вагової форм. Схема аналізу вапняку.

 11. Комплексонометрiя. Робочий і вихiдний розчини. Метал-iндикатори, принцип їх дiї. Схема визначення загальної твердостi води.

 12. Класифiкацiя титриметричних редокс-методiв аналiзу. Перманга­на­то­метрiя. Середовище, робочi i вихiднi розчини.

 13. Фотометрiя. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Вибiр свiтлофiльтрiв у фотометрiї. Фотометричнi визначення iонiв.

 14. Метод нейтралiзацiї у титриметричному аналiзi. Визначення кислот, основ і деяких солей методом нейтралiзацiї.

 15. Потенцiометрiя. Потенцiометричне титрування. Основнi напрямки використання потенцiометрiї в аналiзi. Індикаторнi електроди.

 16. Вольт-амперометрія. Полярографічна крива. Рівняння Ільковича.Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту з хімії

для вступу на хімічний факультет ЧНУ для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст”


Абітурієнт одержує білет, в якому є три завдання за програмою загальної хімії.

Після підготовки конспекту відповідей на питання білета відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють теоретичну підготовку абітурієнта та його практичні навички. Відповіді оцінюються за 200-бальною шкалою наступним чином

184-200” балів – абітурієнт одержує, якщо чітко формулює основні хімічні поняття, хімічні закони; знає властивості основних класів неорганічних і органічних сполук, промислові та лабораторні методи одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування; засвоїв фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій, механізми перебігу органічних реакцій, основні методи якісного та кількісного аналізу хімічних речовин;

164-183” балів – одержує абітурієнт, якщо його відповідь задовольняє попереднім умовам, проте не повністю засвоєні фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій, механізми перебігу органічних реакцій;

144-163” балів - одержує абітурієнт, якщо його відповідь задовольняє попереднім умовам, проте він не володіє стійкими знаннями про хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних сполук, промислові та лабораторні методи одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування;

124-143” балів – одержує абітурієнт, якщо його відповідь задовольняє попереднім умовам, проте він не володіє стійкими знаннями про хімічні властивості основних класів неорганічних та органічних сполук, основні методи якісного та кількісного аналізу хімічних речовин;

100-123” балів – абітурієнт одержує, якщо не орієнтується в основних поняттях хімії, не знає промислові та лабораторні методи одержання органічних та неорганічних речовин і їх застосування; фізико-хімічні закономірності перебігу хімічних реакцій, не вміє складати рівняння хімічних рівнянь і загалом має низький рівень підготовки з хімії.


Декан хімічного факультету О. С. Лявинець


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи