Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Скачати 109.17 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Дата01.06.2012
Розмір109.17 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖУЮ» Декан факультету _____ Д. О. Козубовський Ректор ___________ С. В. Мельничук

„____” ______________ 2012 р. „____” ______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування

з предмету

Історія мистецтв”

( ОКР „спеціаліст”)


Розглянуто і рекомендовано

до затвердження на засіданні

кафедри образотворчого

мистецтва та графіки

Протокол №

від_______________2012р.

Зав.каф. _____М.І. Жаворонкова


Чернівці

2012


^ Пояснювальна записка

Програма фахового іспиту з «Історії мистецтв» побудована за хронологічним принципом в послідовності, що відповідає викладу матеріалу з історії зарубіжного та українського мистецтва в існуючій мистецтвознавчій

літературі.

В основу програми покладено досвід багатьох попередніх методичних

розробок, а також окремі наукові концепції сучасних авторів. Одним з головних став принцип історизму. Структура програми така:

 • пояснювальна записка;

 • тестове завдання;

 • письмове завдання;

 • система оцінювання, яка розроблена за двома шкалами (12-бальна для абітурієнтів з неповною вищою освітою, 100-200-бальна для абітурієнтів «бакалавр»);

 • таблиці відповідності обрахованої за 12-бальною шкалою, значенням 100-200-бальної шкали та

 • інформаційно-методичного забезпечення.

Екзаменаційна робота віддзеркалює готовність студента до самостійного творчого мислення, до здібності його аналізувати натуру, відбирати головне, другорядне підкорити цілому. Вона показує наскільки абітурієнт володіє навичками історії мистецтва, що дозволяє йому виразити свої думки практично. Програма складена таким чином, що кожен абітурієнт зможе показати свої знання самостійним опрацюванням.

Програма даної дисципліни служить для досягнення мети підготовки

спеціалістів з глибокими знаннями в галузі історії образотворчого мистецтва

(живопису, графіки, скульптури), архітектури; високим рівнем внутрішньої

культури, широким світоглядом, здатних самостійно і грамотно орієнтуватися в мистецько-історичному процесі, стилях та напрямках мистецтва, які вміють використовувати отримані знання у власній творчій діяльності.


^ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

підготовки абітурієнтів до

вступного випробування з історії мистецтва


РОЗДІЛ 1 Історія світового мистецтва


  1. Мистецтво та його види.

  2. Мистецтво Стародавнього світу.

  3. Мистецтво Середніх віків.

  4. Мистецтво епохи Відродження.

  5. Західноєвропейське мистецтво 17-18 століття.

  6. Західноєвропейське мистецтво 19 століття.

  7. Західноєвропейське мистецтво 20 століття.РОЗДІЛ 1І Історія українського мистецтва


2.1 Українське мистецтво найдавніших часів.

2.2 Мистецтво Київської Русі.

2.3 Українське мистецтво 14-16 століття.

2.4 Українське мистецтво 17-18 століття.

2.5 Українське мистецтво кінця 18 -19 століття.

2.6 Українське мистецтво 20 століття.


Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича

Факультет образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

^ Критерії оцінювання вступного творчого випробування

з предмету «Рисунок»


Головним критерієм оцінювання досягнень абітурієнта з предмета «Рисунок» є оцінювання практичних умінь і навичок, необхідних для виконання завдання.

Оцінка за виконання екзаменаційної роботи виставляється згідно з існуючими положеннями за дванадцятибальною шкалою.


Рівні

компетентності і

Оцінка за

200-бальною

шкалою

Оцінка за

12-бальною

шкалоюКРИТЕРІЇ

НЕЗАДОВІЛЬНО

100,0

-

106,0

«1»

Робота не відповідає вимогам завдання: у композиції рисунка допущені грубі помилки, немає головних понять про перспективу, відсутня побудова, форма предметів не визначена. Примітивність художніх засобів, повна творча пасивність. Робота вказує на відсутність здатності до обраної спеціальності.

106,6

-

112,0

«2»

На рівні розпізнавання виконані окремі фрагменти зображення, результат роботи не відповідає вимогам виконання рисунка: відсутня композиція зображення, порушення пропорційних співвідношень та законів перспективи, у побудові рисунка допущені грубі помилки, не відтворені світлотіньові відношення. Робота вказує на відсутність здатності до обраної спеціальності.

112,6

-

118,0

«3»

Низький рівень образотворчих умінь і навичок. Порушення композиційного рішення, невизначеність пропорційних відношень, відсутність аналізу побудови, суттєві помилки у світлотіньовому рішенні, незавершеність роботи. Робота вказує на відсутність здатності до обраної спеціальності.

ЗАДОВІЛЬНО

118,6

-

124,0

«4»

Рівень зображальних умінь і навичок невисокий. В роботі допущено значну кількість помилок у вирішенні композиції та побудови рисунка. Абітурієнт сприймає геометричні зміни у перспективі простих предметів, але допускає помилки при узгодженні одного предмету з іншими та розміщенню їх на предметній площині відносно точки зору та лінії горизонту, демонструє явні помилки у світлотіньовому рішенні. Результат відповідає середнім якісним показникам. Завдяки систематичній праці абітурієнт має змогу покращити свої результати з обраної спеціальності.

125,0

-

133,5

«5»

При невисокому рівні образотворчої грамоти робота приваблює особистим ставленням до рисунка. Абітурієнт сприймає геометричні зміни при перспективному, скороченні намагається моделювати форму світлотінню. Допущені незначні помилки в композиційному рішенні, побудови форми, світлотіньовому рішенні. Результати роботи відповідають середньому рівню якісних показників.

134,5

-

143,0

«6»

В роботі відтворено значну кількість образотворчих можливостей. Допущені незначні порушення композиції, помилки в конструктивній побудові, присутній частковий аналіз ліпки форми світлотінню. Абітурієнт слабо володіє технікою рисунку. Робота відповідає середньому рівню якісних показників.


ДОБРЕ

144,0

-

151,6

«7»

У роботі на достатньому рівні відтворено особливості будови та характеру предметів, досить точно передано пропорції, об’ємно-просторові властивості, достатнє володіння технічними прийомами рисунка. Присутні елементи узагальнення. Допущені несуттєві помилки композиційного, конструктивного вирішення рисунка, невпевненість штриха при передачі об’єму форми, повітряної перспективи.

153,5

-

162,0

«8»

Роботі властивий добрий рівень практичних навичок. Рівень композиційного рішення – відповідний. Присутній конструктивний і перспективний аналіз форми. Загальна естетична привабливість рисунка відповідає достатньому рівню якісних показників при невеликій кількості помилок в передачі пропорційних відношень, перспективних скорочень, тональних відношень предметів, невпевнена техніка виконання.

163,0

-

171,5

«9»

Рівень образотворчих умінь та навичок достатній. Правильно скомпоновано зображення, побудовано перспективу та виконане конструктивне рішення. Допущені незначні недоліки в світлотіньовому моделюванні об’ємів, не досить висока техніка рисунка.

ВІДМІННО

172,4

-

181,0

«10»

Грамотне композиційне рішення з виділенням плановості, відповідний рівень конструктивного і перспективного аналізу. Добре володіння засобами художньої виразності. Загальна привабливість і завершеність роботи, з незначною кількістю несуттєвих помилок, відповідає відмінному результату.

190,5

-

181,9

«11»

Відмінно вирішено весь комплекс поставлених задач: композиція, пропорції, побудова, конструктивний і перспективний аналіз форми. Засобами лінії і тону відтворено матеріальність предметів, всі предмети обєднані в загальну композицію. На високому рівні узгоджена зображальна якість рисунка з художньо-образною, однак образотворча грамота дещо поступається у порівнянні з роботами максимального рівня.

191,4

-

200

«12»

Високий рівень образотворчої грамоти. В роботі простежується цікава загальна композиція рисунка, точна передача пропорцій великих об’ємів та частин, точність конструктивної побудови, виразна передача на площині листа об’ємів в просторі, знання основних законів лінійної та тональної перспективи, точність передачі тональних відношень, технічна чистота виконання рисунка, відшліфована техніка штриха завдяки чому передана текстура та матеріальність предметів.Список рекомендованої лiтератури

 1. Асеєв Ю.А. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – К., 1980.

 2. Барановський Б.Б., Говдя П. І. Українське мистецтво другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К., 1989.

 1. Бартенев И.А. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1985.

 2. Большая иллюстрированная энцгиклопедия древностей / Авт. и сост.: Д. Гейдова, Я. Дурдик, Л. Кибалова и др. – Прага, 1988.

 3. Велика ілюстрована енциклопедiя історії мистецтва. – К., 2008.

 4. Всеобщая история искусств. В 6 т. – М., 1960.

 5. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник. – Харкiв, 2003.

 6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1985.

 1. Энциклопедический словарь юного художника / cocт. Н.И. ІІлатонова, В.Д. Синюков. – М., 1983.

 2. История зарубежного искусства / под ред. М.Т. Кузьмииой, Н.Л. Мальцевой. –М., 1983.

 1. История искусства зарубежных стран / под ред. Ц.Г. Несельштраус. – М., 1982.

 2. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. – М., 1993.

 1. Iсторiя українського мистецтва. В 6 т. – К., 1968.

 2. Крвавич Д.П., Овсiйчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: навч. посiбн.: у 3 ч. – Львiв, 2005.

 3. Матье М.Е. Искусство Древнего Египта. – М., 1968.

 1. Мiляєва Л., Логвин Г. Українське мистецтво XIV - першої половини ХVII ст. –К., 1963.

 1. Моран A. История декоративно-прикладного искусства. – М., 1982.

 2. Нариси з історії українського мистецтва. – К., 1966.

 1. Нариси з історіі зарубіжного декоративно-ужиткового мистецтва: навч. посiбник/ Я.П. Запаско, В.І. Бiлик, I.В. Голод, С.П. Лупiй, Г.Г. Стельмащук, Р.Т. Шмагало. – К., 1995.

 1. Нариси З iсторiї українського декоративно-прикладного мистецтва / під ред. Я.Л. Запаска. – Львiв, 1969.

 2. Очерки истории искусств / под ред. Н.Е. Григоровича, Г.Г. Поспелова. – М., 1987.

 3. Овсійчук В.А. Класицизм i романтизм в українському мистецтвi. – К., 2001.

 4. Овсiйчук В.А. Майстри українського барокко.Жовкiвський художній осередок. – К., 1989.

 1. Сидорова Н. Искусство Эгейского мира. – М., 1972.

 2. Тищенко О.Р. Icropiя декоративно-прикладного мистецтва України (ХIII – ХVІІІ ст.) : навч. посiбник. – К., 1992.

РЕЦЕНЗІЯ

на програму творчого конкурсу з «Історії мистецтв»

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

Факультету образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва


Програму творчого конкурсу з «Історії мистецтв» побудована за хронологічним принципом в послідовності, що відповідає викладу матеріалу з історії зарубіжного та українського мистецтва в існуючій мистецтвознавчій літературі.

В основу програми покладено досвід багатьох попередніх методичних розробок, а також окремі наукові концепції сучасних авторів. Одним з головних став принцип історизму.

Історія розвитку мистецтва подана у динаміці, розвитку, що базується на принципах наукової хронології. Програма містить два завдання: 1) – 75 питань у тестовій формі; 2) – письмове завдання. Кожне питання має обумовлені локальні мистецькі явища, суспільно-історичними подіями, змінами мистецьких стилів. Також до програми включено розгляд основних етапів історії розвитку мистецької освіти в світі та Україні. Окремо виділено письмове завдання.

Програма складена таким чином, що кожен абітурієнт зможе показати свої знання самостійним опрацюванням.

Програма даної дисципліни служить для досягнення мети підготовки спеціалістів з глибокими знаннями в галузі історії образотворчого мистецтва (живопису, графіки, скульптури), архітектури; високим рівнем внутрішньої культури, широким світоглядом, здатних самостійно і грамотно орієнтуватися в мистецько-історичному процесі, стилях та напрямах мистецтва, які вміють використовувати отримані знання у власній творчій діяльності.


Доцент, зав. кафедри

будівництва та архітектури Хілько І.О.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи