Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича icon

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Скачати 188.57 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дата01.06.2012
Розмір188.57 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2012р.


ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ


Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

,, магістр ”


спеціальність : ,, Географія ”


Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „ 30” січня 2012р.


Голова ради Руденко В.П.


Чернівці - 2012

^

Вступ до економічної і соціальної географії


Об'єкт і предмет економічної і соціальної географії. Місце економічної і соціальної географії в системі географічних наук. Структурна організація суспільно-господарського комплексу.

Методологічні основи економічної і соціальної географії.

Територіальний поділ праці та економіко-географічне районування.

Основи територіальної організації суспільства. Просторова структура територіальної організації суспільства. Соціальний розвиток у регіональному вимірі. Структура суспільного виробництва.

Просторові аспекти глобальних проблем людства.

^ Географія світового господарства.

Поняття про світову економічну систему. Функціональні системи світової економіки.

Географія високорозвинутих країн світу. Особливості їх економіки.

Країни з перехідною економікою, їх географія та особливості розвитку.

Назвати основні економічні, політичні, фінансові та військові угрупування країн світу.

^ Територіально-виробничі комплекси.

Паливно-енергетичний комплекс і його структура. Роль окремих галузей у паливно-енергетичному комплексі.

Металургійний комплекс і його структурна організація. Основні чинники та принципи розміщення галузей металургійного комплексу.

Машинобудівний комплекс. Географія основних галузей машинобудівного комплексу.

Агропромисловий комплекс. Природні та соціальні економічні чинники розвитку. Структура агропромислового комплексу.

^ Техніко-економічні основи виробництва.

Техніко-економічні основи видобутку та переробки палива. Техніко-економічні основи виплавки чорних металів. Техніко-економічні основи виплавки кольорових металів (на прикладі алюмінію, міді). Виробництво синтетичного каучуку.


^ Економіка та географія природокористування

Еколого-економічний зміст природокористування. Економічна оцінка матеріального виробництва. Закономірності і принципи природокористування. Головні аспекти використання ПТП для збалансованого природокористування.

^ Методи економіко - географічних досліджень

Система соціально-економічних досліджень. Методологічні принципи наукового пізнання в економічній і соціальній географії. Основні методи економіко-географічних досліджень, системно-структурний метод дослідження, статистичний метод та прийоми статистичного аналізу. Картографічний метод.
^

Регіональна політична і економічна географія світу


Етапи соціально-економічного розвитку країн Східної Європи та їх національні програми переходу до ринкової економіки. Загальна характеристика країн Східної Європи (постсоціалістичних). Економіко-географічні особливості розвитку господарського комплексу Польщі. Місце Китаю в світовому господарстві та особливості розвитку його господарського комплексу. Особливості регіональної політики в Україні.
^

Соціальна географія


Розкрийте основні соціальні функції поселень і специфічні особливості формування та розвитку соціально-територіальних спільностей. Назвіть стадії урбанізації і визначте, які чинники покладено в їх основу. Визначте завдання соціальної географії в ринкових умовах. Розкрийте шляхи використання мережі INTERNET в соціально-географічних дослідженнях.


^ Методика організації позакласної роботи з географії

Суть організації та завдання позакласної роботи з географії в школі. Форми і методи позакласної роботи з географії. Дослідницька робота у процесі проведення позакласної роботи з географії. Позакласна робота з географії як дієвий засіб активізації навчального дослідницького та виховного процесу.


^ Основи економічних знань

Розкрийте суть економічних систем. Охарактеризуйте економічну роль держави. Дайте характеристику організації експортно-імпортних операцій. Розкрийте суть контракту у зовнішньоекономічній діяльності.
^

Основи суспільної географії


Суть об'єкта та предмета вивчення суспільної географії, формування української економіко-географічної школи. С.Л. Рудницький - фундатор української економічної географії. Лідери і сучасні регіональні центри української соціально-економічної географії. Концепції регіональної політики в Україні. Географічний поділ праці як основна суспільно-географічна категорія. Основи суспільно-географічного районування. Перспективи розвитку і завдання суспільної географії.


Методика викладання географії

Методи навчання географії та їх застосування на практиці:

 • Інформаційно – ілюстративний;

 • репродуктивний;

 • проблемне навчання;

 • частково –пошуковий;

 • програмоване навчання.

Типи та структура уроків географії.

Методичні особливості вивчення курсу "Рідний край". Форми і методи позакласної роботи.

^ Географія природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України.

Поняття про природно-ресурсний потенціал. Структура природно-ресурсного потенціалу України. Компонентна структура ПРП України. Функціональна структура ПРП. Територіальна структура ПРП. Природно-ресурсні комплекси України. Природно-ресурсне районування території (акваторії). Основні типи ПРП України. Особливості географії регіональних ПРП України. ПРП і екологічна безпека України, перспективи ПРП України.

^ Регіональна економічна і соціальна географія

Регіональні географічні, політичні та економічні особливості розвитку колишніх республік Радянського Союзу.

Основні напрямки та особливості розвитку Литви, Латвії й Естонії.

Соціально-економічний розвиток Білорусії.

Природно-ресурсний потенціал Російської Федерації. Територіальна структура господарського комплексу Російської Федерації. Проблеми та перспективи соціально-економічного розпитку Російської Федерації.

Економіко-географічна характеристика республіки Казахстан. Природно-ресурсний потенціал Казахстану та його територіальні відмінності. Внутрішні економічні райони Казахстану.

Проблеми та перспективи розвитку республік Середньої Азії (Узбекистан. Туркменістан, Киргизія, Таджикистан).

Соціально-економічні та геополітичні проблеми розвитку республік Закавказзя.


^ Вступ до фізичної географії

Межа та структура географічної оболонки.

Поняття про горизонтальну структуру географічної оболонки. Ландшафтна сфера Землі та її будова. Природна зональність. Вертикальна структура географічної оболонки

Динаміка географічної оболонки. Енергія в геообологці. Сонячна радіація в межах географічної оболонки. Парниковий ефект.

Етапи розвитку географічної оболонки. Закономірності розвитку географічної оболонки та біосфера.

^ Геологія загальна та історична

Будова і склад земної кори. Типи земної кори (континентальний, материковий, субконтинентальний, субматериковий), їх географічне поширення.

Основні положення теорії тектоніки літосферних плит. Поняття про спредінг і субдукцію.

Геологічна діяльність океанів і морів. Диференціація морських відкладів. Поняття про фації та діагенез морських відкладів.

Методи визначення віку гірських порід. Абсолютна та відносна геохронологія. Міжнародна геохронологічна шкала та стратиграфія.

Геоморфологія

Основні закономірності формування, будови та розвитку рельєфу Землі. Фактори рельєфоутворення. Зв'язок рельєфу з геологічними структурами. Прямий та інверсійний рельєф.

Екзогенний рельєф. Ерозійно-акумулятивний (флювіальний) рельєф і процеси його формування. Річкові тераси та їх типи.

Сучасне та минуле плейстоценове зледеніння. Форми рельєфу створені сучасним та минулим плейстоценовим зледенінням (денудаційні та акумулятивні).

Генетичний ряд ерозійних форм рельєфу. Форми рельєфу створені тимчасовим русловим стоком –ерозійні борозни, промивини, яри, балки. Напрямки боротьби з ярковою ерозією.

^ Метеорологія та кліматологія

Радіація в атмосфері. Теплова і променева рівновага в атмосфері Землі. Чинники кліматотворення. Радіаційний баланс і його складові.

Тепловий режим атмосфери і земної поверхні. Причини змін температури повітря. Тепловий баланс земної поверхні та його складові.

Загальна циркуляція атмосфери. Зональний розподіл тиску і зональність загальної циркуляції, між широтний рух повітря, меридіональні складові загальної циркуляції атмосфери. Особливості внутрітропічної та позатропічної системи циркуляції повітря.

Причини класифікації кліматів. Класифікація Б.П. Алісова. Л.С. Перга. Клімати чемної кулі, причини відмінностей умов їх формування. Причини коливань клімату.

^ Загальна гідрологія

Гідросфера Землі та її складові. Водний баланс в межах географічної оболонки та її частин.

Походження та генетичні типи підземних вод. Водний баланс та гідрологічний режим різних видів підземних вод.

Гідрологія річок. Гідрологічний і водний режим річок. Класифікація річок за водним режимом.

Основні характеристики водойм, їх географічне розповсюдження. Характеристики котловин озер та водосховищ.

^ Географія ґрунтів

Класифікація ґрунтів. Сутність, завдання і причини сучасних класифікацій ґрунтів. Таксономічні одиниці (на прикладі ґрунтів України).

Грунтово-географічне районування світу: сутність і схема. Основні типи ґрунтів грунтово-географічних поясів (полярного, кореального, суббореального, субтропічного і тропічного) та фактори їх формування.

Земельні ресурси України. Земельний фонд і характер його використання, проблеми раціонального використання, меліорації та збереження земель.

Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, закони широтної зональності, довготної секторності, висотної поясності і топографічних рядів. Структура ґрунтового покрову регіону на прикладі Чернівецької області.

Біогеографія

Поняття про біосферу. Біосфера та її межі. Співвідношення понять біосфера та географічна оболонка. Мета і функції живої речовини в біосфері. Кругообіг азоту і вуглекислого газу.

Поняття про ареал, типи ареалів. Охорона видів. Вплив людини на розселення рослин і тварин.

Висотна поясність в розподілі живих наземних організмів. Структура висотної поясності в гірських країнах різних широтних зон регіонів. Ґрунти висотної поясності.

Географічні закономірності поширення організмів і угрупувань. Основні типи біномів. Рослинність і тваринне населення біномів вологих екваторіальних лісів,

^ Основи екології

Основні поняття екології. Основні положення екології. Елементи і чинники середовища, їх класифікація. Вчення про природне середовище.

Кліматичні чинники: світловий режим, повітря, температура, волога їх характеристика.

Волога. Роль вологи в житті та поширені організмів. Екологічні групи організмів по відношенню до вологи.

Біотичні чинники. Форми біотичних відношень. Живі організми як середовище мешкання.

Географічний моніторинг

Наукові основи організації географічного моніторингу.

Принципи організації та функціонування системи географічного моніторингу. Методика планування моніторингових спостережень. Державна система моніторингу довкілля в Україні. Організація географічного моніторингу в країнах світу.

Методика проведення моніторингу абіотичних та біотичних компонентів геосистем..

Методика проведення гідрометричного моніторингу.

Методика проведення гідрохімічного та гідробіологічного моніторингів. Методика проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря. Метеорологічні спостереження при проведенні моніторингу забруднення атмосферного повітря. Методика проведення моніторингу забруднення ґрунтів. Моніторинг сейсмічних явищ. Методика проведення радіоекологічного моніторингу.

Інтерпретація результатів моніторингу та розробка схем управління процесами зміни стану навколишнього середовища

Аналізування результатів моніторингових спостережень. Прогнозування та регулювання стану геосистем на основі даних моніторингових спостережень. Методи управління антропогенним навантаженням на геосистеми.


Ландшафтознавство

Ландшафтознавство - наука про ландшафтні комплекси: зміст, завдання, значення, об'єкт, предмет і місце ландшафтознавства в системі географічних наук. «Відкриття ландшафту» -важлива віха в історії розвитку сучасної фізичної географії та всіх природознавчих наук.

Морфологічні одиниці ландшафту, їх діагностичні ознаки і приклади (фації. урочища. місцевості, ландшафт). Специфічні морфологічні одиниці гірських ландшафтів.

Класифікація і типи ландшафтів Землі. Причини загальнонаукової класифікації ландшафтів. Типологічна класифікація ландшафтів (за В.А. Ніколаєвим. В.М. Пащенком).

Антропогенні ландшафти: сутність. класифікація, їх властивості. Ландшафти сільськогосподарські, лісогосподарські, гірничопромислові, транспортні і ін.

^ Фізична географія материків і матеріалів

Історія формування території Євразії. Природні фактори диференціації ландшафтів.

Рельєф Північної Америки, його зв'язок з тектонічною будовою. Характеристика географічних поясів, секторів та ландшафтних зон.

Австралія та Океанія. Подібність і відмінність їх ландшафтів у порівнянні з півднем Африки і Південної Америки. Тваринний світ Австралії. Тварини-ендеміки.

Південна Америка, роль протилежно направлених океанічних течій, системи Анд та центрів дії атмосфери над океаном в формуванні основних рис материка. Природні зони Південної Америки.

^ Використання природних ресурсів і охорона природи

Ресурси надр землі. Не відновлюваність мінеральної сировини. Деградація ландшафтів при гірничих розробках. Основні напрями раціонального використання корисних копалин та охорона природи.

Ритмічність сонячної активності та її вплив на природні процеси в географічній оболонці,
фізіологічно активна радіація.

Забруднення атмосфери: міські смоги, кислотні опади, парниковий ефект (порушення кругообігу СО2. С2Н4, Н2О), виснаження озонового шару (від витоку фреонів). Сукупний патологічний вплив на людей і біоту різних токсичних викидів (синергізм). Екологічні наслідки парникового ефекту. Роль води в природі, житті і діяльності людини. Географічні чинники водокористування, водні ресурси України, їх використання та охорона.


^ Методи фізико-географічних досліджень

Основні методи досліджень їх класифікація (за ступенем спільності, за положенням у системі станів визнання і рівнів знань та інше), сутність.

Етапи експедиційних досліджень, їх тривалість, зміст, завдання.

Методика польових ландшафтознавчих досліджень. Основні завдання і методи досліджень геологічної основи і рельєфу ландшафтів, їх гідро кліматичних особливостей, грунтово-рослинного покриву та характеру господарського використання.

Методика складання ландшафтної карти. Статистична, картографічна і літературна обробка матеріалів, аналітичні роботи. Аналіз взаємозв’язків для з’ясування внутрішнього змісту і динаміки ЛК. Розробка єдиної легенди і складання остаточного варіанту ландшафтної карти.

^ Геофізика Землі

Сили взаємодії (електрична, ядерна, гравітаційна) та їх значення у побудові Всесвіту.

Будова Сонячної системи (Сонце, планети, супутники, астероїди, комети). її місце в галактиці Чумацький шлях.

Причини, що породжують сейсмічне поле Землі. Райони розповсюдження сейсмічних явищ, методи вивчення землетрусів. Магнітне поле Землі, причини, що його породжують, та гіпотези походження. Роль магнітного поля для живих організмів, в тому числі людини.

^ Ландшафтна екологія

Ландшафтна екологія як наука. Методологічні основи ландшафтно-екологічних досліджень (загальні підхоли).

Ландшафтні системи, які вивчаються в процесі екологічного аналізу. Основні типи ландшафтних територіальних структур.

Функціонування ландшафту. Біогенна та абіогенна міграція речовин (процесна ландшафтна екологія).

Природні геосистеми та їх середовища. Концепція ландшафтно-екологічної ніші.

Екологічна оцінка ландшафтного середовища (геохімічні показники). Антропогенні впливи та реакція геосистем на них. Оцінка антропогенного навантаження. Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів.

Проблеми ландшафтної екології. Питання прогнозування, оптимізації геосистем, організації територій. Культурний ландшафт.

^ Фізична географія України

Геологічна і геоморфологічна будова України. Основні орографічні одиниці на території України. Водні і кліматичні ресурси.

Географо-екологічні проблеми в Україні. Охорона природи в Україні.

Суспільно-еколого-економічні функції біосферних заповідників України.

Основні види природокористування в Україні.

Обґрунтування схеми фізико-географічного районування України.

НДРС

Значення науково-дослідної роботи щодо вирішення теоретичних і практичних питань розвитку господарства і науки.

Науковий потенціал України. Суть і значення поняття «системи знань».

Теоретико - методологічні основи наукового пізнання та творчості. Методи географічних досліджень.

Світоглядні концепції географічних курсів. Нові методи дослідження в географічній науці. Застосування результатів наукових досліджень на практиці.

Екологічні аспекти потенціалу географічної науки.

^ Географія рідного краю

Основні етапи географічного вивчення Карпато-Подільського регіону.

Географічне положення Чернівецької області. Геологічна будова, рельєф, основні геоморфологічні одиниці, корисні копалини, кліматичні та водні ресурси.

Класифікація і структура основних природничо-антропогенних ландшафтів КПР.

Розвиток сучасних пріоритетних напрямів КПР та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності.

Основні положення концепції соціально-економічного розвитку КПР.

Соціально-екологічні проблеми Чернівецької області.

^ Тематична картографія.

Принципи, методи та підходи в складанні тематичних карт. Класифікація карт за призначенням, масштабом, територією, змістом.

Методологія і методика складання карт, особливості змісту і методика складання тематичних карт природи.

Тематика і особливості побудови карт – вказівок, графічних побудов, тексту ілюстрації.

Картографування галузей сільського господарства.

Карти видів транспорту та його роботи та транспортних систем.

Використання і застосування тематичних карт.

^ Соціально-економічна географія України

Територія, кордони: етнічні, державні; економіко-географічне і геополітичне положення України; адміністративно-територіальний устрій.

Історичні особливості та основні етапи розвитку продуктивних сил України.

Демографічна характеристика населення і регіональні особливості демографічних проблем в Україні.

Загальна характеристика господарського комплексу України. Основні елементи територіальної структури промисловості та сільського господарства.

Наукові основи соціально-економічного районування території.

Сучасна мережа економічних районів в Україні.


Історія і методологія географічної науки

Розвиток географії грецькими вченими (Фалес, Анаксимандр, Анакснмен, Гекатей,
Геродот, Гіппократ, Демокріт, Парменід, Евдокс, Аристотель, Ератосфен, Гіппарх, Посидоній, Страбон).

Внесок у розвиток географії римськими вченими (Варрон, Цицерон. Помпоній Мела. Пліній Старший, Сенека, Марін Тірський, Клавдій Птолемей).

Географія Середньовіччя (V - середина XIII ст.).

Географія початку Нового часу (1650-1765 рр.: Сумативістська концепція, стихійно-матеріалістичні погляди на розвиток природи).

Розвиток географії у класичний період Нового часу (Александр Гумбольдт, Карл Ріттер).

^ Топографія з основами геодезії

Топографо-геодезичне вивчення землі: вимірювання на місцевості, зйомки, зображення місцевості на картах і планах. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками.

Поняття про форму і розміри Землі та способи їх визначення. Методи проектування земної поверхні на рівневу поверхню і площину. Поняття про масштаб зображення земної поверхні. Види масштабів.

Системи координат, що застосовуються в топографії і геодезії.

Топографічні карти і плани: визначення, вимоги, яким вони повинні відповідати. Елементи топографічних карт і планів: математична основа, географічний зміст, геодезична основа.

Проблема генералізації на топографічній карті.

Види зйомок місцевості та комплекти приладів.

^ Математичні методи в географії

Основні правила порядку обчислення. Раціональні та ірраціональні числа.

Табличний і графічний способи аналізу зв'язку. Нелінійні форми зв'язку. Кореляційний аналіз.

Методи статистичної обробки матеріалів географічних досліджень. Прості, напівемпіричні моделі в географії.

Поняття дисперсії, коефіцієнту асиметрії, ексцесу. Емпіричні криві розподілу. Лінійні функції.

^ Аерокосмічні методи досліджень

Природні умови знімання. Електромагнітне випромінювання. Природне випромінювання. Власне випромінювання Землі. Вплив атмосфери на випромінювання.

Аерознімання і космічне знімання. Фотографічні камери. Фотографічні матеріали для чорно-білого і кольорового знімання.

Геометричні властивості знімків. Види проекцій.

Основні елементи центральної проекції. Елементи орієнтування аерознімка. Масштаб аерознімка. Спотворення на аерознімку через нахил оптичної вісі, рельєф місцевості.

Теоретичні основи дешифрування аерокосмічних знімків (сутність, види і методи дешифрування знімків).

^ Картографія і картографічне креслення

Географічна карта і картографія: зміст, визначення, методи досліджень. Основні властивості географічних карт. Структура географічної карти. Використання географічної карти в наукових дослідженнях. Типи географічних карт: принципи виділення, характеристика. Прикладний тип географічних карт.

 1. Картографічна проекція - як елемент математичної основи карти. Принципи і методи їх
  побудови.

 2. Географічна основа як базова при складанні тематичних карт.

 3. Графічні засоби зображення в картографії.

 4. Картографічна генералізація: зміст, види, шляхи.

 5. Організація, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.Голова предметної роботи

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба


Критерії

оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті з ?Географії? для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ?Географія? та обраній спеціальності ?Географія? ОКР ?магістр?.


Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт розуміє та може змістовно викласти основні географічні закони та закономірності, вільно володіє географічними знаннями, користується методами наукового аналізу географічних явищ і процесів, характеризує їх риси та форми виявлення. Висловлює та аргументує своє ставлення до альтернативних поглядів на більшість поставлених питань. Аналізує суспільні явища, робить відповідні висновки і узагальнення. Може запропонувати географічну ідею та змоделювати ситуацію, здатен передбачати, прогнозувати і розв’язувати проблемні завдання. Вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує. При цьому допускає незначні похибки при викладі причинно-наслідкових географічних зв’язків, що знижує його оцінку на 5 балів.

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт на підставі наукових даних здійснює оцінку географічних процесів та явищ. Пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, пояснюючи логіку суджень і відбір необхідних прикладів. Користується науковою термінологією, аргументує свої твердження та висновки. Вільно володіє картографічним матеріалом. Разом з тим, абітурієнт виявляє в процесі викладу недостатнє оволодіння методом порівняльно-географічного аналізу (мінус 3 бали); не застосовує ресурсооцінкового підходу (мінус 3 бали); не дає характеристики типологічних особливостей, рис та ознак природних систем та міжгалузевих комплексів (мінус 3 бали); не висвітлює власний підхід, не розкриває авторське бачення географічних проблем (мінус 3 бали).

Відповідь у 124-149 бал оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює основні положення географічної науки, має певне уявлення про компоненти природи і господарства, його просторову організацію. Пояснює в загальних рисах зв’язки між компонентами природного комплексу, галузями національного господарства; закономірності, що визначають цілісність географічної оболонки та особливості міжгалузевих інтеграційних зв’язків світового господарства. Знає обов’язковий перелік географічної номенклатури. Одночасно проявляє необізнаність з основними географічними законами (мінус 6 балів) і закономірностями (мінус 6 балів) та не розуміє їх суті (мінус 7 балів).

Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює географічний матеріал, але не встановлює причинно-наслідкових зв’язків, не розуміє основних географічних законів та закономірностей, дає нечіткі визначення основних понять і термінів, лише частково володіє географічною номенклатурою.


Голова предметної комісії

географічного факультету доц. В.Я. Вацеба

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича «Затверджую»

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-6326307
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202016
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
move to 0-202017
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет
Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористуванння
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича „затверджую”
Методи поліпшення завадостійкості радіоелектронних пристроїв на інтегральних мікросхемах
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізуйте процес конституційної реформи в Україні та перспективи його розвитку
Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Для вступників з обмеженими фізичними можливостями на освітньо-кваліфікаційний рівень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи