Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 306.35 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата04.06.2012
Розмір306.35 Kb.
ТипДокументиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор С.В. Мельничук

„___” _________________ 2012 р.


ПРОГРАМА фахового іспиту

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

магістр”

спеціальність 8.03050201 – “Економічна кібернетика”


Схвалено Вченою радою економічного факультету

Протокол №6 від 25 січня 2012 р.


Голова ради П.О. Нікіфоров


Чернівці – 2012

Передмова


До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з напряму підготовки «Економічна кібернетика» допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з галузі знань «Економіка та підприємництво».

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра з напряму підготовки «Економічна кібернетика», останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі чотири розділи:

РОЗДІЛ І. Моделювання економіки

РОЗДІЛ ІІ. Прикладні задачі моделювання економічних процесів

РОЗДІЛ ІІІ. Інформаційний бізнес

РОЗДІЛ ІV. Інформаційні системи в економіці


^ РОЗДІЛ І. МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Сьогодні, на початку ХХІ ст. терміни „модель” та „моделювання” стали загальновживаними не лише в наукових дослідженнях, але й за межами науки. Під моделюванням економіки уже традиційно розуміється дослідження економічних систем та процесів за допомогою допоміжних об’єктів, які називаються моделями, зокрема за допомогою математичних моделей.

Метою дисципліни „Моделювання економіки” є формування системних знань з методології, методики та інструментарію економіко – математичного моделювання в теоретичних і прикладних дослідженнях.

Завданням дисципліни є висвітлення основних понять, моделей та методів економіко – математичного моделювання, в результаті чого студенти повинні знати сутність об’єкта дослідження та концептуальні засади його моделювання, найбільш відомі економіко – математичні моделі; уміти застосовувати при дослідженні економіки метод моделювання, здійснювати якісний аналіз відповідних моделей при прийнятті економічних рішень.


^ Тема 1. Моделювання та його роль в системному аналізі

Поняття системи та системного підходу при дослідженні економічних проблем. Економічна система та її характеристики. Моделювання як методологія наукового пізнання: поняття моделі і моделювання, класифікація методів моделювання. Об’єкт, предмет і мета в моделюванні економіки та її підсистем. Методи моделювання економіки. Етапи побудови економіко – математичних моделей. Проблема адекватності моделі оригіналу. Ізоморфізм та гомоморфізм. Імітаційні методи аналізу економіки.

^ Тема 2. Моделі поведінки споживачів

Простір товарів та відношення переваги. Порядкові функції корисності. Теорема Дебре. Неокласичні функції корисності. Неокласична модель споживання. Функції попиту і граничної вартості грошей. Основне рівняння теорії споживання. Рівняння Слуцького. Класифікація товарів. Еластичність попиту та умови агрегації.

^ Тема 3. Виробничі функції

Функціональні моделі виробничих процесів. Поняття виробничої функції. Деякі загальні властивості виробничих функцій та їх характеристики. Основні типи виробничих функцій: степенева (функція Кобба – Дугласа), функція з постійною еластичністю заміщення (CES – функція), функція з постійними пропорціями, лінійна функція. Макровиробничі функції. Виробничі функції структурного типу. Застосування виробничих функцій в моделях економіки.

^ Тема 4. Моделі поведінки виробників

Простір витрат. Неокласичні довгострокові моделі одно – та багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції. Короткострокова модель фірми в умовах досконалої конкуренції. Функції попиту на витрати та пропозиції випуску. Порівняльна статика фірми. Основне рівняння теорії фірми. Фірма в умовах монополії та монопсонії. Олігополія та олігопсонія. Найпростіші моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції.

^ Тема 5. Моделі взаємодії споживачів і виробників

Моделі встановлення рівноважної ціни: павутиноподібна модель, модель Еванса, модель Самуельсона. Основна задача встановлення загальної економічної рівноваги. Моделі загальної економічної рівноваги вальрасівського типу. Закон Вальраса у вузькому і широкому розумінні. Умови існування рівноваги у моделі Вальраса.

^ Тема 6. Міжгалузеві балансові моделі

Схема міжгалузевого балансу. Статична модель Леонтьєва. Матриці прямих, повних і непрямих матеріальних витрат. Економіко – математичний аналіз моделі Леонтьєва: поняття продуктивності, критерії продуктивності. Деякі модифікації моделі Леонтьєва та їх застосування. Узагальнена статична модель Леонтьєва. Найпростіша динамічна модель Леонтьєва. Магістральна теорема Морішіми для динамічної моделі Леонтьєва з термінальним функціоналом. Визначення умов загальної економічної рівноваги за допомогою статичної моделі Леонтьєва. Модель Неймана.

^ Тема 7. Агреговані динамічні моделі економіки

Концептуальна модель макроекономіки. Дискретна та неперервна моделі економічного росту. Якісний аналіз неперервної моделі. Режим збалансованого (магістрального) росту. "Золоте" правило накопичення Фелпса. Модель оптимального економічного росту та її економіко – математичне дослідження.


^ ПИТАННЯ З МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


 1. Простір товарів та відношення переваги. Поняття функції корисності, теорема Дебре. Неокласичні функції корисності, їх властивості та характеристики.

 2. Неокласична модель поведінки споживача.

 3. Функції попиту на товари та граничної вартості грошей.

 4. Рівняння Слуцького у векторній та матричній формі. Матриця Слуцького і її властивості.

 5. Класифікація товарів на основі функцій попиту на товари.

 6. Еластичність попиту і умови агрегації Енгеля і Курно.

 7. Виробничі функції, їх загальні властивості і характеристики. Приклади типових функцій випуску.

 8. Найпростіші моделі поведінки виробників: моделі максимізації прибутку та випуску продукції.

 9. Функції попиту на витрати та пропозиції випуску. Приклад побудови цих функцій у випадку двовимірного простору витрат.

 10. Порівняльна статика фірми. Основне матричне рівняння теорії фірми.

 11. Аналіз чутливості функцій попиту та пропозиції до зміни цінових параметрів.

 12. Неокласичні моделі багатопродуктової фірми в умовах досконалої конкуренції.

 13. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції (монополія, монопсонія).

 14. Моделі однопродуктової фірми в умовах недосконалої конкуренції (олігополія, олігопсонія). Рівновага за Курно. Рівновага та нерівновага за Стакельбергом.

 15. Моделі встановлення рівноважної ціни: павутиноподібна модель, моделі Еванса та Самуельсона.

 16. Класична модель загальної економічної рівноваги.

 17. Поняття загальної економічної рівноваги. Модель Вальраса.

 18. Схема міжгалузевого балансу. Модель Леонтьєва. Аналіз продуктивності моделі Леонтьєва.

 19. Коефіцієнт трудових витрат і витрат виробничих фондів.

 20. Порівняльна статика моделі Леонтьєва.

 21. Стохастичний аналог моделі Леонтьєва.

 22. Динамічна модель міжгалузевого балансу.

 23. Аналіз оптимальних траєкторій динамічної моделі Леонтьєва засобами магістральної теорії.

 24. Модель Неймана. Поняття динамічної рівноваги, продуктивності й нерозкладності для моделі Неймана.

 25. Концептуальна модель односекторної економіки. Неокласичні макровиробничі функції.

 26. Модель оптимального економічного росту рамсеївського типу.


^ РОЗДІЛ ІІ. ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВДисципліна “Прикладні задачі моделювання економічних процесів” є невід’ємною частиною підготовки фахівця з економічної кібернетики. Це пояснюється тим, що, завдяки сучасному програмному забезпеченню персональних комп’ютерів, суттєво розширились можливості та застосування методів економіко-математичного моделювання і на сьогодні це один із найдинамічніших у своєму розвитку розділів прикладної економічної науки.

Сучасний економіст повинен добре орієнтуватися в економіко-математичних методах та вміти їх застосовувати для моделювання реальних економічних ситуацій. Це сприяє кращому засвоєнню теоретичних питань сучасної економіки, підвищенню рівня кваліфікації і загальної професійної культури спеціаліста.

Метою дисципліни „Прикладні задачі моделювання економічних процесів” є засвоєння концептуальних положень побудови математичних моделей соціально-економічних процесів на основі комп’ютерних технологій та їх використання в аналізі та управлінні економічними системами.

Завданням дисципліни є вивчення інструментарію розв’язування прикладних задач моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням теорії випадкових процесів, нечіткої логіки, мережного управління та застосування комп’ютерних технологій.

У результаті вивчення дисципліни „Прикладні задачі моделювання економічних процесів” студенти повинні знати теоретичні основи моделювання як наукового методу, методологію та інструментарій побудови прикладних математичних моделей аналізу та управління економічними процесами, можливості їх застосування на практиці, а також вміти самостійно будувати і досліджувати економіко-математичні моделі, обґрунтовувати управлінські рішення на основі результатів моделювання, організовувати свою самостійну пізнавальну діяльність в моделюванні економічних процесів, самоконтроль і самоаналіз, самостійно здобувати нові знання, що сприяють розвитку практичних навиків використання методу моделювання в дослідженні економічних систем та процесів.


^ Тема 1. Моделювання та його роль в дослідженні економічних процесів

Поняття моделі й моделювання. Класифікація методів моделювання. Основні методи моделювання економіки. Етапи, принципи побудови економіко-математичних моделей. Класифікація еко­но­мі­ко-математич­них моде­лей. Проблема адекват­ності моделі оригіналу. Ізоморфізм та гомоморфізм.

^ Тема 2. Лінійне програ­му­вання (ЛП)

Класифікація задач математичного програмування. Приклади економічних задач, що зводяться до задач ЛП. Форми запису задач ЛП та їх властивості. Графічний метод розв’язування задач ЛП. Симплексний метод. Основні властивості пари двоїстих задач ЛП. Сумісне розв’язування взаємно двоїстих задач. Економічна інтерпретація двоїстих задач. Транспортні задачі ЛП: властивості та методи розв’язування.

^ Тема 3. Нелінійне програмування

Постановка і особливості задач нелінійного програмування. Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування. Дробово–лінійне програмування та його зв’язок з лінійним програмуванням. Задачі опуклого програмування. Постановка та аналіз задачі квадратичного програмування. Двоїстість в опуклому програмуванні.

^ Тема 4. Елементи теорії лінійного цілочислового та дискретного програ­му­ван­ня

Приклади економічних задач, що зводяться до задач цілочислового лінійного програмування. Загальна постановка задачі та прикладні аспекти цілочислового лінійного програмування. Класифікація методів цілочислового програмування. Розв’язування задач цілочислового програмування методом Р. Гоморі.

^ Тема 5. Моделі управління запасами

Теоретичні та пра­ктичні питання управ­ління запасами під­приємств. Суть управ­ління запасами під­приємств, їх місце та значення в управлінні підприємством. Побудова економіко-математичних моделей управління запасами на основі таких кри­те­ріїв оптимізації управ­ління: мінімізації загальних витрат на запаси; максимізації прибутку; оптимізації інвестицій. Модель миттєвого постачання. Формула Уілсона. Модель рівномірного постачання. Модель управління запасами із врахуванням випадкового характеру попиту. Модель управління запасами із врахуванням розривів цін. Модель управління виробництвом і запасами продукції.

^ Тема 6. Теорія графів та її застосування в моделюванні економічних процесів

Визначення елементів графа та характеристика його структури. Деякі властивості графів. Операції над графами. Спеціальні класи графів. Зображення графів. Матриця інциденцій та суміжностей орієнто­ваного та неорієнто­ваного графів.

Постановка проблеми знаходження оптималь­них шляхів. Алгоритм знаходження найкорот­ших шляхів на мережах.

Основні поняття теорії потоків. Огляд пото­кових алгоритмів.

^ Тема 7. Застосування теорії ігор для прийняття стратегічних управлінських рішень

Основні означення і поло­жен­ня теорії ігор. Класифікація ігор. Поняття кон­флікту і його форма­лі­зація. Основні поняття теорії матричних ігор. Формалізація гри. Оптимальні стратегії. Змішані стратегії. Дублювання і домінування стратегій. Розв’язування ігор 2Ч2 , 2Чm та nЧ2. Наближений метод розв’язування матричних ігор. Біматрична гра. Гра з повною та неповною інформацією. Області і можли­во­сті застосування теорії ігор в економічній прак­ти­ці.

^ Тема 8. Основи теорії нечітких множин

Місце теорії нечіт­ких множин в сучасних інтелектуальних техно­логіях. Основні визна­чення: звичайні мно­жини та харак­те­рис­тична функ­ція, функція належності, носій та ядро нечіткої множини. Параметричний спо­сіб представлення функцій належності. Найбільш розпо­всюд­женні функції належ­ності: трикутна, тра­пецієва, дзвонова. Побудова функцій на­лежності: метод ста­тис­тичної обробки екс­пертної інформації та метод парних порівнянь.

Промислове за­сто­су­вання нечітких контро­лерів: управління кра­ном; управління ви­роб­ництвом цементу; управління дизельним двигуном. Огляд застосувань нечітких експертних систем: медична діагностика, діагно­сту­вання пошкоджень будівельних конструк­цій, оцінка якості проектів, прогнозування кількості захворювань, прогнозування курсу валют, багатофакторний аналіз технологічного процесу. Використання теорії нечітких множин для адекватного врахування вербального характеру економічної інформації. Місце та роль штучних нейронних мереж в інте­лек­туальних технологіях.


^ ПИТАННЯ З ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ

ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Задача управління запасами. Модель миттєвого постачання.

 2. Задача управління запасами. Модель рівномірного постачання.

 3. Модель управління запасами із врахуванням випадкового характеру попиту.

 4. Модель управління запасами із врахуванням розривів цін.

 5. Сіткові моделі та принципи їх побудови. Часові параметри робіт сіткового графіка.

 6. Оцінки резервів часу робіт сіткових моделей. Оптимізація сіткової моделі.

 7. Сіткове планування в умовах невизначеності. Оцінка ймовірності виконання проекту за заданий термін.

 8. Сіткове планування в умовах невизначеності. Визначення максимального терміну виконання проекту із заданим рівнем надійності.

 9. Постановка задачі оптимального планування виробництва.

 10. Властивості задач лінійного програмування. Графічний метод їх розв’язування.

 11. Сутність симплекс-методу. Алгоритм розв’язування задач лінійного програмування симплексним методом.

 12. Двоїсті задачі лінійного програмування та їх економічна інтерпретація.

 13. Властивості двоїстих задач лінійного програмування. Сумісне розв’язування пари двоїстих задач симплекс-методом.

 14. Постановка транспортної задачі лінійного програмування. Методи побудови опорних планів транспортної задачі.

 15. Алгоритм знаходження оптимального плану транспортної задачі методом потенціалів.

 16. Постановка і особливості задач нелінійного програмування. Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.

 17. Постановка та розв’язування задачі дробово-лінійного програмування.

 18. Задачі опуклого програмування. Критерій оптимальності розв’язування.

 19. Задачі нелінійного програмування без обмежень і з обмеженнями-рівностями та їх розв’язування.

 20. Задачі цілочислового програмування та їх розв’язування методом Гоморі.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС


Дисципліна „Інформаційний бізнес” вивчає матеріальні відносини людей, залучених до сфери інформаційної діяльності, аналізує економіко-організаційні аспекти інформаційних процесів у суспільстві взагалі та в організаційному управлінні, зокрема.

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок з економiки та органiзацiї iнформаційного обслуговування в ринкових вiдносинах та викладення способів і методів мобілізації нових організаційних ресурсів суспільства – інформації для вирішення задач соціально–економічного розвитку.

Завдання вивчення дисципліни „Інформаційний бізнес” полягає у дослiдженні органiзацiйно–управлінських та економiчних вiдносин в структурах iнформаційного обслуговування, специфiки дiї загальних економiчних законiв в iнформаційній сферi.


^ Тема 1. Інформаційна економіка та інформаційне суспільство

Інформаційна складова ринкової економіки. Інформаційна сфера економіки та її структура. «Індустрія знань». Інформаційні професії. Класифікація видів інформаційної діяльності. Концепція інформаційного суспільства. Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства. Інформаційна культура. Інформаційні тенденції.


^ Тема 2. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Сутнісна характеристика бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Загальна методологія розробки бізнес-плану. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу. Виявлення сильних і слабких сторін фірми. Визначення місії фірми. Формулювання цілей діяльності фірми. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії. Структура бізнес-плану. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану


^ Тема 3. Розділи бізнес-плану

Галузь, фірма та її продукція. Дослідження ринку. Мета й логіка розробки маркетинг-плану. Стратегія маркетингу. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми. Прогнозовані обсяги продажу. Головне завдання й складові виробничого плану. Зміст виробничого плану. Цілі та структура організаційного плану. Зміст основних розділів організаційного плану. Види можливих ризиків. Концепція управління ризиками. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. План доходів і видатків. План грошових надходжень і виплат. Плановий баланс. Очікувані фінансові коефіцієнти.

^ Тема 4. Інтелектуальний аналіз даних

Отримання даних в Data Mining. Задачі Data Mining. Застосування Data Mining. Інтернет-технології. Моделі Data Mining. Описові моделі. Моделі прогнозування Методи Data Mining. Нечітка логіка. Генетичні алгоритми. Нейронні мережі. Процес знаходження даних.

^ Тема 5. Класифікація і регресія

Постановка задачі класифікації та регресії. Правила класифікації. Дерева рішень. Алгоритм побудови 1–rule. Метод Naive Bayes. Методика “розподіляй і володій”. Алгоритм покриття. Методи побудови математичних функцій: лінійні та нелінійні. Метод Support Vector Machines

^ Тема 6. Пошук асоціативних правил та кластеризація

Постановка задачі пошуку асоціативних правил. Подання результатів пошуку асоціативних правил. Алгоритм Apriori. Постановка задачі кластеризації. Ієрархічні алгоритми. Неієрархічні алгоритми. Алгоритм k-means. Алгоритм Fuzzy C–Means. Кластеризація за Гюстафсоном-Кесселем. Аналіз властивостей нечітких бінарних відношень. Відношення -квазіеквівалентності.


ПИТАННЯ З ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

 1. ^

  Інформаційна складова ринкової економіки. Інформаційна сфера економіки та її структура.


 2. Класифікація видів інформаційної діяльності
 3. Концепція інформаційного суспільства. Роль інформатизації за переходу до інформаційного суспільства

 4. Інформаційна культура. Інформаційні тенденції


 5. Сутнісна характеристика бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану

 6. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Загальна методологія розробки бізнес-плану

 7. Логіка процесу стратегічного планування на підготовчій стадії.

 8. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу. Виявлення сильних і слабких сторін фірми

 9. Визначення місії фірми. Формулювання цілей діяльності фірми. Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії

 10. Структура бізнес-плану

 11. Логіка розробки бізнес-плану. Вимоги до стилю написання та оформлення бізнес-плану

 12. Галузь, фірма та її продукція. Дослідження ринку

 13. Мета й логіка розробки маркетинг-плану. Стратегія маркетингу

 14. Стратегія збуту та реалізації продукції (послуг) фірми. Прогнозовані обсяги продажу

 15. Головне завдання, складові та зміст виробничого плану.

 16. Цілі, зміст та структура організаційного плану.

 17. Види можливих ризиків. Концепція управління ризиками

 18. Заходи для нейтралізації або мінімізації негативних наслідків можливих ризиків

 19. Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. План доходів і видатків

 20. План грошових надходжень і виплат. Плановий баланс

 21. Очікувані фінансові коефіцієнти

 22. Отримання даних в Data Mining. Задачі Data Mining

 23. Застосування Data Mining. Моделі та методи Data Mining. Процес знаходження даних

 24. Постановка задачі класифікації та регресії. Правила класифікації. Дерева рішень

 25. Алгоритм побудови 1–rule. Метод Naive Bayes

 26. Методика “розподіляй і володій”. Алгоритм покриття

 27. Методи побудови математичних функцій: лінійні та нелінійні. Метод Support Vector Machines

 28. Постановка задачі та результати пошуку асоціативних правил

 29. Алгоритм Apriori

 30. Постановка задачі та подання результатів кластеризації

 31. Ієрархічні та неієрархічні алгоритми

 32. Алгоритм k-means. Алгоритм Fuzzy C–Means. Кластеризація за Гюстафсоном-Кесселем

 33. Аналіз властивостей нечітких бінарних відношень

 34. Відношення -квазіеквівалентності


^ РОЗДІЛ ІV. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ


Метою дисципліни „Інформаційні системи в економіці” формування у студентів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також набуття практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій в процесі управлінської діяльності організації.

Завданням дисципліни є оволодіння сучасними інформаційними системами, що призначені для автоматизації підприємств, в результаті чого студенти повинні знати сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями, сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій, методології розробки інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності, основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями, стратегічну та оперативну спрямованість інформаційних технологій в бізнесі, використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем в бізнесі, типологію управлінських інформаційних систем, розвиток і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень, визначення основних характеристик експертних систем, використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями, використання Інтернет в управлінській діяльності керівних кадрів, здійснювати електронні платежі та забезпечувати їхню безпеку, створювати та використовувати в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет; уміти працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях, приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи.


^ Тема 1. Інформаційні процеси в управлінні організацією

Інформаційні системи і технології. Їх класифікація в організаційному управлінні. Інформаційна система управління. Основні класифікаційні ознаки ІС. Інформаційна технологія. Класифікація ІТ. Особливості інформаційної технології в організаціях різного типу. Вибір стратегії організації АІТ. ІТ малих підприємств. ІТ середніх організацій. ІТ великих підприємств. Інформаційні зв’язки в корпоративних системах. Корпоративна обчислювальна мережа. Інформаційні потоки корпоративної системи. Функціональні задачі корпорації. Інформаційні технології як інструмент формування управлінських рішень. Чотири типи задач, що розв’язують фірми. Контури ІТ. Стратегічний рівень ІТ. Тактичний рівень ІТ. Оперативний рівень ІТ.

^ Тема 2. Методичні основи створення ІС та ІТ в управлінні
організацією


Об’єкти проектування ІС та ІТ. Функціональні та забезпечуючі підсистеми. Автоматизовані робочі місця. Системи підтримки прийняття рішень. Система підтримки прийняття рішень та інженерне проектування. Бізнес-інжиніринг. Бізнес-процес. Реінжиніринг бізнес-процесів. Моделювання бізнес-процесів. АРМ менеджера. Єдиний інформаційний простір. Методичні і організаційні принципи створення ІС та ІТ. Підходи до проектування ІС. Принципи створення ІС. Суб’єктивні вимоги до ІС. Методи і моделі формування управлінських рішень. Цілі і типи рішень. Трьохетапне формування рішень. Дерево цілей. Критерії вибору варіанту рішення. Метод „Вартість-ефективність”. Етапи проектування СППР.тСтадії, методи і організація створення ІС та ІТ. Передпроектне обстеження. Технічне і робоче проектування. Стадія впровадження ІС. СASE-технологія. Роль користувача в своренні ІС та постановці задач. Споживацькі властивості ІС. Надійність ІС. Адаптивні властивості системи. Економічна ефективність. Функціональна повнота. Методика постановок управлінських задач. Компоненти постановки задачі. Інформаційна концепція. Основи ІТ. План постановки задачі. Організаційно-економічна сутність задачі.

^ Тема 3. Інформаційні технології в системах управління

Інформаційні технології і процедури обробки економічної інформації. Інформаційна технологія. Процедура збору і регістрації первинної інформації. Процедура передачі інформації. Процедура обробки. Процедура аналізу, прогнозу, прийняття рішень. Робота з базами даних. Технологія формування документів. Технологія обробки зображень. Відеотехнологія. Технологія візуалізації. Технологія віртуальної реальності. Організація інформаційних технологій в різних режимах. Мережений режим. Обробка даних в пакетному режимі. Режим реального часу. Режим розподілу часу. Інтерактивний режим. Діалоговий режим. Інтегровані та нові інформаційні технології. Інтегрована технологія. Технології оперативної обробки поточних даних. Технології оперативної обробки аналітичних даних. Відеотехнологія. Мультімедіатехнологія. Нейрокомп’ютерні технології. Об’єктно-орієнтована технологія. Технологія управління знаннями. Інтернет-технологія.

^ Тема 4. Методи та засоби захисту інформації в інформаційних
системах


Оцінка безпеки інформаційних систем. Вимоги до безпеки ІС. Клас D. Клас C. Клас В. Клас А. Методи та засоби захисту інформації в ЕІС. Цифровий підпис. Особливості рукописного підпису. Електронний цифровий підпис. Потреба в криптографії. метод і ключ шифрування. Симетричні і несиметричні методи шифрування. Несиметрична криптографія. Найпростіша структура ЕЦП. Компрометація ЕЦП. Крипкостійкість. Електрона печатка. Хеш-функція. Організаційне забезпечення електронного цифрового підпису. Сертифікація засобів ЕЦП. Сертифікація відкритих ключів. Електронний сертифікат. Централізована система сертифікації. Мережна модель сертифікації. Правове забезпечення електронного цифрового підпису. Законодавство про електронний підпис. Закон Німеччини про електронний підпис. Закон США про електронний підпис. Міжнародне визнання електронного підпису. Огляд систем захисту інформації в Internet. DES. Потрійний DES. RC2 і RC4. IDEA. RSA. DSA. Схема Діффі-Хеллмана. Захист Web-додатків: S-HTTP і SSL. Захист електронної пошти: PEM, S/MIME і PGP. Захист мереж: брандмауери.

^ Тема 5. Автоматизація управління проектами та
бізнес планування


Інформаційні системи для управління проектами. Короткий опис процесу. Оновлення процесу. Оновлення циклу. План проекту. Базові функціональні можливості АІС управління проектами. АІС управління проектами. ІС для бізнес-планування. Програмні продукти для бізнес планування. Програмні продукти COMFAR та PROPSPIN. Програмні продукти Project Expert. Блок моделювання. Блок генерації фінансових документів. Блок аналізу. Блок групування проектів. Блок контролю процесу реалізації проекту. Блок – інтегратор. Генератор звіту. Програмні продукти для стратегічної оцінки бізнесу. Продукт ФАРОС. Програмний продукт BEST. Програмний продукт FIT.

^ Тема 6. Автоматизація процесів підтримки прийняття рішень

Організаційно-технологічні основи прийняття рішень в економіці. Процес прийняття рішень. Задачі організаційного управління. Структуровані процедури прийняття рішень. Слабо структуровані процедури прийняття рішень. Неструктуровані процедури прийняття рішень. Впровадження систем підтримки прийняття рішень в економіці. Компоненти системи підтримки прийняття рішень. Галузі застосування та приклади використання СППР в економіці. Спеціалізовані СППР. Універсальні СППР. Виконавчі ІС. Сховища даних. Характеристики виконавчих СППР. Система Executive Edge. Інтерактивна система фінансового планування.

^ Тема 7. Автоматизація міжнародних міжбанківських розрахунків

Загальна характеристика електронних систем міжбанківських розрахунків. SWIFT. BankWire. FedWire. Нью-Йоркська міжнародна платіжна система розрахункових палат. Лондонська автоматична система розрахункових палат. Міжнародна комп‘ютерна мережа SWIFT. Загальна інформація про мережу. Організаційна структура SWIFT. Архітектура мережі SWIFT. Структура повідомлень SWIFT. Ідентифікація учасників товариства в мережі SWIFT. Забезпечення безпеки в мережі SWIFT. Вступ банку до товариства SWIFT.

^ Тема 8. Головні особливості роботи з інформацією в фінансово-кредитних установах

Особливості та вимоги до фінансової інформації. Особливості організації фінансового обліку при застосуванні комп’ютерних інформаційних систем. Особливості АІС у фінансово-кредитних установах. Принципи організації інформаційних систем у фінансово–кредитних установах.


ПИТАННЯ

^ З ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІЦІ


 1. Системи, системи управління, системний підхід в організаційному управлінні.

 2. Структура та функції інформаційних систем.

 3. Класифікація інформаційних систем.

 4. Поняття інформаційних технологій. Класифікація інформаційних технологій. Співвідношення між інформаційними технологіями і інформаційними системами

 5. Етапи розвитку інформаційних технологій.

 6. Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем.

 7. Організація бази даних інформаційної системи.

 8. Формування та аналіз вимог до бази даних.

 9. Передпроектний аналіз проблемної сфери.

 10. Поняття ER-діаграм. Проектування локальних інформаційних структур.

 11. Поняття сховищ даних. OLAP-технології.

 12. Основні принципи розподіленої обробки даних та організації локальних мереж.

 13. Архітектура інформаційних систем: модель «файл-сервер» (FS).

 14. Архітектура інформаційних систем: модель «клієнт-сервер».

 15. Архітектура інформаційних систем: модель сервера баз даних (DBS).

 16. Архітектура інформаційних систем: модель віддаленого доступу до даних (RDA).

 17. Архітектура інформаційних систем: модель серверу додатків (AS).

 18. Основні етапи розвитку інформаційних систем.

 19. Характеристика систем бухгалтерського обліку

 20. Функціональні можливості інформаційних систем бухгалтерського обліку

 21. Класифікація інформаційних систем бухгалтерського обліку.

 22. Критерії вибору та оцінки інформаційних систем бухгалтерського обліку.

 23. Інформаційні системи проведення аудиту на підприємстві.

 24. Життєвий цикл інформаційної системи.

 25. Структурно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем.

 26. Об’єктно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем.

 27. Процесно-орієнтований підхід до створення інформаційних систем.

 28. Основні напрямки автоматизації банківської діяльності в Україні.

 29. Автоматизовані банківські системи і загальна характеристика їх поколінь.

 30. Характеристика функціональної структури банківської системи.

 31. Система клієнт-банк.

 32. Безпека банківських інформаційних систем.

 33. Система електронних платежів та її роль в банківській системі України.

 34. Архітектура системи електронних платежів.

 35. Технології Data Mining

 36. Cервіс орієнтованіа архітектура інформаційної системи

 37. Реінжиніринг бізнес-процесів

 38. Відображення і моделювання бізнес-процесів

 39. Проектування і аналіз інформаційних систем з допомогою CASE-технологій

 40. Впровадження інформаційних систем

 41. Основні етапи впровадження інформаційних систем

 42. Методологія планування матеріальних потреб підприємства MRР

 43. Планування виробничих ресурсів MRPII

 44. Системи PDM (управління даними про виріб)

 45. Концепція управління ERP

 46. Основні відмінності між системами ERP та MRР

 47. Складові ERP-системи

 48. Особливості вибору і впровадження ERP-системи

 49. Принципи вибору ERP-системи

 50. Основні технічні вимоги до ERP-системи

 51. Оцінка ефективності впровадження ERР-системи

 52. Функції ERP-систем

 53. Переваги та недоліки ERP-систем

 54. Неефективність впровадження ERP-систем. Основні причини

 55. Системи управління взаємодією з клієнтами СRM

 56. Системи управління ланцюжками постачать SCM

 57. Системи управління складами WMS

 58. Характеристика системи SAP ERP

 59. Характеристика системи Oracle E Business Suite

 60. Характеристика системи Галактика


Список рекомендованої літератури до розділу І "Моделювання економіки"

 1. Григорків В.С., Бойчук М.В. Практикум з математичного програмування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. – Чернівці: Прут, 1995. – 244с.

 2. Математичне програмування: Навчальний посібник / І.М.Богаєнко, В.С.Григорків, М.В.Бойчук, М.О.Рюмшин/-К.: Логос, 1996. – 266с.

 3. Григорків В.С. Економічна кібернетика: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 198с.

 4. Григорків В.С. Моделювання економіки: навчальний посібник. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 320с.

 5. Ашманов С.А. Введение в математическую экономику. – М.: Наука, 1984. – 286 с.

 6. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.

 7. Григорків В.С., Григорків М.В. Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник. – Чернівці: ДрукАрт, 2008. – 64 с.

 8. Данилов Н.Н. Курс математической экономики. Часть 2. Потребление, производство и равновесие: Учебное пособие. – Кемерово: ЮНИТИ, 2000. – 169с.

 9. Иванилов Ю.П., Лотов А.В. Математические модели в экономике. – М.: Наука, 1979. – 304 с.

 10. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 240 с.

 11. Лотов А.В. Введение в экономико-математическое моделирование. – М.: Наука, 1984. – 392 с.

 12. Ляшенко І.М. Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. – К.: Вища школа, 1999. – 236 с.

 13. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки. – К.: Інформтехніка, 1995. – 320 с


Список рекомендованої літератури до розділу ІІ "Прикладні задачі моделювання економічних процесів"

 1. Григорків В.С. Економічна кібернетика: Навчальний посібник. – Чернівці : Рута, 2006. – 198 с.

 2. Григорків В.С., Бойчук М.В. Практикум з математичного програмування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. – Чернівці: Прут, 1995. – 244с.

 3. Даниловцева Е.Р., Фараонов В.Г., Дьяконова Г.Н. Теория игр. Основные понятия: Текст лекций / СПбГУАП. СПб., 2003, 36 с.

 4. Дискретний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / О.Д. Шарапов, Д.Є. Семьонов, В.Д. Дербенцев. – К.: КНЕУ, 2002. – 126 с. (ст. 46-65)

 5. Ежов А.А., Шумский  С.А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М.: 1998. – 222 с.

 6. Косоруков О.А,, Мищенко А.В. Исследование операций: Учебник / Косоруков О.А., Мищенко А.В. // Под общ. ред. д.э.н., проф. Н.П. Тихомирова. — М: Издательство «Экзамен», 2003. — 448 с.

 7. Математичне програмування: Навчальний посібник / І.М.Богаєнко, В.С.Григорків, М.В.Бойчук, М.О.Рюмшин/-К.: Логос, 1996. – 266с.

 8. Петров А.А., Поспехов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 544 с.

 9. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Семина Е.А. Теория игр: Учебное пособие для ун-тов. –М.: Высш. шк., Книжный дом „Университет”, 1998. –304 с.

 10. Печерский С.Л., Беляева А.А. Теория игр для экономистов. СПб.: Изд-во Европейского Университета в С.-Петербурге, 2001.

 11. Ротштейн О.П., Штовба С.Д. Проектування нечітких баз знань. Лабораторний практикум та курсове проектування: Навч. посіб.- Вінниця: ВДТУ.- 1999.- 65с.

 12. Трохимчук Р. М. Теорія графів: Навч. посібник для студ. ф-ту кібернетики / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: РВЦ «Київський університет», 1998. – 57 с.

 13. Шикин Е. В., Шикина Г. Е. Исследование операций : учеб. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 280 с.

 14. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с.


Список рекомендованої літератури до розділу ІІІ "Інформаційний бізнес"

 1. Лазарєва С.Ф. Економіка та організація інформаційного бізнесу: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 667 с.

 2. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Книга 1. Информационная Вселенная: Информационные основы экономического роста. –Москва – Кострома: МГУ, 2002. – 163 с.

 3. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Книга 2. Управление беспорядком: Экономические основы производства и обращения информации. –Москва – Кострома: МГУ, 2002. – 173 с.

 4. Нижегородцев Р.М. Информационная экономика. Книга 3. Взгляд в Зазеркалье: Технико–экономическая динамика кризисной экономики России. –Москва – Кострома: МГУ, 2002. –170 с.

 5. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. – К: КНЕУ, 1998. – 208 с.

 6. Клоков И.В. Бизнес-план на компьютере: быстро и просто. – СПб.: Питер, 2007. – 176 с.

 7. Баргесян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 336 с.

 8. Баргесян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 384 с.


Список рекомендованої літератури до розділу ІV "Інформаційні системи в економіці"1С: Бухгалтерия 7.7. Руководство пользователя. – М., Фирма „1С”, 2001. – 440 с.Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под. ред. проф. Г.А. Титоренко.– М.: ЮНИТИ, 2004.– 399 с.Акцент 6.0. Руководство по средствам конструирования.– Донецк.: ООО “Импакт”, 2000–2001.– 180 с.Акцент 6.0. Руководство пользователя.- Донецк, ООО Импакт», 2000-2001.-267 с.Береза А..М. Основи створення інформаційних систем: Навч. Посіб.- К.: КНЕУ.-140 с.Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.Герчикова И.Н. Менеджмент.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.–480 с.Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.Дониченко А.Е., Гринев А..Г.Самоучитель по ведению бухучета на компьютере.- Донецк, ООО Импакт», 2001.-210 с.Дубій О. 12 уроків з 1С: Бухгалтерії – Львів: БаК, 2001. – 216 с.Избачков Ю.С., Петров В.Н. Информационные системы: Учебник для вузов. 2–е изд.– Спб.: Питер, 2005.–656 с.Информацинные технологии в бизнесе / Под ред. М.Желены.– СПб: Питер, 2002.– 1120 с.Информационные системы в экономике: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.Б. Уткин, К.В. Балдин.– М.: Издательский центр “Академія”, 2004.– 288 с.Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов / Под. ред. проф. Г.А. Титоренко.– 2–е изд., доп.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.– 439 с.Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. / Ф.Ф.Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В.Дави дюк, Т.В.Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф.Дитинця; 2–е вид., перероб. і доп.– Житомир: ПП “Рута”, 2002.– 544 с.Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студ. вищих навч. закладів / За редакцією В.М. Пономаренка.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.– 544 с.Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб.– К.: Знання–Перс, 2003.– 349 с.Корнеев В.И., Гареев А..Ф., Васютин С.В.,Райх В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации.-М.: “Нолидж”, 2000.-352 с.Кухтин А.А., Гринев А.Г. Акцент. Акцент.Руководство программиста.VBScript .- Донецк, ООО Импакт», 2001.-210 с.Кухтин А.А., Гринев А..Г. Акцент. Руководство пользователя.- Донецк, ООО Импакт», 2001.-210 с.Кухтин А.А.., Гринев А..Г. Акцент. Средства конструирования.- Донецк, ООО Импакт», 2001.-210 с.Організація інформаційних систем бухгалтерського обліку: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. Григорків В.С., Ходаковьска Н.Й., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю.– Чернівці: Рута, 2004.– 56 с.Організація інформаційних систем зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. Григорків В.С., Ходаковьска Н.Й., Якутова О.Ю., Маханець Л.Л., Коваль Б.О. – Чернівці: Рута, 2004.– 56 с.Організація інформаційних систем маркетингу: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл. В.С.Григорків, Л.Л.Маханець, Н.Й.Ходаковьска, О.Ю.Якутова.– Чернівці: Рута, 2004.– 52 с.Організація інформаційних систем у фінансово–кредитних установах: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Маханець Л.Л., Якутова О.Ю., Генцарюк Ж.В.– Чернівці: Рута, 2004.– 85 с.Основи інформаційних систем: Навч. посібник.– Вид. 2–ге, перероб. і доп. / В.Ф. ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф.Ситника.– К.: КНЕУ, 2001.– 420 с.Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник.– 2–ге вид., перероб. і доп. / Береза А.М.– К.: КНЕУ, 2001.– 214 с.Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для Росии. Практика применения ERP–систем, 2–е изд.– М.: Альпина Паблишер, 2003.– 368 с.Пономаренко В.С., Павленко Л.А., Максименко І.О. Проектування баз даних .-К.: ІЗМН, 1997. –172 сПроектування інформаційних систем: Підручник / За редакцією В.С.Пономаренка.– К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.–448 с.Проектування інформаційних систем: Посібник / За редакцією В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 488 с.Саймон А.Р. Стратегические технологии баз данных: менеджмент на 2000 год.- М.: Финансы и статистика, 1999.- 479 с.Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібник.– Вид. 2– ге, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2002.– 224 с.Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: Основные ан. технологии в поддержке принятия решений / Учеб. пособие.– Спб: Из–во “ДиаСофт ЮП”, 2000.– 368 с.Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление.- М.: ЗАО «Изд. Бином»,1979.-704 с.Чистов Д.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7. – М., 2000. – 576 с.: ил.^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


знань абітурієнтів під час проведення комплексного фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр",

спеціальності 8.03050201 – "Економічна кібернетика"


Абітурієнт одержує білет, у якому є два теоретичні завдання. Після підготовки відбувається усна бесіда абітурієнта з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.

^ Оцінка "ВІДМІННО" (176-200 балів). Абітурієнт дає повні відповіді на поставлені питання, демонструє розуміння змісту основних понять і фактів з теорії інформаційних систем в економіці, інформаційного бізнесу, моделювання економіки, прикладних задач моделювання економічних процесів, а також навики практичного застосування знань з економіко-математичних і комп’ютерно-інформаційних дисциплін. Крім того, абітурієнт обізнаний з основною та додатковою літературою з відповідної проблематики, вміє творчо аналізувати інформацію, робити незалежні висновки, наводити адекватні приклади та аргументи.

^ Оцінка "ДОБРЕ" (150-175 балів). Абітурієнт достатньо повно володіє теоретичним матеріалом і навиками практичного застосування економіко-математичних і комп’ютерно-інформаційних дисциплін, поняттями та фактами теорії моделювання економіки, прикладних задач моделювання економічних процесів, інформаційних систем в економіці, інформаційного бізнесу, добре орієнтується у основній та додатковій літературі з відповідної проблематики, однак недостатньо переконливо аргументує свої пояснення і висновки.

^ Оцінка "ЗАДОВІЛЬНО" (124-149 балів). Абітурієнт демонструє загальну обізнаність в матеріалі, розуміє в цілому зміст основних понять і фактів з економіко-математичних і комп’ютерно-інформаційних дисциплін, їх практичну значущість однак відповіді на питання розкриваються ним неповністю, фрагментарно і мають характер не стільки свідомого, скільки механічного відтворення, а наведені аргументи і висновки є недостатньо переконливими.

^ Оцінка "НЕЗАДОВІЛЬНО" (0-123 балів). Абітурієнт не розуміє змісту ключових понять і фактів з економіко-математичних і комп’ютерно-інформаційних дисциплін, неспроможний дати базову характеристику відповідних проблем, необізнаний з літературою, не вміє аналізувати поставлені перед ним питання, аргументовано відповідати та здійснювати правильні висновки.

Екзаменаційний білет на комплексному фаховому іспиті складається з двох теоретичних питань, які оцінюються по 100 балів, максимальна загальна сума балів, яку може отримати студент на фаховому іспиті складає 200 балів.


Схвалено на засіданні кафедри економіко-математичного моделювання

Протокол № 7 від 21 січня 2012 р.

Завідувач кафедри економіко-

математичного моделювання проф. Григорків В.С.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи