Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Сторінка1/6
Дата01.06.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор С.В. Мельничук


__” ___________________2012 р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ”

(повна форма навчання)


Напрям підготовки – 0304 «Право»


Спеціальність - 7.03040101 «Право»


Схвалено Вченою радою юридичного факультету

^ Протокол № 7 від «17» лютого 2012 р.


Голова ради П.С. Пацурківський


Чернівці

2012

Теорія держави і права

Поняття та класифікація науки. Предмет теорії держави і права. Особливості предмету теорії держави і права. Функції теорії держави і права. Роль і місце теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук. Теорія держави і права як навчальна дисцип­ліна. Її завдання і функції. Методологія юридичної науки. Принципи наукового пізнання: принцип науковості; принцип всебічності; принцип історизму; принцип комплексності; принцип об’єктивності; принцип конкретності. Класифікація методів вивчення держави і права. Загальнонаукові методи пізнання держави і права: формально-логічний; соціоло­гічний; структурно-функціональний; конкретно-історичний; статистичний. Спеціальні і приватно наукові методи теорії держави і права: аналіз, синтез, узагальнення, порів­няння, абстрагування,, аналогія, моделювання. Необхідність дослідження проблем походження держави і права. Причини та умови виникнення держави і права. Різноманітність теорії походження держави і права. Зага­льна характеристика теорії походження держави і права: теологічна, патримоніальна, договірна, насильство, органічна, інцесту, волюнтаризму, соціально-економічна, техно­кратична. Співвідношення суспільства і держави. Поняття держави. Основні ознаки дер­жави: територіальність, наявність публічної влади, суверенітет, система органів держав­ної влади, управління та примусу, фінансово-бюджетна система. Сутність та соціальне призначення держави. Співвідношення сутності соціального призначення держави. Поняття функцій держави. Ознаки функцій держави. Класифікація функцій держави: економічна, політична, соціальна, ідеологічна, екологічна, охоронна (функціональна охо­ронна та об’єктна охоронна). Основні внутрішні функції. Основні зовнішні функції. Фо­рми здійснення функцій держави. Необхідність визначення різних типів держав і право­вих систем. Критерії типології держав і правових систем: формаційний та цивілізацій­ний. Ознаки формаційного та цивілізаційного критерію типологізації держав. Класифіка­ція типів держави за формаційним та цивілізаційним підходами. Поняття типу держави і права. Поняття форми держави. Елементи форми держави: форма державного правління, фо­рма державного устрою, політичний (державний) режим. Форма правління та її види: монархія, республіка. Монархія: ознаки, види (обмежена, абсолютна). Республіка: ознаки, види (президентська, парламентська, змішана). Форма державного устрою та його види: проста та складна держава. Унітарна держава: поняття, ознаки, види. Федера­тивна держава: поняття, ознаки, види. Конфедерація: поняття, ознаки, види. Імперія: поняття, особливості. Політичний режим та його види: демократичний та антидемокра­тичний. Демократичний режим: поняття, ознаки, види. Антидемократичний режим: по­няття, ознаки, види. Поняття і значення механізму та апарату держави. Елементи механізму держави. Три рівні механізму держави. Структура механізму держави. Апарат держави: поняття та ознаки. Структура апарату держави. Поняття і ознаки державного органу. Класифікація органів держави (критерій класифікації: за соціальною природою, за способом утво­рення, за способом прийняття рішень, за територіальними межами, за часом дії, за обся­гом повноважень). Види органів держави. Загальнотеоретична характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влад. Органи держави та самоврядування: їх співвід­ношення. Основні принципи організації і діяльності державного апарату. Поняття і структура політичної системи держави. Підстави типології політичної сис­теми. Структура і функції політичної системи. Місце і роль державної влади у політичній системі держави та суспільства. Політичні партії у політичній системі суспільства. Види партій: масові, кадрові, правлячі, партії влади, державно-патріотичні, проблемні, гротес­кні. Громадські організації у політичній системі суспільства. Співвідношення державної політики, політичної діяльності і політичної культури. Становлення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки і риси правової дер­жави. Конституційне закріплення принципів правової держави: принцип мінімальної достатності правового регулювання суспільних відносин та все загальності права; прин­цип позапартійності права, його відносної самостійності щодо політичних сил та ідеоло­гізації права; принцип відносної самостійності права щодо судової та виконавчої влади; принцип верховенства Конституції та законів України. Становлення і розвиток грома­дянського суспільства. Громадянське суспільство і сучасна держава. Тенденції розвитку правової держави та громадянського суспільства в Україні. Людина, особа, громадянин: співвідношення понять. Правовий статус: поняття та структура. Класифікація правового статусу (за характером: загальний, спеціальний, галу­зевий, індивідуальний; за суб’єктами: фізичних та юридичних осіб, іноземців, осіб без громадянства, біженців, українських громадян, які перебувають за кордоном, професій­ний та посадовий статус, статус осіб, що знаходяться у екстремальних умовах. Поняття прав, свобод і законних інтересів громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина. Види прав, свобод людини і громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина у демократичній державі. Теорії походження права. Закономірності виникнення права. Відмінності права від со­ціальних норм первіснообщинного ладу. Головні підходи до праворозуміння. Світоглядні засади праворозуміння як основа для формування його основних шкіл. Визначення права. Ознаки права: нормативність, обов’язковість, примусовість, здатність виступати в ролі регулятора суспільних відносин. Право – основа публічно-правового союзу народу. Закономірності соціального регулювання. Поняття, ознаки та види соціального регу­лювання. Нормативне та індивідуальне соціальне регулювання. Соціальні норми: по­няття і класифікація. Критерії класифікації: за способом виникнення; за суб’єктами при­йняття та охорони; за способом закріплення; за сферою регулювання. Економічні норми. Політичні норми. Корпоративні норми. Право і звичай. Єдність та відмінність права і моралі. Право і релігійні норми. Взаємозв'язок права і моралі. Поняття та основні ознаки права. Правові норми – особливий вид соціальних норм. Поняття функцій права. Співвідношення категорій: “функція права”, “функціонування права”, “роль права” і “завдання права”. Система функцій права: міжгалузеві, загально правові, галузеві, правових інститутів, норми права. Характеристика основних функцій права. Регулятивна функція права: характеристика, шляхи здійснення. Охоронна функція права: характеристика, специфіка. Соціальна функція права. Форми реалізації функцій права. Поняття і класифікація принципів, що діють у правовій системі. Загально-правові принципи. Міжгалузеві і галузеві принципи. Принципи правових інститутів. Поняття і загальні ознаки норм права. Класифікація норм права (за суб’єктами право­творчості; за способом об’єктивації; за юридичною силою; за предметом правового регу­лювання; за функціями у механізмі правового регулювання; за функціями у процесі впливу на суспільство; за способом правового регулювання; за характером; за ступенем визначеності прав і свобод суб’єктів; за методом правового регулювання; за сферою дії). Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Гіпотеза: поняття, особливості, види. Диспозиція: поняття, особливості, види. Санкція: поняття, особливості, види. Види правових норм. Характеристика колізійних норм. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта. Поняття і види форм (джерел) права. Джерело права у генетичному розумінні, у соціа­льному розумінні, як діяльний суб’єкт суспільних відносин, у юридичному значення. Правовий звичай та його ознаки. Правовий прецедент та його особливості. Класифікація правових прецедентів. Нормативно-правовий договір: поняття та види. Поняття норма­тивно-правового акту як джерела права. Ознаки нормативного правового акту. Види но­рмативно-правових актів: закон та підзаконний нормативно-правовий акт. Поняття та ознаки законів. Класифікація законів: за юридичною силою – Конституція, конститу­ційні, звичайні; За суб’єктами законотворчості; за предметом правового регулювання; за терміном дії; за структурою; за сферою дії. Підзаконні нормативні правові акти. Види підзаконних актів: укази і розпорядження Президента України. Постанови і розпоря­дження Уряду України; накази, інструкції, положення міністерств, відомств, державних комітетів; рішення і постанови органів місцевого самоврядування; локальні нормативно-правові акти. Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативних правових актів у просторі за колом осіб. Колізії в законодавстві. Поняття та загальна характеристика системи права. Правова система та система права: лінії співвідношення. Поняття системи права. Галузь права. Види галузей права: профі­люючі (фундаментальні), спеціальні, комплексні. Загальна характеристика основних га­лузей права України. Інститут права. Норми права. Предмет і метод правового регулю­вання як критерії поділу системи права на галузі та інститути. Види методів правового регулювання: імперативний (метод владного зобов’язання), диспозитивний. Способи правового регулювання: дозвіл, заборона, зобов’язання, заохочення. Система законодав­ства: поняття, структура. Співвідношення системи законодавства і системи права. Сут­ність і призначення систематизації законодавства. Поняття та види систематизації: облік нормативно-правових актів, інкорпорація, консолідація, кодифікація. Особливості та види інкорпорації. Ознаки та види консолідації. Характерні риси та види кодифікацій. Види кодифікаційних актів: Кодекс, Основи законодавства, Статут, Положення. Поняття, ознаки та види правових систем. Класифікація правових систем. Правові сі­м'ї. Англо-саксонська правова система. Романо-германська правова система. Мусульман­ська правова система. Індійське право. Індуське право. Соціалістична правова система. Система звичаєвого права. Змішані правові системи. Правові системи Німеччини і Фран­ції. Правові системи Австралії і Канади. Правові системи Ірландії та Нової Зеландії. Поняття, особливості та предмет правового регулювання. Сфера правового регулю­вання. Засоби, способи, методи та типи правового регулювання. Класифікація засобів правового регулювання (залежно від ступеня складності; від функціонального призна­чення; за предметом правового регулювання; за видом правового регулювання; за інфор­маційно-психологічною спрямованістю). Види правового регулювання. Механізм право­вого регулювання. Елементи механізму правового регулювання. Стаді механізму право­вого регулювання. Ефективність правового регулювання. Поняття та ознаки правотворчості. Співвідношення правотворчості і законотворчості. Принципи правотворчості: науковість, професіоналізм, законність, демократизм, глас­ність, оперативність, гуманізм, планування. Види правотворчості: правотворчість народу; правотворчість парламенту; делегована правотворчість; правотворчість органів місце­вого самоврядування; правотворчість громадських організацій; локальна правотворчість. Поняття і стадії правотворчого процесу. Законодавча техніка. Поняття і ознаки правових відносин. Зміст правових відносин. Структура правовідно­син. Види правових відносин. Суб’єкти правових відносин, їх види. Поняття юридичної особи. Поняття і види об’єктів правових відносин. Правоздатність: поняття, види. Діє­здатність фізичних і юридичних осіб. Правосуб’єктність. Юридичні факти як підстава виникнення зміни і припинення правовідносин. Поняття і класифікація юридичних фак­тів: дії і події. Юридичні вчинки. Фактичний склад. Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті. Функції правосвідомості (інфор­мативно-пізнавальна, оціночна, регулятивна). Структура правосвідомості; правова ідео­логія; правова психологія. Види правосвідомості. Правова культура: поняття та загальна характеристика. Структура правової культури. Види і функції правової культури. По­няття, мета і завдання правового виховання. Принципи і функції правового виховання. Засоби, форми і методи правового виховання. Поняття та критерії виміру ефективності правового виховання. Поняття та форми реалізації права. Правозастосування як особлива форма реалізації права. Особливості застосування права. Стадії застосування права. Акти застосування права та їх види. Прогалини в законодавстві. Правові колізії та способи їх подолання. Застосування права по аналогії. Поняття і значення тлумачення. Мета тлумачення. Тлумачення – з’ясування і тлума­чення – роз’яснення як способи тлумачення правових норм. Прийоми тлумачення. Ре­зультати тлумачення. Роз’яснення норм права та його види. Офіційне тлумачення (нор­мативне і казуальне). Неофіційне тлумачення (доктринальне, професійне, повсякденне). Суб'єкти тлумачення. Функції тлумачення. Поняття законності як багатоаспектної категорії. Зміст законності. Вимоги законності. Основні принципи законності. Гарантії законності. Поняття правопорядку. Основні ознаки та функції правопорядку. Принципи та структура правопорядку. Співвідношення права, законності і правопорядку. Правопорядок і громадський порядок. Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку. Поняття правомірної поведінки. Характеристика правомірної поведінки. Класифікація правомірної поведінки. Поняття правопорушення і його види. Соціальні корені (причини) правопорушень. Поняття та види соціальної відповідальності. Природа та сутність юридичної відповіда­льності. Поняття юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності (за зміс­том санкцій, за формою здійснення, за галузевою ознакою). Цілі і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності (принцип законності, справед­ливості, відповідності, обґрунтованості, змагальності, невідворотності відповідальності, своєчасності відповідальності, гуманізму, доцільності, індивідуалізації покарання, відпо­відальності за винні діяння, правової регламентованості). Підстави юридичної відповіда­льності.


^ Конституційне ПРАВО україни

Поняття конституційного права як галузі публічного права. Предмет конституційного права України як галузі права. Поняття та специ­фіка методу конституційно-правового регулювання. Місце конституційного права України в системі національного права. Система конституційного права України як галузі права. Конституційно-правові інститути: поняття та особ­ливості. Поняття, особливості та класифікація конституційно-правових норм. Поняття та система джерел конституційного права України. Конституція України – осно­вне джерело конституційного права. Закони як джерела конституційного права. Конституційно-правові відносини: поняття та особливості. Суб‘єкти конституційних правовідносин. Об‘єкти конституційно-право­вих відносин: поняття та види. Юридичні факти в конституційному праві: поняття та значення. Наука конституційного права: поняття, предмет та система. Методологія науки конституційного права. Джерела науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна. Поняття та ознаки конституційно-правової відповідальності. Консти­туційний делікт як підстава конституційно-правової відповідальності. Суб‘єкти конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правові санкції. Виникнення та основні теорії конституції держави. Характеристика меж правового регулювання та структури Конституції України 1996 року. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу. Конституційна характеристика України як правової держави. Конституційне закріплення України як демократичної держави Конституційна характеристика України як соціальної держави. Норма­тивні та організаційні гарантії конституційного ладу України: поняття та суть. Конституційні основи закріп­лення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Конституційне закріплення власності, екологічної безпеки, підприємництва, соціальної спрямованості ринкової еко­номіки. Поняття, сутність та елементи правового положення особи в державі. Прин­ципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Поняття та підстави обмежень прав і свобод людини, закріплених у Конституції України. Поняття та зміст громадянства. Конституційні принципи українського громадянства. Принцип єдиного громадянства. Набуття українського громадянства. Поняття, особливості та види натуралізації. Документи, що підтвер­джують громадянство України. Припинення українського громадянства. Повно­важення державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в України. Основні права та обов‘язки іноземців та осіб без гро­мадянства, їх гарантії. Особливості в‘їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду з України іноземних громадян. Особли­вості юридичної відповідальності іноземців. Конституційно-правовий статус біженців в Україні. Поняття, загальні ознаки та класифікація основних (конституційних) прав, свобод та обов‘язків.. Система основних особистих (громадянських) прав і свобод. По­няття та система основних політичних прав і свобод громадян України. Система основних економічних, со­ціальних та культурних прав громадян України. Поняття, система і види гарантій реалізації та захисту конститу­ційних прав та свобод людини і громадянина. Конституційні обов‘язки людини і громадянина України та гарантії їх виконання. Виборче право: поняття, принципи. Виборчі сис­теми. Референдуми в Україні: конституційно-правове регулювання. Особливості актів, прийнятих шляхом референду­мів. Конституційні принципи побу­дови та діяльності органів державної влади в Україні. Конститу­ційна система органів державної влади в Україні. Поняття та елементи конституційно-правового статусу Верховної Ради України. Функції та повноваження Верховної Ради України. Організаційні форми роботи Верховної Ради Укра­їни. Правовий статус та повноваження Голови Верховної Ради України. Правовий статус комітетів парламенту. Правовий статус тимча­сових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, проблеми правового регулювання. Конституційно-правове регулювання за­конодавчого процесу. Поняття та види стадій законодавчого процесу. Зако­нодавча ініціатива та законодавча пропозиція як форми реалізації права законодавчої ініціативи. Конституційно-правовий статус народного депутата. Права і обов‘язки народного депутата. Форми роботи народного депутата. Нормативно-правові та організаційно-правові гарантії діяльності народних депутатів. Президент України як глава держави. Функції і повноваження Президента України. Припинення повноважень Президента України. Інститут Представника Президента України. Конституційний статус ор­ганів виконавчої влади, їх функції та види. Система орга­нів виконавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України – найвищий орган в системі органів виконавчої влади: склад, порядок формування та припинення повноважень. Повноваження Кабінету Міністрів України по керівництву роботою міністерств та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Організація діяльності Кабінету Міністрів України. Дострокове припинення повноважень та відставка Кабінету Мі­ністрів України. Конституційно-правовий статус центральних органів виконавчої влади в Україні. Конституційно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Україні. Акти органів виконавчої влади: поняття, види, порядок прийняття. Судова влада та конституційні принципи правосуддя в Україні. Поняття та принципи судової системи України. Суд як орган судової влади: види та компетенція. Конституційно-правовий статус суддів України. Конститу­ційно-правовий статус Вищої Ради юстиції. Прокуратура України в системі державних органів та її повноваження за Конституцією України. Поняття та види конституційного контролю. Конституційно-правовий статус Конституційного Суду України. Порядок формування Конституційного суду України. Функції та повноваження Конституційного суду України. Конституційні подання і звер­нення: суб‘єкти та порядок розгляду. Рішення і висновки Конституційного Суду України, їх юридична сила. Поняття, принципи та форми територіального устрою. Адміністративно-територіальний поділ України: становлення, сучасний стан та перспективи реформування. Столиця України: особливості політико-правового статусу. Конституційно-правовий статус Ав­тономної Республіки Крим. Місцеве самоврядування як конституційно-правовий інститут. Система місцевого самовря­дування та його принципи. Конституційно-правовий статус органів місцевого самовря­дування та їх повноваження. Правові акти органів місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради - органи місцевого самоврядування. Сільський, селищний, міський голова. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Голова виконавчого комітету. Виконавчий апарат районної, об­ласної ради. Органи самоорганізації населення: формування, повноваження (компетен­ція), конституційно-правові основи організації взаємодії з сільськими, селищними та міськими радами. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування. Конституційно-правові гарантії місцевого самоврядування. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Вплив паралельного від’ємного оберненого зв’язку за напругою на коефіцієнт підсилення
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «затверджую»
Фахового іспиту для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи